Yükleniyor

KPSS Tarih Testleri

İlk Müslüman Türk Devletleri ve Beylikleri Testi

İlk Müslüman Türk Devletleri ve Beylikleri Testi


Testin En İyisi

ziyaretçi Başarı Oranı: %100 Doğru: 12 Yanlış: 0 Boş: 0
I. Türklerin Müslüman tüccarlarla kültürel etkileşim yaşaması

II. Maveraün Nehir bölgesinde gerçekleşen Talas Savaşı'nda Türklerin Müslümanlara yardım et­mesi

III. Türk töresi ile İslam ahlakının benzer yönlerinin olması 

Yukandakilerden hangilerinin Türklerin lslamiyet'i kabul etmelerinde etkili olduğu söylenebilir? 

 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) Yalnız III
 • D) I ve III
 • E) I, II ve III
 • I. Devlet, adını kurulduğu coğrafyadan almıştır.

  II. İslamiyet'in Hindistan'da yayılmasında etkili ol­muşlardır. 

  III. Hükümdarları "sultan" unvanını kullanmıştır. 

  Yukarıda verilen özelliklerden hangileri Gazneliler'e aittir? 

 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) Yalnız III
 • D) I ve II
 • E) I, II ve III
 • I. Eyyubiler

  II. Akşitler 

  III. Harzemşahlar 

  Yukarıdaki Türk-İslam devletlerinden hangileri Mısır'da varlık göstermiştir? 

 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) Yalnız III
 • D) I ve II
 • E) I, II ve III
 • Karahanlılar ülkelerini doğu ve batı olmak üzere iki idari birime ayırarak yönetmişlerdir. 

  Bu durum aşağıdakilerden hangisinin göstergesi­dir? 

 • A) İslam dünyasının siyasi liderliğini ele geçirdikleri­nin
 • B) Sosyal devlet anlayışını benimsediklerinin
 • C) Eski Türk geleneklerini devam ettirdiklerinin
 • D) Ticari hayatı canlandırdıklarının
 • E) Güçlü bir ordu oluşturduklarının
 • Aşağıdaki devletlerden hangisinde İkta Sistemi uygulanmamıştır? 

 • A) Anadolu Selçuklu Devleti
 • B) Gazneliler
 • C) Büyük Selçuklu Devleti
 • D) Memlükler
 • E) Asya Hunları
 • Aşağıdakilerden hangisi Türk-İslam devletlerinde Orta Asya geleneklerinin devam ettiğinin göster­gesi değildir? 

 • A) Ülkenin hanedanın ortak malı sayılması
 • B) Danışma meclislerinin olması
 • C) Otağın hükümdar alametleri arasında sayılması
 • D) Medreselerin inşa edilmesi
 • E) Hanedan üyelerinin yönetici olarak illere atanması
 • I. Çadır

  II. Taş ve maden işçiliği

  III. Fresko 

  Türkler yukarıdaki sanat dallarının hangilerinde başarılı eserler vermişlerdir? 

 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) Yalnız III
 • D) II ve III
 • E) I, II ve III
 • Yassıçemen Savaşı, Erzincan yakınlarında Anadolu Selçuklu Devleti ile Harzemşahlar arasında gerçek­leşmiştir. 

  Yassıçemen Savaşı'nın en önemli sonucu aşağı­dakilerden hangisidir?

 • A) Moğolların Anadolu'ya girişine ortam hazırlaması
 • B) Askeri kayıpların yoğun olarak yaşanması
 • C) Anadolu Selçuklu Devleti'nin başarılı olması
 • D) Kültürel etkileşime ortam hazırlaması
 • E) iki Türk devleti arasında yapılmış olması
 • I. Mülkiyeti kişilere aittir.

  II. Devlet memurlarına maaş karşılığı verilir.

  III. Miras olarak bırakılabilir. 

  Yukarıda verilenlerden hangileri mülk arazinin özellikleri arasında gösterilebilir? 

 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) Yalnız III
 • D) I ve III
 • E) I, II ve III
 • Selçuklu Devleti'nin gelir kaynakları arasında,

  I. gümrük vergileri,

  II. cizye,

  III. öşür 

  bulunmaktadır. 

  Buna göre, yukarıdakilerden hangileri Selçuklu topraklarında gayr-i müslimlerin yaşadığının gös­tergesidir? 

 • A) Yalnız II
 • B) I ve II
 • C) I ve III
 • D) II ve III
 • E) I, II ve III
 • Aşağıdaki durumlardan hangisi ilk Müslüman Türk devletlerinin ortak özellikleri arasında yer almaktadır?

 • A) Türk-İslam devletlerinin tamamı Bizans ile mücadele etmiştir.
 • B) Her emirin sultan olabilme hakkı vardır.
 • C) Moğollarla mücadele etmişlerdir.
 • D) Bilimsel ve kültürel alanda İslam dünyasına katkı sağlamışlardır .
 • E) Haçlılara karşı önemli başarılar elde etmişlerdir.
 • - Yazarı bilinen ilk Türk-İslam eseridir.

  - Siyasetname özelliği gösterir.

  - Öğüt verici niteliktedir. 

  Yukarıda özellikleri verilen eser ve yazarı aşağıda­kilerden hangisidir? 

 • A) Kutadgu Bilig - Yusuf Has Hacip
 • B) Muhakemet'ül Lügateyn -Ali Şir Nevai
 • C) Divan-ı Lügat'it Türk - Kaşgarlı Mahmut
 • D) Atabet'ül Hakayık - Edip Ahmet Yükneki
 • E) Divan-ı Hikmet - Hoca Ahmet Yesevi


 • İlk Müslüman Türk Devletleri ve Beylikleri Testi

  İlk Müslüman Türk Devletleri ve Beylikleri Testi
  İlk Müslüman Türk Devletleri ve Beylikleri Testi
  İlk Müslüman Türk Devletleri ve Beylikleri Testi
  Etiketler: kpss tarih, test çöz, ilk müslüman türk devletleri, beylikler
  İlk Müslüman Türk Devletleri ve Beylikleri Testi sorularını online çözebilirsiniz.
  İlk Müslüman Türk Devletleri ve Beylikleri Testi