Yükleniyor

KPSS Tarih Testleri

Atatürk Dönemi İç Politika Test


Testin En İyisi

ziyaretçi Başarı Oranı: %100 Doğru: 13 Yanlış: 0 Boş: 0
Yeni Türk Devleti'nde Cumhuriyet'in ilanı ile hükümet kurma şekli değişmiştir. Bu değişikliğe göre; cumhurbaşkanı, başbakanı atayacak, başbakan da bakanları seçip cumhurbaşkanının onayına sunacak ve hükümet meclisten güven oyu aldıktan sonra göreve başlayacaktır.

Hükümet kurulmasına yönelik yapılan bu değişikliğin aşağıdakilerden hangisini kolaylaştırdığı savunulabilir?


 • A) Güçler ayrılığı ilkesinin uygulanmasını
 • B) Hükümetin uyum içinde çalışmasını
 • C) Çok partili yaşama geçilmesini
 • D) Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesini
 • E) Milletvekili sayısının artırılmasını
 • 12 Ağustos 1930'da Fethi Bey'in başkanlığında kurulan Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın savunduğu;

  I. tek dereceli seçim sistemine geçilmesi,

  II. kadınlara siyasi haklar verilmesi,

  III. limanlardaki tekelci uygulamaların kaldırılması

  politikalarından hangilerinin demokrasiyi geliştirmeye yönelik olduğu savunulabilir?


 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) Yalnız III
 • D) I ve II
 • E) II ve III
 • TBMM'de 19 Aralık 1924'te kabul edilen bir kanunla resmi görevleri devam eden askerlerin aynı anda milletvekili olmaları önlenmiştir.

  Yapılan bu düzenlemenin;

  I. meclisteki milletvekili sayısını azaltma,

  II. orduyu siyasetten ayırma,

  III. demokrasiyi geliştirme

  amaçlarından hangilerine yönelik olduğu savunulabilir?


 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) Yalnız III
 • D) I ve II
 • E) II ve III
 • 1930 yılında TBMM'de iktidardaki Cumhuriyet Halk Fırkası'nın yanında bir süreliğine Serbest Cumhuriyet Fırkası da yer almıştır.

  Bu durumun Türkiye'de aşağıdakilerden hangisini kolaylaştırdığı savunulabilir?


 • A) İnkılapların yapılmasını
 • B) Hükümetin denetlenmesini
 • C) Kabine sisteminin uygulanmasını
 • D) Seçimlerin zamanında yapılmasını
 • E) Reşit olan her vatandaşın oyunu serbestçe kullanılabilmesini
 • Cumhuriyetin ilk yıllarında seçim kanununda yapılan değişikliklerden bazıları şunlardır:

  I. Milletvekili seçebilme yaşı 25'ten 18'e indirilmiştir.

  Il. Seçme ve seçilme için vergi verir olma şartı kaldırılmıştır.

  III. Kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmiştir.

  Bunlardan hangilerinin seçmen sayısının artmasında etkili olduğu savunulabilir?


 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) I ve II
 • D) II ve III
 • E) I, II ve III
 • Kazım Karabekir Paşa tarafından kurulan Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın parti programından yer alan bazı maddeler şunlardır:

  I. Partimiz dini düşünce ve inançlara saygılıdır.

  Il . Serbest ekonomi politikası izlenecektir.

  III. Cumhurbaşkanı olan kişinin milletvekilliği kaldırılacaktır.

  Bunlardan hangilerinin laiklik karşıtı kişilerin bu partiye girmelerinde etkili olduğu savunulabilir?


 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) Yalnız III
 • D) I ve II
 • E) II ve III
 • Aşağıdakilerden hangisinde l.'de verilenin II.'ye neden olduğu söylenemez?


 • A) Halifeliğin kaldırılması - İnkılapların yapılması için uygun ortam ulaşması
 • B) Kabine sistemine geçilmesi - Meclis içindeki gruplaşmaların engellenmesi
 • C) Rejim karşıtı isyanların çıkması - Çok partili sisteme geçişin gecikmesi
 • D) Ankara'nın başkent yapılması - İstanbul'un diplomasi alanında etkinliğinin azalması
 • E) Takrir-i Sükun Kanunu'nun kabul edilmesi - Devlet otoritesinin artması
 • TBMM'de uzun süre sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin temsilcilerinin bulunmasının;

  I. milletvekilleri arasında gruplaşmaların yaşanması,

  Il. yasamayla yürütmenin uyum içinde çalışması,

  III. siyasi istikrarın korunması

  durumlarından hangilerini kolaylaştırdığı savunulabilir?


 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) Yalnız III
 • D) I ve II
 • E) II ve III
 • 1 Nisan 1923'te TBMM, seçimleri yenileme kararı aldı. Mustafa Kemal Paşa bu gelişme üzerine Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adına bir program yayımladı ve bu ilkeleri benimseyenler seçimlerde aday gösterildi.

  Mustafa Kemal Paşa'nın böyle bir politika takip etmesinin aşağıdakilerden hangisine ortam hazırladığı savunulabilir?


 • A) Meclis Hükümeti Sistemi'nden Kabine Sistemi'ne geçilmesine
 • B) Siyasi partilerin kurulmasına
 • C) Yeni meclisin inkılapçı kişilerden oluşmasına
 • D) Ordunun yönetimdeki etkinliğinin artmasına
 • E) Güçler birliği ilkesinin uygulanmasına
 • I. 31 Mart isyanı

  Il. Şeyh Sait İsyanı

  III. Menemen İsyanı

  Yukarıdaki isyanlardan hangilerinin Türkiye Cumhuriyeti'nde rejimi yıkmaya yönelik olarak çıktığı söylenebilir?


 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) Yalnız III
 • D) I ve II
 • E) II ve III
 • 1923'te Cumhuriyet ilan edilmesine rağmen belli bir süre tek parti yönetiminin devam ettirilmesinin aşağıdakilerden hangisini kolaylaştırdığı savunulamaz?


 • A) Yapılan yeniliklerin yerleşmesini
 • B) Rejime yönelik tehditlerin engellenmesini
 • C) Ulusal iradenin yönetime yansımasını
 • D) Siyasi istikrarın sağlanmasını
 • E) Ekonomide uzun süreli politikalar izlenmesini
 • Mustafa Kemal İzmir suikasti girişiminden sonra, "Benim naciz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır. Ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır." demiştir.

  Mustafa Kemal Paşa'nın bu sözü ile aşağıdakilerden hangisinin önemini vurguladığı savunulabilir?


 • A) Ulusal egemenlik ilkesinin kişilere bağlı olmadığının
 • B) Çok partili rejimin yaygınlaştırılmasının
 • C) İlke ve inkılapların tüm dünyaya anlatılmasının
 • D) Siyasi sorunlara barışçıl çözümler bulunmasının
 • E) Dış tehditlerin her zaman bulunabileceğinin
 • Türkiye'de 1946'da çok partili yönetime geçilmesiyle;

  I. hükümetin daha etkin şekilde denetlenebilmesi,

  Il. farklı fikirlerin yönetime yansıması,

  III. tek dereceli seçim sisteminin uygulanması

  durumlarından hangileri gerçekleşmiştir?


 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) Yalnız III
 • D) I ve II
 • E) II ve III