Yükleniyor

KPSS Tarih Testleri Çöz

2023 KPSS Tarih Deneme Sınavı I


Testin En İyisi

ziyaretçi Başarı Oranı: %92.59 Doğru: 25 Yanlış: 1 Boş: 1
Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesi Türk topluluklarına ait edebi ürünler arasında yer almaz?


 • A) Sine Uşi Yazıtları
 • B) Göç Destanı
 • C) Sekiz Yükmek
 • D) Satuk Buğra Han Destanı
 • E) Kalyanamkara et Papamkara Hikayesi
 • Merkezi Mısır olan Eyyubi Devleti'nin hakimiyetine son vererek Memluk Devleti'nin temellerini atan Türk kumandan aşağıdakilerden hangisidir?


 • A) Aybek
 • B) Anuş Tigin
 • C) Alp Tigin
 • D) Sultan Baybars
 • E) Tomanbay
 • Tasavvuf çizgisinde yetişen, Anadolu Türk edebiyatının öncülerinden olan ve şiirleri ölümünden sonra Divan adı altında toplanan mutasavvıf şair aşağıdakilerden hangisidir?


 • A) Hacı Bektaş Veli
 • B) Mevlana
 • C) Şems-i Tebrizi
 • D) Yunus Emre
 • E) Sultan Veled
 • Orhan Bey Dönemiınde alınan Çimpe Kalesi'nde asker yetiştirilmeye başlanmasının,

  I. Rumeli fetihlerine hazırlık yapma.

  Il. İstanbul'un güvenliğini sağlama,

  III. bu askerleri tımarlı sipahilere karşı denge unsuru olarak kullanma

  amaçlarından hangilerine yönelik olduğu söylenebilir?


 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) Yalnız III
 • D) I ve III
 • E) I, II ve III
 • Kanuni Sultan Süleyman Dönemi'nde aşağıdaki yerlerden hangisi askeri bir mücadele olmaksızın Osmanlı Devleti'nin eyaleti haline getirilmiştir?


 • A) Cezayir
 • B) Rodos
 • C) Belgrat
 • D) Sakız
 • E) Tebriz
 • XVlll. yüzyılda yaşayan, görüşleri ile Batı demokrasisinin temellerini oluşturan ve devletin üç görevini "yasa yapmak, yasa uygulamak, cezalandırmak" şeklinde ifade ederek kuvvetler ayrılığı esasını ortaya atan ünlü düşünür aşağıdakilerden hangisidir?


 • A) Montesquieu
 • B) J.J. Rousseau
 • C) J. Locke
 • D) Voltaire
 • E) Röklen
 • Osmanlı Devleti'nde Hz. Muhammed'in soyundan gelen seyyid ve şeriflerin kayıtlarını tutan, şecerelerini kontrol ve takip eden görevliye verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?


 • A) Nakibü'I eşraf
 • B) İhtisap ağası
 • C) Farisan
 • D) Kapudane
 • E) Muhassıl
 • I. Cemaat Mahkemeleri

  Il. Nizamiye Mahkemeleri

  III. Şeri Mahkemeler

  Yukarıdakilerden hangileri Tanzimat Dönemi'nden önce de faaliyette bulunmuşlardır?


 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) Yalnız III
 • D) I ve III
 • E) I, II ve III
 • Osmanlı Devleti'nin ilk darüşşifası aşağıdaki padişahlardan hangisi döneminde açılmıştır?


 • A) Yıldırım Bayezit
 • B) Orhan Bey
 • C) I. Murat
 • D) II. Murat
 • E) II. Mehmet
 • Fatih Dönemi'nde kurulan Sahn-ı Seman Medresesini bitirerek atama bekleyen mezunlar aşağıdakilerden hangisi ile adlandırılmıştır?


 • A) Muid
 • B) Mülazım
 • C) Softa
 • D) Danişment
 • E) Müderris
 • 20 Aralık 1881'de Osmanlı Devleti'nin Muharrem Kararnamesi'ni yayımlaması aşağıdaki kurumlardan hangisinin oluşturulmasına sebep olmuştur?


 • A) Ziraat Bankasının
 • B) Menafi sandıklarının
 • C) Düyun-u Umumiye İdaresinin
 • D) Sanayiinefise Mektebinin
 • E) Ticaret ve ziraat odalarının
 • I. Dünya Savaşı sırasında Osmanlı Devleti'nin savaştığı,

  I. Anafartalar,

  II. Selman - Pak,

  III. Kut'ül Amare

  bölgelerinden hangilerinde Arapların İngilizlerle birlikte hareket ettiği söylenebilir?


 • A) Yalnız II
 • B) Yalnız III
 • C) I ve II
 • D) II ve III
 • E) I, II ve III
 • Aşağıda verilenlerden hangisi Mondros Ateşkesi'nden sonra yapılan işgallere karşı mücadele eden milli cemiyetlerden biridir?


 • A) Sulh ve Selamet-i Osmaniye Fırkası
 • B) İslam ihtilal Komitesi
 • C) Teali-i İslam Cemiyeti
 • D) Wilson Prensipleri Cemiyeti
 • E) Hürriyet ve itilaf Fırkası
 • Aşağıdakilerden hangisiI1. TBMM Dönemi'nde gerçekleştirilen faaliyetlerden biri değildir?


 • A) Saltanatın kaldırılması
 • B) Lozan Konferansı'na temsilci gönderilmesi
 • C) 23 Nisan'ın milli bayram olarak kabul edilmesi
 • D) Abdülmecit Efendi'nin halifeliğe getirilmesi
 • E) Ankara'nın başkent ilan edilmesi
 • I. Sovyet Rusya

  II. Afganistan

  III. Ermenistan

  Yukarıdaki devletlerden hangileri ile Milli Mücadele Dönemi'nde herhangi bir askeri mücadele yapılmaksızın dostluk antlaşması imzalanmıştır?


 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) Yalnız III
 • D) I ve II
 • E) II ve III
 • Osmanlı Devleti’nde XIX. yüzyılda Avrupa’nın etkisiyle aşağıdaki sanat dallarının hangisinde bir değişimin olduğu savunulamaz?


 • A) Mimari
 • B) Tiyatro
 • C) Hat
 • D) Resim
 • E) Edebiyat
 • "Siperde Mektup Yazan Askerler" adlı eserinde Kurtuluş Savaşı'nı tuvale yansıtan ünlü Türk ressamı, aşağıdakilerden hangisidir?


 • A) Hikmet Onat
 • B) Ali Çelebi
 • C) İbrahim Çallı
 • D) Namık İsmail
 • E) Eşref Üren
 • Aşağıdakilerden hangisi Serbest Cumhuriyet Fırkasının özelliklerinden biridir?


 • A) Cumhuriyet Dönemi'nde kurulan ilk muhalefet partisidir.
 • B) Ademimerkeziyetçilik fikrini temel almıştır.
 • C) Teşvik-i Sanayi Kanunu'nun uygulanmasını desteklemiştir.
 • D) Liderliğini Kazım Karabekir yapmıştır.
 • E) Takrir-i Sükun Kanunu'na dayanılarak kapatılmıştır.
 • Atatürk Dönemi'nde gündeme gelen,

  I. yabancı okullar,

  Il. Irak sınırı,

  III. Etabli

  konularından hangileri Milletler Cemiyeti gündemine taşınmıştır?


 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) Yalnız III
 • D) II ve III
 • E) I, II ve III
 • Mustafa Kemal Atatürk'ün aşağıdaki görevlerden hangisinde bulunduğu söylenemez?


 • A) Yıldırım Orduları Komutanlığı
 • B) Hareket Ordusu Kurmay Başkanlığı
 • C) 15. Kolordu Komutanlığı
 • D) Salya Ataşemiliterliği
 • E) Anafartalar Grup Komutanlığı
 • Yeni Türk devletinde hukuk alanında,

  I. Almanya,

  Il. İsviçre,

  III. İtalya

  devletlerinden hangilerinin hukuk sistemlerinden yararlanılarak düzenlemeler yapılmıştır?


 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) Yalnız III
 • D) I ve III
 • E) I, II ve III
 • Aşağıda verilenlerden hangisi diğerlerinden daha sonra yaşanan bir gelişmedir?


 • A) Şapka Kanunu'nun çıkarılması
 • B) Yeni Türk harflerinin kabul edilmesi
 • C) Maarif Teşkilatı Hakkında Kanun'un çıkarılması
 • D) Türk Tarih Kurumunun kurulması
 • E) Türk Dil Kurumunun kurulması
 • İzmir İktisat Kongresi'nde alınan kararlarda aşağıdakilerden hangisinin etkisinden söz edilemez?


 • A) Kapitülasyonların ülke ekonomisi üzerindeki olumsuz etkileri
 • B) Tarım alanında modern çalışmaların yapılmak istenmesi
 • C) 1929 Dünya Ekonomik Buhranı'nın ülke ekonomisini olumsuz etkilemesi
 • D) Yeni Türk devletinin dışa olan ekonomik bağımlılığının engellenmek istenmesi
 • E) Ulaşım ve ticaret alanında adımlar atma düşüncesi
 • Atatürk'ün "inançlar vicdanlarda ve mabetlerde kalmalı, maddi hayatın ve dünyanın işlerine karıştırılmamalıdır." sözü aşağıdaki bütünleyici ilkelerden hangisiyle ilgilidir?


 • A) Akılcılık ve bilimsellik
 • B) Milli egemenlik
 • C) Milli birlik ve beraberlik
 • D) Eşitlik
 • E) Ulusal bağımsızlık
 • Türkiye'nin ilk güzel sanatlar müzesi olan "Resim ve Heykel Müzesi" aşağıda verilen yerlerden hangisinde hizmete açılmıştır?


 • A) İstanbul Çırağan Sarayı'nda
 • B) İstanbul Dolmabahçe Sarayı'nda
 • C) Ankara Etnografya Müzesinde
 • D) Ankara Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesinde
 • E) Ankara Gazi Eğitim Enstitüsünde
 • Aşağıda verilen tarihi gelişmelerden hangileri arasında neden-sonuç ilişkisi bulunmaktadır?


 • A) Pearl Harlbour Baskını -Almanya'nın II. Dünya Savaşı'ndan çekilmesi
 • B) Süveyş Krizi lran - Irak Savaşı'nın başlaması
 • C) 1980 Askeri Darbesi - 12 Mil Sorunu'nun sona erdirilmesi
 • D) Dünya Ticaret Merkezi Saldırısı - Afganistan'a askeri müdahalede bulunulması
 • E) I. Dünya Savaşı'nın sona ermesi - Brest - Litowsk Antlaşması'nın imzalanması
 • "Bazı gazeteler bizim Avusturya'yı zorbalıkla işgal ettiğimizi iddia etmişlerdir. Sadece diyebilirim ki, ölürken bile yalan söylemekten vazgeçmezler. Politik mücadelem süresince halkımdan çok sevgi gördüm fakat Avusturya sınırını geçtikten sonra gördüğüm sevgi selini hiçbir zaman görmedim. Biz zorbalar olarak gelmedik, kurtarıcılar olarak geldik." sözünü söyleyerek II. Dünya Savaşı'nda Avusturya'nın işgalini haklı göstermeye çalışan devlet adamı aşağıdakilerden hangisidir?


 • A) Hermann Göring
 • B) Joseph Goebbels
 • C) Benito Mussolini
 • D) Charles de Gaulle
 • E) Adolf Hitler