Yükleniyor

KPSS Tarih Testleri Çöz

2023 KPSS Tarih Deneme Sınavı III


Testin En İyisi

ziyaretçi Başarı Oranı: %81.48 Doğru: 22 Yanlış: 5 Boş: 0
Göktürklerin,
I. sözlü edebiyat eserleri vermeleri,
II. kendilerine özgü bir alfabe kullanmaları,
III. Orta Asya'da geniş sınırlara ulaşmaları

özelliklerinden hangileri milliyetçi bir yapıya sahip olduklarına kanıt olarak gösterilebilir?


 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) I ve II
 • D) I ve III
 • E) I, II ve III
 • Büyük Selçuklu Devleti'nde,
  • siyasi suçluların yargılandığı,
  • sultanın başkanlık yaptığı

  divan aşağıdakilerden hangisidir?


 • A) Niyabet-i Saltanat
 • B) Divan-ı Mezalim
 • C) Divan-ı Arz
 • D) Divan-ı İnşa
 • E) Divan-ı İşraf
 • Selçuklularda eyaletlere atanan meliklerin yanında atabey adı verilen kişiler de görevlendirilmiştir.

  Selçuklular bu uygulama ile
  I. meliklerin tecrübe kazanmalarını sağlamak,
  II. devleti idari yönetim birimlerine ayırmak,
  III. atabeyleri kontrol altında tutmak
  durumlarından hangilerini amaçlamışlardır?


 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) Yalnız III
 • D) I ve III
 • E) II ve III
 • • Türk olmak
  • Müslüman olmak
  • Medrese kökenli olmak

  Aşağıdaki Divanıhümayun üyelerinden hangisinin verilen tüm özelliklere sahip olma zorunluluğu vardır?


 • A) Sadrazam
 • B) Nişancı
 • C) Kazasker
 • D) Yeniçeri ağası
 • E) Kaptanıderya
 • Bir Osmanlı tarihi yazılmasını emreden ilk padişah aşağıdakilerden hangisidir?


 • A) II. Murat
 • B) I. Murat
 • C) Kanuni Sultan Süleyman
 • D) Yavuz Sultan Selim
 • E) II. Bayezit
 • Aşağıdakilerden hangisi Sahn-ı Seman Medresesiyle ilgili bir tabir değildir?


 • A) Muid
 • B) Tetimme
 • C) Danişment
 • D) Amin alayı
 • E) Müderris
 • Piri Reis, denizcilikle ilgili tecrübelerini aktardığı ve bir de denizcilik haritasına yer verdiği Kitab-ı Bahriye adlı eserini aşağıdaki padişahlardan hangisine sunmuştur?


 • A) Fatih Sultan Mehmet
 • B) Kanuni Sultan Süleyman
 • C) II. Bayezit
 • D) II. Murat
 • E) Yavuz Sultan Selim
 • Osmanlı Devleti'nde,
  I. matbaanın kurulması,
  II. Avrupa'da elçiliklerin açılması,
  III. Avrupa'ya öğrenci gönderilmesi

  gelişmelerinden hangileri Avrupa'nın takip edildiğine kanıt olarak gösterilebilir?


 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) I ve II
 • D) II ve III
 • E) I, II ve III
 • I. Kırım
  II. Trablusgarp
  III. Hicaz

  Yukarıdakilerden hangileri farklı tarihlerde yapılan antlaşmalarla Osmanlı Devleti'nin elinden çıkmasına rağmen bölge halkı dini yönden halifeye bağlı kalmıştır?


 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) I ve II
 • D) II ve III
 • E) I, II ve III
 • II. Mahmut Dönemi'nde ayanlarla Sened-i ittifak'ın imzalanması ile

  I. demokratikleşmenin ilk adımının atılması,
  II. Yeniçeri Ocağının kaldırılması,
  III. padişahın yetkilerinin kısıtlanması

  durumlarından hangilerinin gerçekleştiği savunulabilir?


 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) I ve II
 • D) I ve III
 • E) I, II ve III
 • Yunan milliyetçileri tarafından savunulan Bizans İmparatorluğu'na ait tüm toprakları yeniden elde etme ve İstanbul başkent olmak üzere büyük Helen İmparatorluğu'nu yeniden inşa etme düşüncesine verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?


 • A) Megali İdea
 • B) Panslavizm
 • C) Pangermenizm
 • D) Enosis
 • E) Akritas Planı
 • "...
  Vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor,
  Bir hilal uğruna, ya Rab, ne güneşler batıyor!
  Ne büyüksün ki, kanın kurtarıyor Tevhid'i...
  Bedr'in aslanları ancak bu kadar şanlı idi.

  ..."
  Çanakkale şehitleri için kaleme alınan bu şiir aşağıdakilerden hangisine aittir?


 • A) Yahya Kemal Beyatlı
 • B) Necip Fazıl Kısakürek
 • C) Mehmet Akif Ersoy
 • D) Ziya Gökalp
 • E) Mehmet Emin Yurdakul
 • Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşı ile ilgili antlaşmalardan biri değildir?


 • A) Brest - Litowsk
 • B) Sykes - Picot
 • C) Versay
 • D) Mondros
 • E) Nyon
 • Misakımilli'de "Osmanlı Devleti'nin Mondros Ateşkes Antlaşması'nı imzaladığı tarihte henüz işgal edilmemiş Türk ve Müslüman çoğunluğun bulunduğu bölgelerin tamamı birbirinden ayrılmaz bir bütündür, bölünemez." maddesi yer almıştır.

  Milli Mücadele Dönemi'nde imzalanan,
  I. Moskova,
  II. Ankara,
  III. Mudanya,
  antlaşmalarından hangilerinde bu maddeye aykırı hükümler yer alır?


 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) I ve II
 • D) I ve III
 • E) II ve lll
 • Milli Mücadele Dönemi'nde,
  I. Etnik-i Eterya,
  II. lngiliz Muhipleri,
  III. Macabi lsrailit
  cemiyetlerinden hangileri kurtuluşun manda ve himaye ile olabileceği fikrini savunmuştur?


 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) Yalnız III
 • D) I ve II
 • E) II ve III
 • I. Milli Mücadeleciler
  II .İstanbul Hükümeti
  III. İtilaf Devletleri

  Yukarıdakilerden hangilerinin son Osmanlı Mebusan Meclisinin açılmasını desteklediği söylenebilir?


 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) I ve II
 • D) I ve III
 • E) I, II ve III
 • . Geçici bir hükümet başkanı tanımak veya bir padişah vekili atamak doğru değildir.
  • Büyük Millet Meclisi üzerinde hiçbir güç yoktur.

  Verilen kararlar aşağıdakilerden hangisinde yer alır?


 • A) Erzurum Kongresi
 • B) Misakı milli
 • C) Amasya Genelgesi
 • D) 24 Nisan Önergesi
 • E) Bilecik Görüşmeleri
 • Tekalif-i Milliye Emirleri ile
  I. ordu millet bütünleşmesinin sağlanması,
  II. düzenli ordunun kurulması,
  III. Milli Mücadele'de başarılı olunması

  durumlarmdan hangileri amaçlanmıştır?


 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) I ve II
 • D) I ve III
 • E) II ve III
 • Aşağıdakilerden hangisi Lozan Antlaşması'nda yer alan maddelerden biridir?


 • A) Yeni Türk devleti Osmanlı Devleti'nin 1854'ten beri aldığı borçların tamamını ödeyecektir.
 • B) Onikiada Yunanistan'a verilecektir.
 • C) Boğazların iki yakası silahlandırılacaktır.
 • D) Batı Trakya'daki Türklerle İstanbul'daki Rumlar yer değiştirecektir.
 • E) Suriye sınırı 1921 Ankara Antlaşması'nın esaslarına göre belirlenecektir.
 • Şeyh Sait İsyanı'nın bastırılması için,
  I. Takrir-i Sükun Kanunu'nun çıkarılması,
  II. istiklal Mahkemelerinin kurulması,
  III. halifelik makamının kaldırılması

  faaliyetlerinden hangileri gerçekleştirilmiştir?


 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) I ve II
 • D) II ve III
 • E) I, II ve III
 • I. Zirai Donatım Kurumunun kurulması
  II. Aşar vergisinin kaldırılması
  III. Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu'nun çıkarılması

  Yukarıdaki gelişmelerden hangilerinin Atatürk Dönemi'nde gerçekleştirildiği söylenemez?


 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) Yalnız III
 • D) I ve II
 • E) I, II ve III
 • Atatürk "Benim, Türk milleti için yapmak istediklerim ve başarmaya çalıştıklarım ortadadır. Benden sonra beni benimsemek isteyenler, bu temel mihver üzerinde akıl ve ilmin rehberliğini kabul ederlerse, manevi mirasçılarım olurlar." sözü ile aşağıdaki ilkelerden hangisine doğrudan vurgu yapmıştır?


 • A) Cumhuriyetçilik
 • B) Halkçılık
 • C) Devletçilik
 • D) Milliyetçilik
 • E) Laiklik
 • Halkçılık, sınıfsız ve kaynaşmış bir toplum yaratmayı, tüm vatandaşların haklar yönünden eşit tutulmasını savunur.
  Buna göre,
  I. Medeni Kanun'un kabul edilmesi,
  II. Çift Dereceli Seçim Sistemi'nin uygulanması,
  III. kadınlara seçme ve seçilme haklarının verilmesi

  durumlarından hangilerinin halkçılık ilkesi doğrultusunda yapıldığı savunulabilir?


 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) I ve II
 • D) I ve III
 • E) I, II ve III
 • I. Şeriye ve Evkaf Vekaletinin kaldırılması
  II. Üniversite reformunun yapılması
  III. Soyadı Kanunu'nun kabul edilmesi
  IV. Diyanet İşleri Başkanlığının kurulması

  Yukarıdaki inkılaplardan hangilerinin birbirini tamamlar nitelikte olduğu söylenebilir?


 • A) I ve II
 • B) l ve lV
 • C) II ve III
 • D) II ve IV
 • E) III ve IV
 • Köy Enstitülerinin özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?


 • A) Tahsil süresi en az beş yıldır.
 • B) Öğrencilere temel sağlık bilgileri de öğretilmiştir.
 • C) Köy halkının bilgi ve kültürünün artırılması amaçlanmıştır.
 • D) Enstitülerin kuramcısı İsmail Hakkı Tonguç'tur.
 • E) Enstitüler, 1960 Askeri Müdahalesi sonrasında kapatılmıştır.
 • Bağdat Paktı'ndan dönüşerek 1956'da Merkezi Antlaşma Teşkilatı (CENTO) admı alan oluşumun merkezi aşağıdaki şehirlerden hangisi olmuştur?


 • A) Ankara
 • B) Tahran
 • C) Londra
 • D) İslamabad
 • E) Kabil
 • Aşağıdakilerden hangisi 1961 Anayasası ile kurulmamıştır?


 • A) Cumhuriyet Senatosu
 • B) Devlet Denetleme Kurulu
 • C) Yüksek Hakimler Kurulu
 • D) Anayasa Mahkemesi
 • E) Milli Güvenlik Kurulu

 • Etiketler: kpss tarih, deneme sınavı
  2023 KPSS Tarih Deneme Sınavı III sorularını online çözebilirsiniz.