Yükleniyor

KPSS Tarih Testleri Çöz

KPSS Tarih Anadolu Türk Tarihi Test


Testin En İyisi

ziyaretçi Başarı Oranı: %100 Doğru: 18 Yanlış: 0 Boş: 0
Aşağıdakilerden hangisi Karahanlıların özelliklerinden biri değildir?


 • A) Sosyal kurumlar inşa etmişlerdir.
 • B) Eğitime önem vermişlerdir.
 • C) Türkçenin gelişmesini sağlamışlardır.
 • D) Anadolu'da Türk siyasi birliğini kurmaya çalışmışlardır.
 • E) Haberleşme teşkilatı oluşturmuşlardır.
 • - İslamiyet'in bugünkü Afganistan, Pakistan ve Hindistan'da yayılmasını sağlamışlardır.

  - Sarayda Türkçe konuşulmasına rağmen Arapçayı resmi dil kabul etmişlerdir.

  - Firdevsi Şehname adlı eserini hükümdarlarından biri için yazmıştır.

  Bazı özellikleri verilen devlet aşağıdakilerden hangisidir?


 • A) Gazneliler
 • B) İhşitler
 • C) Harzemşahlar
 • D) Moğollar
 • E) Karahanlılar
 • Türk - İslam devletlerinde,

  - hazineden para çıkmadan ordunun ihtiyaçlarını karşılamak,

  - üretimde süreklilik sağlamak,

  - toprağın boş kalmasını önlemek

  amacıyla aşağıdaki politikalardan hangisinin uygulandığı söylenebilir?


 • A) İkta Sistemi'ni yaygınlaştırmak
 • B) Öşür vergisini artırmak
 • C) Topraklara mülkiyet hakkı vermek
 • D) Köylüye devlet yardımında bulunmak
 • E) Vergileri yeniden düzenlemek
 • İslam dininde yer alan,

  I. cihat,

  II. kurban,

  III. ruhun ölmezliği

  anlayışlanndan hangileri Türklerin İslamiyet'i kabul etmesini kolaylaştırmıştır?


 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) Yalnız III
 • D) II ve III
 • E) I, II ve III
 • Türk - İslam devletlerinde savaş esirleri arasından ve halktan toplanan küçük yaştaki çocukların askerlik, yönetim ve protokol kurallanyla ilgili eğitim almaları usulü aşağıdakilerden hangisidir?


 • A) İkta Sistemi
 • B) İltizam Sistemi
 • C) Gulam Sistemi
 • D) Beşik Ulemalığı Sistemi
 • E) Atabeylik Sistemi
 • I. Gazneliler

  ll. Selçuklular

  III. Memlukler

  Yukarıdaki Türk devletlerinden hangileri İslam halifesinin koruyuculuğunu üstlenmiştir?


 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) Yalnız III
 • D) I ve II
 • E) I, II ve III
 • Anadolu Selçukluları ve Beylikler dönemlerinde yaşamış, sade, anlaşılır bir dille hem aruz hem de hece ölçüsünü kullanarak yazdığı şiirlerini bir "Divan da toplamış, tasavvuf edebiyatının ünlü şairi aşağıdakilerden hangisidir?


 • A) Yunus Emre
 • B) Mevlana
 • C) Aşık Paşa
 • D) Evliya Çelebi
 • E) Katip Çelebi
 • Gazneli Devleti'nin varlığının son bulmasında,

  I. çok uluslu yapıya sahip olması,

  II taht kavgalarının yaşanması,

  III. Dandanakan Savaşı'nda Selçuklulara mağlup olması

  durumlanndan hangilerinin etkisi olmuştur?


 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) Yalnız III
 • D) I ve III
 • E) I, II ve III
 • Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesi Türk devletlerinde ülke yönetimi ile ilgili kavramlardan biri değildir?


 • A) Şad
 • B) Komenton
 • C) Toygun
 • D) Ayuki
 • E) Sav
 • I. Kutadgu Bilig - Yusuf Has Hacip

  II. Divanü Lügat-it Türk - Kaşgarlı Mahmut

  III. Divan-ı Hikmet - Edip Ahmet Yükneki

  Yukarıdaki eser-yazar eşleştirmelerinden hangileri doğru değildir?


 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) Yalnız III
 • D) I ve III
 • E) II ve III
 • Aşağıdakilerden hangisi Selçuklularda devlete ve hükümdara karşı suç işleyenleri yakalayıp cezalandıran görevliye verilen addır?


 • A) Camedar
 • B) Serhenk
 • C) Silahtar
 • D) Emir-i Ahur
 • E) Emir-i Hares
 • Selçuklu sultanları, medreselerin kurulup yaygınlaştırılmasına önem vermişlerdir.

  Bu durum,

  l. yönetici sayısının artırılması,

  II. din görevlilerine gerek duyulması,

  III. sultanların halifenin dünyevi yetkilerini üstlenmeleri

  amaçlarından hangilerini gerçekleştirmeye yöneliktir?


 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) Yalnız III
 • D) I ve II
 • E) I, II ve III
 • Aşağıdaki olayların hangisinde, ikinci olay birinci olayın sonuçlaeı arasında yer almaz?


 • A) Malazgirt Savaşı -Türkleri Anadolu'dan hiçbir gücün çıkaramayacağının anlaşılması
 • B) Anadolu' da ilk Türk devletlerinin kurulması -Anadolu'nun Türkleşmeye başlaması
 • C) Kösedağ Savaşı - Anadolu Selçuklu Devleti'nin yıkılma sürecine girmesi
 • D) Bizans'ın Türklere karşı Avrupa'dan yardım istemesi -Haçlı Seferleri'nin başlaması
 • E) Çaka Beyliği'nin kurulması -Türklerin denizcilikle uğraşması
 • - Nizamiye Medreselerinde görev yapmıştır.

  - Bölücü din faallyetlerine karşı mücadele etmiştir.

  - lhyau Ulumi'd-din en önemli eseridir.

  Özellikleri verilen Türk - İslam düşünürü aşağıdakilerden hangisidir?


 • A) Harezmi
 • B) İbn-i Bibi
 • C) Gazali
 • D) Nizamülmülk
 • E) Ömer Hayyam
 • Anadolu Selçuklu Devleti'nde toprakların devlet denetimi dışına çıkmasını engellemek için,

  I. toprağın ekilip biçildiği sürece babadan oğula aktarılabilmesi,

  II. çiftçiye işleyebileceği kadar toprak verilmesi,

  III. öşür ve haraç vergilerinin ürün üzerinden alınması

  uygulamalarından hangilerinin gerçekleştirildiği savunulabilir?


 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız III
 • C) I ve II
 • D) II ve III
 • E) I, II ve III
 • I. Konya Karatay

  II. Tokat Yağı basan

  III. Kırşehir Caca Bey

  Yukarıda verilen medreselerin hangileri Anadolu Selçuklu Devleti'ne aittir?


 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) Yalnız III
 • D) I ve III
 • E) I, II ve III
 • Aşağıdakilerden hangisi Büyük Selçuklu Devleti'nde şehzadelerin eğitiminden sorumlu olan görevliye verilen addır?


 • A) Lala
 • B) Atabey
 • C) Subaşı
 • D) Pervaneci
 • E) Naip
 • Aşağıdakilerden hangisi, Selçuklularda şeri yargı sisteminin başında bulunan görevliye verilen addır?


 • A) Muhtesip
 • B) Atabey
 • C) Kadı'ül kudat
 • D) Subaşı
 • E) Pervaneci