Yükleniyor

10. Sınıf Tarih Testleri Çöz

10.SINIF TARİH Avrupadaki Gelişmeler Test


Testin En İyisi

ziyaretçi Başarı Oranı: %100 Doğru: 12 Yanlış: 0 Boş: 0
Aşağıdakilerden hangisi Coğrafi Keşiflerin sebeplerinden biri değildir?
 • A) Avrupa’nın Doğu’nun zenginliklerine ulaşma isteği
 • B) Pusulanın geliştirilerek kullanılması
 • C) Açık denizlere dayanıklı, yelkenli ve gemilerin yapılması
 • D) Hristiyanlığı yayma isteği
 • E) Akdeniz limanlarının önemini kaybetmesi
 • Coğrafi Keşifler neticesinde dünyanın siyasi, sosyal, ekonomik, dini yapısında değişiklikler yaşanmıştır.

  Aşağıdakilerden hangisi Coğrafi Keşiflerin sonuçlarından biri değildir?


 • A) Kralların güç kazanması
 • B) Sömürge imparatorluklarının kurulması
 • C) Burjuva sınıfının ortaya çıkması
 • D) Kakao, vanilya, domates ve patatesin Amerika kıtasından diğer kıtalara yayılması
 • E) Akdeniz limanları önem kaybederken Atlas Okyanusu limanlarının önem kazanması
 • I. Kapitülasyonlar verilmesi

  II. Süveyş Kanalı Projesi

  III. Hint Deniz Seferleri

  Yukarıdakilerden hangileri Osmanlı Devleti’nin Coğrafi Keşiflerin olumsuz etkisini gidermek için attığı adımlar içinde yer alır?


 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II.
 • C) I ve II.
 • D) II ve III.
 • E) I, II ve III.
 • Coğrafi Keşifler Avrupa’nın zenginleşmesine, sanata ve bilime değer veren “Mesen” sınıfının ortaya çıkmasına sebep olmuştur.

  Bu durum aşağıdaki yargılardan hangisini doğrular niteliktedir?


 • A) Batı medeniyetinin güçlenmesinde İslam medeniyetinin katkısı vardır.
 • B) Coğrafi Keşiflerle, Avrupa’da sosyal sınıflaşma başlamıştır.
 • C) İktisadi koşullar, bilim ve sanat alanındaki gelişmeleri hızlandırmıştır.
 • D) Mesen sınıfı, Avrupa’daki sosyal sınıflaşmaya karşı mücadele etmiştir.
 • E) Sanat ve bilim alanındaki gelişmeler Reform hareketine sebep olmuştur.
 • Rönesans Avrupa’da bilim, güzel sanatlar ve edebiyat alanındaki gelişmelerle ortayan çıkan “Yeniden doğuş” hareketidir.

  Aşağıdakilerden hangisi Rönesans hareketinin sebeplerinden biri değildir?


 • A) Matbaanın geliştirilmesi
 • B) Sanat faaliyetlerini destekleyen “Mesen” sınıfının varlığı
 • C) Skolastik düşüncenin yıkılması
 • D) Avrupa'da mezhep savaşlarının başlaması
 • E) Antik dönem Yunan ve Roma eserlerinin incelenmes
 • Rönesans’ın ortaya çıkmasında İslam kültür ve uygarlığının doğrudan ve dolaylı etkileri vardır.

  İslam kültür ve uygarlığının Rönesans hareketini etkilediğini gösterir uygulamalar arasında;

  I. İstanbul’un fethiyle Bizanslı bilim - sanat insanlarının İtalya’ya gitmesi,

  II. Coğrafi Keşiflerle yeni karaların keşfedilmesi,

  III. Avrupa’da, İslam medeniyetine ait eserlerin incelenmesi

  durumlarından hangileri bulunur?


 • A) Yalnız I.
 • B) Yalnız II.
 • C) Yalnız III.
 • D) I ve III.
 • E) I, II ve III.
 • Aşağıdakilerden hangisi Rönesans hareketinin sonuçlarından biri değildir?
 • A) Kiliseye duyulan güvenin azalması
 • B) Avrupa’da deney ve gözleme dayanan pozitif düşüncenin önem kazanması
 • C) Reform hareketlerine zemin hazırlanması
 • D) Avrupa’da mezhep birliğinin parçalanması
 • E) Avrupa’da aklın ve bilimin öneminin artması
 • Safevilerin, Anadolu’da Şii propagandası yaparak Şahkulu isyanını başlatması Osmanlı Devleti ile olan ilişkilerinin bozularak Çaldıran Savaşı’nın yapılmasına sebep olmuştur.

  Bu duruma bağlı olarak Osmanlı - Safevi ilişkileri hakkında aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşmak mümkündür?


 • A) Mezhep farklılıkları siyasi çatışmalara sebep olmuştur.
 • B) Halifelik için rekabet yaşanmıştır.
 • C) Safeviler, Osmanlı Devleti’ne karşı Avrupalı devletlerle ittifak yapmıştır.
 • D) İlk Osmanlı - Safevi Savaşı’nın “Çaldıran” olduğu
 • E) Şahkulu İsyanı’nın Osmanlı siyasi birliğini parçaladığı
 • I. Coğrafi Keşifler

  II. Kavimler Göçü

  III. Reform

  Avrupa’da yaşanan yukarıdaki gelişmelerden hangileri skolastik düşüncenin yıkılmasında etkili olmuştur?


 • A) Yalnız I.
 • B) Yalnız II.
 • C) Yalnız III.
 • D) I ve III.
 • E) I, II ve III.
 • Osmanlı Devleti ve Memluk Devleti arasındaki ilişkilerin bozulmasının sebepleri arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
 • A) Fatih Dönemi'nde Hicaz su yolları sorununun yaşanması
 • B) I. Selim'in Dulkadiroğulları beyliğine son vermesi
 • C) Memluklerin, Safevi Devleti’ne destek olması
 • D) Osmanlı Devleti’nin, önemli ticaret limanlarına sahip Mısır’ı almak istemesi
 • E) Memluklerin, İlhanlı saldırılarına karşı halifeyi koruması
 • Yavuz Sultan Selim’in Mısır seferinin sonuçları arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
 • A) Suriye, Filistin, Lübnan, Mısır ve Hicaz’ın Osmanlı egemenliğine girmesi
 • B) Kıbrıs için Venediklilerin Memluklere ödediği verginin Osmanlı Devleti’ne ödenmeye başlanması
 • C) Osmanlı Devleti’nin Doğu Akdeniz’de ve Baharat Yolu’nda güç kazanması
 • D) İslam dünyasında mezhep ayrılıklarının sona ermesi
 • E) Osmanlı hazinesinin zenginleşmesi
 • I. Selim Dönemi'nde yapılan Mısır seferi sonucunda halifelik Osmanlı hanedanına geçmiştir.

  Halifelik makamının Osmanlı hanedanına geçmesi aşağıdaki gelişmelerden hangisi üzerinde etkili değildir?


 • A) Devletin teokratik niteliğinin kuvvetlenmesi
 • B) Osmanlı hanedanının İslam dünyasındaki itibarının artması
 • C) Halifelik makamının saltanata dönüşmesi
 • D) Kutsal emanetlerin İstanbul’a taşınması
 • E) Osmanlı hanedanının egemenliğini dini güç ile pekiştirmesi

 • Etiketler: 10.sınıf kazanım test çöz, test çöz, testleri çöz tarih, avrupadaki gelişmeler test çöz
  10.SINIF TARİH Avrupadaki Gelişmeler Test sorularını online çözebilirsiniz.