Yükleniyor

MEB Görevde Yükselme Deneme

5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu TEST

5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu TEST


Testin En İyisi

Asaf Başarı Oranı: %90.47 Doğru: 19 Yanlış: 2 Boş: 0
5580 sayılı özel Öğretim Kurumları Kanunu'na göre kurumlann müdürleri aşağıdakilerden hangisi tarafından seçilir?

 • A) Kurucu/kurucu temsilcisi
 • B) Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü
 • C) İlçe Milli eğitim müdürlüğü
 • D) Valilik
 • E) İl Milli eğitim müdürlüğü
 • 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumlan Kanunu'na göre "eğilim-öğretim ve kurumların yönetimi" ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • A) Kurumlarda eğitim-öğretim ve yönelim, 652 sayılı "Milli Eğitim Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Karamame"de edilen Türk Milli Eğiliminin genel amaç ve temel ilkelerine uygun olarak yürütülür.
 • B) Kurumun veya yönetimleri birleştirilen kurumların bir müdür tarafından yönetilmesi esastır.
 • C) Bir kimse birden fazla kurumun kurucusu olabilir.
 • D) Üzerinde müdürlük görevi bulunmayan kurucu/ kurucu temsilcisi, kurumun eğitim·-öğretimine ve bunlarla ilgili yönetim işlerine karışamaz.
 • E) Hepsi
 • 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumlan Kanunu'na göre "kurum açma izninin iptali, kurumun kapatılması, devri ve nakli" ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 • A) Kapanan veya kapatılan kurum; mühürlerini, yönetici, öğretmen ve öğrencilerle ilgili bütün defterlerini, dosyalarını ve diğer evrakını ilgili valiliğe devir ve teslim etmeye mecburdur.
 • B) Devir ve teslimden kaçınan veya bu görevi savsaklayan kurucu veya kurucu temsilcisi hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun ilgili maddesi uygulanır.
 • C) Kurumların devri ve nakline ilişkin usül ve esaslar yönergeyle belirlenir.
 • D) Kurum açma izni verilen kurumlarda iki yıl içinde öğretime başlamayan ile amacı dışında kullanıldığı tespit edilen kurumun, kurum açma izinleri iptal edilir.
 • E) Hepsi
 • I. Rum

  II. Ermeni

  III. Musevi

  5580 sayılı özel Öğretim Kurumları Kanunu'na göre, yukandaki azınlıklardan hangileri, Lozan Antlaşması ile güvence altına alınmış ve kendi azınlığına mensup Türkiye Cumhuriyeti uyruklu öğrencilerin devam ettiği okul öncesi eğitim, ilköğretim ve ortaöğretlm özel okullarını kurabilir?

 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) II ve III
 • D) I, II ve III
 • E) Yalnız III
 • 5580 sayılı özel Öğretim Kurumları Kanunu'na göre, asağıdakllerden hangisi on iki yaş ve altındaki öğrencilerin, derslerine çalışmalarına, ödev ve projelerini yapmalarına yardımcı olmak; ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda sosyal, sanatsal, sportif ve kültürel faailyetlerin yürütüldüğü özel öğretim kurumlarını ifade eder?

 • A) Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi
 • B) Öğrenci etüt eğilim merkezi
 • C) Özel eğilim okulu
 • D) Çeşitli kurslar
 • E) Tamamlayıcı ve yetiştirici kurslar
 • 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumlan Kanunu'na göre "kurum açma izni" ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 • A) Bir kurumda öğretime başlayabilmek için kurum açma izni alınması zorunludur.
 • B) İzin başvuruları ilgili milli eğilim müdürlüğüne yapılır.
 • C) Valilikçe yapılan inceleme sonucunda açılması uygun görülen okullar dışındaki kurumlara kurum açma izni verilir.
 • D) Kurum açma izni alınana kadar, kuruma öğrenci kaydı yapılabilinir.
 • E) Hepsi
 • 5580 sayılı özel Öğretim Kurumları Kanunu'na göre kurum açma izni talebinin valilikçe reddedilmesi halinde, kurucu veya kurucu temsilcisi tarafından taleplerinin reddine ilişkin işlemin tebliğinden itibaren onbeş iş günü içinde Bakanlığa itirazda bulunulabilir.

  İtiraz, Bakanlıkça kaç iş günü içinde karara bağlanır?

 • A) 15
 • B) 10
 • C) 7
 • D) 5
 • E) 3
 • 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu'na göre, kurum açacak veya açılmış bir kurumu devralacak olan gerçek kişilerle tüzel kişilerin temsilcilerinde; affa uğramış olsalar bile yüz kızartıcı bir suçtan yahut kasdi bir suçtan dolayı en fazla kaç ay hapis cezası ile mahküm edilmemiş olma şartı aranır?

 • A) 5
 • B) 6
 • C) 7
 • D) 8
 • E) 10
 • 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu'na göre, kurum binalarının nitelikleri, bu binalarda açılabilecek kurumlar ile her tür tesis ve donanıma ilişkin standartlar aşağıdakilerden hangisi tarafından belirlenir?

 • A) Valilikçe
 • B) Bakanlıkça
 • C) İl milli eğitim müdürlüğünce
 • D) İlçe milli eğitim müdürlüğünce
 • E) Kaymakamlıkça
 • 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumlan Kanunu'na göre, meyhane, kahvehane, kıraathane, bar, elektronik oyun merkezleri gibi umuma açık yerler ile açık alkollü içki satılan yerlerin, okul binalanndan kapıdan kapıya en fazla kaç metre uzaklıkta bulunması zorunludur?

 • A) 50
 • B) 75
 • C) 100
 • D) 150
 • E) 300
 • 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu'na göre, meyhane, kahvehane, kıra· athane, bar, elektronik oyun merkezleri gibi umuma açık yerler ile açık alkollü içki satılan yerlerin, okul binalarından kapıdan kapıya en az 100 metre uzaklıkta bulunması zorunluluğu aşağıdaki eğitim kurumlarından hangisinde aranmaz?

 • A) Özel eğitime muhtaç bireylerin devam ettikleri öğretim kurumları
 • B) Bilim ve Sanat Merkezi
 • C) Rehberlik Araştırma Merkezleri
 • D) Halk Eğitim Merkezi
 • E) Ortaöğretim Kurumlarında
 • 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu'na göre, meyhane, kahvehane, kıraathane, bar, elektronik oyun merkezleri gibi umuma açık yerler ile açık alkollü içki satılan yerlerin, okul binalarından kapıdan kapıya en az yüz metre uzaklıkta bulunması zorunludur.

  Buna göre, uzaklıkla llglll müştereken hazırlanacak yönetmelik çalışmalarında aşağıdaki bakanlıklardan hangisi yer almaz?

 • A) İçişleri Bakanlığı
 • B) Bayındırlık ve İskan Bakanlığı
 • C) Sağlık Bakanlığı
 • D) Kültür ve Turizm Bakanlığı
 • E) Hepsi
 • I. Özel öğretim kurumları, kurum açma şartlarından herhangi birini kaybetmesi

  II. Mevzuatta belirtilen sayıda personel çalıştırılmaması

  III. Reklam ve ilana ilişkin gerekli şartların yerine getirilmemesi

  5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu'na göre, yukarıdaki durumlardan hangisi veya hangilerinin gerçekleşmesi halinde, davranışın ağırlık derecesine göre onbeş günden az olmamak kaydıyla üç aya kadar geçici olarak kurum açma izni veren makam tarafından kapatılır?

 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız III
 • C) I ve III
 • D) I, II ve III
 • E) II ve III
 • 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumlan Kanunu'na göre, bir kurumun öğretime başladığı tarihten itibaren mevcut ders saati sayısının, kuruluşundan kaç yıl sonra en az üçte ikisinin asıl görevi bu kurumlarda olan öğretmen tarafından okutulması zorunludur?

 • A) 5
 • B) 4
 • C) 3
 • D) 2
 • E) 1
 • 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumlan Kanunu'na göre "kurumlarda çalıştırılacak personel" ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 • A) Ders saati ücretli olarak görevlendirileceklerle ilgili diğer hususlar yönetmelikle belirlenir.
 • B) Uzman öğretici, usta öğretici ve öğretmenlik yapma nitelik ve şartlarını taşıyan diğer Devlet memurlarına, ilgili birimlerin izniyle haftada on saati geçmemek üzere ücretli ders görevi verilebilir.
 • C) Milli eğilim müdürlüğünün izni alınmadan müdür ile diğer yönetici, öğretmen, uzman öğretici ve usta öğreticiler işe başlatılamaz.
 • D) Kurumların eğitim-öğretim ve yönetim hizmetlerinin, asıl görevi bu kurumlarda olan yönetici ve eğitim-öğretim elemanları ile yürütülmesi esastır.
 • E) Hepsi
 • I. 1702 sayılı Kanun

  II. 657 sayılı Kanun

  III. 4483 sayılı Kanun

  IV. 3628 sayılı Kanun

  5580 sayılı Özel Öğretim Kurumlan Kanunu'na göre, yukarıdaki kanunlardan hangilerine göre Devlet memurluğundan çıkarma cezasını gerektiren fiil ve hallerin işlenmesi halinde, Bakanlığın görüşü alınmak suretiyle personelin görevine, izni veren makam tarafından son verilir?

 • A) I ve II
 • B) I, II ve III
 • C) II, III ve IV
 • D) I, II, III ve IV
 • E) I, III ve IV
 • 5580 sayılı özel Öğretim Kurumlan Kanunu'na göre, kaç defa teftiş raporuyla başarısızlığı tespit edilen yönetici, öğretmen, uzman öğretici ve usta öğretlcllerln çalışma izni, izni veren makam tarafından iptal edilir?

 • A) 2
 • B) 3
 • C) 4
 • D) 5
 • E) 7
 • 5580 sayılı özel Öğretim Kurumlan Kanunu'na göre, kurumların teftiş ve denetlenmesi sırasında aşağıdakilerden hangisi, lüzum görülen durumlarda kurumun yönetici, öğretmen, uzman öğretici ve usta öğreticilerini görevden uzaklaştırabilir?

 • A) Bakanlık
 • B) Valilik
 • C) il Milli Eğitim Müdürlüğü
 • D) Kaymakamlık
 • E) ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü
 • 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu'na göre, kurumlar ve bu kurumlarda görevli personel, aşağıdakilerden hangisinin denetimi ve gözetimi altındadır?

 • A) İçişleri Bakanlığı
 • B) Valilik
 • C) Milli Eğilim Bakanlığı
 • D) Kaymakamlık
 • E) İlgili Milli Eğitim Müdürlüğü
 • 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumlan Kanunu'na göre, özel öğretim kurumlan, öğrenim gören öğrenci sayısının yüzde kaçından az olmamak üzere ücretsiz öğrenci okutmakla yükümlüdür?

 • A) 7
 • B) 4
 • C) 3
 • D) 2
 • E) 1
 • 5580 sayılı özel Öğretim Kurumlan Kanunu'na göre ilkokul, ortaokul, lise ve özel eğitim okulları için hangi tarihten sonra verilen kurum açma izinleri, ertesi eğitim-öğretim yılından itibaren geçerlidir?

 • A) 1 Ekim
 • B) 1 Eylül
 • C) 1 Haziran
 • D) 1 Temmuz
 • E) 1 Ocak


 • 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu TEST

  5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu TEST
  5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu TEST
  5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu TEST
  Etiketler: 5580 sayılı özel öğretim kurumları kanunu test, 5580 kanun soruları, 5580 sayılı test
  5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu TEST sorularını online çözebilirsiniz.
  5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu TEST