Yükleniyor

KPSS Tarih Testleri

2021 KPSS Tarih Deneme Sınavı II

2021 KPSS Tarih Deneme Sınavı II


Testin En İyisi

qwerty Başarı Oranı: %96.29 Doğru: 26 Yanlış: 1 Boş: 0
Göktürklerin parayı kullanmaları bu devletin,
I. aritmetik,
II. hukuk,
III. ticaret

alanlarından hangilerinde gelişme gösterdiğini kanıtlar niteliktedir?

 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) Yalnız III
 • D) I ve II
 • E) I, II ve III
 • Aşağıdakilerden hangisi Türk - İslam devletlerinde hükümdarlığın maddi hakimiyet unsurlarından biri değildir?

 • A) Hutbe
 • B) Çadır
 • C) Çetr
 • D) Nevbet
 • E) Sikke
 • Moğol İmparatorluğu'nun bazı tarihçiler tarafından "Türk-Moğol İmparatorluğu" adıyla anılmasında, bu devletin,
  I. askeri ve idari kadrolarında Türklerin çok olması,
  II. nüfusunun hakim unsurunun Türklerden oluşması,
  III. yıkılmasından sonra kurulan İlhanlıların Abbasi Devleti'ne son vermesi

  durumlarından hangileri doğrudan etkili olmuştur?

 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) Yalnız III
 • D) I ve II
 • E) I, II ve III
 • Osmanlı Devleti ile İran arasında ilk antlaşma aşağıdaki padişahlardan hangisi döneminde imzalanmıştır?

 • A) Yavuz Sultan Selim
 • B) Kanuni Sultan Süleyman
 • C) Fatih Sultan Mehmet
 • D) Sarı Selim
 • E) Murat Hüdavendigar
 • Osmanlı Devleti'nde devlet adamlarının padişaha bağlılık bildirmesine verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Muid
 • B) icazet
 • C) Biat
 • D) Hutbe
 • E) Berat
 • Osmanlı Devleti'nde aşağıdaki birliklerden hangisinin ulufe aldığı söylenemez?

 • A) Akıncılar
 • B) Lağımcılar
 • C) Garipler
 • D) Humbaracılar
 • E) Gebeciler
 • Osmanlı Devleti'nde bütçeyi hazırlayarak padişaha sunan ve padişahın malının vekili kabul edilen Divanıhümayun üyesi aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Nişancı
 • B) Sadrazam
 • C) Vezir
 • D) Reisülküttap
 • E) Defterdar
 • İbrahim Müteferrika'nın kendisine sunduğu risaleden etkilenerek askeri sınıfı Avrupa tarzında yetiştirmek üzere Humbaracı Ocağında Avrupalı uzman görevlendiren Osmanlı padişahı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) I. Mahmut
 • B) III.Ahmet
 • C) I. Abdülhamit
 • D) III.Selim
 • E) II. Mahmut
 • Osmanlı padişahlarının çoğunun özel yetenekleri olduğu ve çeşitli sanat dallarında eserler verdikleri bilinir.

  Buna göre aşağıdaki padişahlardan hangisinin musiki sanatıyla ilgilendiği, aralarında suzidilara makamının da olduğu 14 birleşik makam oluşturduğu söylenebilir?

 • A) II. Mahmut
 • B) III.Selim
 • C) II. Abdülhamit
 • D) Abdülaziz
 • E) Abdülmecit
 • Emperyalist devletlerin Osmanlı Devleti'ni parçalamak için,
  I. din,
  II. millet,
  III. mezhep
  unsurlarından hangilerini kullandıkları söylenebilir?

 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) Yalnız III
 • D) I ve II
 • E) I, II ve III
 • Osmanlı Devleti'rıde küçük sanayi dallarının varhğının korunmasım amaçlayan lslah-ı Sanayi Komisyonu aşağıdaki padişahlardan hangisi döneminde kurulmuştur?

 • A) Abdülaziz
 • B) Abdülmecit
 • C) II. Abdülhamit
 • D) II. Mahmut
 • E) V. Mehmet Reşat
 • Aşağıdakilerden hangisi 1876 Kanunuesasisi'nin özelliklerinden biri değildir?

 • A) Devletin merkezi İstanbul olarak belirtilmiştir.
 • B) iki meclisli bir parlamento oluşturulmuştur.
 • C) Halkın oyuna sunulmuştur.
 • D) Padişahın yetkileri tamamen sınırlandırılmamıştır.
 • E) Matbuat kanun çerçevesinde serbest bırakılmıştır.
 • İttihat ve Terakki Cemiyetinin önde gelen isimlerinden olan ve "triumvira" olarak da adlandırılan üç paşa aşağıdakilerden hangisinde birlikte verilmiştir?

 • A) Enver Paşa - Cemal Paşa - Talat Paşa
 • B) Mahmut Cevdet Paşa - Mustafa Kemal Paşa - Mithat Paşa
 • C) Mustafa Kemal Paşa -Ali Fuat Paşa - ismet Paşa
 • D) Fevzi Paşa - Mahmut Şevket Paşa - Salih Paşa
 • E) Damat Ferit Paşa - Ali Rıza Paşa - Said Halim Paşa
 • Mustafa Kemal I. Dünya Savaşı'nda aşağıdaki cephelerden hangisinde görev yapmıştır?

 • A) Hicaz-Yemen
 • B) Galiçya
 • C) Irak
 • D) Kafkas
 • E) Kanal
 • Refik Halit (Karay), Halide Edip (Adıvar), Yunus Nadi (Abalıoğlu) gibi isimlerin de üyesi olduğu ve ülkenin yönetiminin belirli bir süre manda idaresine bırakılması fikrini savunan cemiyet aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Teali-i İslam Cemiyeti
 • B) Kilikyalılar Cemiyeti
 • C) Sulh ve Selamet-i Osmaniye Fırkası
 • D) Kürt Teali Cemiyeti
 • E) Wilson Prensipleri Cemiyeti
 • Temsil Heyetinin İstanbul Hükumeti tarafından ilk defa resmen tanındığı gelişme aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Sivas Kongresi'nin toplanması
 • B) Amasya Görüşmeleri'nin yapılması
 • C) Londra Konferansı'nın toplanması
 • D) Bilecik Görüşmeleri'nin yapılması
 • E) Son Osmanlı Mebuslar Meclisinin toplanması
 • Aşağıdakilerden hangisi 1. TBMM'nin Anadolu hareketine karşı başlatılan ayaklanmalar için aldığı önlemlerden biri değildir?

 • A) irşat heyetlerinin kurulması
 • B) İstanbul Hükumeti ile resmi yazışmaların kesilmesi
 • C) Takrir-i Sükun Kanunu'nun çıkarılması
 • D) istiklal Mahkemelerinin kurulması
 • E) Ankara fetvasının yayımlanması
 • Gümrü Antlaşması aşağıdaki devletlerden hangisiyle yapılan mücadele sonucunda imzalanmıştır?

 • A) Ermenistan
 • B) Sovyet Rusya
 • C) Yunanistan
 • D) Fransa
 • E) Gürcistan
 • Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal'in Başkomutanlık Kanunu'nun çıkarılmasından sonra yasama yetkisini elinde bulundurduğunu kanıtlar niteliktedir?

 • A) Orduyu Sakarya Nehri'nin doğusuna çekmesi
 • B) Temsil Heyetine başkanlık etmesi
 • C) Amasya Görüşmeleri'ne katılması
 • D) Maarif Kongresi'ni toplaması
 • E) Tekalif-i Milliye Emirleri'ni yayımlaması
 • Aşağıdakilerden hangisi Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının kurulma nedenlerinden biri değildir?

 • A) Saltanat ve hilafetin kaldırılmasının muhafazakar milletvekillerini rahatsız etmesi
 • B) Ordunun siyasetten ayrılmasıyla ilgili kanunun huzursuzluk yaratması
 • C) 1929 Dünya Ekonomik Krizi'nin yarattığı olumsuz ortamda yeni görüşler ortaya konulmak istenmesi
 • D) Tek partili yapıya son verilmek istenmesi
 • E) Cumhuriyetin ilanında fikirlerinin alınmadığını düşünenlerin rahatsız olması
 • Atatürk'ün "Memleket kesinlikle çağdaş, uygar ve yepyeni olacaktır. Bizim için bu hayat davasıdır." sözü aşağıdaki ilkelerden hangisiyle doğrudan ilgilidir?

 • A) Milliyetçilik
 • B) İnkılapçılık
 • C) Halkçılık
 • D) Devletçilik
 • E) Laiklik
 • Kurtuluş Savaşı'nda keşif ve destek uçuşları yapan, 1925'te Türk devletinin ilk yerli uçağını üreten ve 1932'de Tayyare Mektebini kuran pilot ve mühendis aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Abdurrahman Türkkuşu
 • B) Ratip Aşir Acudoğlu
 • C) Fesa Evrensev
 • D) Vecihi Hürkuş
 • E) Sabiha Gökçen
 • Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun kabul edilmesi aşağıdakilerden hangisinin kapatılmasına ortam hazırlamıştır?

 • A) Darülfünun
 • B) Darülmuallimin
 • C) Medrese
 • D) Mekteb-i Harbiye
 • E) Türk Ocakları
 • İlk anlamlı sözcüklerin Türkler tarafından kullanılmış olduğunun, diğer dillerdeki pek çok kelimenin Türkçeden türediğinin ortaya konduğu çalışma aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Elifba Raporu
 • B) Türk Tarih Tezi
 • C) Millet Mektepleri Talimatnamesi
 • D) Malche Raporu
 • E) Güneş - Dil Teorisi
 • II. Dünya Savaşı'nda ülke savunmasını Maginot Hattı'na göre oluşturan devlet aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) İngiltere
 • B) Almanya
 • C) İtalya
 • D) Fransa
 • E) Sovyet Rusya
 • Aşağıdakilerden hangisi Aıerbaycan ile ilgili doğru bir bilgi değildir?

 • A) SSCB'nin dağılmasından sonra bağımsızlığını ilan eden ilk Türk cumhuriyetidir.
 • B) Ermenistan'la Dağlık Karabağ Sorunu'nu yaşamaktadır.
 • C) Başkenti Bişkek'tir.
 • D) Ebulfeyz Elçibey 1992'de devletin cumhurbaşkanlığına seçilmiştir.
 • E) En önemli gelir kaynakları petrol ve doğal gazdır.
 • Türkiye Cumhuriyeti'nin aşağıdaki cumhurbaşkanlanndan hangisi asker kökenli değildir?

 • A) Cemal Gürsel
 • B) Cevdet Sunay
 • C) Celal Bayar
 • D) ismet lnönü
 • E) Fahri Korutürk


 • 2021 KPSS Tarih Deneme Sınavı II

  2021 KPSS Tarih Deneme Sınavı II
  2021 KPSS Tarih Deneme Sınavı II
  2021 KPSS Tarih Deneme Sınavı II
  Etiketler: kpss tarih, deneme sınavı
  2021 KPSS Tarih Deneme Sınavı II sorularını online çözebilirsiniz.
  2021 KPSS Tarih Deneme Sınavı II