Yükleniyor

YKS Edebiyat Test

Fecriati Edebiyatı Test

Fecriati Edebiyatı Test


Testin En İyisi

ziyaretçi Başarı Oranı: %100 Doğru: 12 Yanlış: 0 Boş: 0
Mektepte san’at-ı ilâhinin etrafında heyecan-ı aşk ile toplanmış birkaç arkadaştık. Ahmet Haşim, Refik Halid, Hamdullah Suphi, Emin Bülend ve Tahsin Nahid bu zümrede bulunuyorlardı. Birbirimizin yazılarını okur, bazen mübalağalı medh eder ve ekseriye yine mübalağalı tenkit ederdik.

Bu parçada hazırlık aşamasından bahsedilen edebî topluluk aşağıdakilerden hangisidir?

 

 • A) Millî Edebiyat
 • B) Tanzimat Edebiyatı
 • C) Fecriati Edebiyatı
 • D) Yedi Meşaleciler
 • E) Servetifünun Edebiyatı
 • Eğilmiş arza kanar muttasıl kanar güller

  Durur alev gibi dallarda kanlı bülbüller

  Sular mı yandı neden tunca benziyor mermer

  Bu bir lisân-ı hafîdir ki rûha dolmakta,

  Kızıl havâları seyret ki akşam olmakta... (arz: yeryüzü, muttasıl: durmaksızın, hafî: gizli)

  Ahmet Haşim’e ait bu dizeler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • A) Aruz ölçüsüyle söylenmiştir
 • B) Tam kafiye ve ek biçiminde redif vardır
 • C) Sanatlı bir söyleyişe sahiptir
 • D) Betimleyici anlatım söz konusudur
 • E) Yerel söyleyişlere yer verilmiştir.
 • Fecriati Topluluğu ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • A) İlk toplantılarını 20 Mart 1909’da Servet-i Fünun dergisi matbaasında yapmışlardır.
 • B) Topluluk için önerilen isimlerden biri Sina-yı Emel’dir.
 • C) Türk edebiyatında bir beyanname yayımlayarak oluşmuş ilk topluluktur.
 • D) Ahmet Samim, Müfit Ratib, Ali Canip Yöntem beyannamenin altında imzası bulunan sanatçılardan birkaçıdır.
 • E) Topluluğun temel yayın organı Servet-i Fünun dergisidir.
 • Aşağıdakilerden hangisi Fecriati Beyannamesi’nde ismi bulunan sanatçılardan biri değildir?

 • A) İzzet Melih
 • B) Fazıl Ahmet
 • C) Tahsin Nahit
 • D) Mehmet Behcet
 • E) İsmail Safa
 • • Batı’daki gelişmeleri ve Batı edebiyatını yakından takip edip Batı’nın mühim fikrî ve edebî eserlerini tercüme etmek

  • Üyelerin eserleri “Fecriati Kütüphanesi” adı altında yayımlamak

  • Genç yetenekleri bir araya toplayarak fikir tartışmaları düzenlemek, düşünce ve edebiyat alanında konferanslar düzenlemek • Sanatın şahsi ve muhterem olduğuna inanmak

  • Dilin, edebiyatın, edebî ve sosyal ilimlerin ilerlemesine hizmet etmek

  Beyan ettikleri bu görüşlerden hareketle Fecriaticiler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • A) Yenilikçi
 • B) Toplumcu
 • C) Planlı
 • D) Batıcı
 • E) İlkeli
 • Aşağıdakilerden hangisi Servetifünun ve Fecriati için ortak bir özellik değildir?

 • A) Estetiğe önem vermeler
 • B) Sanatlı bir dil anlayışına sahip olmalar
 • C) Özgün ve etkin birer edebî ekol kabul edilmeleri
 • D) Batı edebiyatını örnek almaları
 • E) Tiyatro türüne fazla eğilmemeler
 • Fecriati’ye mensup olmasına karşın sonraki dönemlerde Millî Edebiyat çizgisine kayacak olan ve Türk edebiyatı tarihçiliğinin bilimsel anlamda kurucusu kabul edilen - - - - Türk dünyasının yetiştirdiği ender niteliklere sahip bilim adamlarından biridir. Gençlik dönemlerinden vefatına kadar Türkiyat araştırmaları sahasında birçok kitap ve yüzlerce makale ortaya koymuştur. Özellikle genç bir ilim adamı iken yazdığı Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar adlı eseri, gerek ülkemizde gerekse yurt dışında geniş yankılar uyandırmıştır.

  Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki sanatçılardan hangisi getirilmelidir?

 • A) Mehmet Fuat Köprülü
 • B) Hamdullah Suphi Tanrıöver
 • C) Emin Bülent Serdaroğlu
 • D) Ziya Gökalp
 • E) Refik Halit Karay
 • Ey eski kamer, sen bizi elbette bilirsin!

  Annemdi o nûrunda gezen zıll-ı mehâsin Bendim o çocuk, bendim o simâ-yi tahayyür

  Bir gün ki hâzan ufka kızıl dalgalı bir nûr, Bir kanlı ziyâ haşrediyorken, onu bir yed,

  Bir bâd-ı haşin aldı o rü’yâyı müebbed On beş sene evvelki hakîkat hep o gündür,

  Ruhumda bugün zulmet-i pür-girye onundur. On beş senedir, ufka güneş kanlı düşerken;

  Tenha ovadan, boş dereden, akşamın erken, Hüznîyle susan meşcerelerden gam-ı eylül,

  Bir gölge yaparken, onu bir savt-ı tegâfül Hasretle sorar kalbimi imlâ eden âha,

  Yerlerde yatan sisli, donuk hüsn-i tebâha

  (zıll-ı mehâsin: iyilik gölgesi, simâ-yı tahayyür: şaşılası sima, hazân: sonbahar yed: el, bâd: yel, zulmet-i pür girye: ağlama dolu gölge, meşcere: ormanlık, savt-ı tegâfül: gaflete düşmüş gibi ses çıkarma, imlâ: yazma, doldurma, hüsn-i tebah: çürümüş güzellikler)

  Bu şiir parçası için aşağıdakilerden hangisi söylenemez

 • A) İyimser bir bakış açısı söz konusudur
 • B) Empresyonist (izlenimci) bir üslup söz konusudur.
 • C) Ölüm gerçeği ve özlem duygusuna temas edilmiştir
 • D) Lirizm ön plandadır
 • E) Açık ve kapalı istiare örneği vardır
 • Edebî hayatı İzmir İdadisi’nden arkadaşı olan Şehabeddin Süleyman’ın teşvikiyle Fecriati’de başlar. Bir müddet Yahya Kemal ile beraber Nev-Yunani sanat anlayışına yönelse de sonraları Millî Edebiyat çizgisinde eserler verecektir. Tiyatro, tenkit, anı gibi birçok edebî türde eser veren sanatçı asıl ününü nehir roman türünde verdiği başarılı örneklerle elde etmiştir.

  Bu parçada hakkında bilgi verilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Refik Halit Karay
 • B) Halit Ziya Uşaklıgil
 • C) Cemil Süleyman
 • D) Halide Edip Adıvar
 • E) Yakup Kadri Karaosmanoğlu
 • Aşağıdaki sanatçılardan hangileri hem Servetifünun’a hem Fecriati’ye mensup olmuşlardır?

 • A) Faik Ali - Celâl Sahir
 • B) Hüseyin Siret - Süleyman Nesip
 • C) Ahmet Haşim - Hüseyin Rahmi Gürpınar
 • D) Mehmet Emin Yurdakul - Ahmet Rasim
 • E) Ali Ekrem Bolayır - Mehmet Rüştü
 • Denizlerden Esen bu ince havâ saçlarınla eğlensin.

  Bilsen Melâl-i hasret ü gurbetle ufk-i şâma bakan

  Bu gözlerinle, bu hüznünle sen ne dilbersin!

  Ne sen, Ne ben, Ne de hüsnünde toplanan bu mesâ,

  Ne de âlâm-i fikre bir mersâ Olan bu mâi deniz,

  Melâli anlamayan nesle âşinâ değiliz.

  Sana yalnız bir ince taze kadın

  Bana yalnızca eski bir budala Diyen bugünkü beşer

  Bu sefil iştihâ, bu kirli nazar, Bulamaz sende bende bir mana,

  (melâl: gamlı olma, ufk-ı şâm: akşamın ufku, mesâ: akşam-gamlı olma; âlâm: kederler, mersâ: liman, âşinâ: dost, iştihâ: arzu)

  Ahmet Haşim’e ait bu şiir parçasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

 • A) Gözlem
 • B) Anjanbuman
 • C) Ölçü
 • D) Aşk teması
 • E) Nesnellik
 • I. Renk ve ışık

  II. Sanatkâranelik

  III. Müzikalite

  IV. Açıklık

  V. Çok anlamlılık

  Numaralanmış kavramlardan hangisi Ahmet Haşim şiirini tanımlamaz?

 • A) I
 • B) II
 • C) III
 • D) IV
 • E) V


 • Fecriati Edebiyatı Test

  Fecriati Edebiyatı Test
  Fecriati Edebiyatı Test
  Fecriati Edebiyatı Test
  Etiketler: fecriati edebiyatı test pdf, fecriati edebiyatı test, fecriati edebiyatı soru
  Fecriati Edebiyatı Test sorularını online çözebilirsiniz.
  Fecriati Edebiyatı Test