Yükleniyor

9. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bİlgisi Testleri Çöz

İslamiyet ve Türkler Test


Testin En İyisi

ziyaretçi Başarı Oranı: %100 Doğru: 11 Yanlış: 0 Boş: 0
Türkistan’a kadar gelip hüküm sürmeye başlayan Emeviler Türklere karşı bazı olumsuz davranışlar ve siyasi tutumlar ortaya koymuşlardır.

Bu parçada sözü edilen durum Türklerin;

I. İslam’a girişlerinin az olması,

II. İslam’a karşı Hristiyanlığı benimsemesi,

III. Müslümanların hâkim oldukları bölgelerden göç etmesi

durumlarından hangilerine yol açmıştır?


 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız III
 • C) I ve II
 • D) II ve III
 • E) I, II ve III
 • Türkler, Göktürk Devleti’nin yıkılmasından sonra çeşitli bölgelere dağılmış ve farklı kültürler ile dinlerin etkisinde kalmışlardır.

  Aşağıdakilerden hangisi bu dinlerden biri değildir?


 • A) Budizm
 • B) Şintoizm
 • C) Yahudilik
 • D) Manihaizm
 • E) Hristiyanlık
 • I. Gök Tanrı inancına dayalı dine inanırlar.

  II. Şaman ve kam adı verilen din adamları vardır.

  III. Dini emir ve öğütlerin yer aldığı kutsal kitaba sahiptirler.

  Yukarıdakilerden hangileri Türklerin İslamiyet’le tanışmadan önce sahip oldukları dinî durumlarıyla ilgili doğru bir bilgidir?


 • A) Yalnız I.
 • B) Yalnız II
 • C) I ve II
 • D) II ve III
 • E) I, II ve III
 • Orta Asya’nın çeşitli bölgelerinde yaşayan Türklere İslamiyet’in ulaşmasına aşağıdakilerden hangisinin etki ettiği söylenemez?


 • A) Abbasi politikalarının
 • B) Tüccarların seyahatlerinin
 • C) Emevilerin fetih hareketlerinin
 • D) Hz. Ebu Bekir döneminde yapılan fetihlerin
 • E) Tasavvuf mensuplarının tebliğ faaliyetlerinin
 • Aşağıda verilenlerden hangisi Türklerin Müslüman olma sürecine etki eden faktörlerden biri değildir?


 • A) İslam’ın sevgi ve merhamete vurgu yapması
 • B) İlk dini tecrübelerini Orta Asya’da yaşamış olmaları
 • C) Abbasi devletinin Türklere karşı izlediği ılımlı politika
 • D) Türklerin inançları ile İslamiyet’in birbirine yakın esaslar içermesi
 • E) İslamiyet’in öngördüğü kişiliğin Türklerin karakterine uygun olması
 • Türklerin İslamiyet’i benimsemesi;

  I. İslam dünyasının yeni bir güce kavuşması,

  II. Müslümanlar üzerindeki Bizans baskısının artması,

  III. Abbasi halifesinin Büveyhoğulları’nın baskısından kurtulması

  gelişmelerinden hangileri yaşanmıştır?


 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) I ve III
 • D) II ve III
 • E) I, II ve III
 • I. Abbasilerin Türklere karşı olumlu yaklaşımları

  II. İslam dünyasıyla Türkler arasında gelişen ticari ilişkiler

  III. Mutasavvıfların, Türklerin yaşadığı bölgelerde İslam’ı yayma çalışmaları

  Yukarıdakilerden hangilerinin, Türklerin kitleler halinde İslamiyet’e girmelerine etki ettiği söylenebilir?


 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) I ve III
 • D) II ve III
 • E) I, II ve III
 • Türklerin İslamlaşması aşağıdaki yargılardan hangisini desteklemez?


 • A) İslam dünyası güç kazanmıştır
 • B) İslam’ın yayılması hızlanmıştır.
 • C) Türkler savaşçı özelliklerini kaybetmiştir
 • D) Türklerin düşünce dünyasında değişimler yaşanmıştır.
 • E) Müslümanların devlet teşkilatında iyileşmeler olmuştur.
 • Türklerin İslamlaşmadan önceki dini durumlarıyla ilgili,

  I. İnançları, Hz. İbrahim’e dayanırdı.

  II. Kutsal gün ve gecelerde merasimler yapılırdı.

  III. Kam denilen din adamları her türlü dini ayini yönetirdi.

  yargılarından hangileri doğrudur?


 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız III
 • C) I ve II
 • D) II ve III
 • E) I, II ve III
 • Türkler arasında İslamiyet’in yayılmasında dünyanın farklı yerlerine dağılmış olan Ehl-i Beyt’in de katkısı olmuştur. Bunlardan - - - - Kur’an’ı, Hz. Peygamberin sünnetini ve İslam’ın temel prensiplerini sade bir dille Türklere anlatmıştır.

  Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?


 • A) Ali er-Rıza
 • B) Cafer-i Sadık
 • C) Musa el-Kâzım
 • D) Hasan’u-l Askeri
 • E) Muhammed el-Bakır
 • Türklerin İslamlaşma sürecinde Gök-Tanrı inancına ait birtakım ilkelerin bir noktaya kadar İslam’ın inanç esaslarıyla benzeştiği ve bunun da onların, Müslüman olmalarını kolaylaştırıcı etkide bulunduğu kabul edilir.

  Gök-Tanrı inancına ait aşağıdaki ilkelerden hangisinin bu parçada sözü edilen benzerliklerden biri olduğu söylenemez?


 • A) Tek yaratıcı varlığın Gök-Tanrı olduğu
 • B) Yetkin ve iktidar sahibi bir tanrı olduğu
 • C) Tanrının semavî bir mahiyete sahip olduğu
 • D) Ateş ve su gibi bazı varlıkların kutsal olduğu
 • E) Tanrının bütün kutsal varlıkların başında olduğu

 • Etiketler: 9. sınıf din kültürü test çöz, din kültürü soru çöz, islamiyet ve türkler test
  İslamiyet ve Türkler Test sorularını online çözebilirsiniz.