Yükleniyor

KPSS Coğrafya Testleri

KPSS Coğrafya Türkiyede Sanayi Test


Testin En İyisi

ziyaretçi Başarı Oranı: %90.90 Doğru: 10 Yanlış: 1 Boş: 0
Türkiye’de bazı merkezler belli bir sanayi tesisiyle özdeşleşmiş durumdadır.

Aşağıdakilerden hangisi, bu duruma verilebilecek bir örnek değildir?


 • A) Batman - Petrol rafinerisi
 • B) Ereğli - Demir-çelik fabrikası
 • C) Yatağan - Termik santrali
 • D) Erzurum - Sigara fabrikası
 • E) Kütahya - Seramik fabrikası
 • Aşağıdaki haritada gösterilen illerden hangisi, bulunduğu bölge içerisinde sanayinin en fazla geliştiği il değildir?

  KPSS Coğrafya Türkiyede Sanayi Test


 • A) İstanbul
 • B) İzmir
 • C) Trabzon
 • D) Gaziantep
 • E) Adana
 • Cumhuriyetin ilk yıllannda bir tanm ülkesi olan Türkiye günümüzde sanayinin hızla gelişmesiyle bir sanayi ülkesi durumuna gelmiştir.

  Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye’nin tarım ülkesinden sanayi ülkesine geçiş sürecinde yaşadığı değişikliklerden biri değildir?


 • A) Dış ticaret hacminin büyümesi
 • B) Sanayide çalışan nüfus oranının artması
 • C) Kent merkezlerinde nüfusun daha hızlı artması
 • D) Sanayi ürünlerinde dışa bağımlılığın azalması
 • E) Tarımsal üretimin azalması
 • Haritada numarlarla gösterilen bölümlerin hangisinde, hammaddenin bulunması nedeniyle petrol işleme sanayi gelişmiştir?

  KPSS Coğrafya Türkiyede Sanayi Test 2


 • A) I
 • B) II
 • C) III
 • D) IV
 • E) V
 • I. Hammadde gereksiniminin artması

  II. Enerji tüketiminin artması

  III. Nitelikli işçiye olan ihtiyacın artması

  IV. Çalışan nüfusun yaş ortalamasının düşük olması

  Yukarıdakilerden hangileri Türkiye'de sanayinin gelişmekte olduğunun bir göstergesi değildir?


 • A) Yalnız IV
 • B) I ve II
 • C) I ve III
 • D) II ve III
 • E) III ve IV
 • I. Konserve

  II. Deri giyim

  III. Dokuma

  IV. Seramik

  Yukarıdaki endüstri dallarından hangisi üretimde hayvansal ham maddeden yararlanmaz?


 • A) Yalnız IV
 • B) I ve II
 • C) I ve III
 • D) I ve IV
 • E) II ve III
 • Şeker fabrikaları, şekerpancarının üretildiği alanların yakınında kurulmaktadır. İklim şartlannın elverişli olduğu kıyılarda ekonomik getirisi yüksek başka ürünler yetiştirildiğinden şekerpancarı tarımı yaygın değildir. Bu nedenle kıyı kesiminde şeker fabrikası azdır. Daha çok iç bölgelerde yoğunluk kazanır.

  Bu parçadan, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?


 • A) Şeker fabrikaları ham maddeye yakın yerlere kurulmuştur.
 • B) Şekerpancarı hem kıyı hemde iç bölgelerde yetişebilir.
 • C) Kıyı bölgelerde ekonomik getirisi fazla olan ürünler yetiştirilir.
 • D) Şeker endüstrisi iç bölgelerde daha fazla gelişmiştir.
 • E) Şeker üretimi ülke ihtiyacından fazla olduğu için ihraç edilmektedir.
 • İstanbul, İzmir, Bursa, Gaziantep ve Adana illerinde sanayi kuruluşlan yoğun olarak bulunmaktadır.

  Bu durumun, sözü edilen illerde;

  I. Çevre kirliliğinin artması

  II. Enerji tüketiminin artması

  III. Şehir dışına göç olması

  IV. Konut yetersizliğinin görülmesi durumlarından hangilerinin ortaya çıkmasına neden olduğu söylenemez?


 • A) Yalnız III
 • B) I ve II
 • C) I ve IV
 • D) II ve III
 • E) III ve IV
 • I. Dokuma

  II. Demir-çelik

  III. Şeker

  IV. Konservecilik

  Yukarıdaki sanayi kollarından hangisinin dağılışında, üretimi etkileyen diğer faktörlerin yanında hammaddenin kısa sürede bozulması etkili olmuştur?


 • A) Yalnız III
 • B) I ve II
 • C) I ve III
 • D) II ve III
 • E) III ve IV
 • Türkiye’de sanayinin dağılışında ulaşımın etkisi fazladır. Özellikle kıyıya paralel uzanan sıradağlar ile doğuya gidildikçe artan yükselti ve engebenin fazlalığı ulaşımı olumsuz etkilemektedir.

  KPSS Coğrafya Türkiyede Sanayi Test 3

  Buna göre, haritada verilen alanlardan hangisinde ulaşımın sanayiye olan olumsuz etkisi daha fazladır?


 • A) I
 • B) II
 • C) III
 • D) IV
 • E) V
 • Aşağıdaki sanayi tesislerinden hangisi hammaddenin kolay elde edilmesi nedeniyle Türkiye geneline yayılmıştır?


 • A) Kağıt fabrikaları
 • B) İpekli dokuma
 • C) Gübre fabrikaları
 • D) Un fabrikaları
 • E) Çay fabrikaları

 • Etiketler: türkiyede sanayi pdf, türkiyede sanayi test, türkiyede sanayi deneme, türkiyede sanayi soru, kpss coğrafya test
  KPSS Coğrafya Türkiyede Sanayi Test sorularını online çözebilirsiniz.