Yükleniyor

AYT Edebiyat Testleri

Divan Edebiyatı Test


Testin En İyisi

ziyaretçi Başarı Oranı: %100 Doğru: 18 Yanlış: 0 Boş: 0
Aşağıdaki sanatçı-yapıt eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?


 • A) Nefi - Siham-ı Kaza
 • B) Fuzuli - Hadikatü's Süeda
 • C) Şeyh Galip - Hüsn ü Aşk
 • D) Nabi - Şikayetname
 • E) Şeyhi - Harname
 • Aşağıdakilerin hangisinde şiir birimi aynı olan şiir biçimleri bir arada verilmiştir?


 • A) Gazel - şarkı - mesnevi - kıta - kaside
 • B) Tuyuğ- murabba - rubai - mesnevi - müstezat
 • C) Kıta - tuyuğ - mesnevi - murabba - gazel
 • D) Şarkı - kaside - müstezat - rubai - tuyuğ
 • E) Mesnevi - kaside - gazel - kıta - müstezat
 • Divan edebiyatında düzyazı alanında; Seyahatname, Keşfü'z Zünun, Tazarruname ve Mecalisü'n Nefais önemli yapıtlardan bazılarıdır.
  Bu cümlede yapıtı anılmayan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?


 • A) Sinan Paşa
 • B) Evliya Çelebi
 • C) Katip Çelebi
 • D) Ali Şir Nevai
 • E) Kadı Burhaneddin
 • Aşağıdakilerin hangisinde dörtlükle yazılan, Divan edebiyatı nazım biçimleri bir arada verilmiştir?


 • A) şarkı - rubai - kaside - mesnevi - gazel
 • B) müstezat - kaside - kıta - gazel - şarkı
 • C) murabba - mesnevi - müstezat - kıta
 • D) gazel - kaside - müstezat - kıta
 • E) rubai - tuyuğ - murabba - şarkı
 • Aşağıdaki sanatçılardan hangisinin mesnevi türünde yapıtı yoktur?


 • A) Nesimi
 • B) Şeyh Galip
 • C) Fuzuli
 • D) Ahmedi
 • E) Taşlıcalı Yahya
 • Muhakemetü'I Lügateyn adlı yapıtında Türkçenin Farsçadan zengin ve üstün bir dil olduğunu ortaya koymuştur. Edebiyatımızda ilk tezkire olan Mecalisü'n Nefais adlı yapıtında Çağatay ve İran şairlerinin yaşamları ve yapıtları hakkında önemli bilgiler vermiştir.

  Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?


 • A) Ali Şir Nevai
 • B) Nesimi
 • C) Katip Çelebi
 • D) Sinan Paşa
 • E) Evliya Çelebi
 • -. döneminin kültür ve sanat anlayışına bağlı şiirler yazmış, Tasawuf edebiyatının etkisinde yetişmesine karşın, din dışı konularda şiirler yazmıştır. Kendisine tımar olarak verilen Kütahya'ya bağlı Tokuzlu köyünü almaya gitmiş, ancak köyün eski sahipleri tarafından dövülmüştür. Bu olayı anlatmak amacıyla "Harname" adlı kaleme almıştır.

  Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilenler sırasıyla getirilmelidir?


 • A) Şeyh Galip - mesnevisini
 • B) Fuzuli - kasidesini
 • C) Baki - mersiyesini
 • D) Nedim - kasidesini
 • E) Şeyhi - mesnevisini
 • -. Hazreti Muhammed'in doğumunu ve yaşamını övgüyle anlatan yapıtlardır. Çoğunlukla mesnevi biçiminde düzenlenmiş, halkın anlayabileceği yalın bir dille yazılmıştır. Edebiyatımızda bu türün en başarılı örneği, Süleyman Çelebi'nin - adlı yapıtıdır.

  Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilenler sırasıyla getirilmelidir?


 • A) Münacaat - Tazarruname
 • B) Mevlid - Vesiletü'n Necat
 • C) Fahriye - Keşfü'z Zünun
 • D) Naat - Fezail-i Mekke
 • E) Siyer - Tuhfetü'I Haremeyn
 • Geçti cananın firakı canıma

  Tır-i cevri gibi girdi kanıma

  Naleden bir kimse gelmez yanıma

  Söyle ey bad-ı saba cananıma

  Bu dizeler biçim ve içerik özelliklerine göre aşağıdaki şiir biçimlerinin hangisinden alınmış olabilir?


 • A) Terkibibent
 • B) Murabba
 • C) Mesnevi
 • D) Müstezat
 • E) Şarkı
 • Aşağıdaki açıklamalardan hangisi ayraç içinde belirtilen kişiyle ilgili değildir?


 • A) "Cemşid ü Hurşid" adlı yapıtı, Türk destanları ve Dede Korkut Hikayeleri'nden izler taşıyan bir mesnevidir. (Ahmedi)
 • B) "Mecalisü'n Nefais" adlı yapıtı, edebiyatımızda şairlerin yaşamlarını anlatan ilk tezkiredir. (Nabi)
 • C) "Garipname" adlı mesnevisi ahlaki öğütler veren didaktik bir yapıttır. (Aşık Paşa)
 • D) Mektup olarak yazdığı "Şikayetname" adlı yapıtı, hiciv türünün çok çarpıcı bir örneğidir. (Fuzuli)
 • E) "Tazarruname" adlı yapıtı, süslü nesrin en güzel örneklerindendir. (Sinan Paşa)
 • Divan edebiyatına Türkler tarafından kazandırılan şiir biçimleri aşağıdakilerin hangisinde bir arada verilmiştir?


 • A) Kaside - murabba
 • B) Müstezat - mesnevi
 • C) Rubai - tuyuğ
 • D) Şarkı - tuyuğ
 • E) Şarkı - kaside
 • Aşağıdakilerden hangisi rubai, tuyuğ ve şarkının ortak özelliğidir?


 • A) Dörtlük şiir birimiyle yazılmaları
 • B) Özel bir ezgiyle okunmaları
 • C) Rediflerine göre adlandırılmaları
 • D) Uyak düzenlerinin aaxa biçiminde olması
 • E) Divan edebiyatına T ürkler tarafından kazandırılmaları
 • -, - adlı yapıtında, Türkçe ile Farsçayı karşılaştırarak Türkçenin Farsçaya göre daha zengin ve üstün bir dil olduğunu değişik örneklerle ortaya koymuştur.

  Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilenler sırasıyla getirilmelidir?


 • A) Ali Şir Nevai - Muhakemetü'I Lügateyn
 • B) Fuzuli - Hadikatü's Süeda
 • C) Aşık Paşa - Garipname
 • D) Kaşgarlı Mahmut - Divanü Lügati't Türk
 • E) Gülşehri - Mantıku't Tayr
 • Gazel, kaside ve mesnevi ile ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi ortaktır?


 • A) Aruz ölçüsünün uzun kalıplarıyla yazılmaları
 • B) Yabancı edebiyat kaynaklı olmaları
 • C) Uyak düzenlerinin aynı olmaları
 • D) Beyit sayılarında sınırlama olmaması
 • E) Genellikle aşk ve aşktan duyulan acıyı işlemeleri
 • I.

  Mest-i aşkım ihtiyarım kalmadı kan ağlarım

  Sakiya sagarda aks-i lal-i handanın görüp

  II.

  Derd-i aşk ile Atayl şöyle oldun haste-hal

  Hep dağıttık kendimiz zülf-i perişanın görüp

  Aynı gazelden alınan bu beyitlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?


 • A) I beyit matla (ilk) beytidir.
 • B) II. beyit makta (son) beytidir.
 • C) II. beyitte şairin mahlası yer almaktadır.
 • D) I beyitte "a" harfiyle asonans yapılmıştır.
 • E) Yabancı sözcük ve tamlamalarla yüklü ağır bir dil kullanılmıştır.
 • -, - akımının Türk edebiyatındaki öncüsü olmuş, birçok buluşu ve oluşturduğu mazmunlarla Divan edebiyatının gelişmesinde büyük bir rol oynamıştır. İmge ve mecazlarla örülü bir söyleyişle bir aşk hikayesini anlattığı "Hüsn ü Aşk" adlı mesnevisi, en önemli yapıtıdır.

  Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilenler sırasıyla getirilmelidir?


 • A) Fuzuli - Sebk-i Hindi
 • B) Şeyhi - Mahallileşme
 • C) Şeyh Galip Sebk-i Hindi
 • D) Nedim - Mahallileşme
 • E) Hoca Dehhani - Sebk-i Hindi
 • Yaşama boş verme, yaşamdan zevk alma gibi konuları işleyen gazellere, -; aşka ilişkin acı, hasret, mutluluk gibi içli duyguları dile getiren-gazellere, - denir.

  Bu cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde verilenler getirilmelidir?


 • A) aşıkane gazel - şuhane gazel
 • B) hakimane gazel - musammat gazel
 • C) şuhane gazel - hakimane gazel
 • D) şuhane gazel - hakimane gazel
 • E) rindane gazel - aşıkane gazel
 • Lale Devrinin şairi olarak tanınmıştır. Şiirlerinde aşk, içki, zevk ve sefayı işlemiştir. - öncüsü olan -, halk edebiyatından da etkilenmiştir. Şiirlerinde halkın kullandığı deyimlere yer vermiş, halkın konuşma diline de oldukça yaklaşmıştır. Samimi ve içten bir söyleyişi olan şair, şarkılarıyla tanınmıştır.

  Bu parçada boş bırakılan yerlere, aşağıdakilerin hangisinde verilenler sırasıyla getirilmelidir?


 • A) Sebk-i Hindi akımının - Seyyit Nesimi
 • B) Mahallileşme akımının - Baki
 • C) Mahallileşme akımının - Nedim
 • D) Sebk-i Hindi akımının - Şeyh Galip
 • E) Türki-i Basit akımının - Tatavlalı Mahremi