Yükleniyor

12. Sınıf Din Testleri Çöz

12. Sınıf Din İslam ve Bilim Test 1


Testin En İyisi

ziyaretçi Başarı Oranı: %91.66 Doğru: 11 Yanlış: 1 Boş: 0
Din, vahiy yoluyla Allah’ın gönderdiği buyruklar neticesinde oluşmuş sistematik bir bütündür. Bu mesajlar ve kurallar bütününün hedefi insanın anlam arayışına cevap oluşturarak hem bu dünyada hem de ahirette mutlu olmasını sağlamaktır. Bilim ise Allah’ın belli yasalara bağlı olarak yarattığı evreni ve hayatı, yine onun verdiği akıl sayesinde incelediğinden ilahî yönü olmakla beraber, insanın belli yöntemlerle oluşturduğu sistematik bir yapıdır. Başka bir ifadeyle bilim, insanın belli konulardaki araştırmaları, deney ve bulguları, akıl yoluyla ve sistematik olarak değerlendirmesiyle ulaştığı sonuçlardır. İnsan bilim aracılığı ile evrenin yasalarını keşfederek hayatı kolaylaştırmayı ve nihayetinde insanın mutlu olmasını sağlamayı hedeflemektedir. Bu bağlamda din ve bilimin kaynaklar ve yöntemlerde ayrılsalar bile amaçlarında bir birlikten söz edilebilir.

Bu parçada vurgulanan husus aşağıdakilerden hangisidir?


 • A) İnsanın anlam arayışı içinde olduğu
 • B) Din ve bilim arasında bir ilişkinin olduğu
 • C) Dinin insan hayatında vazgeçilmez bir yeri olduğu
 • D) Aklın ürettiği deneysel bilgiden insanın faydalandığı
 • E) İnsanın mutlu olmasının din ve bilimin temel amacı olduğu
 • Aşağıdaki ayetlerin hangisi aklı kullanmanın önemi ile ilgili değildir?


 • A) “Kime uzun ömür verirsek onu yaratılış çizgisinde tersine çeviririz. Hiç düşünmezler mi?” (Yasin suresi, 68. ayet)
 • B) “(İnsanlar) devenin nasıl yaratıldığına, göğün nasıl yükseltildiğine, dağların nasıl dikildiğine, yeryüzünün nasıl yayıldığına bir bakmazlar mı?” (Ğaşiye suresi, 17-20. ayetler)
 • C) “Allah o su ile size ekin, zeytin, hurma, üzüm ve daha türlü türlü ürünler de bitirir. İşte bunda düşünen bir topluluk için büyük ibret vardır.” (Nahl suresi, 11. ayet)
 • D) “… Sen kitap nedir, iman nedir bilmiyordun; ama şimdi onu (Kur’an’ı), dilediğimiz kullarımızı sayesinde doğruya eriştirdiğimiz bir ışık kıldık…” (Şura suresi, 52. ayet)
 • E) “Şüphesiz göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün art arda gelişinde akıl sahipleri için gerçekten açık ibretler (ayetler) vardır.” (Al-i İmran suresi, 190. ayet)
 • Bilimsel gelişmeler sayesinde insanlar hem doğa olaylarına atfettikleri bilinmezlikten bir nebze kurtulmuşlar hem de doğal felaketlere karşı önlem alarak kendilerini korumaya çalışmışlardır. Örneğin ilk çağlarda bazı insanlar gök gürlemesi, şimşek çakması, güneş ve ay tutulması gibi olayların tanrıların öfkelenmesi sonucu ortaya çıktığına inanmışlardır. Bu nedenle de korkmuşlar, tanrılara kurbanlar sunmuşlardır. Bilim tabiat olaylarının nedenlerini açıklamış, insanların yersiz korkularını gidermelerine katkıda bulunmuştur.

  Bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?


 • A) Bilimin, tabiat olayları ile ilgili bazı korkuları giderdiğine
 • B) Doğa olaylarının insanlar tarafından farklı yorumlandığına
 • C) İnsanların bilimsel gelişmeler sayesinde tabiata hâkim olduğuna
 • D) Bilimsel çalışmalar sonucunda yapılan açıklamaların dinlerin yerini aldığına
 • E) Doğal afetlere karşı önlem almada bilimsel gelişmelerden istifade edildiğine
 • Din−bilim ilişkisiyle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?


 • A) Din, ilahi kaynaklı, bilim ise insan kaynaklı olduğundan birbiriyle çatışır.
 • B) Din de bilim de doğa, insan, evren, varlıklar ve olaylar hakkında bilgiler verir.
 • C) Din daha çok “niçin” sorusuna cevap verirken bilim, “nasıl” sorusuna cevap bulmaya çalışır
 • D) Din ve bilim, insanın merak ettiği, öğrenmeyi arzuladığı pek çok konuyu açıklığa kavuşturur
 • E) Din, vahiy yoluyla bilgiler verirken bilim, akıl gözlem ve deney metodunu kullanarak bilgi üretir.
 • Din ve bilimin insan hayatındaki yeri ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?


 • A) İnsan hayatına yön verirler.
 • B) Hayatı anlamlandırmaya katkıları vardır.
 • C) İnsanın özgürleşmesine yardımcı olurlar.
 • D) İnsanın ikilem içerisinde kalmasına yol açarlar
 • E) İnsanın sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir hayat sürmesini amaçlarlar.
 • • “İlim öğreniniz ve onu insanlara öğretiniz.”

  • “İlim müminin yitik malıdır. Nerede bulursa alsın.”

  • “İlim öğrenmek, her Müslüman erkek ve kadına farzdır.”

  Bu hadislerden aşağıdaki sonuçların hangisine ulaşılamaz?


 • A) İslam araştırmayı teşvik etmektedir.
 • B) Her bilgi olduğu gibi kabul edilmelidir.
 • C) Ulaşılan doğru bilgi yaygınlaştırılmalıdır.
 • D) İlim öğrenmede cinsiyet ayrımı yapılamaz
 • E) Bilginin kimden geldiği değil doğruluğu önemlidir
 • Aşağıdakilerden hangisi İslam’ın, bilgi kaynağı olarak akla verdiği önemi doğrudan vurgulamaz?


 • A) Çocukların dini sorumluluktan muaf olması
 • B) Aklın, dini sorumluluğun ön şartı kabul etmesi
 • C) İnsanı, akıl yetisinden dolayı vahye muhatap alması
 • D) Akla zarar verdiği için kötü alışkanlıkları yasaklaması
 • E) Kur’an’da, aklın kullanılmasına çokça vurgu yapılması
 • Din insanlara iyi, güzel ve doğru davranışlarda bulunmayı, dostça ve kardeşçe yaşamayı öğütler. Bilim pek çok yenilik ortaya koyarak insanların hayatını kolaylaştırır ve bilimsel araştırmalar neticesinde pek çok hastalığın nedenlerini açıklar ve tedavisini gerçekleştirir. Bütün bunlar, dinin ve bilimin birbirini tamamladığını ve amaçlarının ortak olduğunu ortaya koymaktadır.

  Bu parçaya göre din ve bilimin ortak amacı aşağıdakilerin hangisidir?


 • A) Varlığı açıklamak
 • B) Hastalıklara şifa bulmak
 • C) Toplumu düzene koymak
 • D) İnsanın mutluluğuna katkı sağlamak
 • E) İnsanların davranışlarını düzenlemek
 • Kaynak olarak Kur’an-ı Kerim’i ve Hadis’i kullanan, ibadetler ve insanlar arası ilişkileri konu edinen ilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?


 • A) Tefsir
 • B) Fıkıh
 • C) Hadis
 • D) Kelam
 • E) Tasavvuf
 • İslam tarihi boyunca eğitim ve öğretimle ilgili farklı adlar altında birçok kurum faaliyet göstermiştir.

  Aşağıdakilerden hangisi bu kurumlardan biri değildir?


 • A) Suffe
 • B) Küttap
 • C) Medrese
 • D) İmarethane
 • E) Beytü’l Hikme
 • Hz. Peygamber’in hicretten hemen sonra Medine’de inşa ettirdiği Mescid-i Nebevi, aşağıdakilerden hangisi için kullanılmamıştır?


 • A) Toplu ibadet edilmesi
 • B) Ashabı Suffe’nin eğitilmesi
 • C) Hz. Peygamber’in yaşaması
 • D) Diplomatların kabul edilmesi
 • E) Önemli konuların istişare edilmesi
 • I. “İlim ve hikmet, Müminin yitiğidir. Her nerede bulursa alır.” (Hadis-i şerif)

  II. “Kıyamet gününde âlimlerin mürekkebi şehitlerin kanı ile tartılır.” (Hadis-i şerif)

  III. “...Kulları içinden ancak bilenler, Allah’ın büyüklüğü karşısında heyecan duyarlar...” (Fatır suresi, 28. ayet)

  Bu ayet ve hadislerden hangileri İslam’ın bilimi teşvik ettiğine örnek verilebilir?


 • A) Yalnız I.
 • B) Yalnız II.
 • C) I ve III.
 • D) II ve III.
 • E) I, II ve III.

 • Etiketler: islam ve bilim test, 12. sınıf din kültürü test
  12. Sınıf Din İslam ve Bilim Test 1 sorularını online çözebilirsiniz.