Yükleniyor

KPSS Tarih Testleri

1. Dünya Savaşı ve Sonuçları Test

1. Dünya Savaşı ve Sonuçları Test


Testin En İyisi

Oğuzhan eser Başarı Oranı: %100 Doğru: 12 Yanlış: 0 Boş: 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanmasından sonra Anadolu'da azınlık grupları karışıklıklar çıkarmış ve İtilaf ordularının işgallerine ortam hazırlamışlardır.

Azınlıkların karışıklık çıkarmasında Mondros Ateşkesi'nin aşağıdaki maddelerinden hangisinin doğrudan etkili olduğu savunulabilir?

 • A) İtilaf devletleri esirleri serbest bırakılacaktır.
 • B) Doğu illerinde bir karışıklık çıkarsa İtilaf devletleri bu bölgeyi işgal edebilecektir.
 • C) Boğazlar İtilaf devletlerine teslim edilecektir.
 • D) Toros tünelleri İtilaf devletlerine bırakılacaktır.
 • E) Kafkaslardaki Osmanlı orduları savaş öncesi sınırlara çekilecektir.
 • 1. Dünya Savaşı'ndan sonra imzalanan barış antlaşmalarında sınırların belirlenmesinde "milliyet" prensibi dikkate alınmamıştır.

  Bu durumun aşağıdaki gelişmelerden hangisine neden olduğu savunulabilir?

 • A) Devletçilik politikasının uygulanmasına
 • B) Barış ortamının korunmasına
 • C) Komünist yönetimlerin kurulmasına
 • D) Milletler Cemiyeti'nin kurulmasına
 • E) Milliyetçiliğe dayalı sorunların yaşanmasına
 • Birinci Dünya Savaşı sırasında Osmanlı Halifesi, İtilaf devletlerini sömürgelerinde zor durumda bırakmak için "Kutsal Cihat" ilan etmiş ve bütün Müslümanları İtilaf devletlerine karşı isyan etmeye çağırmıştır. Fakat Kutsal Cihat ilanından istenilen sonuç alınamamıştır.

  Bu gelişmeye bakılarak aşağıdaki fikir akımlarından hangisinin geçerliliğini yitirdiği savunulabilir?

 • A) Devletçilik
 • B) Türkçülük
 • C) Batıcılık
 • D) Osmanlıcılık
 • E) İslamcılık
 • Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan sonra kurulan "Kordos Cemiyeti" dışarıdan gelen Rum göçmenleri Anadolu'nun değişik yerlerine yerleştirmiştir.

  Kordos Cemiyeti'nin bu uygulamayla aşağıdakilerden hangisini amaçladığı savunulabilir?

 • A) Sevr Antlaşması'nın uygulanmasına ortam hazırlamak
 • B) Osmanlı Devleti'nin yıkılmasını sağlamak
 • C) Anadolu'daki Rum nüfusunu artırmak
 • D) Hristiyanlığı Anadolu'da yaymak
 • E) Anadolu'nun etnik yapısını korumak
 • İtilaf devletleri 1. Dünya Savaşı sonrasında Bulgaristan ile ---- Ateşkes Antlaşması'nı ve ---- Barış Antlaşması'nı imzalamıştır.

  Yukarıda boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • A) Rethondes - Versay
 • B) Selanik - Nöyyi
 • C) Villa Gusti - Sen Jermen
 • D) Mondros - Brest Litovsk
 • E) Mac Mahon - Triyanon
 • 1877 - 1878 Osmanlı - Rus Savaşı'nda Ermeniler, Rusları; 1. Dünya Savaşı'nda ise Araplar, İngilizleri desteklemişlerdir.

  Yukarıda verilen bilgiler Osmanlı Devleti'yle ilgili aşağıdakilerden hangisinin göstergesi olamaz?

 • A) Monarşik yönetim anlayışının sona erdiğinin
 • B) Ümmetçilik düşüncesinin zayıfladığının
 • C) Ulusçuluk düşüncesinden olumsuz etkilenildiğinin
 • D) Osmanlıcılık düşüncesinin başarısız olduğunun
 • E) Siyasi gelişmelerin etnik yapı üzerinde etkili olduğunun
 • Aşağıdakilerden hangisi Paris Barış Konferansı'nda kurulması kararlaştırılan devletlerden biri değildir?

 • A) Polonya
 • B) Çekoslavakya
 • C) Litvanya
 • D) Finlandiya
 • E) Romanya
 • 1917 Bolşevik İhtilali sonrasında Rusya'nın savaştan çekilmesi ile İtilaf devletleri saflarında ortaya çıkan boşluk aşağıdaki devletlerden hangisi tarafından doldurulmuştur?

 • A) İtalya
 • B) ABD
 • C) Japonya
 • D) Romanya
 • E) Yunanistan
 • Aşağıdakilerden hangisi 1. Dünya Savaşı'nın sonuçlarından biri değildir?

 • A) Milletler Cemiyeti'nin kurulması
 • B) Sivil Savunma Teşkilatları'nın kurulması
 • C) Manda ve himaye yönetimlerinin yıkılması
 • D) İmparatorlukların yıkılması
 • E) Devletler arası güç dengelerinin değişmesi
 • 1. Dünya Savaşı'nda, Arapların İngilizler ile işbirliği yaparak Osmanlı Devleti'ne karşı savaşmalarında;

  I. milliyetçilik,

  Il. ümmetçilik

  III. bağımsızlık

  düşüncelerinden hangileri etkili olmuştur?

 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) I ve III
 • D) II ve III
 • E) I, II ve III
 • Aşağıdakilerden hangisi, 1. Dünya Savaşı'nın özel nedenlerinden biri değildir?

 • A) Rusya'nın Slav birliğini sağlamak istemesi
 • B) Alsas - Loren bölgesinin Almanya ile Fransa arasında anlaşmazlığa neden olması
 • C) İtalya'nın sömürge elde etmek istemesi
 • D) Endüstri Devrimi sonucunda sömürgeciliğin hızlanması
 • E) Almanya'nın sınırlarını genişletmek istemesi
 • Ali: Wilson İlkeleri'nde, "Sömürge altındaki uluslara kendi geleceklerini belirleme hakkı tanınmalıdır." maddesinin yer aldığını söylemiştir.

  Can da bu maddenin, savaş sonrasında;

  I. manda,

  Il. komünist,

  III. monarşik yönetimlerinin kurulmasına neden olduğunu söylemiştir.

  Can, yukarıdaki yönetimlerden hangilerini söyleseydi Ali'ye doğru bilgi vermiş olurdu?

 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) Yalnız III
 • D) I ve II
 • E) II ve III


 • 1. Dünya Savaşı ve Sonuçları Test

  1. Dünya Savaşı ve Sonuçları Test
  1. Dünya Savaşı ve Sonuçları Test
  1. Dünya Savaşı ve Sonuçları Test
  Etiketler: 1. dünya savaşı test, 1. dünya savaşı test çöz, birinci dünya savaşı kpss test
  1. Dünya Savaşı ve Sonuçları Test sorularını online çözebilirsiniz.
  1. Dünya Savaşı ve Sonuçları Test