Yükleniyor

MEB Görevde Yükselme Deneme

1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu TEST


Testin En İyisi

Seldoş46 Başarı Oranı: %95 Doğru: 19 Yanlış: 1 Boş: 0
1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'na göre, nüfusun az ve dağınık olduğu, gruplaştırmanın yapılamadığı yerlerde aşağıdaki okullardan hangisi kurulur?


 • A) İlköğretim bölge okulları
 • B) Pansiyonlu ilköğretim bölge okulları
 • C) İlköğretim okulu
 • D) Yatılı ilköğretim bölge okulu
 • E) Ortaöğretim bölge okulları
 • 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'na göre, aşağıdakilerden hangisi Türk Milli Eğitiminin temel ilkelerinden biri değildir?


 • A) Demokrasi eğitimi
 • B) Bilimsellik
 • C) Teknoloji eğitimi
 • D) Eğilim hakkı
 • E) Ferdin ve toplumun ihtiyaçları
 • "Milli eğitim hizmeti,Türk atandaşlarının istek ve kabiliyetleri ile Türk toplumunun ihtiyaçlarına göre düzenlenir."

  Yukarıdaki açıklama 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'nun temel ilkelerinden hangisi ile ilgilidir?


 • A) Süreklilik
 • B) Ferdin ve toplumun ihtiyaçları
 • C) Genellik ve eşitlik
 • D) Her yerde eğitim
 • E) Bilimsellik
 • - Milli Eğilim Bakanlığı veya diğer bir bakanhk tarafından açılmış veya açılacak okullar, (Askeri liseler dahil) ile özel okulların derecelerinin tayini, Milli Eğitim Bakanlığına aittir.

  - Diğer bakanlıklara bağlı lise ve dengi okulların program ve yönetmelikleri, ilgili bakanlıkla Mlllt Eğitim Bakanlığı tarafından birlikte yapılır ve Milli Eğitim Bakanlığınca onanır.

  Yukarıdaki açıklamalar, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'na göre, Milli Eğitim Bakanlığı'nın eğitim ve öğretim alanındaki görev ve sorumluklanndan hangisi ile ilgilidir?


 • A) Gözetim ve denetim
 • B) Yürütme
 • C) Okul açma yetkisi
 • D) Yasaklık
 • E) Danışma
 • Fertlerin genel ve mesleki eğitimlerinin hayat boyunca devam etmesi esası, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'nun hangi temel ilkesiyle ilgilidir?


 • A) Genellik ve eşitlik
 • B) Süreklilik
 • C) Eğilim hakkı
 • D) Fırsat ve imkan eşitliği
 • E) Bilimsellik
 • 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'na göre, yüksek öğretim, ortaöğretlme dayalı en az kaç yıllık yükseköğrenlm veren eğitim kurumlarını kapsar?


 • A) 1
 • B) 2
 • C) 3
 • D) 4
 • E) 5
 • 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'na göre, eğitim kurumlarının amaçlarının gerçekleştirilmesine sosyal ve ekonomik katkıda bulunmak amacıyla aşağıdakilerden hangisi okullarda kurulabilir?


 • A) Okul koruma derneği
 • B) Okul öğrenci Kurulu
 • C) Onur kurulu
 • D) Okul aile birliği
 • E) Hepsi
 • I. Eğitim sisteminin genel yapısı

  II. Okul bina ve tesisleri

  III. Mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarındaki eğilim ve öğretimi

  IV. Bakanlık merkez teşkilatının düzenlenmesi

  Yukarıdakilerden hangisi 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu kapsamında yer alır?


 • A) I ve II
 • B) III ve IV
 • C) I, II ve III
 • D) I, II ve IV
 • E) II, III
 • I. Vatandaşların istek ve kabiliyetleri

  II. Toplumun ihtiyaçları

  III. Ekonomik göstergeler

  1739 sayılı Milil Eğitim Temel Kanunu'na göre, milli eğitim hizmetleri yukarıdakilerden hangilerlne göre düzenlenir?


 • A) I ve II
 • B) I ve III
 • C) II ve III
 • D) I, II ve III
 • E) Yalnız III
 • Türk Milli Eğitiminin temel ilkelerinden biri olan "Demokrasi Eğitiminde" aşağıdaki davranışlardan hangisinin kazandırılması amaçlanmamıştır?


 • A) Demokrasi bilinci
 • B) Yurt yönelimine ait bilgi
 • C) Sorumluluk duygusunun ve manevi değerlere saygı
 • D) Atatürk milliyetçiliğine aykırı siyasi ve ideolojik telkinler yapılması
 • E) Güçlü ve istikrarlı, hür ve demokratik bir toplum düzeninin gerçekleşmesi
 • 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'na göre aşağıdakilerden hangisi yaygın eğitimin görev ve amaçlarından birisi değildir?


 • A) Okuma yazma öğretmek
 • B) Çeşitli kademelerde bilimsel öğretim yapmak
 • C) Boş zamanları değerlendirme ve kullanma alışkanlıkları kazandırmak
 • D) Toplu yaşam, dayanışma yardımlaşma alışkanlıkları kazandırmak
 • E) Kısa süreli ve kademeli eğitim uygulayarak ekonomimizin gelişmesi doğrultusunda ve istihdam politikasına uygun meslekleri edinmelerini sağlayıcı imkanlar hazırlamak
 • 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'nda Türk Milli Eğitim sistemi içerisinde örgün eğitim kurumlan kaça ayrılmıştır?


 • A) 3
 • B) 4
 • C) 5
 • D) 6
 • E) 8
 • 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'na göre, aşağıdakilerden hangisi Türk Milli Eğitiminin genel amaçlarından biri değildir?


 • A) Bireylerin, ilgi, istidat ve kabiliyetlerini geliştirerek gerekli bilgi, beceri ve davranışlar kazandırmak
 • B) Bireyleri, Beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımlarından dengeli bir kişiliğe sahip yaratıcı verimli kişiler olarak yetiştirmek
 • C) Bireyleri, Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek
 • D) Bireylerden Özel eğitime ve korunmaya ihtiyacı olanları yetiştirmek için özel tedbirler almak.
 • E) Bireyleri, Türk Milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren olarak yetiştirmek
 • 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'na göre aşağıdakilerden hangisi, Türk Milli Eğitiminin genel amaçlarından birisidir?


 • A) Eğitim hizmetini dil, ırk, cinsiyet ve din ayırımı gözetmeksizin herkese aynı şekilde sunmak
 • B) Eğitimde hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanımamak.
 • C) Milli Eğitim hizmetini, Türk vatandaşlarının istek ve kabiliyetleri ile ihtiyaçlarına göre düzenlemek.
 • D) Bireyleri insan haklarına saygılı, topluma karşı sorumluluk duyan; yapıcı, yaratıcı verimli kişiler olarak yetiştirmek
 • E) Hepsi
 • Aşağıdakilerden hangisi, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu kapsamında yer almaz?


 • A) Eğitim sisteminin genel yapısı
 • B) Okul bina ve tesisleri
 • C) Öğretmenlik Mesleği
 • D) Enstitüler
 • E) Eğitim araç ve gereçleri
 • 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'na göre, yüksek öğrenimleri sırasında pedagojik formasyon kazanmamış olanların öğretmenlik mesleğine atanmaları halinde gerekli formasyonu kazandırma eğitimi ne zaman gerçekleştirilir?


 • A) Adaylık döneminde
 • B) Asil öğretmenliğe geçişte
 • C) ilk 2 yıl içerisinde
 • D) 3. yıl içerisinde
 • E) Adayın istediği bir zaman diliminde
 • 1739 sayılı Milli Eğitim temel Kanunu'na göre aşağıdakilerden hangisi Türk Milli Eğitiminin temel ilkelerinden biri değildir?


 • A) Bilimsellik
 • B) Atatürk inkılap ve ilkeleri ve Atatürk Milliyetçiliği
 • C) Laiklik
 • D) Yaygın eğitim
 • E) Genellik ve eşitlik
 • 1739 sayılı Milli Eğitim temel Kanunu'na göre genel, mesleki ve teknik yaygın eğitim alanında görev alan resmi, özel ve gönüllü kuruluşların çalışmaları arasındaki koordinasyonu aşağıdakilerden hangisi tarafından sağlanır?


 • A) Milli Eğilim Bakanlığı
 • B) Devlet Planlama Teşkilatı
 • C) Çalışma Bakanlığı
 • D) Devlet Personel Başkanlığı
 • E) Bakanlar Kurulu
 • "İlköğretim kurumlarından sonraki eğitim kurumlarından vatandaşlar ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde yararlanırlar."

  1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'na göre aşağıdaki Türk Milli Eğitiminin Temel ilkelerinden hangisinin bir gereğidir?


 • A) Bilimsellik
 • B) Süreklilik
 • C) Eğilim hakkı
 • D) Her yerde eğitim
 • E) Planlılık
 • 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'na göre "Eğitim kurumlarında Anayasada ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine aykırı siyasi ve ideolojik telkinler yapılmasına ve bu nitelikteki günlük siyasi olay ve tartışmalara karışılmasına hiçbir şekilde meydan verilmez." ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?


 • A) Demokrasi Eğitim
 • B) Yöneltme
 • C) Süreklilik
 • D) Genellik ve eşitlik
 • E) Planlılık

 • Etiketler: 1739 sayılı milli eğitim temel kanunu test, 1739 sayılı milli eğitim temel kanun soruları, online 1739 test
  1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu TEST sorularını online çözebilirsiniz.