Yükleniyor

MEB Görevde Yükselme Deneme

5442 sayılı İl İdaresi Kanunu Deneme Sınavı

5442 sayılı İl İdaresi Kanunu Deneme Sınavı


Testin En İyisi

ziyaretçi Başarı Oranı: %100 Doğru: 14 Yanlış: 0 Boş: 0
5442 sayılı il idarei Kanunu'na göre "kaymakamların hukuki durumları, görev ve yetkileri" ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 • A) Kaymakam, valinin tasvibi olamadan ilçe genel ve özel kolluk kuvvetleri mensuplarının geçici veya sürekli olarak yerlerini değiştirebilir.
 • B) Kaymakamlar, ilçe idare şube başkanlarının genel, özel ve kolluk amirlerinin birinci derecede, diğer memurların ikinci derecede sicil amirleridir.
 • C) Kaymakam, ceza ve tevkifevlerinin muhafazasını ve cumhuriyet savcısı ile birlikte hükümlü ve tutukluların sağlık şartlarını gözetim ve denetimi altında bulundurur.
 • D) İlçe çevresindeki belediyelerin başkanlarıyla köy muhtarları, üst makamlara kendi idarelerinin iş ve ihtiyaçlarıyla ilgili yazışmalarını kaymakamlık vasıtasıyla yaparlar.
 • E) Kaymakam, ilçede Hükümetin temsilcisidir.
 • I. Uyarma

  II. Kınama

  III. Aylıktan kesme

  IV. Kademe Durdurma

  5442 sayılı İl idaresi Kanunu'na göre valiler, memurlara Memurun Kanunu'ndaki usulüne göre savunmasını aldıktan sonra yukarıdaki cezalardan hangisi/hangilerini verebilirler?

 • A) Yalnız I
 • B) I ve II
 • C) I ve III
 • D) I, II, III
 • E) I, II, III ve IV
 • 5442 sayılı İl idaresi Kanunu'na göre, valiler aşağıdakilerden hangisinin ikinci sicil amiridir?

 • A) Kaymakam
 • B) Vali muavini
 • C) İlköğretim Müfettişleri Başkanı
 • D) İl idare Şube Başkanları
 • E) İl ve Bölge Muhakemat Müdürleri
 • 5442 sayılı İl idaresi Kanunu'na göre, köy ve kasabaların aynı ilçe içinde bir bucaktan başka bir bucağa bağlanması, köy adlarının değiştirilmesi, köylerin birleştirilmesi ve ayrılması, bir köy, mahalle veya semtin o köyden ayrılıp başka bir köy ile birleştirilmesi aşağıdakilerden hangisi ile olur?

 • A) Bakanlar Kurulu kararı ile
 • B) İçişleri Bakanlığının onayı ile
 • C) Kanunla
 • D) Tüzükle
 • E) Yönetmelikle
 • 5442 sayılı İl idaresi Kanunu'na göre, vali, idare şube başkanlarını, idarede birliğin sağlanması, işlerin gözden geçirilerek düzenleştirilmesi, teşkilatın ahenkli çalışması için gereken tedbirlerin alınmasını görüşmek için yılda kaç defadan az olmamak üzere toplantıya çağırır?

 • A) 1
 • B) 2
 • C) 3
 • D) 4
 • E) 6
 • 5442 sayılı İl idaresi Kanunu'na göre, valiler, ilin yönetim, ekonomi, sağlık ve sosyal yardım, kültür ve bayındırlık işleriyle ilgili hizmetlerin ahenkli olarak yürütülmesi için alınması gereken en uygun tedbirler görüşülmek üzere kaymakamları yılda kaç defa toplantıya çağırır?

 • A) 1
 • B) 2
 • C) 3
 • D) 4
 • E) 5
 • 5442 sayılı İl idaresi Kanunu'na göre, il idare şube başkanları kendi şubelerine taallük eden işlerin yürütülmesinden ve şubeleri memur ve müstahdemlerinin kanun, tüzük, yönetmelik ve Hükümet kararlarıyle belirtilen ödev ve görevlerinin sürat ve intizamla yapılmasından aşağıdakilerden hangisine karşı sorumludurlar?

 • A) Vali
 • B) Kaymakam
 • C) Belediye Başkanı
 • D) İl Genel Meclisine
 • E) İç işleri Bakanlığına
 • 5442 sayılı İl idaresi Kanunu'na göre, kaymakamlığa sadece aşağıdakilerden hangisi vekalet edebilir?

 • A) İlçe idare şube başkanı
 • B) İlçe müdürleri
 • C) Genel kolluk amiri
 • D) Mülki idare amirliği hizmetleri sınıfından olanlar
 • E) İlçe belediye encümeni
 • 5442 sayılı İl idaresi Kanunu'na göre, kaymakamlar, atama yetkisi tayini kendisine ait memurlara, Memurlar Kanunundaki yıllık izin, süresine mahsup edilmek üzere kaç güne kadar izin verebilir?

 • A) 3
 • B) 5
 • C) 7
 • D) 15
 • E) 30
 • I. En az üniversite veya bu dereceli okul mezunu olmak,

  II. Bilfiil askerlik hizmetini bitirmiş ve yaşı 30 u geçmemiş olmak,

  III. Vücutça sağlam olmakla beraber memleketin her ikliminde vazife görmeye ve her vasıta ile dolaşmaya kabiliyetli oldukları hastaneler sağlık kurullarınca tasdik edilmiş olmak,

  5442 sayılı İl idaresi Kanunu'na göre, ilk defa bucak müdürü olabilmek için yukarıda verilenlerden hangisi/hangileri gereken şartlardandır?

 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) I ve II
 • D) II ve III
 • E) I, II ve III
 • I. Defterdar,

  II. Milli Eğitim Müdürü,

  III. Tarım ve Veteriner Müdürleri,

  IV. Tahrirat Katibi

  5442 sayılı İl idaresi Kanunu'na göre, İl idare kurulu'nda yukarıdakilerden hangileri bulunur?

 • A) I ve II
 • B) II ve III
 • C) I, II ve IV
 • D) I, II, III
 • E) I, II, III ve IV
 • I. Kaymakam, ilçe memurlarına takdirnamede verebilir.

  II. Kaymakamlarca re'sen verilen cezalar kesindir.

  III. Kaymakamlar, ilçenin idare şube başkanlariyle ikinci derecedeki memurlarına, uyarma, kınama cezaları verebilir.

  5442 sayılı İl idaresi Kanunu'na göre, yukarıda verilenlerden hangisi/hangileri kaymakamların görev ve yetkilerindendir?

 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) Yalnız III
 • D) II ve III
 • E) I, II ve III
 • 5442 sayılı İl idaresi Kanunu'na göre, kaymakamlar, ilçe idare şube başkanlarına acele hallerde kaç güne kadar izin verebilir?

 • A) 3
 • B) 4
 • C) 5
 • D) 7
 • E) 8
 • 5442 sayılı il idaresi kanununa göre, valilerce verilin cezalar ne zaman sicile geçer?

 • A) Tebliğ tarihinden itibaren
 • B) Tebliğ tarihinden 7 gün sonra
 • C) Tebliğ tarihinden 10 gün sonra
 • D) Tebliğ tarihini izleyen ilk iş günü
 • E) Tebliğ tarihinden 15 gün sonra


 • 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu Deneme Sınavı

  5442 sayılı İl İdaresi Kanunu Deneme Sınavı
  5442 sayılı İl İdaresi Kanunu Deneme Sınavı
  5442 sayılı İl İdaresi Kanunu Deneme Sınavı
  Etiketler: 5442 sayılı il idaresi kanunu deneme sınavı, il idaresi kanunu sınavı, görevde yükselme soruları
  5442 sayılı İl İdaresi Kanunu Deneme Sınavı sorularını online çözebilirsiniz.
  5442 sayılı İl İdaresi Kanunu Deneme Sınavı