Yükleniyor

10. Sınıf Tarih Testleri Çöz

Osmanlı Devleti'nde Ekonomik Gelişmeler ve Toplum Yapısı Test


Testin En İyisi

ziyaretçi Başarı Oranı: %100 Doğru: 12 Yanlış: 0 Boş: 0
Osmanlı Devleti’nde tımar sisteminin sağladığı faydalar arasında;

I. toprakların boş kalmaması,

II. çiftçiler arasındaki adli anlaşmazlıkların çözülmesi,

III. üretimde sürekliliğin sağlanması

gelişmelerinden hangileri bulunur?


 • A) Yalnız I.
 • B) Yalnız II.
 • C) I ve II.
 • D) I ve III.
 • E) I, II ve III
 • Osmanlı Devleti’nde beylerbeyi, kadı ve nişancının ait olduğu yönetenler sınıfı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak eşleştirilmiştir?


 • A) Seyfiye: Nişancı İlmiye: Kadı Kalemiye: Beylerbeyi
 • B) Seyfiye: Beylerbeyi İlmiye: Nişancı Kalemiye: Kadı
 • C) Seyfiye: Kadı İlmiye: Nişancı Kalemiye: Beylerbeyi
 • D) Seyfiye: Beylerbeyi İlmiye: Kadı Kalemiye: Nişancı
 • E) Seyfiye: Nişancı İlmiye: Beylerbeyi Kalemiye: Kadı
 • Osmanlı Devleti kurduğu “Derbent Teşkilatı” ile ana yollar üzerindeki geçitlerin denetimini yaparak güvenliği sağlamıştır. “Mekkari Taifesi” ve “Menzil Teşkilatları” ile de taşımacılığın hızlı ve güvenli yapılması sağlanmıştır.

  Osmanlı Devleti yol ve taşımacılık alanında kurduğu bu düzen ile aşağıdaki alanların hangisinde gelişmeyi amaçlamıştır?


 • A) İktisadi
 • B) Askeri
 • C) İdari
 • D) Hukuk
 • E) Sosyal
 • Osmanlı’da sosyal bir devlet anlayışının olduğunu iddia eden bir tarihçi aşağıdakilerden hangisini bu görüşüne doğrudan kanıt olarak gösterebilir?
 • A) Yeniçeri Ocağı’nın kurulması
 • B) Hükümdarlığın padişah ve oğullarına ait olması
 • C) Osmanlı padişahlarının kendi adlarına para bastırması
 • D) Yabancı devletlere ticari ayrıcalıklar verilmesi
 • E) İstanbul’da Sahnıseman Medresesinin açılması
 • Osmanlı toplumunda Avrupa’daki gibi katı kurallarla birbirinden ayrılmış sınıflı bir yapı yoktur.

  Aşağıdakilerden hangisi bu durumu doğrular niteliktedir?


 • A) Askeri zümreden bir kişinin reayaya, reayadan bir kişinin de askeri sınıfa geçebilmesi
 • B) Toplumda özel mülkiyet hakkının güvence altına alınması
 • C) Halkın inanç esasına uygun olarak sınıflandırılması
 • D) Hükümdarın müsadere yetkisine sahip olması
 • E) Toprağın kullanım hakkının köylüye verilmesi
 • Osmanlı Devleti’nde toplum “yöneten” ve yönetilen” olmak üzere ikiye ayrılır. Yönetici sınıfa “Askeri” denir.

  Osmanlı Devleti’nin yönetici unsurları arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?


 • A) Seyfiye
 • B) İlmiye
 • C) Kalemiye
 • D) Saray halkı
 • E) Reaya
 • Osmanlı toplum yapısında “Seyfiye Sınıfı” idari ve askeri silahlı kuvvetlerin yönetici unsurlarını ifade eder ve “Ehliörf” ya da “Ümera” olarak da adlandırılır.

  Osmanlı Devleti’nde aşağıdakilerden hangisi “Seyfiye Sınıfı” mensuplarından değildir?


 • A) Beylerbeyi
 • B) Nişancı
 • C) Tımarlı Sipahiler
 • D) Vezirler
 • E) Sancakbeyi
 • Osmanlı Devleti’nde yönetilenler (Reaya) geçimini tarım, sanayi vb. alanlarda üretim yaparak sağlar. Farklı etnik özelliklere sahiptirler ve vergi öderler.

  Bu bilgiye dayanarak “Reaya”nın özellikleri hakkında aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşmak mümkündür?


 • A) Devletten düzenli maaş alma
 • B) Ülkenin idari yetkilerini kullanma
 • C) Aralarında din, dil, ırk ayrımı olmama
 • D) Devlet hazinesine gelir kaynağı oluşturma
 • E) Tarımsal üretimin dışındaki işlerden uzak durma
 • Osmanlı Devleti’nde her bir azınlık grubunun kendi içinde özgür iradesinin olduğu, kendi davalarına kendilerinin baktığı, Osmanlı toplumsal barışının en önemli unsuru olan sistemin adı nedir?
 • A) Millet sistemi
 • B) Malikane sistemi
 • C) Vakıf Sistemi
 • D) Devşirme sistemi
 • E) İltizam sistemi
 • Millet Sistemi’nin uygulanmasının doğurduğu sonuçlar arasında aşağıdakilerden hangisinin olduğu söylenebilir?
 • A) Azınlıkların milli benliğini koruması
 • B) Toplumda mezhep farklılıklarının sona ermesi
 • C) Dini liderlerin itibarlarının azalması
 • D) Osmanlı tasındaki kültürel farkların ortadan kalkması
 • E) Halkın üzerinde sipahi baskısının artması
 • Osmanlı Devleti’nde Müslümanlar “Milleti hâkime”, Müslüman olmayanlar ise “Milleti mahkûme” olarak adlandırılmıştır.

  Osmanlı Devleti’ndeki aşağıdaki etnik kimliklerden hangisi “Milleti hâkime” kapsamında değildir?


 • A) Araplar
 • B) Acemler
 • C) Boşnaklar
 • D) Nasturiler
 • E) Arnavutlar
 • Osmanlı Devleti’nin egemenliğinde yüzyıllarca yaşayan Ermeni, Yahudi, Süryani gibi toplumlar milli kimliklerini koruyarak günümüze kadar varlığını devam ettirmişlerdir.

  Bu durum aşağıdakilerden hangisinin uygulanmasıyla açıklanabilir?


 • A) Millet Sistemi
 • B) İskân siyaseti
 • C) Devşirme Sistemi
 • D) Pençik Sistemi
 • E) Derbent teşkilatı

 • Etiketler: Osmanlı Devleti'nde Ekonomik Gelişmeler ve Toplum Yapısı, test çöz, tarih 10.sınıf test çöz
  Osmanlı Devleti'nde Ekonomik Gelişmeler ve Toplum Yapısı Test sorularını online çözebilirsiniz.