Yükleniyor

10. Sınıf Tarih Testleri Çöz

10. Sınıf Osmanlı Devleti'nin Kuruluşu Test 2


Testin En İyisi

ziyaretçi Başarı Oranı: %100 Doğru: 12 Yanlış: 0 Boş: 0
Osmanlı Devleti, Anadolu’daki beylikleri egemenliği altına alarak;

I. Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamak,

II. İslam dünyasının dinî liderliğini ele geçirmek,

III. cizye ve haraç gelirlerini çoğaltmak

düşüncelerinden hangilerine ulaşmayı amaçlamıştır?


 • A) Yalnız I.
 • B) Yalnız II.
 • C) I ve II.
 • D) I ve III.
 • E) I, II ve III.
 • “Osmanlı Devleti, Anadolu’da Türk siyasi birliğini kurma faaliyetlerini - - - - zamanında başlatmış ve ilk olarak da - - - - beyliğini topraklarına katmıştır.”

  Yukarıda verilen cümledeki boşluklara gelecek kelimeler aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?


 • A) Orhan Bey - Karesioğulları
 • B) Orhan Bey – Menteşeoğulları
 • C) Yıldırım Bayezid – Aydınoğulları
 • D) Sultan Murat – Hamitoğulları
 • E) Çelebi Mehmet – Saruhanoğulları
 • Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamak için son verdiği beyliklerden değildir?
 • A) Karesioğulları
 • B) Aydınoğulları
 • C) Karakoyunlular
 • D) Menteşeoğulları
 • E) Germiyanoğulları
 • 1402’de Osmanlı ve Timur Devleti arasında yapılan Ankara Savaşı’nın sebepleri arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
 • A) Timur ve Yıldırım Bayezid arasında onur kırıcı mektuplaşmaların olması
 • B) Timur’un çıkacağı Çin Seferi öncesinde batı sınırlarını güvence altına almak istemesi
 • C) Topraklarını kaybeden Anadolu beylerinin, Timur’u Osmanlı Devleti’ne karşı kışkırtması
 • D) Timur’un, Osmanlı Devleti’ndeki taht kavgalarına karışması
 • E) Osmanlı Devleti’nin, kendisine sığınan Celayiroğlu Ahmet ve Kara Yusuf’u Timur’a iade etmemesi
 • Ankara Savaşı’nın aşağıdaki sonuçlarından hangisi Anadolu’da Türk siyasi birliğinin parçalandığının kesin kanıtıdır?
 • A) Osmanlı Devleti’nde taht değişikliğinin yaşanması
 • B) Beyliklerin bağımsızlıklarını ilan etmesi
 • C) Anadolu’da tarım alanlarının zarar görmesi
 • D) Akkoyunluların, Osmanlı Devleti’ni tehdit etmeye başlaması
 • E) İstanbul’un fethinin gecikmesi
 • İlk Osmanlı - Venedik deniz savaşı aşağıdaki padişahlardan hangisi döneminde başlamıştır?
 • A) Osman Bey
 • B) Orhan Bey
 • C) I. Murat
 • D) Çelebi Mehmet
 • E) II. Murat
 • Osmanlı Devleti’nde “Fetret Devri (1402-1413)” olarak adlandırılan dönemin özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
 • A) Taht kavgalarının yaşanması
 • B) Anadolu’da Türk siyasi birliğinin bozulması
 • C) Beyliklerin bağımsızlığını ilan etmesi
 • D) Osmanlı Devleti’nin yıkılma tehlikesi geçirmesi
 • E) Balkanlarda büyük ölçüde toprak kayıplarının olması
 • Osmanlı Devleti’nin “Beylikten Devlete” geçiş sürecinde (1300-1453) batı sınırları ile ilgili olarak verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
 • A) Ankara Savaşı’ndan sonra Balkanlarda Osmanlı hâkimiyetine karşı isyanların çıkması
 • B) Çelebi Mehmet zamanında ilk deniz savaşının Venediklilerle yapılması
 • C) Niğbolu Savaşı sonrasında Yıldırım Bayezid’e Sultanıiklimirum unvanının verilmesi
 • D) Orhan Gazi zamanında Çimpe Kalesi’nin alınarak Rumeli’ye geçilmesi
 • E) II. Murat zamanında Edirne-Segedin Antlaşması’nın Macarlarla yapılması
 • Bizanslı tarihçi Dukas’ın II. Murat hakkında “Halka karşı daima alçak gönüllü ve ihtiyaç sahiplerine karşı cömert idi. Bu lütuflarını yalnız kendi dininden olanlara değil Hristiyanlara da gösterirdi. Hristiyanlarla yaptığı antlaşmaların hükümlerine uyardı.’’ demiştir.

  Buna göre Balkanlarda Türk hâkimiyetinin güçlenmesinde;

  I. sosyal devlet anlayışını benimseme,

  II. hoşgörülü olma,

  III. egemenliğini dinî güce dayandırma

  durumlarından hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?


 • A) Yalnız I.
 • B) Yalnız II.
 • C) I ve II.
 • D) I ve III.
 • E) I, II ve III.
 • Rumeli’de ve Balkanlarda Osmanlı Devleti hâkimiyetinin güçlenmesinde etkili olan siyasi olaylar ve özellikleri hakkındaki aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
 • A) Sazlıdere Savaşı - Edirne’nin Osmanlı hâkimiyetine girmesi
 • B) Varna Savaşı - Edirne Segedin Antlaşması’nın imzalanması
 • C) Sırpsındığı Savaşı - Osmanlı Devleti’nin Haçlılarla yaptığı ilk savaş olması
 • D) Niğbolu Savaşı - Bulgaristan’ın tamamının Osmanlı Devleti’ne katılması
 • E) II. Kosova Savaşı - Balkanların kesin olarak Türk yurdu olması
 • Osmanlı Devleti, hükmettiği yerlerdeki halka Avrupa Hristiyanlığı’na tanınan hak ve özgürlüklerden daha fazla hak vererek onları daha iyi idare etmiştir.

  Osmanlı Devleti’nin uyguladığı bu politika aşağıdakilerden hangisini sağlamıştır?


 • A) Avrupa’da mezhep savaşlarının sona ermesini
 • B) Feodalite sisteminin yıkılmasını
 • C) Kiliseye duyulan güven ve saygının çoğalmasını
 • D) Osmanlı hâkimiyetinin Balkanlarda uzun süreli olmasını
 • E) Avrupa’da krallık yönetimine karşı isyanların çıkmasını
 • Balkanlarda Türk hâkimiyetinin kurulmasında etkili olan;

  I. Varna,

  II. Sırpsındığı,

  III. Birinci Kosova

  savaşları oluş zamanına uygun olarak sıralayınız?


 • A) I - II - III.
 • B) I - III - II.
 • C) II - I - III
 • D) II - III - I.
 • E) III - I - II.

 • Etiketler: Osmanlı Devleti'nin Kuruluşu test çöz, tarih online test, mis testleri çöz, online tarih test çöz
  10. Sınıf Osmanlı Devleti'nin Kuruluşu Test 2 sorularını online çözebilirsiniz.