Yükleniyor

MEB Görevde Yükselme Deneme

MEB Görevde Yükselme Sınavı Deneme Sınavı 2022


Testin En İyisi

ziyaretçi Başarı Oranı: %61.66 Doğru: 37 Yanlış: 15 Boş: 8
Aşağıdakilerin hangisinde, yazara ilişkin açıklamayla ayraç içinde verilen nitelik birbiriyle uyuşmamaktadır?


 • A) Kendinden önceki sanatsal anlayışın dışına çıkmadan yapıt ortaya koyar. (gelenekçi)
 • B) Yapıtlarındaki kahramanlara gerçek yaşamda rastlanılmaz. (düşselliği önemseme)
 • C) Kendinden sonraki sanatçılar tarafından beğenilmiş ve taklit edilmiştir. (örnek olma)
 • D) Yapıtlarında sadece kendi acılarına ve mutluluklarına yer vermiştir. (özgünlük)
 • E) Yapıtlarında, toplumu değil de kişiyi ve onun sorunlarını ele almıştır. (bireyci)
 • Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, bir tanımlama yapılmıştır?


 • A) Nerede insan varsa, orada sanat vardır.
 • B) İnsanoğlu, hep sanata sığınmış ve ondan güç almıştır.
 • C) Sanat, yüceltici gölgesiyle kendimizi bulmamıza yardım eder.
 • D) Okumayı öğrenmek, sanatların en güç alanıdır.
 • E) Sanat, hayatı yüceitme ve daha anlamlı kılma çabasıdır.
 • Karanlık ve dar yollarda (I) yanımdaki arkadaşımla (II) komşudan dönen kadınlara (III) birkaç satıcıya rastladık. Yavaş yavaş, kasabanın (IV) dışına kadar uzanarak derenin kenarına (V) tahta köprünün yanına geldik.

  Bu parçada numaralanmış yerlerden hangisine virgül (,) getirilemez?


 • A) I.
 • B) II.
 • C) III.
 • D) IV.
 • E) V.
 • Ders kitapları, elbette değişik alanlarda eğitim gören öğrencilere de Türk dilini ve edebiyatını öğretecektir. En önemlisi, onlarda bir dil bilinci uyandıracaktır. Çoğu kimse, doğru ve güzel konuşmayı edebiyatçılara özgü bir iş sanır. Oysa ----.

  Bu parçanın sonuna düşüncenin akışına göre aşağıdakilerin hangisi getirilmelidir?


 • A) dil duygusunu ve bilincini elde edenler, Türkçeyi daha doğru ve güzel kullanır
 • B) diller olduğu gibi kalmaz, sürekli değişir ve gelişir
 • C) orta öğretimde okutulan edebiyat kitapları, büyük ölçüde öğrencinin dil anlayışını belirler
 • D) yetişen bütün nesillerin dil anlayışları birbirinden farklıdır
 • E) bir ekonomistin, bir teknik adamın da Türkçeyi kusursuz kullanması gerekir
 • Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir sanatçının hem olumlu hem olumsuz yönüne değinilmiştir?


 • A) O, bütün hikayelerinin konularını gerçek hayattan almıştır.
 • B) Şiirlerinde, dili bir kuyumcu titizliğiyle kullanıyor.
 • C) Romanlarında hem toplumun sorunlarını inceliyor, hem de konuya yeni yaklaşımlar getiriyor.
 • D) Hem gerçekçiliği savunuyor, hem de romanlarında olayları fazla abartıyor.
 • E) Öykülerinde, sözcükleri yerli yerinde kullanıyor, gereksiz söz sanatlarından da kaçınıyor.
 • Aşağıdakilerden hangisi mesleki etik ilkeler arasında sayılamaz?


 • A) Tarafsızlık
 • B) Başarılılık
 • C) Mesleğe bağlılık
 • D) Güvenirlik
 • E) Yasallık
 • Etik ilkelerin geliştirilmesinde temel alınan yaklaşımlar arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?


 • A) İnsan Hakları İlkesi
 • B) Bireysellik ilkesi
 • C) Hakkaniyet ilkesi
 • D) Faydacılık ilkesi
 • E) Başarı ilkesi
 • Organizasyonlarda “İleri uzmanlaşma, Yetkinin hiyerarşisi, Biçimsel kural ve kaideler, Görevde gayri şahsilik” ilkelerinin olması gerektiği düşüncesinin savunulduğu yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?


 • A) Davranışsal yaklaşım
 • B) Bilimsel yönetim yaklaşımı
 • C) İnsan ilişkileri yaklaşımı
 • D) Bürokrasi yaklaşımı
 • E) Yönetim süreci yaklaşımı
 • Uzmanlık alanıyla ilgili yöneticiye karar almasını kolaylaştırıcı bilgi vermeyi sağlayan yetki aşağıdakilerden hangisidir?


 • A) Kurmay Yetki
 • B) Karizmatik Yetki
 • C) Fonksiyonel Yetki
 • D) Rasyonel Yetki
 • E) Komuta Yetki
 • Okul müdürünün, nöbetçi öğretmene görevini bildirmesi veya okul müdürünün hizmetlisinden bir görevi yerine getirmesini istemesi aşağıdaki iletişim modellerinden hangisine örnektir?


 • A) Uzlaşmacı İletişim Modeli
 • B) Çift Yönlü İletişim Modeli
 • C) Tek Yönlü İletişim Modeli
 • D) Etkileşimli İletişim Modeli
 • E) Karşılıklı İletişim modeli
 • Dinleyicinin; empatik ve konuşanı yüreklendirici bir tutum içinde olduğu, konuşmacıda “anlaşıldım” duygusunu yaşattığı dinleme türü aşağıdakilerden hangisidir?


 • A) Savunmacı dinleme
 • B) Görünüşte Dinleme
 • C) Nezaketen Dinleme
 • D) Etkin Dinleme
 • E) Seçerek Dinleme
 • Hiyerarşik yapılanmada birbirleriyle doğrudan bağlantısı olmayan ve hiyerarşinin farklı düzeylerinde, farklı bölümlerindeki bireyler arasında oluşan iletişim akımı aşağıdakilerden hangisidir?


 • A) Yatay
 • B) Yukarıdan aşağıya
 • C) Çift yönlü
 • D) Çapraz
 • E) Aşağıdan yukarıya
 • I. TBMM'de en fazla üyeye sahip iki siyasi parti grubu,

  II. Cumhurbaşkanı,

  III. Anamuhalefet partisi

  IV. Üye tamsayısının en az beşte biri tutarındaki üyeler

  Yukarıda verilenlerden hangisi/hangileri, kanunların, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün veya bunların belirli madde ve hükümlerinin şekil ve esas bakımından Anayasaya aykırılığı iddiasıyla Anayasa Mahkemesinde doğrudan doğruya iptal davası açabilme hakkına sahiptir?


 • A) II, III ve IV
 • B) I, II ve III
 • C) I ve IV
 • D) I, II ve IV
 • E) I, III ve IV
 • T.C. 1982 Anayasasına göre, Anayasa Mahkemesinde doğrudan doğruya iptal davası açma hakkı, iptali istenen kanunun, Resmi Gazetede yayımlanmasından başlayarak en geç kaç gün içinde yapılır?


 • A) 120
 • B) 90
 • C) 60
 • D) 45
 • E) 30
 • Türkiye Cumhuriyeti 1930 yılından sonra,

  - banknot basma,

  - para politikasını belirleyerek para dolaşımını sağlama

  görevlerini aşağıdaki kurumlardan hangisine vermiştir?


 • A) Ziraat Bankası
 • B) Emlak ve Eytam Bankası
 • C) Merkez Bankası
 • D) İş Bankası
 • E) Halk Bankası
 • Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin imzalanmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisinden söz edilemez?


 • A) Türkiye'nin Hoover Moratoryumu'na katılması
 • B) ll. Dünya Savaşı öncesi silahlanma yarışı
 • C) Japonya'nın Mançurya'ya saldırması
 • D) Almanya'nın Ren Bölgesi'ne asker çıkarması
 • E) İtalya'nın Habeşistan'a saldırması
 • Balkan Antantı'nın imzalanmasında,

  I. Almanya,

  II. İngiltere,

  III. Fransa

  devletlerinden hangllerinin II. Dünya Savaşı öncesi yayılmacı bir politika izlemeleri etkili olmuştur?


 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) Yalnız III
 • D) I ve II
 • E) I, II ve III
 • Milli Mücadele Döneminde, ilk kez aşağıdakilerden hangisinde alınan karar ile Buhara Cumhuriyeti ve Hintli Müslümanların göndermiş olduğu nakdi yardımların ülkeye girişine ortam hazırlanmıştır?


 • A) Havza Genelgesi
 • B) Amasya Bildirisi
 • C) Erzurum Kongresi
 • D) Sivas Kongresi
 • E) Amasya Görüşmeleri
 • 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak (EURO2024) ülke aşağıdakilerden hangisidir?


 • A) Türkiye
 • B) Rusya
 • C) İspanya
 • D) Almanya
 • E) Brezilya
 • Eylül 2022 tarihinde gerçekleşen, 25. Uluslararası Adana Film Festivali'nde "En İyi Film" ödülü aşağıdakilerden hangisine verilmiştir?


 • A) Sibel
 • B) Anons
 • C) Güvercin Hırsızları
 • D) Kardeşler
 • E) Dört Köşeli Üçgen
 • Başkomutanlık Meydan Savaşı‘nda İzmir’e giren ilk Türk komutanlarından biri olan ve soyadı ilk milli tankımıza verilen komutan aşağıdakilerden hangisidir?


 • A) Mahmut Esat Bozkurt
 • B) Ali Fethi Okyar
 • C) Tevfik Rüştü Aras
 • D) Yusuf Kemal Bey
 • E) Fahrettin Altay
 • T.C. 1982 Anayasası, 2017 Anayasa değişikliğine göre "Anayasa Mahkemesi" kaç üyeden oluşmaktadır?


 • A) 21
 • B) 17
 • C) 15
 • D) 13
 • E) 11
 • T.C. 1982 Anayasası, 2017 Anayasa değişikliğine göre "Anayasa Mahkemesine" Cumhurbaşkanı ve TBMM sırasıyla kaç üye seçmektedir?


 • A) 11 - 4
 • B) 12 - 3
 • C) 14 - 1
 • D) 9 - 6
 • E) 10 - 5
 • T.C. 1982 Anayasası, 2017 değişikliğine göre Anayasa değişikliği teklif sayısı aşağıdakilerden hangisidir?


 • A) 360 milletvekili
 • B) 301 milletvekili
 • C) 200 milletvekili
 • D) 189 milletvekili
 • E) 150 milletvekili
 • Türkiye Büyük Millet Meclisi OHAL süresini her defasında en çok ne kadar süre ile uzatabilir?


 • A) 1 ay
 • B) 2 ay
 • C) 3 ay
 • D) 4 ay
 • E) 6 ay
 • Cumhurbaşkanın MGK'ya katılmadığı zamanlarda Milli Güvenlik Kurulu aşağıdakilerden hangisinin başkanlığında toplanır?


 • A) Genelkurmay Başkanı
 • B) Cumhurbaşkanı Genel Sekreteri
 • C) TBMM Başkanı
 • D) Milli Savunma Bakanı
 • E) Cumhurbaşkanı Yardımcısı
 • I. Ölüm

  II. Aylıksız izne ayrılma

  III. Emekliye ayrılma

  IV. İstifa

  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, yukarıda verilenlerin hangilerinde memurlara peşin olarak ödenen aylık geri alınmaz?


 • A) I ve II
 • B) I ve III
 • C) II ve IV
 • D) I, III ve IV
 • E) I, II ve III
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre mesleklerine ait öğrenimini bitirerek Devlet memurluğuna alınmış ve asli memur olarak atanmış olanlardan mesleklerine ait hizmetlerde yetiştirilmek, eğitilmek, bilgilerini artırmak üzere dış memleketlere gönderilenlere ne kadar ayrılma müsaadesi verilebilir?


 • A) Onsekiz aya kadar, gerekirse bu süre en çok iki kat uzatılabilir.
 • B) Üç yıla kadar, gerekirse bu süre en çok bir kat uzatılabilir.
 • C) İki yıla kadar, gerekirse bu süre en çok bir kat uzatılabilir.
 • D) Bir yıla kadar, gerekirse bu süre en çok iki kat uzatılabilir.
 • E) Altı aya kadar, gerekirse bu süre en çok üç kat uzatılabilir.
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre disiplin amirleri tarafından verilen “kademe ilerlemesinin durdurulması” cezasına karşı aşağıdakilerden hangisine itiraz edilebilir?


 • A) Yetkili mahkemeye
 • B) Atamaya Yetkili Amire
 • C) İl Disiplin Kuruluna
 • D) Yüksek Disiplin Kuruluna
 • E) Kurum Müdürüne
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, aşağıdakilerden hangisi Devlet memurunu görevden uzaklaştırmaya yetkili değildir?


 • A) İlçelerde kaymakamlar
 • B) İllerde valiler
 • C) Atamaya yetkili amir
 • D) Bakanlık Müfettişi
 • E) Cumhuriyet Savcısı
 • “Asgari ortak bir genel kültür vermek suretiyle onlara kişi ve toplumun sorunlarını tanımalarını sağlamak”.

  Yukarıda verilen 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanununa göre, aşağıdakilerden hangisinin amaç ve görevlerindendir?


 • A) ilköğretim
 • B) ortaöğretim
 • C) yaygın eğitim
 • D) yüksek öğretim
 • E) okul öncesi eğitim
 • I. Yatılı İlköğretim Bölge Okulları

  II. Gezici Okullar

  III. İlköğretim Bölge Okulları

  222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na göre, gruplaştırmanın mümkün olmadığı yerlerde yukarıdaki okullardan hangisi ya da hangileri açılabilir?


 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) Yalnız III
 • D) I ve II
 • E) II ve III
 • 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na göre her köy okulunun bitişiğinde veya yakınında kaç dekardan çok olmamak üzere, bir uygulama bahçesi bulunur?


 • A) 2
 • B) 3
 • C) 5
 • D) 10
 • E) 20
 • 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na göre muhtarlıkça veya mülki amirce yapılan tebliğe rağmen çocuğunu okula göndermeyen veli veya vasiye, okul idaresince tespit edilen çocuğun okula devam etmediği beher gün için kaç Türk Lirası idari para cezası verilir?


 • A) 100
 • B) 50
 • C) 30
 • D) 20
 • E) 15
 • 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye göre aşağıdakilerden hangisi Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün görevlerinden biridir?


 • A) Zorunlu eğitim dışında, eğitim ve öğretimi hayat boyu devam edecek şekilde yaygınlaştırmak amacıyla politikalar oluşturmak, bunları uygulamak, izlemek ve değerlendirmek
 • B) İlgili bakanlıklarla işbirliği içinde, özel eğitim okul ve kurumlarının eğitim ve öğretim programlarını, ders kitaplarını, eğitim araç-gereçlerini hazırlamak veya hazırlatmak ve Talim ve Terbiye Kuruluna sunmak
 • C) İlköğretim, ortaöğretim ve yaygın eğitim kurumlarında din kültürü ve ahlak eğitim ve öğretimine ait programlar ile ders kitaplarını, eğitim araç-gereçlerini hazırlamak veya hazırlatmak ve Talim ve Terbiye Kuruluna sunmak
 • D) Mesleki ve teknik eğitim ve öğretim veren okul ve kurumların eğitim ve öğretim programlarını, ders kitaplarını, eğitim araç-gereçlerini hazırlamak veya hazırlatmak ve Talim ve Terbiye Kuruluna sunmak.
 • E) Ortaöğrenim öğrencilerinin barınma ihtiyaçlarının giderilmesi ve maddi yönden desteklenmesi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek
 • 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye göre özüre dayalı yer değiştirme istekleri hizmet puanı sıralamasındaki yetersizlik sonucu yerine hâlinde istekte bulundukları yere atanmaya hak kazanıncaya kadar, aylıksız izin verilebilir.

  Bu şekilde aylıksız izne ayrılan öğretmenler, kaçıncı yıl sonuna kadar istedikleri yere atamalarının yapılmaması halinde durumlarına uygun boş öğretmen kadrolarına öncelikle atanırlar?


 • A) Dördüncü
 • B) Üçüncü
 • C) İkinci
 • D) Birinci
 • E) Öncelikli atanamazlar.
 • 652 Sayılı MEB Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK'ye göre, özüre dayalı yer değiştirme istekleri, hizmet puanı sıralamasındaki yetersizlik sonucu yerine getirilemeyen öğretmenlere en çok kaç yıl izin verilir?


 • A) 1
 • B) 2
 • C) 3
 • D) 4
 • E) 5
 • 652 Sayılı MEB Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK'ye göre, öğretmenlerin Bakanlıkça belirlenen hizmet bölge veya alanlarında en az kaç eğitim öğretim yılı görev yapması esastır?


 • A) 5
 • B) 4
 • C) 3
 • D) 2
 • E) 1
 • 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye göre Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında açılan özel eğitim okulları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde verilen destek eğitimini alabilmeleri için engellilerin asgari olarak hangi oranda engelli raporu olmalıdır?


 • A) 70
 • B) 60
 • C) 50
 • D) 40
 • E) 20
 • I. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri

  II. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreteri

  III. Müsteşarlar

  IV. Valiler

  4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkındaki Kanun’a göre, yukarıdakiler için hazırlık soruşturması sırasında hâkim kararı alınmasını gerektiren hususlarda; aşağıdakilerden hangisine başvurulur?


 • A) Danıştay
 • B) Yargıtay
 • C) Sayıştay
 • D) Sulh Ceza Hakimi
 • E) İl Asliye Ceza mahkemesi
 • 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre yetkili merci soruşturma izni konusundaki kararını suçun öğrenilmesinden itibaren ön inceleme dahil (zorunlu haller hariç) en geç kaç gün içinde verir?


 • A) 60
 • B) 45
 • C) 30
 • D) 15
 • E) 10
 • MEB Disiplin Amirleri Yönetmeliği’ne göre, Yurtdışı teşkilatında görevli eğitim müşavirinin disiplin amiri aşağıdakilerden hangisidir?


 • A) Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı
 • B) Eğitim ataşesi
 • C) Başkonsolons
 • D) Büyükelçi
 • E) Cumhurbaşkanı
 • 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre, Hazine adına tescil edilmesi gereken taşınmazlardan, ilgili kamu idarelerinin mülkiyetinde bulunanlar, bu idarelerin tüzel kişiliğinin sona erdiği tarihi izleyen .............. içinde herhangi bir işleme gerek olmaksızın tapuda resen Hazine adına tescil edilir.

  Yukarıdaki boşluğu aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?


 • A) 6 ay
 • B) 5 ay
 • C) 4 ay
 • D) 3 ay
 • E) 1 ay
 • I. Kasıt

  II. Kusur

  III. İhmal

  5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na göre kamu zararı; kamu görevlilerinin yukarıdakilerin hangilerinden kaynaklanan mevzuata aykırı karar, işlem veya eylemleri sonucunda kamu kaynağında artışa engel veya eksilmeye neden olunmasını ifade eder?


 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) I ve II
 • D) II ve III
 • E) I, II ve III
 • 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi iç kontrolün amaçlarından biri değildir?


 • A) Her türlü mali karar ve işlemlerde usulsüzlük ve yolsuzluğun önlenmesini sağlamak
 • B) Varlıkların kötüye kullanılması ve israfını önlemek ve kayıplara karşı korunmasını sağlamak
 • C) Karar oluşturmak ve izlemek için düzenli, zamanında ve güvenilir rapor ve bilgi edinilmesini sağlamak
 • D) Kamu idarelerinin faaliyet alanlarına uygun yönetmelik ve tüzük taslakları hazırlanmasını sağlamak
 • E) Kamu gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yönetilmesini sağlamak
 • 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu’na göre, sendika kuruluş işlemleriyle ilgili olarak, tüzüğün veya belgelerin içerdikleri bilgilerin kanuna aykırılığının tespit edilmesi ya da bu Kanunda öngörülen kuruluş koşullarının gerçekleşmediğinin anlaşılması halinde ilgili valilik, eksikliklerin kaç gün içinde tamamlanmasını ister?


 • A) 60
 • B) 45
 • C) 30
 • D) 15
 • E) 10
 • 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre Kapalı Teklif Usulü ihalelerle ile ilgili olarak Dış zarfların açılması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlış verilmiştir?


 • A) Dış zarfın üzerindeki alındı sıra numarası iç zarfın üzerine de yazılır.
 • B) İstenilen belgelerin ve geçici teminatın tam olarak verilmiş olup olmadığı aranır.
 • C) Dış zarflar hazır bulunan istekliler önünde alınış sırasına göre açılır.
 • D) Belgeleri ile teminatı usulüne uygun ve tam olmayan isteklilerin teklif mektubunu taşıyan iş zarfları komisyonca açılıp incelendikten sonra durum tutanakla tespit edilerek, ilgili zarf belgelerle birlikte kendilerine veya vekillerine iade olunur. Bunlar ihaleye katılamazlar.
 • E) Tekliflerin açılma saati gelince kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla belirtilir.
 • 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre Tekliflerin daha ayrıntılı bir şekilde incelenmesi için süreye ihtiyaç duyulduğunda şartnamelerde daha uzun bir süre öngörülmemiş ise ihale kaç günü geçmemek üzere başka bir güne bırakılabilir?


 • A) 3
 • B) 5
 • C) 7
 • D) 15
 • E) 30
 • 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre “Sözleşme yapılmasında müteahhit veya müşterinin görev ve sorumluluğu” ile ilgili olarak Sözleşme yapılması gerekli olan hallerde müteahhit veya müşteri 31 inci maddeye göre onaylanan ihale kararının veya Maliye Bakanlığının vizesi gereken hallerde bu vizenin yapıldığının bildirilmesini izleyen günden itibaren kaç gün içinde geçici teminatı kesin teminata çevirerek noterlikçe tescil edilmiş sözleşmeyi, idareye vermek zorundadır?


 • A) 15
 • B) 20
 • C) 30
 • D) 45
 • E) 60
 • 2886 sayılı devlet ihale kanununa göre “Artırma sonunda kendisine ihale yapılan istekli veya istekliler,” tanımı aşağıda belirtilenlerden hangisini ifade eder ?


 • A) Sözleşme
 • B) Müşteri
 • C) Müteahhit
 • D) İstekli
 • E) İdare
 • 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında İhalelerde, teklif edilen bedelin yüzde kaçından az olmamak üzere, istekli tarafından verilecek tutarda geçici teminat alınır?


 • A) 5
 • B) 4
 • C) 3
 • D) 2
 • E) 1
 • 4734 sayılı Kamu İhale Kanun’una göre yasaklama kararları, yasaklamayı gerektiren fiil veya davranışın tespit edildiği tarihi izleyen en geç kaç gün içinde verilir?


 • A) 90
 • B) 60
 • C) 45
 • D) 30
 • E) 15
 • 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre bütün isteklilerin teklif verebildiği ihale usulü aşağıdakilerden hangisidir?


 • A) Yarışma Usulü
 • B) Belli istekliler arasında ihale usulü
 • C) Pazarlık Usulü
 • D) Açık ihale Usulü
 • E) Kapalı İhale Usulü
 • 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa göre mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen kaç gün içinde yüklenicinin idareye yazılı olarak bildirimde bulunması ve yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi zorunludur?


 • A) 45
 • B) 30
 • C) 20
 • D) 10
 • E) 7
 • 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununda “Teminat” ile ilgili hüküm bulunmayan hallerde aşağıdaki Kanunlardan hangisi uygulanır?


 • A) Kamu İhale Kanunu
 • B) Devlet İhale Kanunu
 • C) 5018 Sayılı Kamu Mali Kontrol Kanunu
 • D) Borçlar Kanunu
 • E) Tebligat Kanunu
 • I. Uyarma

  II. Kınama

  III. Aylıktan kesme

  IV. Kademe Durdurma

  5442 sayılı İl idaresi Kanunu'na göre valiler, memurlara Memurun Kanunu'ndaki usulüne göre savunmasını aldıktan sonra yukarıdaki cezalardan hangisi/hangilerini verebilirler?


 • A) Yalnız I
 • B) I ve II
 • C) I ve III
 • D) I, II ve III
 • E) I, II ve III ve ıV
 • 5442 sayılı İl idaresi Kanunu'na göre, vali, idare şube başkanlarını, idarede birliğin sağlanması, işlerin gözden geçirilerek düzenleştirilmesi, teşkilatın ahenkli çalışması için gereken tedbirlerin alınmasını görüşmek için yılda kaç defadan az olmamak üzere toplantıya çağırır?


 • A) 5
 • B) 4
 • C) 3
 • D) 2
 • E) 1
 • 5442 sayılı İl idaresi Kanunu'na göre, kaymakamlar, ilçe idare şube başkanlarına acele hallerde kaç güne kadar izin verebilir?


 • A) 10
 • B) 9
 • C) 8
 • D) 7
 • E) 3
 • “Bir üst yöneticinin makamına girildiğinde yönetici buyur ettikten sonra oturulmalı, yönetici yer göstermemişse ……………………. şekilde oturulmalıdır.” ifadesinin doğru tamamlanabilmesi için boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?


 • A) yanında olacak
 • B) solunda kalacak
 • C) sağında kalacak
 • D) karşısında olacak
 • E) önünde olacak
 • Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Teşkilatı İmza Yetkileri Yönergesine göre “Merkez Disiplin Kurulu savunma istem yazıları” aşağıdakilerden hangisi tarafından imzalanır?


 • A) Müsteşar
 • B) Müsteşar Yardımcısı
 • C) Grup Başkanı
 • D) Birim Amiri
 • E) Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı

 • Etiketler: görevde yükselme sınav soruları 2022, görevde yükselme online deneme sınavı
  MEB Görevde Yükselme Sınavı Deneme Sınavı 2022 sorularını online çözebilirsiniz.