Yükleniyor

MEB Görevde Yükselme Deneme

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu Deneme Sınavı

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu Deneme Sınavı


Testin En İyisi

ziyaretçi Başarı Oranı: %100 Doğru: 20 Yanlış: 0 Boş: 0
2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelerin, özel idare ve belediyelerin alım, satım, hizmet, yapım, kira, trampa, mülkiyetin gayri ayni hak tesisi ve taşıma işlerinin nasıl yapılacağı aşağıdakilerden hangisi ile düzenlenir?

 • A) Yönetmelik
 • B) Genelge
 • C) Yönerge
 • D) Kanun
 • E) Bakanlar Kurulu Kararı
 • Aşağıdakilerden hangisi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında yer alan ilkelerden biri değildir?

 • A) Arsası temin edilmemiş, mülkiyet ve kamulaştırma işlemleri tamamlanmamış olan ve gerekli olduğu halde imar durumu, tip yapılarda tatbikat, diğerlerinde avan projeleri ve bunlara dayalı keşifleri bulunmayan yapım işlerinde ihaleye çıkılamaz.
 • B) Bu Kanunda yazılı hallerden yararlanmak amacıyla ihale konusunu oluşturan işler kısımlara bölünür.
 • C) İhaleler kesin zaruret olmadıkça işin mahiyetine göre en uygun fiyatla temini mümkün olan mevsimlerde yapılır.
 • D) Başka başka istekliler tarafından karşılanması mutat olan muhtelif işler bir eksiltmede toplanamaz.
 • E) Bu Kanunun yürütülmesinde, ihtiyaçların en iyi şekilde, uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ve ihalede açıklık ve rekabetin sağlanması esastır.
 • 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre yapılacak işlerin genel, özel, teknik ve idari esas ve usullerini gösteren belge veya belgeleri aşağıdakilerden hangisi tanımlar?

 • A) Taahhütname
 • B) Trampa
 • C) Sözleşme
 • D) İhbarname
 • E) Şartname
 • 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi ihaleye katılma şartlarından değildir?

 • A) Şartnamede belirtilen koşulları taşımak
 • B) Gerekli nitelik ve yeterliği haiz bulunmak
 • C) İkametgâh sahibi olmak
 • D) İstenilen teminatı vermek
 • E) İstenilen belgeleri vermek
 • 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi doğrudan ve dolaylı olarak ihalelere katılır?

 • A) İhaleyi yapan idarenin İta amirleri
 • B) İhale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olanlar
 • C) Bu Kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar
 • D) İhaleyi yapan idarede ita amirinin yönetim kurulunda görevli olmayan anonim ortakları
 • E) İhaleyi yapan idarenin İta amirlerinin ikinci dereceye kadar (ikinci derece dahil) kan ve sıhri hısımları
 • 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre tip şartnamelerin genel ve ortak esaslarını belirlemeye Şartnamelere konulmak üzere ilgili maddede sayılan hususlarla ilgili veya bunlar dışındaki konularda genel esaslar tespit etmeye, aşağıdakilerden hangisi yetkilidir?

 • A) Bakanlar Kurulu
 • B) TBMM
 • C) Başbakanlık
 • D) Maliye Bakanlığı
 • E) Bayındırlık Bakanlığı
 • 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre aşağıdaki durumlardan hangisinde bedel tahmini yapılmadan ihale yapılabilir?

 • A) Açık teklif usulü ile yapılacak ihalelerde
 • B) Pazarlık usulü ile yapılacak ihalelerde
 • C) Yapım İşlerinde
 • D) Yarışma Usulü ile yapılacak ihalelerde
 • E) Sınai ve teknolojik zorunlulukların gerektirdiği durumlarda
 • 2886 sayılı Devlet İhale Komisyonların çalışması ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • A) Komisyon başkan ve üyeleri, oy ve kararlarından sorumludurlar.
 • B) Komisyon kararları oybirliği ile alınır.
 • C) Kararlarda çekimser kalınamaz.
 • D) İhale komisyonları eksiksiz olarak toplanır.
 • E) Muhalif kalan üye karşı oy gerekçesine kararın altına yazarak imzalamak zorundadır.
 • 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre İhale suretiyle yapılacak işler için bir işlem dosyası düzenlenir. İşlem Dosyasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

 • A) İlana ilişkin belge ve gazete nüshaları
 • B) Onay belgesi
 • C) Şartname ve ekleri
 • D) Proje tasarısı
 • E) Tahmin edilen bedele ilişkin hesap tutanağı
 • 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre ilanlarda aşağıdaki hususlardan hangisinin belirtilmesi zorunlu değildir?

 • A) Varsa tahmin edilen bedel ve geçici teminat miktarı
 • B) Kapalı teklif usulüyle yapılacak ihalelerde, tekliflerin hangi tarih ve saate kadar nereye verileceği
 • C) İsteklilerden aranılan niteliklerin neler olduğu
 • D) İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı
 • E) Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarla alınacağı
 • 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre İsteklilerden, ihale konusu olan işin tahmin edilen bedelinin % kaçı oranında geçici teminat alınır?

 • A) 1
 • B) 2
 • C) 3
 • D) 4
 • E) 5
 • 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi geçici veya kesin teminat olarak kabul edilecek değerlerden biri değildir?

 • A) Bankalar ve özel finans kurumları tarafından düzenlenen belgeler
 • B) Bankaların verecekleri süresiz teminat mektupları
 • C) Tedavüldeki Türk Parası
 • D) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri
 • E) Özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları
 • 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre İhale komisyonları tarafından alınan ihale kararları, ita amirlerince karar tarihinden itibaren en geç kaç işgünü içinde onaylanır veya iptal edilir?

 • A) 5
 • B) 10
 • C) 15
 • D) 20
 • E) 30
 • 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre ita amirince onaylanan ihale kararları, onaylandığı günden itibaren engeç kaç işgünü içinde, üzerine ihale yapılana veya vekiline, imzası alınmak suretiyle bildirilir veya iadeli taahhütlü mektupla tebligat adresine postalanır?

 • A) 3
 • B) 5
 • C) 7
 • D) 10
 • E) 15
 • 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi ihale usullerinden biri değildir?

 • A) Kapalı Teklif Usulü
 • B) Belli İstekliler Arasında Pazarlık Usulü
 • C) Açık Teklif Usulü
 • D) Yarışma Usulü
 • E) Pazarlık usulü
 • 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre Kapalı teklif usulü ile yapılan ihalelerde, istekli çıkmadığı veya teklif olunan bedel komisyonca uygun görülmediği takdirde, idare yararı görüldüğü takdirde, ihalenin bitiş tarihinden itibaren kaç gün içinde iş pazarlıkla yaptırılır?

 • A) 5
 • B) 10
 • C) 15
 • D) 20
 • E) 25
 • 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre Taahhüdün, sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak amacıyla, sözleşme yapılmasından önce müteahhit veya müşteriden ihale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle yüzde kaç oranında kesin teminat alınır?

 • A) 3
 • B) 6
 • C) 9
 • D) 12
 • E) 15
 • 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre Yapım işlerine ait bir sözleşmenin uygulanması sırasında keşif ve sözleşmede öngörülmeyen iş artışı veya eksilişi zorunlu hale gelirse, müteahhit, keşif bedelinin yüzde kaçı oranına kadar olan değişikliği, süre hariç, sözleşme ve şartnamesindeki hükümler dairesinde yapmakla yükümlüdür?

 • A) 20
 • B) 30
 • C) 40
 • D) 50
 • E) 60
 • 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre kiraya verilecek taşınır ve taşınmaz malların kira süresi, kaç yıldan çok olamaz?

 • A) 5
 • B) 10
 • C) 15
 • D) 20
 • E) 30
 • 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununda Kamu yararına çalışan derneklere taşınmaz malların satımı ile ilgili olarak kaç yıl içinde kuruluş gayesine uygun olarak kullanılmadığı takdirde, taşınmaz mal, satış bedeli üzerinden Hazinece geri alınır?

 • A) 5
 • B) 10
 • C) 15
 • D) 20
 • E) 30


 • 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu Deneme Sınavı

  2886 sayılı Devlet İhale Kanunu Deneme Sınavı
  2886 sayılı Devlet İhale Kanunu Deneme Sınavı
  2886 sayılı Devlet İhale Kanunu Deneme Sınavı
  Etiketler: 2886, sayılı, devlet, ihale, kanunu, deneme, sınavı
  2886 sayılı Devlet İhale Kanunu Deneme Sınavı sorularını online çözebilirsiniz.
  2886 sayılı Devlet İhale Kanunu Deneme Sınavı