Yükleniyor

9. Sınıf Tarih Testleri Çöz

9.Sınıf İnsanlığın İlk Dönemleri Test


Testin En İyisi

ziyaretçi Başarı Oranı: %100 Doğru: 12 Yanlış: 0 Boş: 0
Tarih Öncesi Çağlar “taş” ve “maden” olmak üzere iki başlıkta değerlendirilir.

Aşağıdakilerden hangisi Tarih Öncesi Çağların sınıflandırılmasında belirleyici olmuştur?


 • A) Buzulların erimesi
 • B) Kullanılan araç ve gereçlerin cinsi
 • C) Dini inanışlar
 • D) İklim değişiklikler
 • E) Devletlerin yönetim şekilleri
 • ● İnsanlık tarihin en uzun dönemi olma

  ● Avcı ve toplayıcı yaşam sürme

  ● Mağara duvarlarına hayvan ve av sahnelerini çizme

  Yukarıda özellikleri verilen Tarih Öncesi Dönem aşağıdakilerden hangisidir?


 • A) Eski Taş Dönemi (Paleolitik)
 • B) Orta Taş Dönemi (Mezolitik)
 • C) Yeni Taş Dönemi (Neolitik)
 • D) Bakır Dönemi (Kalkolitik)
 • E) Tunç Dönemi
 • Buzulların eriyerek iklimin normale dönmesiyle insanlar tarım yapmaya başlamıştır.

  Tarımsal hayatın varlığı;

  I. Köy kültürünün oluşması

  II. Ürün fazlasının ortaya çıkması

  III. Ateşin bulunması gelişmelerinden hangileri üzerinde etkili olmamıştır?


 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız III
 • C) I ve II
 • D) II ve III
 • E) I, II ve III
 • Tarih Öncesi Çağlara ait aşağıda verilen gelişmelerden hangisinin diğerlerinden daha önce gerçekleştiği söylenebilir?


 • A) Hayvanların evcilleştirilmesi
 • B) Çanak çömleğin yapılması
 • C) Bakır ile kalayın karıştırılması
 • D) Yerleşik hayata geçilmesi
 • E) Kesici ve delici aletlerin yapılması
 • Tarih Öncesi Devirlerle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?


 • A) Başlangıç ve bitiş zamanları bölgelere göre farklılık gösterir.
 • B) Avcı ve toplayıcı toplumlar zamanla üretici konuma geçmiştir.
 • C) İlk köy yerleşmeleri kurulmuştur
 • D) Taş Çağı ve Maden Çağı şeklinde dönemlendirilmiştir
 • E) Yazılı kültür hayatı başlamıştır.
 • ● Çanak çömlek yapılması

  ● Hayvanların evcilleştirilmesi

  ● Evlerin yapılması

  Neolitik Çağa ait yukarıda verilen gelişmeler dikkate alındığında;

  I. Günlük hayat kolaylaştırılmaya çalışılmıştır.

  II. Yerleşik hayata geçilmiştir.

  III. Devletler ortaya çıkmıştır. yargılarından hangilerine ulaşılabilir?


 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) I ve II
 • D) II ve III
 • E) I, II ve III
 • Kültür, bir millete ait maddi ve manevi değerlerin tümüdür.

  Bir kültürün, başka coğrafyalara taşınmasında;

  I. ticaret,

  II. savaş,

  III. göç yollarından hangileri etkilidir?


 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) I ve II
 • D) I ve III
 • E) I, II ve III
 • Eski Çağ uygarlıklarına ait kazılarda Bakır Devri’ni yaşayan bir toplumda kilden tabletlerin olduğu görülmüştür.

  Bu durum aşağıdakilerden hangisinin kanıtı olabilir?


 • A) Tarihi çağları sıra ile yaşadıklarının
 • B) Tarih Öncesi Döneme kimi uygarlıkların daha önce girdiğinin
 • C) Tarihi çağların Bakır Devri’nde başladığının
 • D) Toplumlar arası etkileşimin olduğunun
 • E) İnsanlar arasında ihtiyaçların benzer olduğunun
 • Paleolitik (Eski Taş) Devri’nde kadınlar daha çok toplayıcılık yaparken erkekler avcılık ile uğraşmışlardır.

  Buna göre, Paleolitik Dönem ile ilgili;

  I. iş bölümünün başladığı,

  II. üretici yaşama geçildiği,

  III. ateşin bulunduğu yargılarından hangilerine ulaşılabilir?


 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) I ve II
 • D) I ve III
 • E) I, II ve III
 • Tarihî olaylar hakkında bilgi veren her türlü malzemeye “kaynak” denir.

  Aşağıdakilerden hangisi Tarih Öncesi Devirlerin aydınlatılmasında kullanılan kaynaklardan biri değildir?


 • A) Kil tabletler
 • B) Madeni ok uçları
 • C) Obsidyenden yapılmış bıçaklar
 • D) Çanak, çömlekler
 • E) Megaron tipi evler
 • Dicle ile Fırat Nehirleri arasında kalan Mezopotamya göç yolları üzerinde bulunan, verimli toprakları ve elverişli iklimi olan bir bölgedir.

  Bu durumun aşağıdakilerden hangisine neden olduğu söylenebilir?


 • A) Yerleşme ile ilgili hareketliliklerin bölgede görülmesine
 • B) Tanrı Kral anlayışının oluşmasına
 • C) Laik hukuk kurallarının ortaya çıkmasına
 • D) Güçlü imparatorlukların kurulmasına
 • E) Kalıcı mimari eserlerin yapılmasına
 • “Uygarlık” kavramını, “kültür” kavramından farklı kılan temel özellik aşağıdakilerden hangisidir?


 • A) Kısa süre içinde oluşması
 • B) İnsanlığın ortak malı olması
 • C) Yalnızca bilim teknik değerlerini içine alması
 • D) Bir milletin gelişimini ifade etmesi
 • E) Dar bir sosyal çevreye hitap etmesi

 • Etiketler: insanlığın ilk dönemleri test
  9.Sınıf İnsanlığın İlk Dönemleri Test sorularını online çözebilirsiniz.