Yükleniyor

12. Sınıf Din Testleri Çöz

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar Test

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar Test


Testin En İyisi

ziyaretçi Başarı Oranı: %100 Doğru: 12 Yanlış: 0 Boş: 0
Bu tasavvufi anlayış açısından varlık birdir, o da Yüce Allah’ın varlığından ibarettir. Diğer varlıkların vücudu (varlığı) Allah’ın varlığına kıyasla adeta yok hükmündedir. Çünkü Allah’tan başka hakiki varlık sahibi hiçbir şey yoktur.

Bu parçada sözü edilen tasavvufi anlayış aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Zikrullah
 • B) Fenafillah
 • C) Marifetullah
 • D) Vahdetivücut
 • E) Vahdetişuhut
 • Tasavvufi düşüncenin aşağıdakilerden hangisine daha çok yoğunlaştığı söylenebilir?
 • A) Bilim
 • B) Düşünce
 • C) İbadet
 • D) Mantık
 • E) Ahlak
 • Hz. Peygamber’in vefatından sonra ortaya çıkan olumsuzluklardan uzak durmak isteyen bazı Müslümanlar, toplumun çoğunluğundan farklı bir tavır sergilemişlerdir.

  Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu tavırlardan biridir?

 • A) Lüks ve sefahatten uzak durmak
 • B) Her yeni düşünceyi olduğu gibi benimsemek
 • C) İslam’ın daha çok zahiri yönüne ağırlık vermek
 • D) Zenginliğin tek bir kişide toplanmasını sağlamak
 • E) Siyasi konularda taraflarını net bir şekilde belli etmek
 • Aşağıdaki gelişmelerden hangisinin tasavvufi düşüncenin doğuşuna zemin hazırladığı savunulamaz?
 • A) Fetihlerle İslam coğrafyasının sürekli genişlemesinin
 • B) Müslümanların zenginleştikçe lüks yaşamı tercih etmelerinin
 • C) Müslümanların sade bir hayat sürdürmeye devam etmelerinin
 • D) Hint ve İran kültürüne ait düşüncelerin İslam toplumunda yaygınlaşmasının
 • E) Yaşanan siyasi çatışmaların Müslümanlar arasında görüş ayrılıkları oluşturmasının
 • “İslâm’ın hükümleri çerçevesinde insanı kötülüklerden uzaklaştırmayı amaç edinen manevi ve derunî hayat tarzını” ifade etmek için kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
 • A) İnziva
 • B) Halvet
 • C) Çile
 • D) Tasavvuf
 • E) İhlas
 • • Allah-insan ilişkisi ney ile sembolize edilir.

  • İnsanın bu dünyada gurbette olduğu ve asıl vatanının cennet olduğu vurgusu vardır.

  • Varlıkların hepsinin bir canı olduğu ve Allah’ın birer alâmeti kabul edildiğinden varlıklara karşı sevgi ve saygı duyulması esastır.

  Hakkında kısa bilgiler verilen bu tasavvufi akım aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Mevlevilik
 • B) Yesevilik
 • C) Bektaşilik
 • D) Kadirilik
 • E) Nakşibendilik
 • Aşağıdakilerden hangisinin tasavvufi düşüncede merkezi bir kavram olduğu söylenemez?
 • A) Zikir
 • B) Züht
 • C) İhsan
 • D) Takva
 • E) Servet
 • Tasavvufi düşüncenin ortaya çıkışında aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenemez?
 • A) Dünyevileşmeye karşı ortaya konulan tepkinin
 • B) Ahiret hayatını dünya hayatına tercih etmenin
 • C) Yaşanan siyasal kargaşalardan uzak durma tavrının
 • D) Hz. Peygamberin yaşadığı döneme duyulan arzunun
 • E) Yunan felsefesine karşı İslam düşüncesini savunmanın
 • • Tasavvufi düşüncede Allah-varlık ilişkisini açıklamada anahtar bir kavramdır.

  • Bu kavram, “Varlığın birliği” anlamında tüm varlıkların, Allah’ın varlığının tecellisi olduğunu anlatmak için kullanılır.

  Bu tasavvufi kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Züht
 • B) Zikrullah
 • C) Marifetullah
 • D) Vahdetişuhut
 • E) Vahdetivücut
 • Sana âlem görünen,

  Hakikatte Allah’tır,

  Allah birdir vallahi,

  Sanma ki birkaç ola.

  Bu dizelerde aşağıdaki kavramlardan hangisi vurgulanmaktadır?

 • A) Zahir
 • B) Fenafillah
 • C) Bâtın
 • D) Vahdetivücut
 • E) Züht
 • Hz. Peygamberin sade yaşantısının, tasavvufi düşüncede bulunan aşağıdaki anlayışlardan hangisine kaynaklık ettiği söylenebilir?
 • A) Çile
 • B) Züht
 • C) Bâtın
 • D) Muhabbetullah
 • E) Zikir
 • Mevlana düşüncesinin temelinde aşk vardır. Mevlana’ya göre Tanrıya ulaşmak için gerekli olan en önemli şey aşktır. O ancak yüreği sevgi ile dolu olan bir kimsenin gerçek anlamda ilahi aşka sahip olabileceğine inanıyordu. Ayrıca Mevlana’ya göre insanın gerçek anlamda özgürleşmesi de bu ilahi aşk ile mümkün olacaktır. Çünkü ancak kişi ilahi aşk vasıtasıyla kendisini bu dünyaya bağlayan ve bu geçici dünyanın kölesi haline getiren her türlü gelip geçici şeylerden sıyrılıp, gerçek özgürlüğe kavuşabilir.

  Bu parçada aşağıdaki hususların hangisine değinilmemiştir?

 • A) Allah’a ulaşmanın yöntemine
 • B) Gerçek özgürlüğün ne olduğuna
 • C) İlahi aşka kimlerin ulaşabileceğine
 • D) İbadetin insan hayatındaki önemine
 • E) İlahi aşkın insan-Allah ilişkisindeki yerine


 • İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar Test

  İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar Test
  İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar Test
  İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar Test
  Etiketler: İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar test, 12.sınıf din testleri indir, 12.sınıf din kültürü kazanım testleri çöz
  İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar Test sorularını online çözebilirsiniz.
  İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar Test