Yükleniyor

KPSS Tarih Testleri

İlk Türk Devletleri Test

İlk Türk Devletleri Test


Testin En İyisi

VoL YuXeXeS Başarı Oranı: %100 Doğru: 20 Yanlış: 0 Boş: 0
Orta Asya Türk devletlerinde hakanlar bir konudaki kesin kararlarını hangisi ile verirler?

 • A) Yarlığ
 • B) Ferman
 • C) Töre
 • D) Uçmağ
 • E) Sav
 • Çin İmparatorluğu'nun gönderdiği mektubu cevaplayan Göktürk kağanı "Size bağlı kalacak, vergi verecek, kıymetli atlar hediye edeceğim. Fakat dilimizi değiştiremem, halkıma Çinli elbisesi giydiremem. Adetlerinizi kanunlarınızı alamam. Çünkü bu konularda bütün milletim hassasiyetle çarpan tek bir yürektir." demiştir.

  Göktürk kağanının mektubu göz önüne alındığında aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

 • A) Göktürklerin Çin karşısında zayıf duruma düştükleri
 • B) Çinlilerin Türkleri Çinlileştirmek istediği
 • C) Türk milletinin milli değerlerine büyük önem verdiği
 • D) Göktürklerin Çin egemenliğini kabul ettiği
 • E) Devletin Çinlilere mağlup olduğu
 • Türklerdeki ikili teşkilat anlayışının,

  I. Devlet geleneğinin sürdürülememesine

  II. Kut anlayışının sona ermesine

  III. Devlet yapısının daha baştan parçalanmasına

  gibi durumlarından hangilerine zemin hazırladığı söylenebilir?

 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız III
 • C) I ve II
 • D) I ve III
 • E) I, II ve III
 • Türklere ait yazılı edebi eserler Göktürkler döneminde kaleme alınan Orhun Yazıtları'dır. Bu yazıtlar devlet ve halkın karşılıklı görevlerinin belirtilmesi, Türk uygarlığı, yasaları ve kültürü hakkında önemlidir.

  Buna göre Türkler hakkında;

  I. Halkını himaye eden bir devlet anlayışına sahiptirler

  II. Yazılı devirlere önceki topluluklardan geç başladılar

  III. Bu yazıtları tarihi eser olma özelliği de taşımaktadır

  IV. Mutlak monarşi yönetim anlayışı vardır .

  V. Sosyal devlet anlayışına sahiptirler

  yargılarından hangisine ulaşılamaz?

 • A) I
 • B) II
 • C) III
 • D) IV
 • E) V
 • Aşağıdakilerden hangisi sanatta hayvan üslubunu ilk kez kullanmışlardır?

 • A) Uygurlar
 • B) Oğuzlar
 • C) İskitler
 • D) Peçenekler
 • E) Bulgarlar
 • Türk devletlerinde "Ülke toprakları hükümdar ailesinin ortak malıdır." anlayışı benimsenmiştir.

  Bu durumun;

  I. Taht kavgalarının yaşanması

  Il. Türk devletlerinin kısa sürede yıkılması

  III. Merkezi otoritenin güçlü olması

  sonuçlarından hangisini ortaya çıkardığı söylenebilir?

 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız III
 • C) I ve II
 • D) II ve III
 • E) I, II ve III
 • Türk tarihinde ortaya konan etkinlikler ile bu etkinlikleri ilk gerçekleştiren topluluk aşağıda verilmiştir.

  Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

 • A) Uygurlar Kağıt ve matbaayı kullanmaları
 • B) Göktürkler Bizanslılarla anlaşmaları
 • C) Avarlar İstanbul'un kuşatılması
 • D) Hunlar Devlet ve ordu örgütlenmesi
 • E) Kutluklar Avrupa'ya göç edilmesi
 • Orta Asya'dan yapılan Türk göçlerinin çeşitli siyasi, ekonomik ve doğal nedenleri vardır.

  Aşağıdakilerden hangisi bu göçlerin siyasi nedeni olarak gösterilebilir?

 • A) Şiddetli kışlar
 • B) Şiddetli kuraklık
 • C) Salgın hastalıklar
 • D) Boylar arası mücadeleler
 • E) Nüfus artışı
 • I. İslamiyet öncesi Türk devletlerinde ikili idare vardı. Ülke sağ - sol, doğu - batı, kuzey - güney gibi iki bölüme ayrıldı. Sağ her zaman üstün sayıldı.

  II. Osmanlılarda ilk fetih hareketlerini de ülkeyi Anadolu ve Rumeli diye ayırmışlar ve Rumeli'yi üstün tutmuşlardır.

  Bu iki durum Türk devletleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?

 • A) Askeri teşkilatın geliştiğinin
 • B) Türk kültüründeki devamlılığın
 • C) Dini inanışlarındaki güçlülüğün
 • D) Kut anlayışının devam ettiğinin
 • E) Konar - göçer hayatın devam ettiğinin
 • I. Eski Türklerde Gök tanrı tek yaratıcı olarak görülmüştür.

  Il. Ağaç, taş, su ve nehirler kutsal kabul edilmiştir.

  III. Ölen kimsenin mezarına hayattayken öldürdüğü kişi sayısı kadar taş konulmuştur.

  Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

 • A) Ölümden sonra yaşamın devam ettiği inancı vardır.
 • B) Gök Tanrı, din sisteminin merkezinde yer almıştır.
 • C) Tek Tanrı inancına yakın bir inanç vardır.
 • D) Hükümdarlar en büyük din adamıdır.
 • E) Doğa kuvvetlerine inanmışlardır.
 • Uygur Türkleri, başta Budizm olmak üzere çeşitli dinlere bağlı değişik kültürlerle ilişki kurdukları halde, dini terimlerin bile Türkçe karşılıklarını kullanmaya özen göstermişlerdir.

  Uygurlar bu davranışlarıyla,

  I. Ticari faaliyetleri

  Il. Milli benlikleri

  III. Komşu devletlerle ilişkileri

  IV. Eski inanç sistemleri

  gibi verilenlerden hangilerini korumaya çalışmışlardır?

 • A) I ve III
 • B) Yalnız II
 • C) II, III ve IV
 • D) Yalnız IV
 • E) I ve IV
 • Hun hükümdarı Mete, Çin İmparatoru'na yazmış olduğu bir mektupta yay çekebilen bütün kavimleri hakimiyet altına aldım ve bunlar şimdi barış içerisinde yaşıyorlar demiştir.

  Mete Han, bu mektubunda Türklerle ilgili aşağıdaki özelliklerden en çok hangilerini vurgulamıştır?

 • A) Aile anlayışı ve ekonomik sistem
 • B) Dini anlayış ve cemiyet hayatı
 • C) Savaşçı karakter ve adalet anlayışı
 • D) Devlet yönetimi ve hükümdarlık anlayışı
 • E) Siyasi teşkilat ve sosyal yapı
 • I. Oğuzların yaşayışları ile Oğuz - Kıpçak savaşları

  II. Türk - İran savaşları

  Aşağıdakilerden hangilerinde konu edinmiştir?

 • A) Dede Korkut Hikayeleri - Alper Tunga Destanı
 • B) Manas Destanı - Türeyiş Destanı
 • C) Orhun Abideleri - Oğuz Kağan
 • D) Yenisey Yazıtları - Şu Destanı
 • E) Türeyiş Destanı - Ergenekon Destanı
 • İslam öncesi Türk devletlerinde temel inanç sistemi Gök Tanrı dinidir. Ancak Türkler arasında Maniheizm, Budizm, Musevilik, Hristiyanlık gibi dinlerin de yayıldığı görülmüştür.

  Türklerin değişik inanç sistemlerini benimsemelerinde;

  I. Çok Tanrılı bir anlayışın varlığı

  II. Geniş alanlara yayılmaları

  III. Kültürel baskılara boyun eğmeleri

  IV. Hoşgörülü bir düşünce yapısına sahip olmaları

  hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?

 • A) I ve II
 • B) I ve III
 • C) I ve IV
 • D) II ve III
 • E) II ve IV
 • I. Komşu devletlerle savaş yapmaları

  II. Çeşitli dinlere ait tapınakların yapılması

  III. Dokumacılık sanatının gelişmesi

  Yukarıdaki etkinliklerden hangileri İslamiyet öncesindeki Türklerin yaşama tarzı ile doğrudan ilgilidir?

 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) Yalnız III
 • D) I ve III
 • E) I, II ve III
 • Orta Asya Türk devletlerinde inanç ve vicdan özgürlüğü daima vardı. Türk inanç felsefesi soy, dil ve din yönlerinden insanları birbirinden ayırmaya elverişli değildi.

  Aşağıdakilerden hangisi, bu durumun bir sonucu olamaz?

 • A) Farklı dinlere karşı hoşgörülü davranılması
 • B) Fethedilen topraklarda yerli kültürlere dokunulmaması
 • C) Din adamlarının ayrıcalıklı sayılmaması
 • D) Eşitlik temeline dayanan toplum yapısının görülmesi
 • E) Devletlerin boylar federasyonu şeklinde örgütlenmesi
 • I. Türeyiş Destanı

  II. Göç Destanı

  III. Ergenekon Destanı

  IV.Oğuz Kağan Destanı

  Yukarıdaki destanlardan hangisi Uygurlara aittir?

 • A) I ve II
 • B) Yalnız III
 • C) II ve III
 • D) II ve IV
 • E) I ve IV
 • İslamiyet öncesi Orta Asya'da kurulan Türk devletleri hakkında bilgi edinilmek istenirse aşağıdakilerden hangisine başvurulamaz?

 • A) Çin kaynakları
 • B) Orhun Kitabeleri
 • C) Atlı göçebe kültür araştırmaları
 • D) Karabalasagun Yazıtları
 • E) Harzemşah kaynakları
 • Orta Çağdan günümüze kadar uygulanan yönetim şekillerinden bazıları şunlardır:

  I. Meşrutiyet

  II. Mandater sistem

  III. Monarşi

  Bunlardan hangileri, devletlerin egemenlik ve bağımsızlık anlayışlarıyla çelişir?

 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) Yalnız III
 • D) I ve II
 • E) II ve III
 • İslamiyet öncesi Türk devletlerinde, devleti yönetme yetkisinin Gök Tanrı tarafından hükümdar ailesine verildiğine inanılırdı.

  Bu durum aşağıdaki gelişmelerden hangisine ortam hazırlamıştır?

 • A) Devletin kısa ömürlü olması
 • B) Ahiret inancının olduğu
 • C) Yerleşik yaşama geçildiği
 • D) Federal yönetimin benimsendiği
 • E) Sınırların genişlediği


 • İlk Türk Devletleri Test

  İlk Türk Devletleri Test
  İlk Türk Devletleri Test
  İlk Türk Devletleri Test
  Etiketler: ilk türk devletleri test çöz, ilk türk devletleri soruları, kpss ilk türk devletleri soruları
  İlk Türk Devletleri Test sorularını online çözebilirsiniz.
  İlk Türk Devletleri Test