Yükleniyor

10. Sınıf Tarih Testleri Çöz

TEST XVII. Yüzyılda Asya ve Avrupa TEST
XVII. yüzyılda Avrupa’da kralların güçlü olduğu mutlak monarşi yönetimleri kurulmuştur. XVII. yüzyılda Avrupa’da krallık yönetimlerinin güç kazanmasında;

I. Derebeylik rejiminin yıkılması,

II. Coğrafi Keşiflerin yapılması,

III. Roma İmparatorluğu’nun parçalanması

durumlarından hangileri etkilidir?


 • A) Yalnız I.
 • B) Yalnız II.
 • C) I ve II.
 • D) I ve III.
 • E) I, II ve III.
 • Altın Orda Devleti’nin yıkılmasıyla Doğu Avrupa’dan Orta Asya’ya yayılma imkânı bulan devlet aşağıdakilerden hangisidir?
 • A) Rusya
 • B) Çin
 • C) İran
 • D) Kore
 • E) İngiltere
 • Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin Duraklama Dönemi’ne girmesinin dış nedenlerinden biridir?
 • A) Tımar sisteminin bozulması
 • B) Osmanlı parasının değerinin düşmesi
 • C) Beşik ulemalığı denilen ilmî bir sınıfının ortaya çıkması
 • D) Rüşvetin yaygınlaşması
 • E) Osmanlı’ya karşı kutsal ittifakların oluşması
 • Osmanlı Devleti I. Ahmet zamanında “Ekber ve Erşed Sistemi’’ ile hanedanın yaşça en büyük ve olgun üyesinin hükümdar olmasını benimsemiştir.

  Buna göre Osmanlı Devleti’nde aşağıdaki alanlardan hangisinde değişiklik yapıldığı söylenebilir?


 • A) Veraset Sistemi
 • B) Sancak Sistemi
 • C) Tımar Sistemi
 • D) Devşirme Sistemi
 • E) Yönetim Rejimi
 • Avusturya ile yapılan - - - - Meydan Muharebesi ile Eğri, Kanije, Estergon Kaleleri alınmış Sultan - - - - ise “Eğri Fatihi” unvanını almıştır.

  Paragrafta bulunan boşluklara uygun olan kelimeler aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?


 • A) Mohaç - Kanuni Sultan Süleyman
 • B) Niğbolu - Yıldırım Bayezıt
 • C) Dömeke - II.Abdülhamit
 • D) Haçova - III.Mehmet
 • E) Meşale - III. Murat
 • Avusturya ile yapılan Zitvatorok Antlaşması ile “Avusturya arşidükü protokol bakımından Osmanlı padişahına eşit sayılacaktı.

  Zitvatorok Antlaşması’ndaki bu maddeye bağlı olarak Osmanlı Devleti hakkında aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşmak mümkündür?


 • A) Toprak kaybı yaşandığı
 • B) Askerî bir zafer kazanıldığı
 • C) Avusturya karşısındaki siyasi üstünlüğün sona erdiği
 • D) Dış politikada Avusturya ile ortak hareket edildiği
 • E) Avusturya’da “Arşidüklük” makamının resmen tanındığı
 • Osmanlı Devleti’nin İran ile yaptığı antlaşmalar ve özellikleri hakkında aşağıda verilen eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
 • A) Ferhat Paşa Antlaşması - Osmanlı Devleti’nin doğuda en geniş sınırlara ulaşması
 • B) Nasuh Paşa Antlaşması - Ferhat Paşa Antlaşması ile kazanılan yerlerin İran’a geri verilmesi
 • C) Serav Antlaşması - Osmanlı’nın doğuda topraklarına toprak kattığı son antlaşma olması
 • D) Amasya Antlaşması - Osmanlı Devleti’nin İran ile yaptığı ilk antlaşma olması
 • E) Kasrışirin Antlaşması - Günümüz İran sınırının çizilmesinde belirleyici olması
 • Osmanlı Devleti’nin, “Arayış Yılları”nda merkezî otoritesinin zayıflaması iç isyanlara sebep olmuştur.

  Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nde iç isyanların çıkmasında etkili değildir?


 • A) Tımar sisteminin bozulması
 • B) İltimasın yaygınlaşması
 • C) Yönetimde valide sultanların etkili olması
 • D) Veraset sisteminde değişiklik yapılması
 • E) Hükümdarın, Divanıhümayun başkanlığını sadrazama bırakması
 • Osmanlı Devleti’nde iç isyanların çıkmasında ekonominin bozulması etkilidir.

  Aşağıdakilerden hangisi XVII. yüzyılda Osmanlı ekonomisinin bozulmasına sebep olan gelişmelerden biri değildir?


 • A) Tarımsal üretimin azalması
 • B) Derbent teşkilatının kurulması
 • C) Savaş masraflarının artması
 • D) Tımar sisteminin bozulması
 • E) Ulufelerde ve cülus bahşişlerinde artış olması
 • Osmanlı Devleti’nde “Kafes usulü”ne geçilmesi ile tahta çıkan padişahlar yönetim tecrübesinden yoksun kalmışlar, sarayda bulunan valide sultan ve saray adamları ise yönetimde etkili olmaya başlamışlardır.

  Osmanlı Devleti’ndeki bu durum aşağıdaki gelişmelerden hangisi üzerinde etkili değildir?


 • A) İç isyanların yaşanmasında
 • B) Merkezî otoritenin zayıflamasında
 • C) Devlet idaresinde istikrarın bozulmasında
 • D) Halkın, yönetime olan güveninin sarsılmasında
 • E) Hükümdar yetkilerini sınırlandıran yasal düzenlemelerin yapılmasında
 • İlk olarak Yavuz Sultan Selim Dönemi'nde Bozoklu Celâl adlı sipahinin çıkardığı isyan daha sonra Anadolu’daki isyanların genel adı olmuştur.

  Aşağıdakilerden hangisi Celâli İsyanlarının sebeplerinden biri değildir?


 • A) Halktan ağır vergiler alınması
 • B) Yerel yöneticilerin adaletsiz yönetimi
 • C) Ekonominin bozulması
 • D) İltizamın yaygınlaştırılması
 • E) Yeniçerilerin maaşlarının düşük ayarlı parayla verilmesi
 • Duraklama Dönemi ıslahatlarının başarısızlıkla sonuçlanmasının nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
 • A) Avrupa devletlerinin ıslahatlara karşı çıkmaları
 • B) Köklü tedbirlerin alınamaması
 • C) Devlet otoritesinin baskı yoluyla sağlanmak istenmesi
 • D) Batıdaki gelişmelerin takip edilememesi
 • E) Kişilere bağlı kalınması, devamlılığın olmaması

 • Etiketler: test çöz, 10.sınıf tarih testleri indir, tarih çöz
  TEST XVII. Yüzyılda Asya ve Avrupa TEST sorularını online çözebilirsiniz.