Yükleniyor

YKS-TYT Felsefe Testleri

YKS Felsefe Bilgi Felsefesi Test

YKS Felsefe Bilgi Felsefesi Test


Testin En İyisi

ziyaretçi Başarı Oranı: %100 Doğru: 12 Yanlış: 0 Boş: 0
Hume’ a göre nedensellik diye gördüğümüz şey bir olaydan sonra başka bir olayın gelmesidir. Bu iki olay arasında birinin neden diğerinin ise sonuç olduğunu ve aralarında nesnel, zorunlu bir bağ olduğunu bize bildiren bir izlenimimiz yoktur. Sadece olayların art ardalığını görmemizin bizde oluşturduğu psikolojik temelli bir alışkanlık vardır.

Hume’a göre nedensellik ilkesi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 • A) Duyum ve izlenimlerin yarattığı alışkanlılardan oluşmaktadır.
 • B) Olaylar arasında bulunan nesnel bir bağdır.
 • C) Sezgi ile elde edilen apaçık bir fikirdir.
 • D) Psikolojik temelli algısal bir yanılmadır.
 • E) Aklın apriori bir kategorisidir.
 • Kant, insan aklının kendisi ile dış dünya arasındaki ilişkisini konu edinir. Buna göre, ancak bize göründükleri biçimiyle nesneleri bilebiliriz; bize görünüşlerinin dışında, kendinde nesnelerin nasıl olduğunu bilemeyiz.

  Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

 • A) İnsan aklı görünenleri bilebilir.
 • B) İnsan aklı bilgi edinmede sınırlıdır.
 • C) Akıl, kendinde şey hakkında bilgi edinemez.
 • D) İnsan aklı dış dünya hakkında bilgi edinebilir.
 • E) Tanrı, ruh, ölümsüzlük gibi konular kesin bilgi alanımızın içindedir.
 • Gazali’ye göre duyular aldatıcı, akıl ise çelişkili yargılar verebildiğinden yanıltıcıdır. Gerçeğin bilgisine ulaşmanın tek yolu inançtır. Tanrı’nın bilgisine yine Tanrı’nın insana vermiş olduğu bir yetiyle; kalp gözüyle ulaşılabilir.

  Buna göre aşağıdakilerden hangisi Gazali için söylenebilir?

 • A) Hakikatin bilgisi fenomenlerin içinde saklıdır.
 • B) Hakikati kavramanın yolu sezgidir
 • C) Tüm bilgiler doğuştan insanda bulunur
 • D) Kesin, genel geçer ve doğru bilginin kaynağı akıldır.
 • E) Duyu verilerinin akılla işlenmesi doğru bilgiye giden yoldur.
 • “İnsan ancak yüreğiyle baktığı zaman doğruyu görebilir. Gerçeğin mayası gözle görülmez.” diyen A. de Saint Exupery’in bu görüşü aşağıdaki felsefi akımlardan hangisiyle uygunluk gösterir?

 • A) Rasyonalizm
 • B) Empirizm
 • C) Pragmatizm
 • D) Pozitivizm
 • E) Entiüsyonizm
 • A. Comte’a göre, sadece olgular konu edilmeli, olguların arkasındaki ilk nedenler ya da özlerle uğraşılmamalıdır. Çünkü bu “öz” ve “ilk neden”ler gözlenemezler; onlar metafizik karakterlidirler. Bilimsel bilginin amacı gözlem ve deneyle olguların bilgisine ve bunlardan hareketle doğa yasalarına ulaşmak olmalıdır. Ancak bu tür bir bilgiyle gelecekteki olayları önceden bilmek ve düzenlemek mümkün olacaktır.

  Buna göre aşağıdakilerden hangisi A. Comte’un görüşleriyle çelişmektedir?

 • A) Metafizik öğeler reddedilmelidir.
 • B) Bilmek önceden görebilmek içindir.
 • C) Olgular arasında değişmez ilişkiler vardır.
 • D) Doğru bilgilere ulaşmak varlığın özünü kavramakla mümkündür.
 • E) Bilim duyumların bize sağladığı olgular arasındaki ilişkileri araştırmalıdır.
 • W. James’e göre şeyler teorik birtakım anlamlarından dolayı doğru ya da gerçek değildir. Bunların gerçek hayatta bir uygulaması, olumlu bir etkisi olmalıdır.

  Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

 • A) Şeylerin kendisi bilinemez.
 • B) Gerçek, akla uygun olandır.
 • C) Edinilen bilgi olgusallıkla örtüşüyorsa doğrudur.
 • D) Şeyler bilinç içeriği haline getirildiğinde özüne ulaşılabilir.
 • E) Şeylere dair bilgimizin doğruluk ölçütü onun hayatımıza sağladığı yarardır.
 • Rasyonalizme göre, bilgi ve doğruluk algısal deneyimimizin dolaysız bir sonucu değil, zorunlu ve evrensel düşünceler arasındaki mantıksal tutarlılıktır.

  Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • A) Doğru bilginin kaynağı akıldır.
 • B) Doğruluk, deneyimden bağımsızdır.
 • C) Doğruluk akılsal düşünmenin ürünüdür.
 • D) Aklın doğruları, olgulara dayalı empirik doğrulardır.
 • E) Yalnızca akıldan türetilmiş önermeler mutlak doğrudur.
 • İlk kez gittiğiniz bir şehirde yolunuzu kaybettiğinizi düşünelim. Elinizde bir harita var ve bu haritaya bakarak yolunuzu bulmaya çalışıyorsunuz. Eğer bu haritaya bakarak ürettiğiniz bilgi, sizin gitmek istediğiniz yere gitmenizi sağlıyorsa doğru, sağlamıyorsa yanlıştır.

  Buna göre bilginin doğruluk ölçütü aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Nesnel bilgi olmasıdır.
 • B) İşe yaramasıdır.
 • C) Çoğunluğun görüşüdür.
 • D) Gerçeklikle uyuşmadır.
 • E) Apaçık bir şekilde kavranabilendir.
 • “Tüm algı ve deney dünyası eğer anlam ve değer taşıyacaksa, bunu ancak düşünmemize ve aklımıza borçlu olacaktır.”

  Bu görüş, aşağıdaki epistemoloji akımlarından hangisiyle ilişkilendirilebilir?

 • A) Entiüsyonizm
 • B) Empirizm
 • C) Rasyonalizm
 • D) Pragmatizm
 • E) Septisizm
 • Felsefenin görevi dildeki kavramları çözümlemektir. Bu felsefe anlayışına göre bilime dayanan bilgi doğru bilgidir. Bir bilginin doğru olup olmadığını anlamak için de bilginin analizi gerekir. Bu amaçla bilimin kullandığı önermelerin kuruluşu ve yapısı incelenir.

  Verilen görüş aşağıdaki felsefi akımlardan hangisiyle uyuşmaktadır?

   

 • A) Gerçekliğin bilgisi mantıksal dil çözümlemeleriyle elde edilir diyen analitik felsefe
 • B) İnsan bilinci nesnenin özünü kavrayarak doğru bilgiye ulaşabilir diyen fenomenoloji
 • C) Olgulara ait olmayan yargılar anlamsızdır diyen pozitivizm
 • D) Bilgi aniden ortaya çıkan içsel bir kavrayışın ürünüdür diyen sezgicilik
 • E) İnsan doğduğunda zihni beyaz bir kağıt gibi boştur diyen empirizm
 • Bilmek, fenomenin içindeki özü kavramaktır. Varlığın özünün kavranabilmesi için nesnenin özüne ait olmayan rastlantısal özelliklerin ve ilgisiz görüşlerin bir kenara bırakılması yani paranteze alınması gerekmektedir. Fenomenolojik yöntem edindiğim tüm verileri paranteze alma işlemidir.

  Buna göre fenomenolojik yöntemin amacı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Öznel doğruya ulaşmak
 • B) Varlığın özünün bilgisine ulaşmak
 • C) Varlığın bilgisine ulaşılamayacağını göstermek
 • D) Duyu bilgisini hakikati kavramada araç edinmek
 • E) Varlığı aniden ortaya çıkan içsel bir kavrayışla bilmek
 • Yaşam bir akıştır. Akıl ve mantık bu akışı kavrayabilecek esneklikte değildir. Akışı kavrama gücü, zeka ile içgüdünün birleşimiyle ortaya çıkan bir yetiyi gerektirir. Bu yeti bizde doğuştan bulunmaktadır ve mutlak bilginin kaynağıdır.

  Bu parçadaki görüş aşağıdakilerden hangisine uygundur?

 • A) A. Comte’un pozitivizmine
 • B) E.Husserl’in fenomenolojisine
 • C) H. Bergson’un entüisyonizmine
 • D) L.Wittgenstein’ın analitik felsefesine
 • E) Descartes’ın rasyonalizmine


 • YKS Felsefe Bilgi Felsefesi Test

  YKS Felsefe Bilgi Felsefesi Test
  YKS Felsefe Bilgi Felsefesi Test
  YKS Felsefe Bilgi Felsefesi Test
  Etiketler: yks felsefe test çöz, bilgi felsefesi test
  YKS Felsefe Bilgi Felsefesi Test sorularını online çözebilirsiniz.
  YKS Felsefe Bilgi Felsefesi Test