Yükleniyor

KPSS Tarih Testleri Çöz

2024 KPSS Tarih Deneme Sınavı


Testin En İyisi

ziyaretçi Başarı Oranı: %92.59 Doğru: 25 Yanlış: 2 Boş: 0
I. Hayvan testresimleri

II. Bitki figürleri

III. Nesih yazılar

İslamiyet öncesi Türk sanatında kullanılan unsurlar arasında yukarıdakilerden hangileri bulunmaz?


 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) Yalnız III
 • D) I ve II
 • E) I, II ve III
 • Anadolu Selçuklu Devleti'nde kervansaraylar daha çok hangi amaçla yapılmıştır?


 • A) Güvenlik
 • B) Sanat
 • C) Ticaret
 • D) Tarım
 • E) Yoksullara yardım
 • Aşağıdakilerden hangisi Coğrafi Keşifler'in Osmanlı Devleti üzerindeki etkilerinden biri değildir?


 • A) Ticaret yollarının yön değiştirmesi
 • B) Bilim ve teknik alanında Avrupa'nın gerisinde kalınması
 • C) Paranın değer kaybetmesi
 • D) Enflasyonun yükselmesi
 • E) Fiyat artışlarının yaşanması
 • Osmanlı Devleti'nde uygulanan Tımar Sistemi ile

  I. devlet topraklarının sürekli işlenmesini sağlama,

  II. devlet otoritesini en ücra köşelere kadar ulaştırma,

  III. Kapıkulu Ocağının masraflarını karşılama

  amaçlarından hangileri hedeflenmiştir?


 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) Yalnız III
 • D) I ve II
 • E) I, II ve III
 • Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nde maaş alan ve süreklilik gösteren askeri birliklerden biri değildir?


 • A) Cebelüler
 • B) Yeniçeriler
 • C) Topçular
 • D) Lağımcılar
 • E) Gebeciler
 • Kıyafet Kanunnamesi'nin çıkarılması

  Kabine Sistemi'ne geçilmesi

  Osmanlı Devleti'nde yukarıdaki gelişmeler aşağıdaki padişahların hangisinin döneminde gerçekleştirilmiştir?


 • A) III. Selim
 • B) II. Mahmut
 • C) Abdülmecit
 • D) Abdülaziz
 • E) II. Abdülhamit
 • Osmanlı Devleti'nde parlamenter döneme aşağıdakilerin hangisi ile geçilmiştir?


 • A) Sened-i İttifak'ın imzalanmasıyla
 • B) Meşrutiyetin ilan edilmesiyle
 • C) Tanzimat Fermanı'nın yayımlanmasıyla
 • D) Islahat Fermanı'nın ilan edilmesiyle
 • E) Halepa Fermanı'nın yayımlanmasıyla
 • I. Batı Trakya

  II. Doğu Trakya

  III. Mora

  Osmanlı Devleti yukarıdaki topraklarından hangilerini Balkan Savaşları sonunda kaybetmiştir?


 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) Yalnız III
 • D) I ve II
 • E) I, II ve III
 • Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'na girmesinin nedenleri arasında gösterilemez?


 • A) Kaybedilen toprakları geri almak
 • B) Kapitülasyonlardan kurtulmak
 • C) Gelişen sanayisine ham madde bulmak
 • D) Düyun-u Umumiye Teşkilatının varlığına son vermek
 • E) Orta Asya Türkleriyle birleşmek
 • I. Sansürün kaldırılması

  II. Mebusan Meclisinin açılması

  III. Ayan Meclisi üyelerinin ömür boyu seçilmesi

  Yukarıdakilerden hangileri Osmanlı Devleti'nde demokratik anlayışın geliştiğine kanıt olarak gösterilebilir?


 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) I ve II
 • D) II ve III
 • E) I, II ve III
 • I. Azınlıklara siyasi ve sosyal dengeyi bozacak bazı özel haklar verilemez.

  II. Mebusan Meclisi derhal toplanmalıdır.

  III. Manda ve himaye kabul edilemez.

  Erzurum Kongresi'nin yukarıdaki maddelerinden hangileri lstanbul Hükümetini denetleme amacına yöneliktir?


 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) Yalnız III
 • D) I ve II
 • E) I, II ve III
 • Misakımilli'de aşağıdaki konuların hangisiyle ilgili bir karar alınmamıştır?


 • A) Milli egemenlik
 • B) Azınlıklar
 • C) Osmanlı borçları
 • D) İstanbul ve Boğazların güvenliğinin sağlanması
 • E) Bazı bölgelerde halkoyuna müracaat edilmesi
 • Aşağıdakilerden hangisi Sakarya Savaşı'nın sonuçları arasında yer almaz?


 • A) Yunanistan'ın taarruz gücünün kırılması
 • B) Güney Cephesi'nin kapanması
 • C) Fransa ile Ankara Antlaşması'nın imzalanması
 • D) Kafkas cumhuriyetleri ile Kars Antlaşması'nın imzalanması
 • E) Tekalif-i Milliye Emirleri'nin yayımlanması
 • I. Erzurum Kongresi

  II. Sivas Kongresi

  III. Balıkesir Kongresi

  Batı Cephesi'nin oluşturulmasında ve güçlendirilmesinde yukandaki kongrelerden hangileri etkili olmuştur?


 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) Yalnız III
 • D) I ve II
 • E) I, II ve III
 • Aşağıdakilerden hangisi TBMM'ye karşı çıkarılan ayaklanmalarm nedenlerinden biri değildir?


 • A) Rum ve Ermenilerin devlet kurmak istemeleri
 • B) Bazı büyük sülalerin kendi yönetimini kurma düşüncesi
 • C) İstanbul Hükümetinin otoritesini koruma çabası
 • D) Son Osmanlı Mebuslar Meclisinin açılması
 • E) Eski Kuvayımilliye şeflerinin düzenli orduya karşı çıkmaları
 • Mustafa Kemal Kurtuluş Savaşı'nda yasa gücünde emir verme yetkisini aşağıdaki unvanların hangisiyle kullanmıştır?


 • A) IX. Ordu müfettişi
 • B) Temsil Heyeti başkanı
 • C) TBMM Başkanı
 • D) Başkomutan
 • E) Cumhurbaşkanı
 • Kurtuluş Savaşı'nda Azerbaycan, Gürcistan ve Ermenistan hükümetleriyle Kars Antlaşması yapılmıştır.

  Bu antlaşmanın yapılmasında aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu savunulabilir?


 • A) Ege adalarının Yunanlstan'a bırakılması
 • B) Batum'un Gürcistan'a bırakılması
 • C) Sakarya Savaşı'nın kazanılması
 • D) Hatay'ın, Fransız mandasındaki Suriye'ye bırakılması
 • E) Yunanistan'ın Anadolu topraklarını boşaltması
 • Kurtuluş Savaşı'nda,

  I. Doğu,

  II. Batı,

  III. Güney

  cephelerinden hangilerinde Kuvayi miliye birlikte mücadele etmiştir?


 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) Yalnız III
 • D) II ve III
 • E) I, II ve III
 • Aşağıdaki sorunlardan hangisi Lozan Antlaşması'nda çözümlenememiş, 1926 Ankara Antlaşması ile çözümlenmiştir?


 • A) Osmanlı Borçları
 • B) Kapitülasyonlar
 • C) Suriye Sınırı
 • D) Musul
 • E) Nüfus Mübadelesi
 • Erzurum Kongresi'nde alınan "Manda ve himaye kabul edilemez." kararı aşağıdaki Atatürk ilkelerinin hangisiyle doğrudan ilgilidir?


 • A) Milli egemenlik
 • B) Ulusçuluk
 • C) Devletçilik
 • D) Halkçılık
 • E) Laiklik
 • Cumhuriyetin ilanıyla

  I. yönetim şekli,

  II. il. seçim sistemi,

  III. devletin dini

  konularından hangileri ile ilgili anayasa değişikliği yapılmıştır?


 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) I ve II
 • D) I ve III
 • E) I, II ve III
 • Milletler Cemiyetine üye olunması aşağıdaki sorunlardan hangisinin Türkiye lehine çözümünü kolaylaştırmıştır?


 • A) Irak Sınırı
 • B) Nüfus Mübadelesi
 • C) Boğazlar
 • D) Yabancı Okullar
 • E) Savaş Tazminatı
 • Boğazların Türkiye başkanlığındaki bir komisyonun yönetimine bırakılması

  Azınlıkların Türk vatandaşı sayılması

  Bu kararlar, aşağıdakilerden hangisinin hükümleri arasındadır?


 • A) Ankara Antlaşması
 • B) Mudanya Ateşkes Antlaşması
 • C) Lozan Antlaşması
 • D) Kars Antlaşması
 • E) Sevr Antlaşması
 • Aşağıdakilerden il hangisi siyasi alanda yapılan düzenlemelerden biri değildir?


 • A) Saltanatın kaldırılması
 • B) Kablne Sistemi'ne geçilmesi
 • C) Medeni Kanun'un kabul edilmesi
 • D) Kadınlara seçimlere katılma hakkının verilmesi
 • E) Erkan-ı Harbiye Vekaletinin kaldırılması
 • Musul'un kaybedilmesinde,

  I. Şeyh Sait,

  II. Nasturi,

  III. Menemen

  ayaklanmalarından hangilerinin etkisi olduğu savunulabilir?


 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) I ve II
 • D) II ve III
 • E) I, II ve III
 • Türkiye Atatürk Döneminde,

  I. Birleşmiş Milletler,

  II. Briand-Kellog,

  III. Milletler Cemiyeti

  oluşumlarından hangilerine üye olarak dünya barışına katkıda bulunmayı amaçlamıştır?


 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) I ve II
 • D) II ve III
 • E) I, II ve III
 • Türkiye Atatürk Döneminde,

  I Yabancı Okullar,

  II. Boğazlar,

  III. Irak Sınırı

  sorunlarından hangilerini Misaki Milliye uygun olarak çözmüştür?


 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) I ve II
 • D) II ve III
 • E) I, II ve III

 • Etiketler: kpss tarih deneme çöz, 2022 kpss tarih deneme, 2022 kpss tarih deneme
  2024 KPSS Tarih Deneme Sınavı sorularını online çözebilirsiniz.