Yükleniyor

10. Sınıf Coğrafya Testleri Çöz

10.Sınıf Nüfus Özellikleri ve Nüfus Sayımları Test


Testin En İyisi

ziyaretçi Başarı Oranı: %58.33 Doğru: 7 Yanlış: 3 Boş: 2
Aşağıda verilenlerden hangisi doğrudan nüfus sayımları sonucunda elde edilemez?
 • A) Nüfus artış hız
 • B) Toplam nüfus miktarı
 • C) Aritmetik nüfus yoğunluğu
 • D) Yaş gruplarına göre dağılım
 • E) Cinsiyet gruplarına göre dağılım
 • Yaşlı nüfus oranı son yıllarda artan bir ülke ile ilgili olarak;

  I. Toplam nüfus sayısında azalma olmuştur.

  II. Doğal nüfus artış hızı azalmıştır.

  III. Sosyal gelişmişlik seviyesi gelişme göstermiştir.

  Verilenlerden hangileri söylenebilir?


 • A) Yalnız I.
 • B) Yalnız II.
 • C) Yalnız III.
 • D) II ve III.
 • E) I, II ve III.
 • Tarihsel süreçte, Dünya nüfusunun hızla artış gösterdiği üç büyük sıçrama dönemi yaşanmıştır.

  Bu sırçama dönemlerinden birincisi üzerinde aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?


 • A) İnsanların kesici aletler yapmayı öğrenmesi
 • B) Hizmet sektörünün gelişme göstermesi
 • C) Göçebelikten yerleşik hayata geçilmes
 • D) Devletler arası savaşların azalması
 • E) Sanayi Devrimi’nin yaşanması
 • Gelişmiş ülkelerde nüfus artış hızının düşük olması bu ülkeler için gelecekte sorun oluşturacaktır.

  Aşağıda verilenlerden hangisi bu duruma bağlı olarak oluşacak sorunlar arasında gösterilebilir?


 • A) Sosyal hizmetlerin yetersiz kalması
 • B) Konut yetersizliğinin ortaya çıkması
 • C) İş gücü potansiyelinin azalması
 • D) Beslenme sorununun artması
 • E) Doğal kaynak tüketiminin artması
 • Gelişmiş ve gelişmemiş ülkelerin nüfus özelliklerini öğrencilerine birer ülke örneği ile anlatmak isteyen bir öğretmenin;

  • Almanya

  • Nijerya

  • Moğolistan

  • İngiltere

  verilen ülkelerden hangi ikisini seçmesi uygun olmaz?


 • A) Almanya – Moğolistan
 • B) Nijerya – Almanya
 • C) İngiltere – Nijerya
 • D) Almanya – İngiltere
 • E) İngiltere – Moğolistan
 • Aşağıda verilenlerden hangisi gelişmiş ülkelerin nüfus özellikleri arasında gösterilemez?
 • A) Doğal nüfus artış hızı düşüktür
 • B) Ortalama yaşam süresi uzundur.
 • C) Kent nüfus oranı kır nüfus oranına göre daha fazladır.
 • D) Tarım sektöründe çalışan nüfus oranı hizmet göre daha fazladır.
 • E) Kişi başına düşen milli gelir yüksektir.
 • 1750-1950 yılları arasında Asya ve Avrupa kıtalarındaki nüfus artışı diğer kıtalara oranla daha fazla olmuştur.

  Bu dönemde, Avrupa Kıtası’nda nüfus artışının fazla olmasında aşağıdaki ekonomik faaliyetlerden hangisi daha fazla etkili olmuştur?


 • A) Tarım
 • B) Sanayi
 • C) Ticaret
 • D) Turizm
 • E) Eğitim
 • Bir ülkenin nüfusunun yapısal özelliklerine bakılarak, o ülkenin gelişmişlik düzeyi hakkında çıkarımlarda bulunabilir.

  I. Çalışan nüfusun sektörel dağılımı

  II. Aritmetik nüfus yoğunluğu

  III. Nüfusun eğitim durumu

  Yukarıda verilen nüfus özelliklerinden hangilerine bakılarak bir ülkenin gelişmişlik düzeyi hakkında çıkarımlarda bulunabiliriz?


 • A) Yalnız I.
 • B) Yalnız II.
 • C) Yalnız III.
 • D) I ve II.
 • E) I ve III.
 • Aşağıdaki grafikte 1650-2010 yılları arasındaki Dünya nüfus değişimi gösterilmiştir.

  10.sınıf coğrafya test çöz

  Grafikteki bilgiler de kullanılarak Dünya nüfusu hakkında aşağıdakilerden hangisi kesin olarak söylenemez?

 • A) Verilen yıllarda Dünya nüfusu hiç bir dönemde azalmamıştır.
 • B) Verilen yıllar içerisinde Dünya’da nüfus artış hızı sürekli yükselmiştir.
 • C) 2010 yılındaki nüfus bir önceki dönemdeki nüfusun iki katından daha fazladır.
 • D) Geçmiş yıllarda savaşların nüfus artışı üzerinde olumsuz etkileri olmuştur.
 • E) Ortalama yaşam süresinin uzaması Dünya nüfusunu olumlu yönde etkilemiştir.
 • Nüfus sayımları ile ilgili olarak;

  I. İlk modern nüfus sayımları Çin’de yapılmıştır.

  II. Osmanlı Devleti’nde nüfus sayımları vergi ve asker yükümlülerini tespit etmek için yapılmıştır.

  III. Tarihsel süreçte nüfus sayımlarının amaçları değişikliğe uğramıştır.

  verilen bilgilerden hangileri doğrudur?


 • A) Yalnız I.
 • B) Yalnız II.
 • C) Yalnız III.
 • D) I ve II.
 • E) II ve III.
 • Tarihsel süreç içerisinde Dünya nüfusunun hızlı bir şekilde artış gösterdiği üç dönem bulunmaktadır. Bu dönemlerden üçüncüsü sanayi devriminin gerçekleşmesiyle yaşanmıştır.

  10.sınıf coğrafya test çöz

  Yukarıda bahsedilen nüfus artışı haritada numaralandırılarak gösterilen yerlerin hangisinde daha fazla yaşanmıştır?

 • A) I
 • B) II
 • C) III
 • D) IV
 • E) V
 • Aşağıdakilerden hangisi nüfus sayımının amaçlarından biri değildir?
 • A) Mesken tiplerini belirlemek.
 • B) Nüfusun eğitim durumunu belirlemek.
 • C) Nüfusun cinsiyet dağılımını belirlemek.
 • D) Kırsal ve kentsel nüfus oranını belirlemek.
 • E) Çalışan nüfusun sektörel dağılımını belirlemek.

 • Etiketler: Nüfus Özellikleri ve Nüfus Sayımları, 10.sınıf coğrafya test çöz, nüfus soruları çöz
  10.Sınıf Nüfus Özellikleri ve Nüfus Sayımları Test sorularını online çözebilirsiniz.