Yükleniyor

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Görevde Yükselme Sınav Soruları

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Görevde Yükselme Sınavı (13 Ocak 2022)


Testin En İyisi

ziyaretçi Başarı Oranı: %30 Doğru: 18 Yanlış: 24 Boş: 18
I. Egemenlik, kayıtsız şartsız Milletindir.

II. Türk Milleti, egemenliğini, Anayasa’nın koyduğu esaslara göre doğrudan kendisi kullanır.

III. Egemenliğin kullanılması, hiçbir surette hiçbir kişiye, zümreye veya sınıfa bırakılamaz.

T.C. Anayasası’na göre “egemenlik” ile ilgili yukarıdakilerden hangileri doğrudur?


 • A) I ve II
 • B) I ve III
 • C) II ve III
 • D) I, II ve III
 • I. Vatandaş sınır dışı edilemez ve yurda girme hakkından yoksun bırakılamaz.

  II. Vatandaşın yurt dışına çıkma hürriyeti, ancak suç soruşturması veya kovuşturması sebebiyle hâkim kararına bağlı olarak sınırlanabilir.

  III. Yerleşme hürriyeti, suç işlenmesini önlemek, sosyal ve ekonomik gelişmeyi sağlamak, sağlıklı ve düzenli kentleşmeyi gerçekleştirmek ve kamu mallarını korumak amaçlarıyla kanunla sınırlanabilir.

  T.C. Anayasası’na göre “yerleşme ve seyahat hürriyeti” ile ilgili yukarıdakilerden hangileri doğrudur?


 • A) I ve II
 • B) I ve III
 • C) II ve III
 • D) I, II ve III
 • I. Kararnameleri imzalamak

  II. Anayasa Mahkemesi üyelerini seçmek

  III. Milletlerarası andlaşmaları onaylamak ve yayımlamak

  IV. Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunları gerekli gördüğü takdirde halkoyuna sunmak

  T.C. Anayasası’na göre yukarıdakilerden hangileri Cumhurbaşkanının yürütme alanına ilişkin görev ve yetkilerindendir?


 • A) Yalnız IV
 • B) I ve II
 • C) I ve III
 • D) II, II ve IV
 • T.C. Anayasası’na göre Hâkimler ve Savcılar Kurulu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


 • A) Kurulun Başkanı Adalet Bakanlığı Müsteşarıdır.
 • B) Üyeler dört yıl için seçilir. Süresi biten üyeler bir kez daha seçilebilir.
 • C) Hâkimler ve Savcılar Kurulu on üç üyeden oluşur; iki daire hâlinde çalışır.
 • D) Kurul üyeliği seçimi, üyelerin görev süresinin dolmasından önceki otuz gün içinde yapılır.
 • Şişli Etfal Hastanesi ve Darülaceze hangi Osmanlı Padişahı zamanında hizmete açılmıştır?


 • A) III. Selim
 • B) II. Mahmut
 • C) I. Abdülmecid
 • D) II. Abdülhamid
 • Döviz piyasalarında aynı gün takası gerçekleşen dövizin alım - satımında kullanılan kur anlamına gelen terim aşağıdakilerden hangisidir?


 • A) Efektif kur
 • B) Çapraz kur
 • C) Cari kur
 • D) Dalgalı kur
 • Hristiyanlığın ilk kilisesi olarak bilinen St. Pierre Kilisesi aşağıdaki illerin hangisinde yer almaktadır?


 • A) İzmir
 • B) Hatay
 • C) Mersin
 • D) Van
 • Kore Savaşı’na katılan Türk Astsubay Süleyman Dilbirliği ile Ayla adını verdiği Koreli küçük kızın gerçek hikâyesinin anlatıldığı Ayla filminin yönetmeni aşağıdakilerden hangisidir?
 • A) Can Ulkay
 • B) Serdar Akar
 • C) Çağan Irmak
 • D) Nuri Bilge Ceylan
 • Zaman zaman duyuyoruz, romanın güncel tanımları ile uyuşmayan bir büyük yapıttan söz açtığınızda “Ama o klasik…” diye başlayan ve çoğunlukla tamamlanmayan savunmalar, söz konusu yapıtları “konu dışı” tutmalar, onları adeta kitaplığın üst raflarında tozlu uzun bir sessizliğe gömmeler… Pek sık rastlanır bir durum oldu. Neden acaba? Buna karşın, yine bir klasik, iyi bir edebiyat okurunu bugün de mutlu ediyor. Yine de bunu kendi adıma söylemiş olayım: Bugün yazılmış ortalama uzunlukta bir yapıtı sıkıntı içinde okurken devasa Savaş ve Barış’ı gözümü kırpmadan okumamın nedeni ne olabilir?

  Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?


 • A) Romanın tanımı günümüze gelinceye kadar değişmiş ve çeşitlenmiştir.
 • B) Klasikler, hangi dönemde olursa olsun gerçek edebiyatseverler tarafından sevilerek okunmakta ve saygınlığını korumaktadır.
 • C) Bugün yazılan eserlerin çoğu sürükleyici değildir ve okuru sıkmaktadır.
 • D) Günümüz okurlarının klasik kabul edilen eserler hakkında çoğunlukla olumlu bir görüşü bulunmamaktadır.
 • Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sayıların yazımı ile ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?


 • A) III. Selim sanatsever bir padişahımızdı.
 • B) Taşıdıkları çuval 25 kilogram ağırlığındaymış.
 • C) Mahalle çocuklarına belediye tarafından ikiyüz top dağıtılmış.
 • D) 3.542 kişi stadyuma toplanmış, maçın başlamasını bekliyordu.
 • “Gelmek” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde “dayanmak, tahammül etmek” anlamında kullanılmıştır?


 • A) Şimdi sözü burada kesip asıl konumuza gelelim.
 • B) Yıllardır söylüyorum ancak dediklerime yeni geldiniz.
 • C) O insanlara iyi davranmaya, yüz vermeye gelmiyor.
 • D) Birazcık soğuğa gelmiyor, hemen hastalanıyordu.
 • ( I ) Dil çok başlıklı, her yere uzanan bir konu. ( II ) Bunu kısaca anlatabilmek mümkün değil. ( III ) Ama o öyküdeki alıntıdan yola çıkarsak bir Doğulu olarak kıvrak ve halkın konuşma diline yakın bir anlatımı daha çok kullandığım söylenebilir. ( IV ) Zaten az konuşma ve süse kaçmadan az sözle çok şey anlatma kültürü de Doğu olgunluğunun bir parçasıdır.

  Parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde “tercih” söz konusudur?


 • A) I
 • B) II
 • C) III
 • D) IV
 • Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal’in I. Dünya Savaşı’nda görev yaptığı cephelerden biri değildir?


 • A) Suriye Cephesi
 • B) Kanal Cephesi
 • C) Kafkas Cephesi
 • D) Çanakkale Cephesi
 • Aşağıdakilerden hangisi Sakarya Meydan Savaşı’nın sonuçlarından biridir?


 • A) Kars Antlaşması
 • B) Londra Konferansı
 • C) Moskova Antlaşması
 • D) Türk-Afgan Dostluk Antlaşması
 • Aşağıdakilerden hangisi hukuk alanında yapılan yeniliklerden biridir?


 • A) Türk Medeni Kanunu’nun kabulü
 • B) Medreselerin kaldırılması
 • C) Halifeliğin kaldırılması
 • D) Cumhuriyet’in ilanı
 • Aşağıdakilerden hangisi Sadabat Paktı’na üye olan devletlerden biri değildir?


 • A) İran
 • B) Irak
 • C) Türkiye
 • D) Pakistan
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre “ödevler ve sorumluluklar” ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


 • A) Devlet memurlarının iş birliği içinde çalışmaları esastır.
 • B) Devlet memurları her durumda Devletin menfaatlerini korumak mecburiyetindedirler.
 • C) Devlet memurları, anne babalarına ait taşınır ve taşınmaz malları, alacak ve borçları hakkında da mal bildirimi verirler.
 • D) Devlet memurunun kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizliği sonucu idare zarara uğratılmışsa, bu zararın ilgili memur tarafından rayiç bedeli üzerinden ödenmesi esastır.
 • I. Teknik Hizmetler Sınıfı

  II. Avukatlık Hizmetleri Sınıfı

  III. Jandarma Hizmetleri Sınıfı

  IV. Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı

  Yukarıdakilerden hangileri 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi kurumlarda çalıştırılan memurların sınıflarındandır?


 • A) Yalnız IV
 • B) I ve II
 • C) III ve IV
 • D) I, II, III ve IV
 • Master derecesini alıp bir kademe ilerlemesinden yararlanan memura, mesleği ile ilgili öğrenim dalında doktora yaptığı takdirde - - - - ilerlemesi uygulanır.

  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre yukarıdaki hükümde boş bırakılan yere hangisi getirilmelidir?


 • A) iki derece
 • B) iki kademe
 • C) bir kademe
 • D) bir derece
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre yurt dışı kuruluşlarda hizmetin gerektirdiği hâllerde aşağıdakilerden hangisi hafta tatilini cumartesi ve pazardan başka günler olarak tespit edebilir?


 • A) Bakanlar Kurulu
 • B) Dışişleri Bakanlığı
 • C) Devlet Personel Başkanlığı
 • D) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
 • I. Belirlenen kılık ve kıyafet hükümlerine aykırı davranmak

  II. Görev sırasında amire hâl ve hareketi ile saygısız davranmak

  III. Devlete ait resmî araç, gereç ve benzeri eşyayı özel işlerinde kullanmak

  IV. Görevle ilgili konularda yükümlü olduğu kişilere yalan ve yanlış beyanda bulunmak

  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre yukarıdakilerden hangileri kınama cezasını gerektiren fiil ve hâllerdendir?


 • A) I ve II
 • B) I ve IV
 • C) II ve III
 • D) III ve IV
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre disiplin cezalarının karar süreleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


 • A) Disiplin kurulu, dosyayı aldığı tarihten itibaren 30 gün içinde soruşturma evrakına göre kararını bildirir.
 • B) Disiplin amirleri uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarını soruşturmanın tamamlandığı günden itibaren 15 gün içinde vermek zorundadırlar.
 • C) Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren hâllerde soruşturma dosyası, kararını bildirmek üzere yetkili disiplin kuruluna 15 gün içinde tevdi edilir.
 • D) Memurluktan çıkarma cezası için disiplin amirleri tarafından yaptırılan soruşturmaya ait dosya, memurun bağlı bulunduğu kurumun yüksek disiplin kuruluna tevdiinden itibaren azami üç ay içinde bu kurulca, karara bağlanır.
 • I. Memurlara aylıkları her ayın başında peşin ödenir.

  II. Emekliye ayrılma ve ölüm hâllerinde o aya ait peşin ödenen aylık, geri alınır.

  III. Sözleşmeli personelin ücretleri sözleşme şartlarına göre; geçici personelin gündelikleri gün hesabıyla hafta veya ay sonlarında ödenir.

  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre aylığın ödeme zamanı ve esasları ile ilgili yukarıdakilerden hangileri doğrudur?


 • A) Yalnız I
 • B) I ve III
 • C) II ve III
 • D) I, II ve III
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre fazla çalışmanın süresi ve saat başına ödenecek ücret aşağıdakilerden hangisi tarafından belirlenir?
 • A) Bakanlar Kurulu
 • B) Maliye Bakanlığı
 • C) Devlet Personel Başkanlığı
 • D) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
 • 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerindendir?


 • A) Radyo ve Televizyon Üst Kurulu
 • B) Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu
 • C) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
 • D) Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu
 • 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na göre merkezî yönetim kapsamındaki kamu idareleri, aktarma yapılacak tertipteki ödeneğin en fazla yüzde kaçına kadar kendi bütçeleri içinde ödenek aktarması yapabilirler?
 • A) Onuna
 • B) On beşine
 • C) Yirmisine
 • D) Yirmi beşine
 • I. Yaklaşık maliyete ihale ve ön yeterlik ilanlarında yer verilmez.

  II. Yaklaşık maliyet isteklilere veya ihale süreci ile resmî ilişkisi olmayan diğer kişilere açıklanmaz.

  III. Mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesi yapılmadan önce idarece, her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi dâhil olmak üzere yaklaşık maliyet belirlenir.

  4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre yaklaşık maliyet ile ilgili yukarıdakilerden hangileri doğrudur?


 • A) Yalnız I
 • B) I ve II
 • C) II ve III
 • D) I, II ve III
 • 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre teminat olarak kabul edilecek değerler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


 • A) İhale üzerinde kalan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliye ait teminat mektupları ihaleden sonra saymanlık ya da muhasebe müdürlüklerine teslim edilir.
 • B) Teminat mektupları dışındaki teminatlar ihale komisyonlarınca teslim alınamaz. Bunların saymanlık ya da muhasebe müdürlüklerine yatırılması zorunludur.
 • C) Her ne suretle olursa olsun, idarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.
 • D) Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilemez.
 • 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında korunan kişilerle ilgili olarak aşağıdaki tedbirlerden hangisine hâkim tarafından karar verilebilir?


 • A) İş yerinin değiştirilmesi
 • B) Psikolojik, mesleki, hukuki ve sosyal bakımdan rehberlik ve danışmanlık hizmeti verilmesi
 • C) Hayati tehlikesinin bulunması hâlinde, ilgilinin talebi üzerine veya resen geçici koruma altına alınması
 • D) Kendisine ve gerekiyorsa beraberindeki çocuklara, bulunduğu yerde veya başka bir yerde uygun barınma yeri sağlanması
 • I. Hakkında tedbir kararı verilen şiddet uygulayan, bu kararın gereklerine aykırı hareket etmesi hâlinde, fiili bir suç oluştursa bile ihlal edilen tedbirin niteliğine ve aykırılığın ağırlığına göre hâkim kararıyla yedi günden on dört güne kadar zorlama hapsine tabi tutulur.

  II. Tedbir kararının gereklerine aykırılığın her tekrarında, ihlal edilen tedbirin niteliğine ve aykırılığın ağırlığına göre zorlama hapsinin süresi beş günden yirmi güne kadardır.

  III. Zorlama hapsine ilişkin kararlar, Cumhuriyet başsavcılığınca yerine getirilir. Bu kararlar Bakanlığın ilgili il ve ilçe müdürlüklerine bildirilir.

  6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’a göre “tedbir kararlarına aykırılık” ile ilgili yukarıdakilerden hangileri doğrudur?


 • A) I, II ve III
 • B) II ve III
 • C) Yalnız III
 • D) Yalnız I
 • 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu’na göre hakkında aşağıdaki koruyucu ve destekleyici tedbirlerden hangisi uygulanan kimselerin, talepleri hâlinde kimlikleri ve adresleri gizli tutulur?
 • A) Sağlık tedbiri
 • B) Bakım tedbiri
 • C) Eğitim tedbiri
 • D) Barınma tedbiri
 • 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu’na göre koruyucu ve destekleyici tedbir kararı alınması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
 • A) Tedbirin türü kararda gösterilir. Birden fazla tedbire karar verilemez.
 • B) Tedbir kararı verilmeden önce çocuk hakkında sosyal inceleme yaptırılabilir.
 • C) Tedbirin uygulanması, özel durumlar saklı kalmak üzere on sekiz yaşın doldurulmasıyla kendiliğinden sona erer.
 • D) Hâkim, hakkında koruyucu ve destekleyici tedbire karar verdiği çocuğun denetim altına alınmasına da karar verebilir.
 • 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu’na göre 13 - 18 yaş arası korunmaya ihtiyacı olan çocukları korumak, bakmak ve bir iş veya meslek sahibi edilmeleri ve topluma yararlı kişiler olarak yetişmelerini sağlamakla görevli ve yükümlü olan yatılı sosyal hizmet kuruluşu aşağıdakilerden hangisidir?
 • A) Çocuk Yuvası
 • B) Yetiştirme Yurdu
 • C) Çocuk Destek Merkezi
 • D) Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi
 • 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu’na göre korunmaya ihtiyacı olan çocukların eğitim ve öğretimlerinin sağlanması veya meslek sahibi yapılmaları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
 • A) Kamu ve özel iş yerlerinde çalıştırılan çocukların ücretlerinin Maliye Bakanlığınca tespit edilen miktarı kendilerine harçlık olarak verilir.
 • B) Okul çağındaki korunmaya ihtiyacı olan çocukların eğitim ve öğretimleri Millî Eğitim Bakanlığı ile diğer kamu kurumlarına ait okullarda gerçekleştirilir.
 • C) Kamu ve özel iş yerlerinde çalıştırılan çocuğun ücretinin başlama zamanı ve miktarı, yurt idaresi ile işveren arasında mahalli örf ve rayice göre tespit olunur.
 • D) Özel eğitim gerektiren korunmaya ihtiyacı olan çocukların eğitim ve öğretimleri Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel eğitim-öğretim kurumlarında sürdürülür.
 • 633 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye göre “yurt dışında yaşayan Türk ailelerinin sorunlarını araştırmak ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile iş birliği içinde çözüm önerileri geliştirmek ve uygulamak” aşağıdaki hizmet birimlerinden hangisinin görevidir?
 • A) Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı
 • B) Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü
 • C) Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü
 • D) Strateji Geliştirme Başkanlığı
 • 633 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye göre “sorumluluk ve yetkiler” ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
 • A) Bakanlığın her kademedeki yöneticileri, görevlerini mevzuata, stratejik plan ve programlara, performans ölçütlerine ve hizmet kalite standartlarına uygun olarak yürütmekten üst kademelere karşı sorumludur.
 • B) Bakanlık, diğer bakanlıkların hizmet alanına giren konulara ilişkin faaliyetlerinde, ilgili bakanlıklara danışmak ve gerekli iş birliği ve koordinasyonu sağlamaktan sorumludur.
 • C) Bakan, Müsteşar ve her kademedeki Bakanlık yöneticileri sınırlarını açıkça belirtmek ve yazılı olmak kaydıyla, yetkilerinden bir kısmını alt kademelere devredebilir.
 • D) Bakanlık; görev, yetki ve sorumluluk alanına giren ve önceden kanunla düzenlenmiş konularda idari düzenlemeler yapamaz.
 • Taşınır Mal Yönetmeliği’nin “kapsamı” ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
 • A) Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerini ve bunlara ait taşınır malları kapsar.
 • B) Türk Silahlı Kuvvetleri, Millî İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet Genel Müdürlüğünün taşınır mallarının kayda alınması ile bunların yönetim ve denetiminde özel mevzuatındaki hükümler uygulanır.
 • C) Kapsamdaki idarelerin bünyesinde bulunan fabrika, imalathane ve benzeri üretim yerlerinde kullanılan ilk madde ve malzemeler ile yarı mamul ve mamul maddeler hakkında bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.
 • D) Kamu idarelerinin görevleri gereğince herhangi bir işlemin sonuçlanmasına veya bir kararın verilmesine kadar muhafaza edilmek üzere alınan emanet taşınır mallar hakkında özel mevzuatındaki hükümler uygulanır.
 • I. “İlgi” yan başlığı, muhatap bölümünün son satırından itibaren üç satır boşluk bırakılarak ve yazı alanının solundan başlanarak yazılır.

  II. “Sayı”, “Konu” ve “İlgi” yan başlıklarından sonra kullanılan iki nokta “:” işareti aynı hizada yazılır. III. İlgide yer alan bilgiler bir satırı geçerse, devamı “İlgi” yan başlığının ve sıralamayı gösteren harflerin altı boş bırakılarak alt satıra yazılır.

  IV. İlginin birden fazla olması durumunda, belgeler sonraki tarihli olandan başlanarak tarih sırasına göre sıralanır.

  V. İlgide, “… tarihli ve … sayılı …” ibaresi kullanılır ve ilginin sonuna nokta işareti konulur.

  Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’e göre “İlgi” bölümü ile ilgili yukarıdakilerden hangileri doğrudur?


 • A) I, II ve IV
 • B) II, III ve V
 • C) III, IV ve V
 • D) I, II, IV ve V
 • Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik’e göre mal bildiriminin verilme zamanı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
 • A) Bakanlar Kurulu üyeleri için, atamayı izleyen iki ay içinde verilmesi zorunludur.
 • B) Seçimle gelinen görevlerle, seçimin kesinleşme tarihini izleyen bir ay içinde verilmesi zorunludur.
 • C) Genel ve katma bütçeli dairelere atanan kamu görevlileri, göreve giriş için gerekli olan belgelerle birlikte vermeleri zorunludur.
 • D) Yönetim ve denetim kurulları ile komisyon üyeliklerine seçilen veya atananlar için, göreve başlama tarihini izleyen on beş gün içinde verilmesi zorunludur.
 • Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği’ne göre merkez teşkilatı Şehit Yakınları ve Gaziler Dairesi Başkanlığında “aile ve sosyal politikalar uzmanı” unvanında çalışan personelin disiplin amiri aşağıdakilerden hangisidir?
 • A) Müsteşar
 • B) Genel Müdür
 • C) Müsteşar Yardımcısı
 • D) Şehit Yakınları ve Gaziler Dairesi Başkanı
 • Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği’ne göre taşra teşkilatı illerdeki merkez ilçelerde kuruluş müdürlüğünde “Kuruluş Müdür Yardımcısı” unvanında çalışan personelin üst disiplin amiri aşağıdakilerden hangisidir?
 • A) İl Müdürü
 • B) Vali
 • C) Kaymakam
 • D) İl Müdür Yardımcısı
 • Sosyal Hizmet Merkezleri Yönetmeliği’ne göre Sosyal Hizmet Merkezleri aşağıdakilerden hangisinin teklifi ile ilgili yıl bütçesine bu amaçla tefrik edilen ödenek tutarı dikkate alınarak kurulur?
 • A) Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü
 • B) Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü
 • C) Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü
 • D) Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü
 • 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanuna İlişkin Uygulama Yönetmeliği’ne göre mülki amir tarafından verilecek koruyucu tedbir kararları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
 • A) Kendisine ve gerekiyorsa beraberindeki çocuklara, bulunduğu yerde veya başka bir yerde uygun barınma yeri sağlanması
 • B) Diğer kanunlar kapsamında yapılacak yardımlar saklı kalmak üzere, sürekli maddi yardım yapılması
 • C) Hayati tehlikesinin bulunması hâlinde, ilgilinin talebi üzerine veya resen geçici koruma altına alınması
 • D) Psikolojik, mesleki, hukuki ve sosyal bakımdan rehberlik ve danışmanlık hizmeti verilmesi
 • Tedbir kararının gereklerine aykırılığın her tekrarında, ihlal edilen tedbirin niteliğine ve aykırılığın ağırlığına göre zorlama hapsinin süresi - - - - günden - - - - güne kadardır. Ancak zorlama hapsinin toplam süresi - - - - ayı geçemez.

  6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanuna İlişkin Uygulama Yönetmeliği’ne göre tedbir kararlarına aykırılık ile ilgili yukarıdaki hükümde boş bırakılan yerlere sırasıyla hangisi getirilmelidir?


 • A) beş - yirmi - dokuz
 • B) on - on beş - üç
 • C) on beş - otuz - altı
 • D) on beş - kırk beş - altı
 • Kadın Konukevlerinin Açılması ve İşletilmesi Hakkında Yönetmelik’e göre aşağıdakilerden hangisi tarafından konukevi açılamaz?
 • A) Nüfusu yüz bini geçen belediyeler
 • B) Sivil toplum kuruluşları
 • C) İl özel idareleri
 • D) Gerçek kişiler
 • Kadın Konukevlerinin Açılması ve İşletilmesi Hakkında Yönetmelik’e göre aşağıdakilerden hangisi çocuk eğiticisinin görevlerindendir?


 • A) Çocukların gelişim ve eğitimleri ile anne-çocuk ilişkisi konusunda konukevindeki annelere yönelik bilgilendirici çalışmalar organize etmek ve uygulamak
 • B) Çocukların sağlık, gelişim ve eğitim düzeylerini izlemek, tespit etmek ve sorunlarının çözümü için mesleki çalışmalar ve rehberlik yapmak
 • C) Çocuklara yönelik sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikler ve programlar organize etmek
 • D) Annesi çalışan bebek ve küçük çocukların bakımına destek olmak
 • Çocuk Destek Merkezleri Yönetmeliği’ne göre çocukların ihtiyaçlarının karşılanması kapsamında “harçlık” ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
 • A) Öğrenime devam edenlerin kredi ve burs almaları hâlinde harçlıkları kesilir.
 • B) Merkezden izinsiz ayrılan çocukların harçlığı bir önceki ay içinde merkezde kaldığı gün oranında hesaplanarak ödenir.
 • C) Eğitime devam etmeyen çocuklara yaş grupları göz önüne alınarak, kendi yaşındaki eğitime devam eden çocukların aldığı harçlık tutarı ödenir.
 • D) Harçlıklar danışmanın sorumluluğunda, çocuğun gereksinimleri göz önünde bulundurularak günlük, haftalık veya aylık olarak imza karşılığında çocuğa verilir.
 • I. Merkeze yapılan ayni bağışlar merkez müdürlüğünce kabul edilir.

  II. Bağışların bağışçılar tarafından dağıtılmasına, ses veya görüntü kaydı almasına izin verilebilir.

  III. Merkeze yapılan ayni bağışlar, bağış veya yardım alma işlem seçeneği ile düzenlenecek taşınır işlem fişi ile kayıtlara alınır.

  Çocuk Destek Merkezleri Yönetmeliği’ne göre “bağış” ile ilgili yukarıdakilerden hangileri doğrudur?


 • A) I ve II
 • B) I ve III
 • C) II ve III
 • D) I, II ve III
 • Koruyucu Aile Yönetmeliği’ne göre Akraba veya Yakın Çevre Koruyucu Aile Modeli hariç olmak üzere çocuk ile koruyucu aile olacak eşlerden yaşı küçük olan arasında en az kaç yaş farkı olmalıdır?
 • A) 10
 • B) 15
 • C) 18
 • D) 20
 • Koruyucu Aile Yönetmeliği’ne göre “koruyucu aile hizmetinden yararlanacak çocuğun yerleştirilmesi” ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
 • A) Suça karışan çocukların yerleştirileceği geçici koruyucu aileler yanında aynı anda en fazla iki çocuk bulunur.
 • B) Koruyucu aile yerleştirme formu, yerleştirme tarihinden itibaren en geç on gün içinde Genel Müdürlüğe ulaştırılır.
 • C) Kardeş çocuklar hariç geçici koruyucu aile yanına aynı anda 0-3 yaş grubu için en fazla iki çocuk, 4 yaş ve üzeri çocuklar için aralarında en fazla üç yaş farkı olmak üzere en çok üç çocuk aynı anda yerleştirilebilir.
 • D) Uyum süreci sonunda mahalli mülki amirlik ile yanına çocuk yerleştirilen koruyucu aile arasında sözleşme imzalanır ve il müdürlüğü tarafından onaylanır.
 • Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Çocuk Yuvaları Yönetmeliği’ne göre aşağıdakilerden hangisi “diyetisyenin görev ve yetkileri” arasında yer almaz?
 • A) Çocukların beslenmeleri ile ilgili cetvellerin hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak
 • B) Yemek servis bölgesinin ve mutfağın sağlık şartlarına göre işletilmesi, mutfak personelinin gerekli temizliğe uymasını ve eğitimini sağlamak
 • C) Süt ve oyun çocuklarının yaş gruplarına göre en iyi şekilde beslenmelerini sağlamak, hastalık hâlinde diyet yemekleriyle, yemek zamanlarını düzenlemek
 • D) Mutfak görevlilerinin çalışma gün ve saatleri ile çalışma yöntem ve tekniklerinin belirlenmesinde idareye yardımcı olmak, akciğer ve portör kontrollerini yaptırmalarını sağlamak
 • Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Çocuk Yuvaları Yönetmeliği’ne göre “nöbet hizmetleri” ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


 • A) Gece nöbet tutanlar, nöbet ertesi izinli sayılır. Cuma, cumartesi ve diğer tatil günlerinde nöbet tutanlara, kuruluş müdürünün uygun göreceği gün izin verilir.
 • B) Nöbet hizmetinden sorumlu bayan personelden doğum yapacak olanlara, kanuni izinler dışında doğum öncesi 2 ay, doğum sonrası 6 ay nöbet görevi verilmez.
 • C) Nöbet tutabilecek personelden durumu uygun olanlara istemleri hâlinde sürekli olarak geceleri ve tatil günlerinde nöbet görevi verilebilir.
 • D) Nöbet tutan personelden hizmet süresi en az 20 yıl olan personele nöbet görevi verilmez.
 • Yetiştirme Yurtlarının Kuruluş ve İşleyişine İlişkin Yönetmelik’e göre kuruluştan izinsiz olarak ayrılan kaçak çocuklar hakkında yapılan tüm arama ve araştırmaların kaç yıl boyunca sonuç vermemesi hâlinde, çocuğun korunma kararının kaldırılması yoluna gidilir?
 • A) 5
 • B) 3
 • C) 2
 • D) 1
 • I. Kız meslek liselerinin çocuk gelişimi ve eğitimi bölümü mezunları

  II. Lise mezunu olup, çocuk bakımı konusunda sertifika sahibi olanlar

  III. Fakülte, yüksekokul veya sağlık meslek liselerinin hemşirelik bölümü mezunları

  Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü Çocuk Evleri Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’e göre bakıcı anneler/bakım elemanları yukarıdakilerden hangileri arasından seçilir?


 • A) I ve II
 • B) I ve III
 • C) II ve III
 • D) I, II ve III
 • Huzurevleri ile Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri Yönetmeliği’ne göre “huzurevlerine ve merkezlere alınacak yaşlılarda aranacak kabul koşulları” ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
 • A) Bulaşıcı hastalığı olmamak
 • B) Sosyal ve/veya ekonomik yoksunluğu olmamak
 • C) Uyuşturucu madde ya da alkol bağımlısı olmamak
 • D) Kendi gereksinimlerini karşılamasını engelleyici bir rahatsızlığı bulunmamak
 • Huzurevleri ile Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri Yönetmeliği’ne göre “kuruluşu terk etme” ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
 • A) Kuruluşu izinsiz terk eden yaşlının yakınlarına ve ilgili makamlara bilgi verilir.
 • B) Yeri belirlenen yaşlıya yazılı bildirim yapılmasına rağmen, 10 gün içerisinde kuruluşla iletişime geçmemesi durumunda, il müdürlüğünün onayıyla ilişiği kesilir.
 • C) Yaşlının yerinin belirlenememesi durumunda, kuruluşu terk ettiği tarihi takip eden birinci ayın başında kuruluşla ilişkisi kesilir.
 • D) İlişkisi kesilenlerin en fazla üç kez yeniden kabulü yapılabilir. Ayrılış ve yeniden kabul arasındaki sürenin altı aydan fazla olması durumunda sağlık raporunun yenilenmesi ve aylık bakım ücretini peşin yatırması esastır.
 • I. Merkez adında hizmet verilecek özür gurubu belirtilir.

  II. Genel Müdürlük ambleminin merkez tabelasında kullanılması zorunludur. Amblem, merkez tabelası haricinde kullanılamaz.

  III. Merkez adlarında, resmî ve diğer özel bakım merkezlerinde kullanılan ad ve unvanlar ile yabancı dildeki kelime ve deyimler kullanılmaz.

  Bakıma Muhtaç Özürlülere Yönelik Resmî Kurum ve Kuruluşlar Bakım Merkezleri Yönetmeliği’ne göre “merkeze ad verme” ile ilgili yukarıdakilerden hangileri doğrudur?


 • A) I ve II
 • B) I ve III
 • C) II ve III
 • D) I, II ve III
 • Bakıma Muhtaç Özürlülere Yönelik Resmî Kurum ve Kuruluşlar Bakım Merkezleri Yönetmeliği’ne göre bakıma muhtaç özürlülerden, her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirleri toplamı esas alınmak suretiyle; kendilerine ait veya bakmakla yükümlü olunan birey sayısına göre kendilerine düşen ortalama aylık gelir tutarı ne kadardan daha az olanların bakım ücreti Genel Müdürlükçe karşılanır?
 • A) Bir aylık net asgari ücret tutarının 2/3’ünden
 • B) Bir aylık net asgari ücret tutarının 3/4’ünden
 • C) İki aylık net asgari ücret tutarının 2/3’ünden
 • D) İki aylık net asgari ücret tutarının 2/4’ünden
 • Genel Sağlık Sigortası Kapsamında Gelir Tespiti, Tescil ve İzleme Sürecine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’e göre resen tescil ve gelir tespiti başvurusu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
 • A) Kendisine gelir testi yapılmasını istemeyenler ile genel sağlık sigortası tescilinin yapıldığına dair tebligatın yapıldığı tarihten itibaren bir ay içinde gelir testi yapılması yönünde muvafakat vermeyenlerin gelirleri asgari ücretin iki katı olarak kabul edilir.
 • B) Resen genel sağlık sigortası tescili yapılan kişilerin gelir testi işlemleri, ailenin yazılı muvafakatı aranmaksızın SGK tarafından sonuçlandırılır.
 • C) Gelir testine tabi tutulacak kişinin gelir testini yaptırmak üzere vakfa bizzat yazılı başvurusu esastır.
 • D) Aynı aileden birden fazla kişinin gelir testine tabi tutulacak kişi olması hâlinde aynı form ile başvuru yapılır.
 • I. Doğum, ölüm, evlenme, boşanma ve benzeri nedenlerle hanedeki aile bireyi sayısının değiştiğinin tespit edilmesi durumunda gelir tespiti yenilenir.

  II. Genel sağlık sigortası tescili yapıldığı tarihten itibaren primi Devlet tarafından ödenenler ile asgari ücretin üçte biri üzerinden prim ödeyenlerin hane ziyaretleri her yıl yenilenir.

  III. Genel sağlık sigortası tescili yapıldığı tarihten itibaren altmış günde bir aile içindeki bireylere ait veriler BSYHP’de otomatik olarak güncellenir.

  Genel Sağlık Sigortası Kapsamında Gelir Tespiti, Tescil ve İzleme Sürecine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’e göre gelir tespitinin yenilenmesi ile ilgili yukarıdakilerden hangileri doğrudur?


 • A) Yalnız I
 • B) I ve II
 • C) II ve III
 • D) I, II ve III