Yükleniyor

AYT-TYT Tarih Testleri

Osmanlı Devleti'nde Kültür ve Medeniyet Test


Testin En İyisi

ziyaretçi Başarı Oranı: %93.75 Doğru: 15 Yanlış: 1 Boş: 0
Osmanlı merkez hazinesinden herhangi bir ödeme yapılmadan sosyal, kültürel ve dini hayatla ilgili bir çok kamu hizmetinin yapılması aşağıdakilerden hangisi ile mümkün olmuştur?


 • A) Tımar sistemi
 • B) Vakıf sistemi
 • C) Devşirme sistemi
 • D) İltizam sistemi
 • E) Kapıkulu sistemi
 • Osmanlı Devleti'nde askeri ve idari örgütlenmede idari birimlerin başında bulunan görevliler bulundukları bölgede öncelikle aşağıdakilerden hangisini temsil etmişlerdir?


 • A) Devletin ekonomik gücünü
 • B) Padişahın otoritesini
 • C) Bölge halkını
 • D) Adaleti ve yargı gücünü
 • E) Sadrazamın yürütme gücünü
 • Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde ortaya çıkan memleket sandıklarının kuruluş amacı aşağıdakileren hangisidir?


 • A) Çiftçilere kredi sağlamak
 • B) Silah sanayisinin gelişmesine katkıda bulunmak
 • C) Yerli tüccarları yabancı tüccarlara karşı desteklemek
 • D) Sosyal kuruluş olarak hizmet vermek
 • E) Sanayi yatırımlarını desteklemek
 • Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'ndeki idari birimlerden biri değildir?


 • A) Köy
 • B) Sancak
 • C) Kaza
 • D) Eyalet
 • E) İltizam
 • Osmanlı Devleti'nde kadı ve müderrisleri atama ve görevden alma işlerini yürüten divan üyesi aşağıdakilerden hangisidir?


 • A) Defterdar
 • B) Kazasker
 • C) Nişancı
 • D) Sadrazam
 • E) Şeyhülislam
 • - Ülkede asayiş ve huzur ortamının bulunması

  - Uzun, alt bağlantıları bulunan ve güvenliği sağlanmış yol ağlarının olması

  Osmanlı Yükselme döneminde görülen yukarıdaki durumların öncelikle aşağıdaki alanların hangisini olumlu yönde etkilediği söylenebilir?


 • A) Eğitim
 • B) Savunma
 • C) Ticaret
 • D) Mimari
 • E) Tarım
 • Aşağıdakilerden hangisi XVI. yüzyılın sonlarından itibaren Osmanlı ülkesinde görülen büyük çaplı nüfus hareketlerinin nedenlerinden biri değildir?


 • A) Uzun ve yıpratıcı savaşlar
 • B) Ekonomik buhranlar ve işsizlik
 • C) Hızlı nüfus artışı
 • D) Eşkiyalık hareketleri
 • E) Veraset sisteminin değiştirilmesi
 • Osmanlı Devleti, halkın divana şikayet hakkını kullanabilmesinin yolunu açık tutmaya önem vermiştir.

  Aşağıdakilerden hangisi böyle bir uygulamanın amaçlarından biridir?


 • A) Devletin sürekliliği için adil bir yönetim kurmak
 • B) Kültür çatışmasının ortaya çıkmasını önlemek
 • C) Halkın yönetime katılmasını sağlamak
 • D) Devletin toplum üzerindeki haklarını korumak
 • E) Halkı, din ve kültür yönünden birleştirmek
 • Osmanlı Devleti'nde seyfiye, kalemiye ve ilmiye sınıflarının dışında kalan, dolayısıyla yönetime katılmayan bununla birlikte devlete vergi veren kesim aşağıdakilerden hangisidir?


 • A) Padişahlar
 • B) Bürokratlar
 • C) İlim adamları
 • D) Reaya
 • E) Askerler
 • Tanzimat döneminde İslam hukukunun çağın ihtiyaçlarına göre yeniden yorumlanması ve Batı hukuk tekniğiyle yeniden düzenlenmesi ile ortaya çıkan hukuk belgesi aşağıdakilerden hangisidir?


 • A) Kanun-ı Esasi
 • B) Teşkilat-ı Esasiye
 • C) Islahat Fermanı
 • D) Mecelle
 • E) Tanzimat Fermanı
 • Osmanlı Devleti'nde adet-i ağnam vergisinin ekonomide önemli bir yer tutması aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?


 • A) Ağnam vergisinin halktan peşin olarak alındığının
 • B) Tarımın ülke ekonomisinde önemli bir yer tuttuğunun
 • C) İthalat ve ihracatın arttığının
 • D) Ülkenin yeraltı kaynakları bakımından zengin olduğunun
 • E) Ülke genelinde hayvancılığın önemli bir yer tuttuğunun
 • Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nde tımar sisteminin bozulmasının sonuçlarından değildir?


 • A) İdari, askeri ve mali sistemin işleyişinin zedelenmesi
 • B) Kapıkulu askerlerinin devlet üzerindeki etkisinin artması
 • C) Kapıkulu ordusundaki asker sayısının çoğalması
 • D) Merkezi hazinenin yükünün artması
 • E) Şehzadelerin yönetim deneyimi fırsatı bulamaması
 • Aşağıda bazı Osmanlı padişahları ile yapmış oldukları uygulamalar verilmiştir.

  Bu eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?


 • A) II. Mahmut - İlk resmi gazetenin çıkarılması
 • B) III. Selim - Avrupa'da daimi elçiliklerin açılması
 • C) II. Mehmet - Nizam-ı Cedit Ordusu'nun kurulması
 • D) I. Mahmut - Kara Mühendishanesi'nin açılması
 • E) IV. Murat İçki ve tütün yasağının konulması
 • Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı eğitim sistemindeki bozulmanın nedenlerinden biri değildir?


 • A) Ehil olmayan kimselere müderrislik verilmesi
 • B) Pozitif bilimlere gereken önemin verilm
 • C) Avrupa'nın bilim ve teknikte ilerlemesi
 • D) İlmiye mensupları arasında rüşvetin yaygınlaşması
 • E) Medreselerde belli konular ve kitapların dışına çıkılamaması
 • Osmanlı Devleti'nde dinin etkisi dışında yeni kültür ortamlarının oluşması aşağıdakilerden hangisinin bir sonucudur?


 • A) Pozitivist düşüncenin yaygınlaşmasının
 • B) Askeri ıslahatlara ağırlık verilmesinin
 • C) Ulusçuluk fikrinin benimsenmesinin
 • D) Halka din ve ibadet özgürlüğünün tanınmasının
 • E) Ulusların benliklerini korumalarına izin verilmesinin
 • XVlll. yüzyıla kadar Osmanlı düşünce hayatının oluşmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi daha azdır?


 • A) İslam hukukunun
 • B) Eski Türk geleneklerinin
 • C) Yaşanılan coğrafyanın
 • D) Avrupa kültürünün
 • E) Türk aile yapısının

 • Etiketler: osmanlı devleti kültür ve medeniyet test, osmanlı kültür medeniyet test, yks tarih soruları çöz
  Osmanlı Devleti'nde Kültür ve Medeniyet Test sorularını online çözebilirsiniz.