Yükleniyor

KPSS Tarih Testleri Çöz

2023 KPSS Tarih Deneme Sınavı V


Testin En İyisi

ziyaretçi Başarı Oranı: %88.88 Doğru: 24 Yanlış: 3 Boş: 0
I. Orhun Abideleri

II. Karabalgasun Yazıtları

III. Dede Korkut Hikayeleri

İslamiyet öncesi Türklerde yukarıdakilerden hangileri Göktürklerin ortaya çıkardığı eserler içinde gösterilebilir?


 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) Yalnız III
 • D) I ve II
 • E) I, II ve III
 • Türk - İslam devletlerince aşağıdakilerden hangisi çarşı ve pazarın denetiminden sorumlu görevlidir?


 • A) Mültezim
 • B) Cebelü
 • C) Yeniçeri
 • D) Muhtesip
 • E) Silahtar
 • I. Osmanlılar

  II. Selçuklular

  III. Memlükler

  Türk - İslam devletleri içinde yukarıdakilerden hangileri İstanbul'u kuşatmışlardır?


 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) Yalnız III
 • D) I ve II
 • E) I, II ve III
 • Aşağıdakilerden hangisi Türk kültürünün Anadolu'da yayılmasına katkısı yoktur?


 • A) Karamanoğulları
 • B) Anadolu Selçuklu Devleti
 • C) Osmanlı Devleti
 • D) Gazneliler
 • E) Karesioğulları
 • Osmanlı Devleti'nde I. ve II. Meşrutiyetin ilan edilmesine ortam hazırlayan gelişmeler arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?


 • A) Ayan ve eşrafların yönetimdeki etkisinin artması
 • B) Azınlıkları bahane eden Avrupalı devletlerin Osmanlı iç işlerine karışması
 • C) Orduda isyan belirtilerinin ortaya çıkması
 • D) Toprak bütünlüğünün korunmaya çalışılması
 • E) Avrupa'da eğitim gören aydınların baskıları
 • Osmanlı Devleti'nin kültürel yapısında ilk değişikliklere gitme eğilimi hangi padişah döneminde başlamıştır?


 • A) III. Selim
 • B) III. Murat
 • C) III. Ahmet
 • D) IV. Murat
 • E) I. Mahmut
 • I. Birinci Abdülmecit döneminde yapılması ve batı mimarisinin özelliklerini taşıması

  II. Devletin başkentinde inşa edilmiş olması

  III. Dağılma Döneminde devlet işlerinin yürütüldüğü tek saray olması

  Yukarıdakilerden hangileri Dolmabahçe Sarayı'nın özellikleri arasında yer alır?


 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) Yalnız III
 • D) I ve II
 • E) I, II ve III
 • Osmanlı Devleti'nin maliyesinin bozulmasında aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenemez?


 • A) Coğrafi Keşiflerle ticaret yollarının yön değiştirmesi
 • B) Yeniçeri sayısının giderek artması
 • C) Uzun süren savaşların kaybedilmesi
 • D) Avrupa'da daimi elçiliklerin açılması
 • E) Kapitülasyonların sürekli hale getirilmesi
 • Osmanlı Devleti'nde II. Meşrutiyet'in;

  I. Çok partili hayatın başlaması

  II. Rejimin değişmesi

  III. Sınırların güvenliğinin sağlanması

  gelişmelerinden hangileri üzerinde etkili olduğu söylenebilir?


 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) I ve II
 • D) II ve III
 • E) I, II ve III
 • Amasya Görüşmeleri'nin sonunda Mebusan Meclisi için seçimlerin yenilenmesine karar verildikten sonra Mustafa Kemal Ankara'da milletvekilleri ile toplantı yapmıştır.

  Mustafa Kemal'in bu çalışması aşağıdakilerden hangisine yöneliktir?


 • A) İstanbul Hükümetinin devamlılığını sağlamak
 • B) Barış görüşmeleri için yeni bir heyet oluşturmak
 • C) Kongrelerde alınan kararları Mecliste onaylatmak
 • D) Padişahı Kurtuluş Savaşı'na destek vermek için ikna etmek
 • E) TBMM'nin varlığını İstanbul Hükümetine kabul ettirmek
 • Kurtuluş Savaşı'nda aşağıdakilerden hangisi I. TBMM'ye karşı çıkan isyanlardan biri değildir?


 • A) Ahmet Anzavur Ayaklanması
 • B) Menemen Ayaklanması
 • C) Milli Aşiret Ayaklanması
 • D) Çapanoğlu Ayaklanması
 • E) Delibaş Mehmet Ayaklanması
 • Kurtuluş Savaşı'nda aşağıdakilerden hangisi Mudanya Ateşkes Antlaşması'nın sonucunda ortaya çıkmıştır?


 • A) İstanbul Hükümetinin Lozan'a temsilci olarak katılmaması
 • B) Meclis hükümeti sisteminden kabine sistemine geçilmesi
 • C) Cumhuriyetin ilan edip cumhurbaşkanının seçilmesi
 • D) İstanbul ve boğazların TBMM'ye bırakılması
 • E) Doğu Trakya'da Türk hakimiyetinin sona ermesi
 • Atatürk 1023 yılında "çok emek ve sermayeye ihtiyacımız var. Kanunlarımıza uymak şartıyla, yabancı sermayelerine lazım gelen teminatı vermeye her zaman hazırız. yabancı sermaye bizim emeğimize katılsın ve bizim ile onlar için faydalı neticeler versin." demiştir.

  Atatürk bu ifadesiyle Türkiye Cumhuriyeti'nin

  I. Bağımsızlık

  II. İnkılapçılık

  III. Sömürgecilik

  kavramlarından hangilerine karşı olduğunu vurgulamaktadır?


 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) Yalnız III
 • D) II ve III
 • E) I, II ve III
 • I. Toplumun ihtiyaçlarını karşılamak

  II. Yatırımlan yabancı sermayeye dayandırmak

  III. Ham maddesi yurt içinde olan sanayi dalları oluşturmak

  Yukarıdakilerden hangileri 1933'te hazırlanan Birinci Beş Yıllık Kalkınma kapsamındadır?


 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) Yalnız III
 • D) I ve III
 • E) I, II ve III
 • Türkiye'de, 

  I. Fes ve kalpak giyilmesinin yasaklanması

  II. Türk dilinin zenginleştirilmeye çalışılması

  III. Takvim, saat ve ötçü sisteminin değiştirilmesi

  gelişmelerirıden hangileri çağdaş toplum oluşturma amacına yöneliktir?


 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) I ve III
 • D) II ve III
 • E) I, II ve III
 • I. İş Bankasının kurulması

  II. Yüksek gümrük vergisi konulması

  III. Varlık vergisinin alınması

  gelişmelerden hangileri Atatürk döneminde yabancı sermaye karşısında ulusal sermayenin güçlendirimesine yönelik olduğu savunulabilir?


 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) Yalnız III
 • D) I ve II
 • E) II ve III
 • I. Din ve vicdan hürriyetinin sağlanması

  II. Hukuk kurallarının akla ve bilime dayanması

  III. Yönetimin milli iradeye dayalı olması

  Yukarıdakilerden hangileri laiklik ilkesinin tamamlayıcısıdır?


 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) Yalnız III
 • D) I ve III
 • E) I, II ve III
 • I Yabancıların Türk kara sularında ticaret yapmasının yasaklanması

  II. Sümerbank'ın kurulması

  III. Üretilen malların değerine göre prim verilmesi

  Yukarıdakilerden hangileri Atatürk döneminde Türk sanayisini desteklemek amacıyla gerçekleştirilmiştir?


 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) Yalnız III
 • D) I ve III
 • E) II ve III
 • Aşağıdakilerden hangisi Şeyh Sait Ayaklanması sonucu TBMM'nin almış olduğu tedbirlerden değildir?


 • A) Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının kurulması
 • B) Takrir-i Sukun Kanunu'nun çıkarılması
 • C) Kısmi seferberlik ilan edilmesi
 • D) İstiklal Mahkemeleri
 • E) Hıyanet-i Vataniye Kanunu'na yeni maddeler eklenmesi
 • Türkiye'nin Lozan Antlaşması'ndan sonra topraklarına kattığı yerler arasında aşağıdakilerden hangisi gösterebilir?


 • A) Hatay
 • B) Musul
 • C) Batı Trakya
 • D) Edirne
 • E) Batum
 • I. Yabancı okullarda Türkçe, tarih ve coğrafya derslerinin Türk öğretmenler tarafından verilmesi

  II. Türk Dil Kurumunun açılması

  III. Lozan görüşmeleri öncesinde saltanatın kaldırılması

  Yukarıdaki gelişmelerden hangilerinde ulusallaştırma amacı vardır?


 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) I ve III
 • D) I ve II
 • E) II ve III
 • Latin harflerinin kabul edilmesinin;

  I. Basılan kitap sayısının giderek azalması

  II. Okuma yazma oranının artması

  III. Konuşma ve yazı dili arasındaki farklılıkların giderilmesi

  gelişmelerinden hangilerine ortam hazırladığı söylenebilir?


 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) Yalnız III
 • D) I ve III
 • E) II ve III
 • 29 Ekim 1923'te Cumhuriyetin ilan edilmesi aşağıdakilerden hangisini zorunlu hale getirmiştir?


 • A) Mecelle'nin yürürlükten kaldırılması
 • B) Tekke ve zaviyelerin kapatılması
 • C) Latin harflerinin kabul edilmesi
 • D) Teşvik-i Sanayi Kanunu'nun çıkarılması
 • E) Yeni bir anayasanın hazırlanması
 • - Osmanlı hanedanının yurt dışına çıkması

  - Çok partili hayata geçiş denemeleri yapılması

  Yukarıdaki gelişmeler aşağıda verilen hangi Atatürk ilkesiyle ilgilidir?


 • A) Cumhuriyetçilik
 • B) İnkılapçılık
 • C) Devletçilik
 • D) Milliyetçilik
 • E) Milli bağımsızlık
 • 1926'da yürürlüğe giren Türk Medeni Kanunu aşağıdakilerden hangisini yürürlükten kaldırmıştır?


 • A) Tanzimat Fermanı
 • B) Islahat Fermanı
 • C) Kanuni-esasi
 • D) Mecelle
 • E) Teşkilat-ı Esasi
 • Aşağıdakilerden hangisi II. Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan uluslararası kurumlardan biri değildir?


 • A) NATO
 • B) Varşova Paktı
 • C) Avrupa Konseyi
 • D) Birleşmiş Milletler
 • E) Locarno Paktı
 • I. Varlık Vergisi

  II. Aşar Vergisi

  III. Cizye Vergisi

  Türkiye II. Dünya Savaşı'nın getirdiği mali sıkıntıları aşmak için yukarıdaki vergilerden hangilerini halktan alma yoluna gitmiştir?


 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) Yalnız III
 • D) I ve II
 • E) II ve III

 • Etiketler: online kpss deneme sınavı çöz, 2022 tarih kpss online deneme, 2022 kpss tarih test çöz, 2022 kpss tarih deneme pdf
  2023 KPSS Tarih Deneme Sınavı V sorularını online çözebilirsiniz.