Yükleniyor

KPSS Tarih Testleri

XX. Yüzyılda Osmanlı Devleti ve I. Dünya Savaşı Test

XX. Yüzyılda Osmanlı Devleti ve I. Dünya Savaşı Test


Testin En İyisi

ziyaretçi Başarı Oranı: %100 Doğru: 12 Yanlış: 0 Boş: 0
I. Bükreş

Il. lstanbul

III. Atina

Yukarıdakilerden hangileri Balkan Savaşları'nı bitiren antlaşmalarındandır?

 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) Yalnız III
 • D) II ve III
 • E) I, II ve III
 • I. Bab-ı Ali Baskını

  Il. Ayan Meclisi'nin açılması

  III. II. Meşrutiyet'in ilanı

  Yukarıdaki gelişmelerden hangileri İttihat ve Terakki Partisi'nin Osmanlı Devleti üzerindeki etkinliğini artırmıştır?

 • A) Yalnız II
 • B) Yalnız III
 • C) I ve II
 • D) I ve III
 • E) II ve III
 • I. Meclis-i Mebusan ve Meclis-i Ayan kurulmuştur.

  Il. Cemiyet ve parti kurma hakkı getirilmiştir.

  III. Haberleşmenin gizliliği ilkesi getirilerek, sansür yasaklanmıştır.

  Yukarıdakilerden hangileri 1909 yılında Kanun-i Esasi'de yapılan değişikliklerden değildir?

 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) Yalnız III
 • D) I ve II
 • E) II ve III
 • I. Ahrar Fırkası

  Il. Hürriyet ve itilaf Fırkası

  III. Ahali Fırkası

  Yukarıdakilerden hangileri II. Meşrutiyet'in ilanından sonra kurulan partiler arasında yer almaktadır?

 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) Yalnız III
 • D) II ve III
 • E) I, II ve III
 • I. Balkan Savaşları

  II. I. Dünya Savaşı

  III. Trablusgarp Savaşı

  Yukarıdakilerin hangilerinde Mustafa Kemal sömürgeciliğe karşı mücadele etmiştir?

 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) Yalnız III
 • D) I ve II
 • E) II ve III
 • Osmanlı Devleti XX. yüzyılda Balkanlar'daki toprak kayıplarını azaltmak için,

  I. İslamcılık,

  II. Osmanlıcılık,

  III. Batıcılık

  fikir akımlarından hangilerini savunmuştur?

 • A) Yalnız II
 • B) Yalnız III
 • C) I ve II
 • D) I ve III
 • E) II ve III
 • 1908'de Reval'de bir araya gelerek Makedonya'da ıslahat yapılmasına karar veren iki devlet aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) İngiltere - İtalya
 • B) İngiltere - Rusya
 • C) İtalya - Rusya
 • D) Fransa - İngiltere
 • E) Fransa - Rusya
 • "Meşruti yönetime son vermek amacıyla çıkarılan 31 Mart Ayaklanması, merkezi Selanik'te bulunan Harekat Ordusu tarafından bastırılmıştır."

  Bu durum aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?

 • A) Ordunun yenilikleri koruduğunun
 • B) Padişahın otoritesinin artırıldığının
 • C) Avrupa kurumlarının örnek alındığının
 • D) Halkın yönetime katıldığının
 • E) Federal bir yönetim anlayışının benimsendiğinin
 • I. Azınlık haklarının hedef alınması

  Il. Yetersiz devlet adamlarına yönelik olması

  III. Var olan rejime karşı olması

  Yukarıdakilerden hangileri 31 Mart İsyanı'nın Osmanlı Devleti'nde daha önce yaşanan isyanlardan farklı bir nitelik taşıdığının göstergesidir?

 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) Yalnız III
 • D) II ve III
 • E) I, II ve III
 • Balkan Savaşları'ndan sonra artan toprak kayıplarına bağlı olarak aşağıdaki fikir akımlarından hangisinin önemini kaybettiği söylenebilir?

 • A) İslamcılık
 • B) Türkçülük
 • C) Batıcılık
 • D) Adem-i Merkeziyetçilik
 • E) Osmanlıcılık
 • I. Ordu içinde siyasi çekişmelerin başlaması

  Il. Ordunun bir kısmının zamansız terhis edilmesi

  III. Ordunun teknik ve silah bakımından yetersiz olması

  Yukarıdakilerden hangileri Osmanlı Devleti'nin Balkan Savaşları'ndaki başarısızlığının nedenleri arasında gösterilebilir?

 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) Yalnız III
 • D) II ve III
 • E) I, II ve III
 • Aşağıdakilerden hangisi ile Rusya 1. Dünya Savaşı'ndan çekilmiştir?

 • A) Berlin Antlaşması
 • B) il. Meşrutiyet'in ilanı
 • C) Trianon Antlaşması
 • D) Kars Antlaşması
 • E) Brest - Litowsk Antlaşması


 • XX. Yüzyılda Osmanlı Devleti ve I. Dünya Savaşı Test

  XX. Yüzyılda Osmanlı Devleti ve I. Dünya Savaşı Test
  XX. Yüzyılda Osmanlı Devleti ve I. Dünya Savaşı Test
  XX. Yüzyılda Osmanlı Devleti ve I. Dünya Savaşı Test XX. Yüzyılda Osmanlı Devleti ve I. Dünya Savaşı Test