Yükleniyor

KPSS Tarih Testleri Çöz

2023 KPSS Tarih Deneme Sınavı IV


Testin En İyisi

ziyaretçi Başarı Oranı: %85.18 Doğru: 23 Yanlış: 4 Boş: 0
Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesi Türk devletlerinin genel özelliklerinden biri değildir?


 • A) İkili devlet teşkilatlanmasının uygulanması
 • B) Boylar federasyonu şeklinde örgütlenilmesi
 • C) Ordu - millet anlayışı ile hareket edilmesi
 • D) Hanedan yönetiminin benimsenmesi
 • E) Hükümdarların dini liderlik de yapması
 • Türk - İslam devletlerinde hükümdarlık alameti olarak kullanılan aşağıdaki unsurlardan hangisinin tanımı doğru değildir?


 • A) Hilat, Abbasi halifeleri tarafından üzeri işli bir elbise ile birlikte külah, kemer, kılıç gibi eşyaların hükümdara gönderilmesidir.
 • B) Çetr, hükümdarlığın sembolü olarak kullanılan tahttır.
 • C) Sikke, hükümdarın adı ile kestirilen madeni paradır.
 • D) Hutbe, cuma ve bayram namazlarında hükümdarın adının ve unvanlarının hatip tarafından zikredilmesi ve kendisine dua edilmesidir.
 • E) Nevbet, belirli zamanlarda hükümdarın sarayının ya da otağının önünde çalınan davul vb. çalgılardır.
 • Selçuklularda hiyerarşik sıralamada sultan ve vezirden sonra gelen, Karahanlılarda "tayangu" olarak adlandırılan, sarayın her türlü işinden sorumlu olan, hükümdar ile halk ve hükümdar ile hükumet arasındaki ilişkileri düzenleyen devlet adamı aşağıdakilerden hanıgisidir?


 • A) Serhenk
 • B) Çaşnigir
 • C) Emir-i Alem
 • D) Ulu Hacip
 • E) Silahtar
 • Aşağıdaki gelişmelerden hangisi Osmanlı Devleti'nin Kuruluş Dönemi'nde gerçekleştirilen faaliyetlerden biri değildir?


 • A) Tımar Sistemi'nin oluşturulması
 • B) Acemi Oğlanlar Ocağının kurulması
 • C) Anadolu Türk siyasi birliğinin kesin olarak sağlanması
 • D) İskan politikasının uygulanmaya başlanması
 • E) İlk gümüş sikkenin kestirilmesi
 • Kanuni Sultan Süleyman Dönemi'nde,
  I. Protestanları destekleyerek Hristiyan birliğini bozma,
  II. Hint Deniz Seferleri ile Coğrafi Keşifler'in olumsuz etkilerini engelleme,
  III. Akdeniz' de fetihler yapma
  politikalarından hangileri takip edilmiştir?


 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) Yalnız III
 • D) I ve III
 • E) I, II ve III
 • Osmanlı Devleti'nde Vakıf Sistemi ile aşağıdakilerden hangisinin amaçlandığı savunulamaz?


 • A) Yerleşim yerlerinin sosyokültürel ihtiyaçlarının karşılanması
 • B) Yolların, han ve kervansarayların yapım ve işletiminin sağlanması
 • C) Hazine gelirlerinin artırılması amacıyla toprakların işletilmesi
 • D) Sağlık ihtiyaçlarının karşılanması
 • E) ihtiyacı olan öğrencilere yemek dağıtılması
 • Osmanlı Devleti'nde farklı dinlere mensup kişilerin, cemaat önderlerinin yönetiminde "Millet Sistemi"ne göre yapılandırılmasının,

  I. azınlık statüsünde olan grupların asimilasyona uğraması,
  II. Osmanlı ülkesinde yaşayan farklı kültürlerin varlığını koruması,
  III. etnik çeşitliliğin azalması

  durumlarından hangilerini oluşturduğu söylenebilir?


 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) Yalnız III
 • D) I ve II
 • E) II ve III
 • Osmanlı Devleti'nde hukuk ve eğitim alanında teşkilatlanmaya önem verilmiştir. Eyalet, sancak, kaza ve köylerde davalara bakması için kadılar görevlendirilmiştir. Osmanlı Devleti'nde ilk medrese ise lznik'te açılmıştır.

  Bu medreseye atanan ilk müderris aşağıdakilerden hangisidir?


 • A) Davud-u Kayseri
 • B) Hoca Saadettin
 • C) Oruç Bey
 • D) Piri Reis
 • E) Aşık Paşa
 • Osmanlı Devleti'nde Duraklama ve Gerileme dönemlerinde devletin yaşadığı iç ve dış sorunlara çözüm bulmak amacı ile aşağıdaki konulardan hangisine yönelik düzenlemelerin yapıldığı söylenemez?


 • A) Veraset anlayışı
 • B) Eğitim sistemi
 • C) Azınlık hakları
 • D) Mali düzen
 • E) Askeri teşkilatlanma
 • Osmanlı Devleti'nin 1881'de Muharrem Kararnamesi'ni çıkarması aşağıdakilerden hangisine ortam hazırlamıştır?


 • A) Düyun-u Umumiye İdaresinin kurulması
 • B) Kağıt para basımına başlanması
 • C) İngiltere'nin Trablusgarp'a asker çıkarması
 • D) Girit'e özerklik verilmesi
 • E) Esham senetlerinin düzenlenmesi
 • Fransız İhtilali ile yaygınlaşan ulusçuluk akımının Osmanlı Devieti'nde,
  I. demokratikleşmeye yönelik adımların atılması,
  II. Birinci Dünya Savaşı'nda Kanal Cephesi'nde başarısızlık yaşanması,
  III. azınlık isyanlarının çıkması
  durumlarından hangilerinin yaşanmasında etkili olduğu söylenebilir?


 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) Yalnız III
 • D) I ve II
 • E) I, II ve III
 • II. Meşrutiyet'in ilanından sonra İstanbul'da yaşanan 31 Mart Ayaklanması'nı bastıran kuvvet aşağıdakilerden hangisidir?


 • A) Avcı Taburu
 • B) Hamidiye Alayları
 • C) Hareket Ordusu
 • D) Yıldırım Orduları
 • E) Şark Ordusu
 • Trablusgarp Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin bölgeye askeri güç gönderememesinde,
  I. Mısır'ın İngiliz işgali altında olması,
  II. Balkan Savaşları'nın başlaması,
  III. ordu içinde siyasi çatışmaların yaşanması
  durumlarından hangilerinin etkili olduğu savunulabilir?


 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) Yalnız III
 • D) I ve III
 • E) I, II ve III
 • Erzurum Kongresi'nin toplanmasında,
  I. Vilayat-ı Şarkiye Müdafaa-i Hukuk-u Milliye,
  II. Trabzon Muhafaza-i Hukuk,
  III. Kilikyalılar
  cemiyetlerinden hangilerinin çalışmaları etkili olmuştur?


 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) Yalnız III
 • D) I ve II
 • E) I, II ve III
 • Sivas Kongresi'nde alınan "Temsil Heyeti bütün vatanı temsil eder." kararı kongreye,
  I. ulusallık,
  II. evrensellik,
  III. millet egemenliğini savunma
  özelliklerinden hangilerini kazandırmıştır?


 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) Yalnız III
 • D) I ve III
 • E) I, II ve III
 • 10 Ağustos 1920'de Anlaşma Devletleri'nin Osmanlı Devleti ile Sevr Antlaşması'nı imzalama nedenlerinden biri de Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılmasıdır.

  Buna göre Anlaşma Devletleri'nin aşağıdakilerden hangisinden çekindiği söylenemez?


 • A) Anadolu'daki hareketin güç kazanmasından
 • B) işgallerin yasal hale getirilmesinden
 • C) TBMM'ye kamuoyu desteğinin artmasından
 • D) Saltanatın etkinliğinin azalmasından
 • E) Anadolu'daki milli cemiyetler arasında iş birliğinin artmasından
 • Milli Mücadele Dönemi'nde yaşanan aşağıdaki gelişmelerden hangisinden sonra TBMM'nin herhangi bir antlaşma imzaladığı savunulamaz?


 • A) I. İnönü Muharebesi'nin kazanılması
 • B) II. İnönü Muharebesi'nin kazanılması
 • C) Sakarya Zaferi'yle geri çekilişin durması
 • D) Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin başarıyla sonuçlanması
 • E) Doğu Cephesi'nde askeri başarı elde edilmesi
 • . Tarım kredi kooperatiflerinin kurulması
  . Türk Medeni Kanunu'nun kabul edilmesi
  . Harf inkılabının yapılması

  Verilen inkılaplarla aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisi arasında bir ilişki kurulamaz?


 • A) Halkçılık
 • B) Laiklik
 • C) Cumhuriyetçilik
 • D) Devletçilik
 • E) İnkılapçılık
 • "Atatürk'ün devletçilik ilkesi milliyetçi temellere dayanmaktadır." yargısını aşağıda verilenlerden hangisi kanıtlamaz?


 • A) Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı'nın uygulanması
 • B) Devlet eli ile ham maddesi yurt içinde olan sanayi yatırımlarının yapılması
 • C) Osmanlı Devleti'nden kalan dış borçların taksitlendirilerek ödenmesi
 • D) Yabancıların elindeki demir yollarının satın alınarak millileştirilmesi
 • E) Türk parasını korumaya yönelik adımlar atılması ve Merkez Bankasının kurulması
 • I. Cumhuriyetin ilan edilmesi
  II. Halk Fırkasının kurulması
  III. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının kurulması

  Verilen gelişmelerin kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?


 • A) I, II, III
 • B) II, I, III
 • C) II, III, I
 • D) III, I, II
 • E) III, II, I
 • Atatürk Dönemi'nde aşağıdaki konulardan hangisinin çözülmesi Türkiye'nin Milletler Cemiyetine üye olmasında etkili olmuştur?


 • A) Nüfus Mübadelesi Sorunu
 • B) Boğazlar Sorunu
 • C) Bozkurt - Lotus Olayı
 • D) Yabancı Okullar Sorunu
 • E) Hatay Sorunu
 • Aşağıdakilerden hangisi Atatürk'ün dış politikada benimsediği ilkelerle bağdaşmaz?


 • A) Bağımsızlıktan ödün vermeme
 • B) Komşu ülkelerdeki demokratik başkaldırıları destekleme
 • C) Gerçekçi politikalarla dostluk ilişkileri kurma
 • D) Uluslararası alanda etkinliği artırma
 • E) Ulusçuluk anlayışı ile hareket etme
 • I. Tarihi yakınlık
  II. Beraber yaşama arzusunda samimiyet
  III. Aynı dine mensubiyet

  Yukarıdakilerden hangilerinin Atatürkçü düşünce sistemine göre Türk milletinin özelliklerinden olduğu söylenebilir?


 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) Yalnız III
 • D) I ve II
 • E) I, II ve III
 • İstiklal Marşı 1924 - 1930 yılları arasında aşağıdakilerden hangisinin hazırladığı beste ile okunmuştur?


 • A) Emin Onat
 • B) Ahmet Orhan Arda
 • C) Ali Rıfat Çağatay
 • D) Fatma Aliye Hanım
 • E) Osman Hamdi Bey
 • 1929 Dünya Ekonomik Buhranı'nın yaşanması Türkiye'de,
  I. Türk parasının korunmasına yönelik tedbirlerin alınması,
  II. İzmir İktisat Kongresi'nin düzenlenmesi,
  III. devletçilik ilkesi doğrultusunda ekonomik adımların atılması

  durumlarından hangilerine ortam hazırlamıştır?


 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) Yalnız III
 • D) I ve III
 • E) II ve III
 • Sovyet Rusya'nın Küba Krizi'nden sonra Küba'daki füzeleri sökmesinin ardından, ABD aşağıdaki ülkelerden hangisinde konuşlandırdığı Jüpiter Füzeleri'ni sökmek zorunda kalmıştır?


 • A) Türkiye
 • B) Azerbaycan
 • C) Yunanistan
 • D) Bulgaristan
 • E) Suriye
 • 13 Nisan 1999'da Türkiye'nin en büyük ve önemli ödülü olan "Uluslararası Atatürk Barış Ödülü" Ankara'da yapılan törenle aşağıdaki devlet adamlarından hangisine verilmiştir?


 • A) Josip Broz Tito
 • B) Haydar Aliyev
 • C) Enver Hoca
 • D) Mahatma Gandhi
 • E) Muhammed Ali Cinnah

 • Etiketler: KPSS tarih, deneme sınavı
  2023 KPSS Tarih Deneme Sınavı IV sorularını online çözebilirsiniz.