Yükleniyor

10. Sınıf Tarih Testleri Çöz

10.SINIF Osmanlılarda Yönetim, Askeri Teşkilat ve Eğitim TEST


Testin En İyisi

ziyaretçi Başarı Oranı: %100 Doğru: 12 Yanlış: 0 Boş: 0
Divanıhümayun, üyeleri hükümdarca belirlenmiş padişah adına yasama, yürütme, yargı yetkilerini kullanan bir kuruldur.

Divanıhümayun’da,

I. kalemiye

II. seyfiye

III. ilmiye

sınıflarından hangileri temsil edilmiştir?


 • A) Yalnız I.
 • B) Yalnız II.
 • C) Yalnız III.
 • D) I ve III.
 • E) I, II ve III.
 • Eskişehir Sivrihisar’da esnaf Demirci Mehmet Usta, kadı efendinin verdiği hüküm ile mağdur olduğunu düşünerek hakkını Divanıhümayunda arayacağını ifade etmiştir.

  Demirci Mehmet Usta Divanıhümayunun aşağıdaki temsilcilerinden hangisine şikayette bulunmalıdır?


 • A) Defterdar
 • B) Kazasker
 • C) Veziriazam
 • D) Nişancı
 • E) Şeyhülislam
 • Osmanlı Devleti’nin taşra idarecileri ve görev tanımları hakkındaki aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
 • A) Yiğitbaşı - Köylerin güvenliğini sağlama
 • B) Kadı - Kazaların belediye ve hukuki işlerinden sorumlu olma
 • C) Sancak Beyi - Sancakların idare ve asayişini sağlama
 • D) Beylerbeyi - Eyaletlerin idaresinden sorumlu olma
 • E) Muhtesip - Suçluları mahkeme huzuruna çıkartma
 • İstanbul’un fethi sürecinde kalelerin dayanıklı olması sebebiyle tünel kazarak döşenen fitillerle surların patlatılması kararı alınmıştır.

  Fetih sürecinde bu görevi yerine getirecek askerî birlik aşağıdakilerden hangisidir?


 • A) Topçular
 • B) Lağımcılar
 • C) Humbaracılar
 • D) Cebeciler
 • E) Yeniçeriler
 • Osmanlı Veziriazamı, Yeniçeri Ağası’ndan Kapıkulu Askerlerinin Balkanlara yapılacak sefer için hazırlanmasını istemiştir. Yeniçeri Ağası ise silah bakımlarının yapıldığını, el bombalarının hazırlandığını, topların dökülerek naklinin sağlandığını, tünel kazılması için ise tatbikat gerçekleştirildiğini ifade etmiştir.

  Buna göre Kapıkulu Ordusu’nun sefere hazırlık sürecinde aşağıdaki askerî sınıflardan hangisinden faydalanılmamıştır?


 • A) Humbaracılar
 • B) Top Arabacıları
 • C) Lağımcılar
 • D) Cebeciler
 • E) Silahtarlar
 • XV. ve XVI. yüzyılda Osmanlı Devleti silah teknolojisindeki en önemli gelişme, balistik hesaplarında (atış bilimi) ve savaş toplarının menzilinin geliştirilmesinde yaşanmıştır.

  Bu durumun;

  I. Yakın muharebe askerî birliklerinin savaş yükünün azalması,

  II. Osmanlı sınırlarındaki büyümenin hızlanması,

  III. Düşman güçlerine verilen zararın artması

  gelişmelerinden hangileri üzerinde etkili olduğu söylenebilir?


 • A) Yalnız I.
 • B) Yalnız II.
 • C) Yalnız III.
 • D) II ve III.
 • E) I, II ve III.
 • II. Mehmet Dönemi'nde kurulmuş olan Sahnıseman Medresesi üst düzey eğitim veren bir yükseköğrenim kurumudur. Eğitim müfredatının hazırlanmasında ünlü matematikçi Ali Kuşçu etkili olmuştur. Bu medresede öğrencilere Kur’an, hadis, kelam, fıkıh, tefsir, fizik, kimya, matematik ve astronomi gibi dersler okutulmuştur. Medresede eğitimini tamamlayan öğrencilere müderrislik ve kadılık yapabileceğine dair diploma verilmiştir.

  Bu bilgilere göre Sahnıseman Medreseleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?


 • A) Dini ve pozitif bilimler birlikte öğretilmiştir.
 • B) Batıdaki bilimsel gelişmelerin yakından takip edilmesini sağlamıştır.
 • C) Yapılanmasında bilim adamları etkili olmuştur.
 • D) Osmanlı eğitim ve hukuk sistemine katkıda bulunmuştur.
 • E) Günümüzdeki üniversiteler düzeyinde eğitim verilmiştir.
 • Osmanlı Devleti’nde eğitim teşkilatı askerî, dini, sivil, yaygın ve saray eğitimi olarak yapılandırılmıştır.

  Aşağıdakilerden hangileri “Saray Eğitimi” kapsamında faaliyet gösteren okullardandır?


 • A) Enderun - Harem
 • B) Enderun - Sıbyan
 • C) Medrese - Sıbyan
 • D) Medrese - Harem
 • E) Sahnıseman - Enderun
 • Fatih Dönemi'nde tam olarak kuruluşu gerçekleştirilen Enderun Mektebine başlangıçta devşirme sistemiyle Hristiyan tanın zeki ve yetenekli çocukları alınırdı.

  Enderun Mektebine ait bu uygulamanın temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?


 • A) Dinden kaynaklanan eğitim uygulamalarındaki farklılaşmayı engellemek
 • B) Müslüman, güvenilir, kabiliyetli devlet adamları yetiştirmek
 • C) Müslüman ve gayrimüslümlerin kültürel açıdan kaynaşmasını sağlamak
 • D) Devletin nitelikli asker ihtiyacını karşılamak
 • E) Hristiyan unsurların devlet idaresine katılımını sağlamak
 • Medreseler dini ve pozitif bilimlere ait yüksek öğretim düzeyinde eğitimin verildiği kurumlardır.

  Osmanlı Devleti’nde medreselerin açılmasında aşağıdakilerden hangisi etkili değildir?


 • A) Devletin yönetici ihtiyacını karşılamak
 • B) Bilimsel çalışmalarda bulunmak
 • C) Dini ilimler üzerine araştırmalar yapmak
 • D) Eğitimde birliği sağlamak
 • E) Halkın eğitim ve kültür seviyesini yükseltmek
 • Osmanlı Devleti’nde bulunan bazı eğitim kurumları ve özellikleri hakkında aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
 • A) Sıbyan Mektebi - Osmanlı eğitim hayatının ilk basamağı
 • B) Şehzadegan Mektebi - Şehzadelerin eğitim gördüğü saray okulu
 • C) Harem - Cariyelerin eğitim gördüğü saray okulu
 • D) Sahnıseman - Türkmen çocuklarının eğitim gördüğü saray okulu
 • E) Mehterhane - Askerî mızıka okulu
 • Osmanlı Devleti’ndeki eğitim kurumları ve hizmet ettikleri alanlar hakkında aşağıdaki verilen eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
 • A) Lonca Teşkilatı - Mesleki eğitim
 • B) Enderun Mektebi - Saray eğitimi
 • C) Medrese - Dini eğitim
 • D) Humbarahane - Askeri eğitim
 • E) Sıbyan Mektebi - Sağlık eğitimi

 • Etiketler: tarih test çöz, 10.sınıf test çöz, kazanım testleri çöz
  10.SINIF Osmanlılarda Yönetim, Askeri Teşkilat ve Eğitim TEST sorularını online çözebilirsiniz.