Yükleniyor

MEB Görevde Yükselme Deneme

5018 Sayılı Kanun ile Çıkmış Sorular


Testin En İyisi

ziyaretçi Başarı Oranı: %76 Doğru: 19 Yanlış: 6 Boş: 0
5018 sayılı Kanun kapsamı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


 • A) Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin mali yönetim ve kontrolünü kapsar.
 • B) Avrupa Birliği fonlarından sağlanan kaynakların kullanımı ve kontrolü uluslar arası anlaşmaların hükümleri saklı kalmak kaydıyla Kanun hükümlerine tabidir.
 • C) Özel bütçeli idareler, Kanunun sadece belli maddelerine tabidir
 • D) Mahalli idare, belediye, il özel idaresi ile bunlara bağlı veya bunların kurdukları veya üye oldukları birlik ve idareleri kapsar.
 • 5018 sayılı Kanuna göre aşağıdakilerden hangisi genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinden değildir?


 • A) TBMM
 • B) Anayasa Mahkemesi
 • C) Ankara Büyükşehir Belediyesi
 • D) Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü
 • 5018 sayılı Kanuna göre aşağıdakilerden hangisi merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinden değildir?


 • A) Adalet Bakanlığı
 • B) Kamu İhale Kurumu
 • C) Sermaye Piyasası Kurulu
 • D) Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü
 • Aşağıdaki kamu idarelerinden hangisi 5018 sayılı Kanun kapsamında değildir?


 • A) Sosyal Güvenlik Kurumları
 • B) Özel bütçeli idareler
 • C) Kamu İktisadi teşebbüsleri
 • D) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri
 • 5018 sayılı Kanuna göre Merkezi Yönetim kapsamındaki kamu idareleri tanımının içine aşağıdakilerden hangisi girmez?


 • A) Anayasa Mahkemesi
 • B) Ahi Evran Üniversitesi
 • C) Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu
 • D) Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü
 • 5018 sayılı Kanuna göre “özel gelir” aşağıdaki kamu idarelerinin hangisinde kullanılabilir?


 • A) Özel bütçeli tüm idarelerde
 • B) Genel bütçe kapsamındaki tüm idarelerde
 • C) Genel yönetim kapsamındaki tüm idarelerde
 • D) Merkezi yönetim kapsamındaki tüm idarelerde
 • 5018 sayılı Kanuna göre aşağıdaki idarelerden hangisi merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerindendir?


 • A) Özelleştirme İdaresi Başkanlığı
 • B) Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı
 • C) Türkiye İş Kurumu
 • D) İzmir İl Özel İdaresi
 • 5018 sayılı Kanuna göre kamu gideri tanımı içerisine girmeyen husus aşağıdakilerden hangisidir?


 • A) İç borca ilişkin anapara tutarları
 • B) Sosyal güvenlik katkı payları
 • C) Borçlanma genel giderleri
 • D) Borçlanma araçlarının iskontolu satışından doğan farklar
 • 5018 sayılı Kanuna göre mali saydamlığın sağlanması için gerekli düzenlemelerin yapılması ve önlemlerin alınmasından aşağıdakilerden hangisi sorumludur?


 • A) Başbakanlık
 • B) Maliye Bakanlığı
 • C) Sayıştay
 • D) Kamu İdareleri
 • 5018 sayılı Kanuna göre kamu idarelerinin bütçelerinde yer alan performans göstergeleri aşağıdaki kurumlardan hangisi/hangileri tarafından tespit edilir?


 • A) Maliye Bakanlığı
 • B) DPT Müsteşarlığı
 • C) Maliye Bakanlığı, DPT ve ilgili kamu idaresi ile birlikte
 • D) DPT Müsteşarlığı ve ilgili kamu idaresi ile birlikte
 • 5018 sayılı Kanuna göre stratejik plan hazırlanması ve uygulanması ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


 • A) Stratejik planlar 5 yıllıktır ve güncelleştirilebilir.
 • B) Yenileme, stratejik planın 5 yıllık bir dönem için yeniden hazırlanmasıdır.
 • C) Stratejik planlar en az 1 yıl uygulandıktan sonra stratejik planın kalan süresi için güncelleştirilebilir.
 • D) Güncelleştirme, stratejik planın misyon, vizyon ve amaçları değiştirilmeden hedeflerde yapılan nicel değişikliklerdir.
 • Kamu idarelerinde stratejik plan hazırlanmasına ilişkin mevzuata göre stratejik planlar en az kaç yıl uygulandıktan sonra güncelleştirilebilir?


 • A) 1 yıl
 • B) 2 yıl
 • C) 3 yıl
 • D) 4 yıl
 • E) 5 yıl
 • Kamu İdareleri için Stratejik Planlama Kılavuzunda planlarda yer alması gereken hususlara yer verilmiştir.

  Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir?


 • A) Misyon
 • B) Vizyon
 • C) Tema
 • D) Temel Değerler
 • E) Stratejileri
 • Aşağıda yer alan idarelerden hangisinin Performans Programı hazırlama zorunluluğu yoktur?


 • A) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri
 • B) Özel bütçeli idareler
 • C) Düzenleyici ve denetleyici kurumlar
 • D) Sosyal Güvenlik Kurumları
 • E) Mahalli idareler
 • Kamu idarelerinin Performans Programı hazırlıklarında aşağıda sayılanlardan hangisi esas alınmaz?


 • A) Kalkınma Planı
 • B) Hükümet Programı
 • C) Orta Vadeli Programı
 • D) Yıllık Program
 • E) Bütçe Hazırlama Rehberi
 • Aşağıdakilerden hangisi kamu idarelerinin bütçelerinin stratejik planlarda belirlenen performans göstergelerine uygunluğu ve idarelerin bu çerçevede yürütecekleri faaliyetler ile performans esaslı bütçelemeye ilişkin diğer hususları belirlemeye yetkilidir?


 • A) Maliye Bakanlığı
 • B) Bakanlar Kurulu
 • C) Başbakanlık
 • D) Sayıştay
 • E) DPT Müsteşarlığı
 • 5018 sayılı Kanuna göre aşağıdakilerden hangisi üst yönetici değildir?


 • A) Kütahya Valisi
 • B) Elazığ Belediye Başkanı
 • C) Milli Savunma Bakanlığı Bakanı
 • D) Petrol İşleri Genel Müdürü
 • 5018 sayılı Kanuna göre aşağıdakilerden hangisi genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinden değildir?


 • A) Türkiye İstatistik Kurumu
 • B) MİT Müsteşarlığı
 • C) Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği
 • D) ÖSYM
 • Aşağıdakilerden hangisi 5018 sayılı Kanuna göre belirlenmiş bütçe ilkelerinden biri değildir?


 • A) Kamu idarelerinin özel gelirleri hariç, tüm gelir ve giderleri bütçelerinde gösterilir.
 • B) Bütçe, kamu mali işlemlerinin kapsamlı ve saydam şekilde görünmesini sağlar.
 • C) Bütçe, gelir ve gider tahminleri ile uygulama sonuçlarının raporlanmasında açıklık, doğruluk ve mali saydamlık esas alınır.
 • D) Bütçeler, ait olduğu yıl başlamadan önce TBMM veya yetkili organlarınca kabul edilmedikçe veya onaylanmadıkça uygulanamaz.
 • 5018 sayılı Kanuna göre Orta Vadeli Mali Plan hangi merci tarafından karara bağlanarak Resmi Gazetede yayımlanmaktadır?


 • A) DPT Müsteşarlığı
 • B) Maliye Bakanlığı
 • C) Yüksek Planlama Kurulu
 • D) Bakanlar Kurulu
 • E) TBMM
 • 5018 sayılı Kanuna göre bütçe hazırlanma sürecinde orta vadeli mali plan en son ne zaman ve hangi kurum tarafından karara bağlanır?


 • A) Haziran ayının 15’ine kadar Maliye Bakanlığı
 • B) Mayıs ayının sonuna kadar Bakanlar Kurulu
 • C) Eylül ayının 15’ine kadar Yüksek Planlama Kurulu
 • D) Temmuz ayının sonunda DPT Müsteşarlığı
 • 5018 sayılı Kanuna göre Yatırım Genelgesi ve eki Yatırım Programı Hazırlama Rehberi ne zaman ve hangi Kurum tarafından hazırlanır?


 • A) Eylül ayının sonuna  kadar DPT Müsteşarlığı
 • B) Haziran ayının 15’ine kadar Yüksek Planlama Kurulu
 • C) Haziran ayının sonuna kadar Maliye Bakanlığı
 • D) Haziran ayının 15’ine kadar DPT Müsteşarlığı
 • 5018 sayılı Kanuna göre merkezi yönetim bütçesinin hazırlanma süreci, Bakanlar Kurulunun hangi belgeyi kabul etmesiyle başlar?


 • A) Stratejik plan
 • B) Orta vadeli mali plan
 • C) Orta vadeli program
 • D) Yıllık program
 • 5018 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca ayrıntılı harcama programlarının yürürlüğe girmesinden önce ödeneklerin kullanılabilmesi aşağıda yer alan işlemlerin hangisiyle sağlanmaktadır?


 • A) Serbest bırakma işlemi
 • B) Aktarma işlemi
 • C) Revize işlemi
 • D) Ekleme işlemi
 • E) Tahakkuk işlemi
 • 5018 sayılı Kanun uyarınca merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin bütçeleri arasındaki ödenek aktarmaları aşağıdakilerden hangisi ile yapılır?


 • A) Kanun ile
 • B) Yönetmelik ile
 • C) Bakanlar Kurulu Kararı ile
 • D) Tüzük ile
 • E) Maliye Bakanlığının izni ile

 • Etiketler: 5018 sayılı kanun çıkmış sorular çöz, 5018 deneme sınavı çöz, 5018 soruları çöz
  5018 Sayılı Kanun ile Çıkmış Sorular sorularını online çözebilirsiniz.