Yükleniyor

Adaylık Kaldırma Testleri Denemeleri

1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu Test

1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu Test


Testin En İyisi

ziyaretçi Başarı Oranı: %100 Doğru: 20 Yanlış: 0 Boş: 0
Aşağıdaki ifadelerden hangisi Milli Eğitimin Temel İlkelerinden biri olan "Fırsat ve İmkan Eşitliği" ilkesini açıklamaktadır?

 • A) Maddi imkanlardan yoksun başarılı öğrencilerin en yüksek eğitim kademelerine kadar öğrenim görmelerini sağlamak amacı ile parasız yatılılık, burs, kredi gibi yollarla gerekli yardımlar yapılır.
 • B) Fertlerin genel ve mesleki eğitimlerinin hayat boyunca devam etmesi esastır.
 • C) Milli eğitim hizmeti toplum ihtiyaçlarına göre düzenlenir.
 • D) Eğitimde hiçbir kişiye, aileye, zümreye ve sınıfa imtiyaz tanınamaz.
 • E) Eğitim kurumları dil, ırk, cinsiyet, engeli ilik ve din ayırımı gözetilmeksizin herkese açıktır.
 • Okullarda kurulan Okul-Aile Birlikleri, Milli Eğitimin hangi temel ilkesi çerçevesinde kurulmuştur?

 • A) Planlılık
 • B) Bilimsellik
 • C) Her Yerde Eğitim
 • D) Demokrasi Eğitimi
 • E) Okul ile Ailenin iş birliği
 • 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'na göre "mesleklerin kademeleri ve her kademenin unvan, yetki ve sorumlulukları kanunla tespit edilir ve her derece ve türdeki örgün ve yaygın mesleki eğitim kurumlarının kuruluş ve programları bu kademelere uygun olarak düzenlenir." İfadesi aşağıdaki Milli Eğitim İlkelerinden hangisinin kapsamında yer almaktadır?

 • A) Planlılık
 • B) Süreklilik
 • C) Yöneltme
 • D) Eğitim hakkı
 • E) Bilimsellik
 • I - Sınıflandırma

  II- Yöneltme

  III- Kariyer

  IV- Planlılık

  V- Süreklilik

  1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'na göre Türk Milli Eğitiminin Temel İlkeleri aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?

 • A) I, II ve V
 • B) II, IV ve V
 • C) I, III ve IV
 • D) II, III ve V
 • E) II ve III
 • "Özel eğitime ve korunmaya muhtaç çocukları yetiştirmek için özel tedbirler alınır."

  1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'na göre yukarıdaki ifade "Türk Milli Eğitiminin Temel İlkeleri" nin hangisinde yer almaktadır?

 • A) Eğitim hakkı
 • B) Genellik ve eşitlik
 • C) Fırsat ve imkan eşitliği
 • D) Ferdin ve toplumun ihtiyaçları
 • E) Demokrasi Eğitimi
 • 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'na göre mecburi ilköğretim çağı hangi yaş grubundaki çocukları kapsar? (2021 yılı değiştir!)

 • A) 5-13
 • B) 6-13
 • C) 6-14
 • D) 5-14
 • E) 7-14
 • 1739 sayılı Milll Eğitim Temel Kanunu'na göre "ortaöğretim kurumlarına, eğitim programlarının hedeflerine uygun düşecek şekilde hazırlık sınıflarının konulabilmesi" aşağıdaki Türk Mim Eğitiminin temel ilkelerinden hangisinin gereğidir?

 • A) Yöneltme
 • B) Genellik ve eşitlik
 • C) Fırsat ve imkan eşitliği
 • D) Ferdin ve toplumun ihtiyaçları
 • E) Bilimsellik
 • 1739 sayılı Mim Eğitim Temel Kanunu'nda, "Eğitim kurumları dil, ırk, cinsiyet, engellilik ve din ayırımı gözetilmeksizin herkese açıktır. Eğitimde hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz." şeklinde açıklanan ilke aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Eğitim hakkı
 • B) Genellik ve eşitlik
 • C) Fırsat ve imkan eşitliği
 • D) Ferdin ve toplumun ihtiyaçları
 • E) Süreklilik
 • 1739 sayılı Mim Eğitim Temel Kanunu'na göre ilköğretim rehberlik servisince, orta öğretimde devam edilebilecek okul ve programların hangi mesleklerin yolunu açabileceği ve bu mesleklerin kendilerine sağlayacağı yaşam standardı konusunda tanıtıcı bilgiler verilmesi için öğrencilere yönelik gerekli çalışmalar ne zaman yapılır?

 • A) Yedinci sınıfın birinci yarısında
 • B) Yedinci sınıfın ikinci yarısında
 • C) Son ders yılının ikinci yarısında
 • D) Son ders yılının birinci yarısında
 • E) Altıncı sınıfın birinci yarısında
 • 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'ndaki "Fertlerin genel ve mesleki eğitimlerinin hayat boyunca devam etmesi esastır." Hükmü aşağıdaki Türk Milli Eğitiminin Temel İlkelerinden hangisini açıklamaktadır?

 • A) Ferdin ve Toplumun ihtiyaçlarını
 • B) Fırsat ve İmkan Eşiti iği
 • C) Eğitim Hakkı
 • D) Bilimsellik
 • E) Süreklilik
 • 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'na göre aşağıdakilerden hangisi Türk Milli Eğitiminin Temel İlkelerinden biri değildir?

 • A) Yöneltme
 • B) Liyakat
 • C) Süreklilik
 • D) Bilimsellik
 • E) Laiklik
 • 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'na göre "ilköğretim kurumlarından sonraki eğitim kurumlarından vatandaşlar ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde yararlanırlar" ifadesi aşağıdaki Türk Milli Eğitiminin Temel İlkelerinden hangisinin açıklamasıdır?

 • A) Fırsat ve imkan eşitliği
 • B) Genellik ve eşitlik
 • C) Eğitim hakkı
 • D) Yöneltme
 • E) Demokrasi Eğitimi
 • 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'na göre, "Maddi imkanlardan yoksun başarılı öğrencilerin en yüksek eğitim kademelerine kadar öğrenim görmelerini sağlamak amacıyla parasız yatılılık, burs, kredi ve başka yollarla gerekli yardımlar yapılır." ifadesi Türk Milli Eğitimi'nin temel ilkelerinden hangisinin kapsamı içinde yer alır?

 • A) Ferdin ve toplumun ihtiyaçları
 • B) Eğitim hakkı
 • C) Genellik ve eşitlik
 • D) Fırsat ve imkan eşitliği
 • E) Demokrasi Eğitimi
 • 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'nda yer alan, okul ile ailenin işbirliği ilkesinde: "Eğitim kurumlarının amaçlarının gerçekleştirilmesine katkıda bulunmak için okul ile aile arasında işbirliği sağlanır. Bu amaçla okullarda okul-aile birlikleri kurulur. Okul-aile birlikleri, okulların eğitim ve öğretim hizmetlerine etkinlik ve verimlilik kazandırmak, okulların ve maddi imkanlardan yoksun öğrencilerin zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak üzere; ayni ve nakdi bağışları kabul edebilir, maddi katkı sağlamak amacıyla sosyal ve kültürel etkinlikler ve kampanyalar düzenleyebilir." ifadesi yer almaktadır. Bu ifadeden yola çıkarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • A) Okul-aile birlikleri, okulların eğitim ve öğretim hizmetlerine etkinlik ve verimlilik kazandırmak amacıyla da olsa sosyal ve kültürel etkinlikler ve kampanyalar düzenleyemez.
 • B) Okul-aile birlikleri okulun amaçlarını gerçekleştirmek için katkıda bulunabilir.
 • C) Okul-aile birlikleri, okulların eğitim ve öğretim hizmetlerine etkinlik ve verimlilik kazandırmak amacıyla okulların bünyesinde bulunan açık alan, kantin, salon ve benzeri yerleri işlettirebilir.
 • D) Okul aile birlikleri tarafından öğrenci velileri hiçbir surette bağış yapmaya zorlanamaz.
 • E) Okul-aile birlikleri okulların ihtiyaçlarını imkanları ölçüsünde karşılayabilir.
 • "Öğretmenlerin kariyer basamaklarında yükselmeleri 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu ile düzenlenmiştir."

  Buna göre sınava katılan adayların değerlendirilmesinde esas alınan aşağıdaki ölçütlerden hangisinin puan oranı % 20'dir?

 • A) Kıdem
 • B) İş başarımı
 • C) Etkini
 • D) Eğitim
 • E) Sınav puanı
 • Aşağıdakilerden hangisi 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'na göre Milli Eğitimin temel ilkelerinden birisi değildir?

 • A) Yöneltme
 • B) Genellik ve eşitlik
 • C) Toplumsallık
 • D) Bilimsellik
 • E) Eğitim hakkı
 • 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'na göre aşağıdakilerden hangisi okul öncesi eğitimin amaç ve görevlerinden birisi değildir?

 • A) Her Türk çocuğunu ilgi, istidat ve kabiliyetleri yönünden yetiştirerek hayata ve üst öğrenime hazırlamak
 • B) Şartları elverişsiz çevrelerden ve ailelerden gelen çocuklar için ortak bir yetişme ortamı yaratmak
 • C) Çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamak
 • D) Çocukların beden, zihin ve duygu gelişmesini sağlamak
 • E) Çocukların iyi alışkanlıklar kazanmasını sağlamak
 • Yöneltme ...... başlar; yanı imaları önlemek ve muhtemel gelişmelere göre yeniden yöneltmeyi sağlamak için ...... de devam eder."

  1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'na göre yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • A) Okulöncesi - ilköğretimde
 • B) İlköğretim - ortaöğretimde
 • C) Okulöncesi - ortaöğretimde
 • D) Ortaöğretim - yükseköğretimde
 • E) İlköğretim - yükseköğretim
 • - Enstitüler, 

  - Yüksekokullar,

  - Konservatuvarlar,

  - Meslek yüksekokulları

  - Uygulama ve araştırma merkezleri

  1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'na göre yukarıdakilerden kaç tanesi yükseköğretim kurumudur?

 • A) 1
 • B) 2
 • C) 3
 • D) 4
 • E) 5
 • 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'na göre, aşağıdakilerden hangisi yaygın eğitimin amaçları arasında yer almaz?

 • A) Okuma - yazma öğretmek, eksik eğitimlerini tamamlamaları için sürekli eğitim imkanları hazırlamak
 • B) Çağımızın bilimsel, teknolojik, iktisadi, sosyal ve kültürel gelişmelerine uymalarını sağlayıcı eğitim imkanları hazırlamak
 • C) İktisadi gücün arttırılması için gerekli beslenme ve sağlıklı yaşama şekil ve usullerini benimsetmek
 • D) Bireyleri, çeşitli program ve okullarla ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde ve doğrultusunda hem mesleğe hem de yüksek öğretime hazırlamak
 • E) Milli kültür değerlerimizi koruyucu, geliştirici, tanıtıcı, benimsetici nitelikte eğitim yapmak


 • 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu Test

  1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu Test
  1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu Test
  1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu Test
  Etiketler: milli eğitim temel kanunu test 2021, 1739 sayılı milli eğitim temel kanunu test, 1739 sayılı kanun 2021 test, adaylık kaldırma soruları 2021
  1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu Test sorularını online çözebilirsiniz.
  1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu Test