Yükleniyor

12. Sınıf Tarih Testleri Çöz

12. Sınıf Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı’nın Oluşumu Testi 2


Testin En İyisi

ziyaretçi Başarı Oranı: %41.66 Doğru: 5 Yanlış: 1 Boş: 6
XX. yüzyılın başlarında Rus Çarlığı’nı devirerek yerine yeni bir yönetim anlayışı getiren grup aşağıdakilerden hangisidir?
 • A) Menşevikler
 • B) Bolşevikler
 • C) Marksistler
 • D) Serfler
 • E) Burjuvalar
 • Mandater yönetim anlayışı düşüncesi aşağıdaki hangi konferansta ilk kez gündeme getirilmiştir?
 • A) Sevr Barış Antlaşması
 • B) San-Remo Konferansı
 • C) Paris Barış Konferansı
 • D) Lozan Konferansı
 • E) Londra Konferansı
 • I. Dünya Savaşı’ndan sonra yenilen devletlerden ayrılacak olan ve kendisini idare etmek yetisine sahip olmayan ülkelerin yönetimi Milletler Cemiyetine bırakılacaktı. Milletler Cemiyeti de bu görevi büyük bir devlete verecekti.

  Tanımı yapılan bu yeni yönetsel sistemin ismi aşağıdakilerden hangisidir?


 • A) Komünizm
 • B) Meşrutiyet
 • C) Mutlakiyet
 • D) Mandacılık
 • E) Oligarşi
 • I. Dünya Savaşı’nın ardından mandater yönetim anlayışı fikrinin gündeme getirilme nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
 • A) Dünya kamuoyunda geleneksel sömürgecilik anlayı- şına duyulan tepkiler
 • B) Wilson prensiplerine göre yenilen devletlerden toprak alınamayacağı ilkesi
 • C) Osmanlı Devleti’nin Orta Doğu topraklarından çekilmesi
 • D) Almanya’nın sömürge topraklarını kaybetmesi
 • E) Yeni kurulan devletleri medeni dünyaya entegre etme düşüncesi
 • I. Dünya Savaşı’ndan sonra İngiltere mandasına bırakılan Ortadoğu toprakları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
 • A) Yemen
 • B) Irak
 • C) Ürdün
 • D) Filistin
 • E) Trablusgarp
 • Osmanlı Devleti’nin Ortadoğu topraklarını kaybetmesinden sonra Fransız manda yönetimine bırakılan topraklar arasında;

  I. Suriye

  II. Lübnan

  III. Hicaz

  yukarıdakilerden hangileri yer alır?


 • A) Yalnız I.
 • B) Yalnız II.
 • C) Yalnız III.
 • D) I ve II.
 • E) I, II ve III.
 • Orta Doğu topraklarının I. Dünya Savaşı ve sonrasında gerekse günümüzde bir cazibe merkezi olmasının nedenleri arasında;

  I. Dünyanın en büyük petrol rezervlerine sahip olması

  II. Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarının birleştiği yer olması ve geçiş yolları üzerinde bulunması

  III. Tek tanrılı üç dinin de doğuş yeri olması ve Kudüs kentinin varlığı

  yukarıdakilerden hangileri yer alır?


 • A) Yalnız I.
 • B) Yalnız II.
 • C) Yalnız III.
 • D) I ve II.
 • E) I, II ve III.
 • Basmacı Hareketi’ne katılarak Türkistan’ın bağımsızlık mücadelesine katılan, mücadele sırasında Ruslar tarafından şehit edilen Osmanlı subayı aşağıdakilerden hangisidir?
 • A) Cemal Paşa
 • B) Talat Paşa
 • C) Enver Paşa
 • D) Refet Paşa
 • E) Fevzi Paşa
 • Komünist yönetim anlayışı ile sosyalist yönetim anlayışı arasındaki farklarla ilgili olarak;

  I. Sosyalist yönetim anlayışı komünizme geçişin ilk evresidir.

  II. Sosyalizm verimliliği komünizm ise ihtiyacı esas alan bir gelir dağılımını öngörür.

  III. Sosyalist yönetim anlayışında özel mülkiyet az da olsa mümkün iken; komünizmde üretim araçları tamamen devlete aittir.

  yukardakilerden hangileri doğrudur?


 • A) Yalnız I.
 • B) Yalnız II.
 • C) Yalnız III.
 • D) I ve II.
 • E) I, II ve III.
 • . Rusya’da Bolşevik İhtilali’nin yaşanmasında;

  • Fransız İhtilali’nin ortaya çıkardığı özgürlükçü düşüncelerin Rus aydınlarını etkilemesi

  • Köylülerin ezilmesi ve şehirlere göç etmeye başlamaları

  • İşçilerin çalıştığı ağır şartlara, sendikaların tepki göstermeleri etkili olmuştur.

  Buna göre, Bolşevik İhtilali’yle ilgili;

  I. Yeni bir sosyal ve siyasal düzen arayışının sonucunda oluşmuştur.

  II. Toplumsal ve ekonomik sorunları daha da artmıştır.

  III. Sanayileşme sürecinden etkilenmiştir.

  yargılarından hangilerine ulaşılabilir?


 • A) Yalnız I.
 • B) I ve II.
 • C) I ve III.
 • D) II ve III.
 • E) I, II ve III.
 • Sovyet Devleti kurulduktan hemen sonra etnik mühendislik olarak adlandırılan, Sovyet halkı inşası çabalarını uyguladığı politikalarla hayata geçirme arzusu içerisinde oldu.

  Bu politikalar;

  I. Kültürel ve ulusal ayrılıkların temizlenmesi,

  II. Kültürlerin ve ulusların yakınlaşması,

  III. Kültürlerin ve ulusların kaynaşması

  kronolojik olarak aşağıdaki hangi seçenekte doğru sıralanmıştır?


 • A) II – I – III
 • B) III – I – II
 • C) II – III – I
 • D) III – II – I
 • E) I – II – III
 • Sovyet yönetiminin egemenliği altındaki Türk ve Müslüman halklara yönelik uyguladığı asimilasyon politikaları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
 • A) Edebiyatta millî ruhu konu alan eserlerin yasaklanması
 • B) Türkler arasında farklı lehçelerin kullanılmasının yaygınlaşması
 • C) Yüz binlerce Türk’ün Türkistan’dan alınıp SSCB’nin diğer bölgelerine yerleştirilmesi
 • D) ) Din adamı yetiştiren okul ve medreselerin kapatılması
 • E) 1921’de yeni bir ekonomik model olan NEP’in ilan edilmesi

 • Etiketler: 12. Sınıf Tarih 20. Yüzyıl Başlarında Dünya Testi, 12.sınıf tarih test çöz, tarih testleri çöz
  12. Sınıf Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı’nın Oluşumu Testi 2 sorularını online çözebilirsiniz.