Yükleniyor

MEB Görevde Yükselme Deneme

Devlet Memurları Kanunu (657) Deneme Sınavı (Sayılarla 2)


Testin En İyisi

ziyaretçi Başarı Oranı: %100 Doğru: 20 Yanlış: 0 Boş: 0
657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, kanser, verem ve akıl hastalığı gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığa yakalanan memura ilk seferinde en fazla kaç aya kadar hastalık izni verilebilir?


 • A) 6
 • B) 12
 • C) 18
 • D) 24
 • E) 48
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre memura, eşinin kardeşinin ölümü halinde isteği üzerine kaç gün izin verilir?


 • A) 3
 • B) 5
 • C) 6
 • D) 7
 • E) 10
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre kadın memura, doğum sonrası analık izni süresinin bitim tarihinden itibaren ilk altı ayda günde kaç saat süt izni verilir?


 • A) 1
 • B) 1,5
 • C) 2
 • D) 3
 • E) 4
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, Devlet memurlarına beş hizmet yılını tamamlamaları ve istekleri halinde memuriyetleri süresince iki defada kullanılmak üzere en fazla ne kadar süre ile aylıksız izin verilebilir?


 • A) 6 ay
 • B) 12 ay
 • C) 18 ay
 • D) 24 ay
 • E) 36 ay
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, aylıksız izin süresinin bitiminden önce mazereti gerektiren sebebin ortadan kalkması hallnde kaç gün içinde göreve dönülmesi zorunludur?


 • A) 1 gün
 • B) 3 gün
 • C) 5 gün
 • D) 7 gün
 • E) 10 gün
 • 657 sayılı Kanun'a göre, üç yaşını doldurmamış bir çocuğu eşiyle birlikte veya münferit olarak evlat edinen memurlar ile memur olmayan eşin münferit olarak evlat edinmesi halinde memur olan eşlerine, çocuğun ana ve babasının rızasının kesinleştiği tarihten itibaren, istekleri üzerine kaç aya kadar aylıksız izin verilir?


 • A) 3
 • B) 6
 • C) 18
 • D) 12
 • E) 24
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 122. Maddesine göre ilgili makamlar tarafından uygun görülmesi halinde "üstün başarı belgesi" verilenlere, en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) yüzde kaçı oranına kadar ödül verilebilir?


 • A) 50
 • B) 75
 • C) 100
 • D) 150
 • E) 200
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre bir memur özürsüz olarak bir yılda toplam kaç gün göreve gelmezse Devlet memurluğundan çıkarılır?


 • A) 30
 • B) 20
 • C) 10
 • D) 7
 • E) 3
 • 657 sayılı Devlet Memurlatı Kanununa göre, öğrenim durumları nedeniyle yükselebilecekleri kadroların son kademelerinde bulunan Devlet memurlarının, kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının verilmesini gerektiren hallerde, brüt aylıklarının en fazla ne kadarı kesilir?


 • A) 1/30
 • B) 1/8
 • C) 1/6
 • D) 1/4
 • E) 1/2
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, aynı derecede cezayı gerektiren fakat ayrı fili veya haller nedeniyle verilen disiplin cezalarının kaçıncı uygulamasında bir derece ağır ceza verilir?


 • A) 1
 • B) 2
 • C) 3
 • D) 4
 • E) 5
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinde sayılan fiil ve halleri işleyenler hakkında, bu fiil ve hallerin işlendiği tarihten itibaren aşağıda belirtilen hangi sürede ceza verme yetkisi zaman aşımına uğrar?


 • A) 1 ay
 • B) 3 ay
 • C) 6 ay
 • D) 12 ay
 • E) 24 ay
 • 657 sayılı Kanun'a göre, disiplin cezasını gerektiren fiil ve hallerin işlendiği tarihten itibaren ne kadar süre içinde disiplin cezası verilmediği takdirde ceza verme yetkisi zaman aşımına uğrar?


 • A) 3 ay
 • B) 6 ay
 • C) 12 ay
 • D) 24 ay
 • E) 48 ay
 • 657 sayılı Devlet Memurlan Kanununa göre disiplin amlrlerl uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalannı kaç gün içerisinde vermek zorundadır?


 • A) Soruşturmanın tamamlandığı günden itibaren 7 gün içinde
 • B) Soruşturmanın tamamlandığı günden itibaren 10 gün içinde
 • C) Soruşturmanın tamamlandığı günden itibaren 15 gün içinde
 • D) Soruşturmanın tamamlandığı günden itibaren 20 gün içinde
 • E) Soruşturmanın tamamlandığı günden itibaren 30 gün içinde
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda yer alan dlslplln hükümleri doğrultusunda, memura disiplin cezası verilmeden önce, savunmasını yapması için verilmesi gereken asgari süre aşağıdakilerden hangisidir?


 • A) 3 gün
 • B) 5 gün
 • C) 7 gün
 • D) 10 gün
 • E) 15 gün
 • 657 sayılı Kanuna göre, kademe ilerlemeslnln durdurulması cezası ile tecziye edilenler aşağıdaki hangi süre dolduktan sonra bölge ve il teşkilatlarının en üst yönetici kadrolanna atanablllrler?


 • A) 6 ay
 • B) 1 yıl
 • C) 3 yıl
 • D) 5 yıl
 • E) 10 yıl
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre; görevden uzaklaştırılan ve görevi ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınan memurlara bu süre içinde aylıklarının ne kadarı ödenir?


 • A) Üçte biri
 • B) Dörtte üçü
 • C) Üçte ikisi
 • D) Dörtte biri
 • E) Beşte üçü
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre disiplin cezalarında yapılan itiraz mercileri, itiraz dilekçesi ile karar ve eklerinin kendilerine intikalinden itibaren kaç gün içinde kararlarını vermek zorundadır?


 • A) 10
 • B) 15
 • C) 30
 • D) 45
 • E) 60
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, görev değişikliği halinde hesaplarını, görevi devralanlara devir zorunluluğu bulunan saymanların devir süresi aşağıdakilerden hangisidir?


 • A) 1 gün
 • B) 3 gün
 • C) 5 gün
 • D) 7 gün
 • E) 10 gün
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre, sağlık kurulu raporu üzerine verilen hastalık izinleri, hariç olmak üzere bir takvim yılı içinde kullanılan hastalık izin süreleri toplamının 7 günü aşması halinde, aşan sürelere isabet eden zam ve tazminatlar yüzde kaç eksik ödenir?


 • A) 5
 • B) 10
 • C) 15
 • D) 20
 • E) 25
 • 657 sayılı Devlet Memurlan Kanunu'na göre, memurun çocuklarından her birine hangi gösterge rakamının aylık katsayısı ile çarpılması sonucu elde edilecek miktar üzerinden aile yardım ödeneği ödenir?


 • A) 100
 • B) 150
 • C) 200
 • D) 250
 • E) 300

 • Etiketler: 657 devlet memurları kanunu soruları çöz, devlet memurları kanunu test çöz, 657 sayılı test
  Devlet Memurları Kanunu (657) Deneme Sınavı (Sayılarla 2) sorularını online çözebilirsiniz.