Yükleniyor

YKS-TYT Tarih Test

Arayış Yılları XII. Yüzyıl Test

Arayış Yılları XII. Yüzyıl Test


Testin En İyisi

ziyaretçi Başarı Oranı: %100 Doğru: 12 Yanlış: 0 Boş: 0
Lehistan’ın Boğdan’ın içişlerine karışması ve buraya asker göndermesi üzerine Osmanlı - Lehistan Savaşı başlamıştır. II. Osman, Hotin kalesini kuşatmış, fakat askerlerin disiplinsiz davranışları yüzünden alamamıştır.

Bu durum II. Osman’ın aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmek istemesine neden olmuştur?

 • A) Islahatlara son vermek
 • B) Saray masraflarını kısıtlamak
 • C) Şeyhülislamların yetkilerini kısıtlamak
 • D) Yeniçeri Ocağını kaldırma
 • E) Başkenti Anadolu’ya taşımak
 • Bugünkü Türkiye- İran sınırını büyük oranda belirleyen antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Kasr-ı Şirin Antlaşması
 • B) Nasuh Paşa Antlaşması
 • C) Ferhat Paşa Antlaşmas
 • D) Amasya Antlaşması
 • E) Serv Antlaşması
 • Osmanlı Devleti’nde, yeniden canlanma ve altın çağa dönme politikalarının başladığı, sorunların baskı ve şiddetle çözümlenmeye çalışıldığı dönemdir. Fakat, ilk kez geniş toprakların kaybedilmesi ile bu yüzyılın politikaları başarısızlıkla sonuçlanmıştır.

  Yukarıda özellikleri verilen dönem aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) 16. yüzyıl/ Yükselme dönemi
 • B) 17. yüzyıl/ Duraklama dönemi
 • C) 18. yüzyıl/ Gerileme dönemi
 • D) 19. yüzyıl/ Dağılma dönemi
 • E) 20. yüzyıl/ Parçalanma dönemi
 • Mülkiyeti devlete ait olan miri toprakların kullanma hakkı kişilere bırakılmış, ancak toprağı bir yıl ekmeyene ödemekle yükümlü olduğu verginin iki katı olan çiftbozan vergisi ödeme zorunluluğu getirilmiş; bu sürenin üç yılı aşması halinde ise toprakların tasarruf hakkından mahrum edileceği belirtilmiştir.

  Osmanlı Devleti’ndeki bu uygulamanın temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Reayayı sosyal güvenceye kavuşturmak
 • B) Üretimin sürekliliğini sağlamak
 • C) Devletin vergi gelirini artırmak
 • D) Köylünün şehre göçmesini engellemek
 • E) Toprak reformuna zemin hazırlamak
 • Osmanlı Devleti’nin yapmış olduğu;

  I. Zitvatoruk Antlaşması

  II. Pasarofça Antlaşması

  III. Karlofça Antlaşması aşağıdaki devletlerden hangisiyle yapılmıştır?

 • A) İran
 • B) Rusya
 • C) Avusturya
 • D) İngiltere
 • E) Fransa
 • Osmanlı Devleti’nin doğuda en geniş sınırlara ulaştığı antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Amasya
 • B) Serav
 • C) Bucaş
 • D) Ferhat Paşa
 • E) Kasrı Şirin
 • Osmanlı Devleti aşağıdaki antlaşmalardan hangisi sonucunda batıda ilk kez büyük çaplı toprak kayıpları yaşayarak Batı karşısında genellikle savunmaya dayalı bir siyaset izlemeye başlamıştır?

 • A) Vasvar
 • B) Nasuh Paşa
 • C) Zitvatorok
 • D) Karlofça
 • E) Bucaş
 • XVII. yüzyıl ıslahatlarının genel özellikleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • A) Devlet politikası haline getirilememiştir.
 • B) Baskı ve şiddete dayalı olarak yapılmıştır.
 • C) Sorunlara köklü çözümler getirememiştir.
 • D) Kişilere bağlı olarak yapılmıştır.
 • E) Batı etkisiyle ilk yenilikler denenmiştir.
 • XVII. yüzyılda tımar sisteminin bozulması aşağıdakilerden hangisine ortam hazırladığı söylenemez?

 • A) Devletin ücretli asker alımı yapmasına
 • B) Taşrada asayiş ve otorite zafiyetinin doğmasına
 • C) Çiftbozan konumuna düşen reaya sayısının artmasına
 • D) Ülke içerisinde nüfusun dengeli dağılımının bozulmasına
 • E) İltizam ve mukataa sistemlerinin ilk kez uygulamaya konulmasına
 • • Zağros Dağları iki ülke arasında sınır olacak

  • Bağdat, Osmanlı Devleti’nde Revan ve Azerbaycan ise İran’da kalacak

  • Kafkaslar, Osmanlı Devleti ile Sefeviler arasında paylaşılacak

  Yukarıda verilen maddeler aşağıdaki antlaşmalardan hangisine aittir?

 • A) Kasr-ı Şirin
 • B) Amasya
 • C) Serav
 • D) Nasuh Paşa
 • E) Ferhat Paşa
 • Osmanlı Tarihi’nde ilk kez saraya sunduğu bazı şartların kabul edilmesiyle sadrazam olmayı kabul eden IV. Mehmet Dönemi ıslahatçı devlet adamı, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Tarhuncu Ahmet Paşa
 • B) Köprülü Mehmet Paşa
 • C) Köprülü Fazıl Ahmet Paşa
 • D) Merzifonlu Kara Mustafa Paşa
 • E) Amcazade Hüseyin Paşa
 • Girit adasının 1645-1669 yılları arasında uzun süren bir kuşatma sonucu fethedilmesi;

  I. Osmanlı donanmasının eski gücünde olmadığı,

  II. Denizcilik alanında Batı tarzı çalışmalar yapıldığı,

  III. Kuşatmanın mali açıdan hazineye fazlaca yük getirdiğini yargılarından hangilerini kanıtlar niteliktedir?

 • A) Yalnız I.
 • B) Yalnız II.
 • C) Yalnız III.
 • D) I ve III.
 • E) I, II ve III.


 • Arayış Yılları XII. Yüzyıl Test

  Arayış Yılları XII. Yüzyıl Test
  Arayış Yılları XII. Yüzyıl Test
  Arayış Yılları XII. Yüzyıl Test
  Etiketler: arayış yılları test, arayış yılları pdf
  Arayış Yılları XII. Yüzyıl Test sorularını online çözebilirsiniz.
  Arayış Yılları XII. Yüzyıl Test