Yükleniyor

KPSS Vatandaşlık Testleri

Temel Hukuk Kavramları Test


Testin En İyisi

ziyaretçi Başarı Oranı: %100 Doğru: 16 Yanlış: 0 Boş: 0
Toplum hayatında kişilerin birbirleriyle ve toplumla olan ilişkilerini düzenleyen ve uyulması kamu gücü ile desteklenmiş bulunan sosyal kurallar bütününe ne ad verilir?


 • A) Hukuk
 • B) Ceza
 • C) Yaptırım
 • D) Butlan
 • E) Mevzuat
 • Hukuk kurallarını diğer sosyal hayatı düzenleyen kurallardan ayıran yönü aşağıdakilerden hangisidir?


 • A) Toplum üzerinde etkili olması
 • B) Yaptırımlarının devlet eliyle gerçekleşmesi
 • C) Kurallarının değiştirilebilir olması
 • D) Hazırlanmalarında geleneklerin etkisinin olması
 • E) Kurallara uymanlayanlara karşı bir yaptırım öngörmesi
 • Hukuk kurallarının bir kısmı kişi ile toplum arasındaki ilişkileri düzenlerken, bir kısmı da kişiler ile devlet arasındaki ilişkileri düzenler. Bu durum hukukun iki ana gruba bölünmesine neden olmuştur.

  Hukukun bu anlayış doğrultusunda bölümlere ayrılması aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?


 • A) Özel Hukuk-Yargılama Hukuku
 • B) Medeni Hukuk-Karma Hukuk
 • C) Anayasa Hukuku-Adli Hukuk
 • D) Kamu Hukuku-Özel Hukuk
 • E) İş Hukuku-Devletler Genel Hukuku
 • I. Boğulmakta olan birinin yardımına gitmeme

  II. Karşılıksız çek verme

  III. Toplumun ahlak görüşlerine ters bir yaşantı sürdürme

  Yukarıdaki olumsuz davranışlardan hangilerinde devlet yaptırımı gereklidir?


 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) Yalnız III
 • D) I ve II
 • E) II ve III
 • Aşağıdakilerden hangisi hukuk kurallarının yaptırımları arasında yer almaz?


 • A) Ceza
 • B) Cebri icra
 • C) Tazminat
 • D) İptal
 • E) Dışlama
 • Herhangi bir gayrimenkulün iki kişi arasında adi bir sözleşmeyle el değiştirmesi durumunda aşağıdakilerden hangisi geçerli olur?


 • A) Cebri icrayı gerektirir.
 • B) Hükümsüzdür.
 • C) İptal edilir.
 • D) Tazminat istenebilir.
 • E) Cezai işleme tabi tutulur.
 • Aşağıdaki kuralların hangisine herkesin uyması zorunludur?


 • A) Görgü Kuralları
 • B) Ahlak Kuralları
 • C) Hukuk Kuralları
 • D) Din Kuralları
 • E) Töre Kuralları
 • Hukuka aykırı olarak başkalarına verilen zararların, zarar veren kişiye ödettirilmesi biçimindeki yaptırım aşağıdakilerden hangisidir?


 • A) Cebri icra
 • B) Tazminat
 • C) Hükümsüzlük
 • D) Ceza
 • E) İptal
 • Aşağıdaki kuralların hangisinin caydırıcılığı diğerlerine göre daha çoktur?


 • A) Görgü Kuralları
 • B) Ahlak Kuralları
 • C) Hukuk Kuralları
 • D) Din Kuralları
 • E) Töre Kuralları
 • Aşağıdakilerden hangisi kişilere hukuk düzenin verdiği menfaatleri ifade eder?


 • A) Ceza
 • B) Hürriyet
 • C) Kişilik
 • D) İkrar
 • E) Hak
 • Bir kişinin sahip olduğu hakları ve borçları bizzat kullanabilme veya yerine getirebilme durumuna verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?


 • A) Hak ehliyeti
 • B) İsteme hakkı
 • C) Fiil ehliyeti
 • D) Dava hakkı
 • E) Dilekçe hakkı
 • Aşağıdakilerden hangisi Kamu hukukunun dallarından biri değildir?


 • A) Yargılama Hakkı
 • B) Vergi Hukuku
 • C) Ceza Hukuku
 • D) İdare Hukuku
 • E) Medeni Hukuk
 • Aşağıdakilerden hangisi “mevzuat” kapsamında değildir?


 • A) Yargısal kararlar
 • B) Yönetmelikler
 • C) Tüzükler
 • D) Kanun Hükmünde Kararnameler
 • E) Kanunlar
 • Kanunların “sürekli olması” özelliğiyle aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır?


 • A) Anayasaya aykırı olamaması
 • B) Kapsamının geriye doğru olması
 • C) Değiştirilememesi
 • D) Yürürlüğe girdikleri tarihten itibaren uygulanması
 • E) Sürelerinin belirli olması
 • I. Devletin şekli ve yapısı

  II. Devlet organlarının görev ve sorumluluktan

  III. Ferdin devlet karşısındaki durumu

  Yukarıdakilerden hangileri Anayasa Hukuku’nun kapsamındadır?


 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) Yalnız III
 • D) II ve III
 • E) I, II ve III
 • I. Anayasa

  II. Kanunlar 

  III. Tüzükler

  Yukarıdaki yazılı hukuk kaynaklarından hangileri yasama organı tarafından çıkarılır?


 • A) I ve II
 • B) I ve III
 • C) II ve III
 • D) II ve IV
 • E) III ve IV