Yükleniyor

Adaylık Kaldırma Testleri Denemeleri

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu Test


Testin En İyisi

ziyaretçi Başarı Oranı: %100 Doğru: 20 Yanlış: 0 Boş: 0
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre; "yetki almadan gizli bilgileri açıklayan" memurlara aşağıdaki cezalardan hangisi verilir?


 • A) Kınama
 • B) Uyarma
 • C) Devlet memurluğundan çıkarma
 • D) Kademe ilerlemesinin durdurulması
 • E) İhtar
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi kurumlarda görevlendirilen memurlara hizmetlerinin karşılığında, kadroya dayanılarak ay itibariyle ödenen paraya ne denir?


 • A) Aylık
 • B) Fazla mesai ücreti
 • C) Avans
 • D) İkramiye
 • E) Harcırah
 • I- Memura savunması için en çok 5 gün süre verilir.

  II- Uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezaları disiplin amirleri tarafından verilir.

  III- Devlet memurluğundan çıkarma cezası atamaya yetkili amirler ta rafından verilir.

  IV- Her kurum merkezinde bir disiplin ve yüksek disiplin kurulu kurulur.

  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre; disiplinle ilgili olarak yukarıdakilerden hangisi/hangileri doğrudur?


 • A) Yalnız I
 • B) II ve IV
 • C) I ve III
 • D) II, III ve IV
 • E) Yalnız III
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre; görevlerinden uzaklaştırılan Devlet memurları hakkında, görevden uzaklaştırmayı izleyen kaç iş günü içinde soruşturmaya başlanması şarttır?


 • A) 3
 • B) 4
 • C) 5
 • D) 7
 • E) 10
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre; "vekale t görevi ve aylık verilme sinin şartları" kapsamında memurların görevden uzaklaştırma nedeniyle işlerinden geçici olarak ayrılmaları halinde yerlerine kurum içinden vekil atandığı zaman (istisnai durumlar hariç) atanan vekil memurlara vekalet görevinin kaç aydan fazla devam eden süresi için vekalet aylığı ödenir?


 • A) 1
 • B) 2
 • C) 3
 • D) 4
 • E) 6
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre; Merkezde, günlük çalışmanın başlama ve bitme saatleri ile öğle dinlenme süresi aşağıdakilerden hangisi tarafından tespit olunur?


 • A) Cumhurbaşkanı
 • B) İçişleri Bakanlığı
 • C) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
 • D) İl Milli Eğitim Müdürü
 • E) Valilik
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre; kurum ve kuruluşlar çalıştırdıkları personele ait kadrolarda % kaç oranında özürlü çalıştırmak zorundadır?


 • A) 1
 • B) 3
 • C) 5
 • D) 10
 • E) 15
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre işe başlamama halinde yapılacak işlemlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


 • A) Bir göreve ilk defa atananlardan belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın yasal süre içinde işe başlamayanların atanmaları iptal edilir.
 • B) Bir göreve yeniden atananlardan belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın yasal süre içinde işe başlamayanlar 2 yıl süre ile Devlet memuru olarak istihdam edilemezler.
 • C) Bir göreve ilk defa atananlardan belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler nedeniyle göreve başlamama hali 6 ayı aştığı takdirde atama işlemi atamaya yetkili makamlarca iptal edilir.
 • D) Başka yerdeki bir göreve atananlardan yasal süre içinde hareket ederek belli yol süresi sonunda yeni görevlerine başlamayanlara, eski görevlerinden ayrılış ve yeni görevlerine başlayış tarihleri arasında aylık verilmek şartıyla 20 günlük bir süre daha verilebilir.
 • E) Aynı yerdeki görevlere atananlar atama emirlerinin kendilerine tebliğ gününü, izleyen 15 iş günü içinde işe başlamak zorundadırlar.
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre; aşağıdaki fiillerden hangisi "kademe ilerlemesinin durdurulması" disiplin cezasını gerektirir?


 • A) Kurumların huzur, sükun ve çalışma düzenini bozmak
 • B) Verilen görev ve emirleri kasten yapmamak
 • C) Toplu müracaat veya şikayet etmek
 • D) Siyasi partiye girmek
 • E) Özürsüz olarak bir veya iki gün göreve gelmemek
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanun'una göre; memura isteği üzerine, eşinin doğum yapması halinde kaç gün babalık izni verilir?


 • A) 30
 • B) 25
 • C) 20
 • D) 15
 • E) 10
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanun'una göre; kadın memura, çocuğunu emzirmesi için doğum sonrası analık izni süresinin bitim tarihinden itibaren ilk altı ayda günde kaç saat süt izni verilir?


 • A) 1
 • B) 1,5
 • C) 2
 • D) 3
 • E) 4
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanun'una göre; "Devlete ait resmi belge, araç, gereç vb. eşyayı kaybetmek" aşağıdaki hangi disiplin cezaları içinde düzenlenmiştir?


 • A) İhtar
 • B) Uyarma
 • C) Kınama
 • D) Aylıktan kesme
 • E) Devlet mcemurluğundan çıkarma
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanun'una göre; uyarma, kınama, aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezalarında kaç ay içerisinde disiplin soruşturmasına başlanmadığı takdirde disiplin cezası verme yetkisi zamanaşımına uğrar?


 • A) 1
 • B) 2
 • C) 3
 • D) 5
 • E) 6
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre; kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile tecziye edilenler kaç yıl boyunca daire başkanı kadrolarına, daire başkanı kadrosunun dengi ve daha üstü kadrolara, bölge ve il teşkilatlarının en üst yönetici kadrolarına, düzenleyici ve denetleyici kurumların başkanlık ve üyeliklerine, vali ve büyükelçi kadrolarına atanamazlar?


 • A) 5
 • B) 6
 • C) 7
 • D) 8
 • E) 10
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanun'una göre; Aylıktan Kesme cezası ile tecziye edilen Memurun Bürüt Aylığında hangi aralıklarda kesinti yapılır?


 • A) 1 /8 - 1 /2
 • B) 1 /10 - 1 /8
 • C) 1/4 - 1 /2
 • D) 1/30 - 1/8
 • E) 1/20 - 1/15
 • I- Uyarma

  II- Kınama

  III- Aylıktan kesme

  IV- Devlet memurluğundan çıkarılma

  657 sayılı Kanunu'na göre; yukarıdaki disiplin cezalarından hangileri için idari yargı yoluna başvurulabilir?


 • A) I ve II
 • B) I, III ve IV
 • C) II ve IV
 • D) I, II, III ve IV
 • E) Yalnız I
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre; uyarma cezası alan Devlet memuru bu cezasının özlük dosyasından çıkarılması için kaç yıl sonra yetkili makamlara başvurabilir?


 • A) 2
 • B) 3
 • C) 4
 • D) 5
 • E) 10
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre; memurluktan çıkarma cezasında kaç ay içinde disiplin kovuşturmasına, başlanmadığı takdirde disiplin cezası verme yetkisi zamanaşımına uğrar?


 • A) 6
 • B) 5
 • C) 4
 • D) 3
 • E) 1
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre; "Hizmet içinde Devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak" fiili aşağıdaki disiplin cezalarından hangisini gerektirir?


 • A) Uyarma
 • B) Kınama
 • C) Aylıktan kesme
 • D) Kademe ilerlemesinin durdurulması
 • E) Devlet memurluğundan çıkarma
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre; "Eşlerinin, reşit olmayan veya mahcur olan çocuklarının kazanç getiren sürekli faaliyetlerini belirlenen sürede kurumuna bildirmemek" fiili aşağıdaki disiplin cezalarından hangisini gerektirir?


 • A) İhtar
 • B) Uyarma
 • C) Kınama
 • D) Aylıktan kesme
 • E) Kademe ilerlemesinin durdurulması