Yükleniyor

12. Sınıf Din Testleri Çöz

Hz. Muhammed'i Anlama Test 4


Testin En İyisi

ziyaretçi Başarı Oranı: %41.66 Doğru: 5 Yanlış: 7 Boş: 0
Kur’an’ın emirlerini, Hz. Peygamberin açıklamaları doğ- rultusunda anlayıp yaşamaya önem vermişlerdir. Bu sahabelerden bazıları da Hz. Peygamberi yakından takip edip onun sözlerini ya da çeşitli uygulamalarını not etmiş- lerdir.

Buna göre;

I. Ebu Zer,

II. Hz. Ayşe,

III. Ebu Hureyre,

IV. Abdullah bin Ömer

gibi sahabelerden hangileri bunlardan biri değildir?


 • A) Yalnız I.
 • B) Yalnız III.
 • C) Yalnız IV.
 • D) II ve III.
 • E) I ve IV.
 • Aşağıdakilerden hangisi hadislerin yazıya geçirilmesinin gerekçelerinden olamaz?
 • A) Art niyetli insanların hadis uydurmaya başlaması
 • B) Müslümanlardan yazı yazma bilenlerin çoğalması
 • C) Hadisleri bilen sahabelerin savaşlarda şehit olması
 • D) İslam’ın hızla yayılması sonucu Müslümanların sayı- sının artması
 • E) Bazı ayetlerin anlaşılması ve uygulanmasında ortaya çıkan ihtilaflar
 • Sistematik olarak hadis derleme çalışmaları ancak hicri II. yy.dan itibaren başlamıştır.

  Bu durumun sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?


 • A) Yazı malzemelerinin yetersizliği
 • B) Ayetlerin yazımına öncelik verilmesi
 • C) Yazı yazmayı bilenlerin çok az olması
 • D) Bilgi aktarımının yalnızca söz ile yapılması
 • E) Hadis derleme yöntemlerinin gelişmemiş olması
 • Muhammed bin İsmail’in, altı yüz bin rivayet arasından seçerek hazırladığı kitabında tekrarlar sayılmazsa yaklaşık dört bin hadis bulunmaktadır.

  Sözü edilen bu hadis kitabı aşağıdakilerden hangisidir?


 • A) Muvatta
 • B) Sahih-i Buhar
 • C) Sünen-i Darimi
 • D) Sünen-i Tirmizi
 • E) Sünen-i İbn Mâce
 • Hz. Peygamberin hadislerinin toplandığı meşhur eserlerden altısına verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?
 • A) Küttâb
 • B) İlm-i Hadis
 • C) Kütüb-i Sitte
 • D) Kütüb-i Erbaa
 • E) Kütüb-i İlmiyye
 • Müslim bin Haccac, hazırladığı kitabına üç binin üzerinde hadis almıştır. Bu kitap İmam Buhari’nin derlediği hadis kaynağından sonra ikinci derecede önemli hadis kitabı olarak kabul edilir.

  Hakkında bilgi verilen hadis kitabının adı aşağıdakilerden hangisidir?


 • A) Muvatta
 • B) Sahih-i Müslim
 • C) Sünen-i Tirmizi
 • D) Sünen-i İbn Mace
 • E) Müsned-i Ahmed bin Hanbel
 • İran’ın Horasan şehrinin Nesâ kasabasında doğan Ahmed bin Şuayp, Büyük Sünen adını verdiği meşhur kitabından en sahih hadisleri seçerek Sünen (Müctebâ) adlı eserini oluşturmuştur. Bu eserde Yaklaşık 5700 hadis bulunmaktadır.

  Verilen bu bilgiler aşağıdaki hadis kitaplarından hangisi ile ilgilidir?


 • A) Muvatta
 • B) Müsned
 • C) Sünen-i Nesai
 • D) Sünen-i Darimi
 • E) Sünen-i İbn Mace
 • Muhammed bin Yezid’in, konularına göre tasnif ettiği 4000 civarında hadis içeren eseri aşağıdakilerden hangisidir?
 • A) Müsned
 • B) Muvatta
 • C) Sünen-i Nesai
 • D) Sünen-i Darimi
 • E) Sünen-i İbn Mace
 • Süleyman bin Eş’as tarafından yazılmış eserde konuları- na göre tasnif edilmiş yaklaşık 4800 hadis bulunmaktadır.

  Sözü edilen hadis kitabına verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?


 • A) Muvatta
 • B) Sünen-i Darimi
 • C) Sünen-i İbn Mace
 • D) Sünen-i Ebu Davud
 • E) Müsned-i Ahmed bin Hanbel
 • Muhammed bin İsa, kendisine ulaşan binlerce rivayeti hadis usulü açısından titiz bir şekilde değerlendirmiş ve eserine 4800 civarında hadis almıştır.

  Bu bilgiler aşağıdaki hadis kaynaklarından hangisi ile ilgilidir?


 • A) Müsned
 • B) Muvatta
 • C) Sünen-i Nesai
 • D) Sünen-i Darimi
 • E) Sünen-i Tirmizi
 • Aşağıdaki hadis kitabı ve müellif (yazar) eşleştirmelerinden yanlış olanı hangisidir?
 • A) Buhari – Sünen
 • B) Tirmizi – Sünen
 • C) Ebu Davud – Sünen
 • D) Malik bin Enes – Muvatta
 • E) Ahmed bin Hanbel – Müsned
 • Aşağıdaki kitaplardan hangisi “Kütüb-i Erbaa” içinde yer almaz?
 • A) Saduk’un el-Fakîh’i
 • B) Kuleyni’nin el-Kâfi’si
 • C) Ebu Davut’un Sünen’
 • D) Meclisi’nin Biharu’l-Envar’ı
 • E) Tusi’nin et-Tezhib ve el-İstibsar’

 • Etiketler: Hz. Muhammed'i Anlama test çöz, din test çöz, 12.sınıf din testleri indir pdf
  Hz. Muhammed'i Anlama Test 4 sorularını online çözebilirsiniz.