Yükleniyor

KPSS Tarih Testleri Çöz

KPSS Ortaöğretim Deneme Sınavı I


Testin En İyisi

ziyaretçi Başarı Oranı: %85.18 Doğru: 23 Yanlış: 3 Boş: 1
İslamiyet öncesi Türk devletlerinde tarih yazıcılığının en önemli örneği aşağıdakilerden hangisidir?


 • A) Sevrey Yazıtı
 • B) Orhun Yazıtları
 • C) Irk Bitig
 • D) Altun Yaruk
 • E) Moyen Çor Yazıtı
 • "Türklerin yaşadığı şehirleri, bozkırları dolaştım ve Türk, Türkmen, Oğuz. Çiğil. Yağma, Kırgız lehçelerini öğrendim. Türk kavimlerinden her birinin lehçesini mükemmel öğrendim ve güzelce sıralanmış bir düzen içinde kapsamlı bir kitapta topladım. Arayan kelimeyi doğru yerde bulsun ve dileyen onu bir düzen içinde görebilsin diye kitabı alfabetik sıraya göre düzenledim. Düzyazı ve dizelerle, atasözleriyle, hikmetli sözlerle ve zarif bir dille donattım. Tek tek her kelimeyi uygun olduğu yere koyarak ve onları belirsizlikten kurtararak lugatin üzerinde yıllarca çalıştım."

  Yazarı tarafından yazılış süreci anlatılan Türk - İslam eseri aşağıdakilerden hangisidir?


 • A) Kutadgu Bilig
 • B) Divan-ı Hikmet
 • C) Muhakemetü'I Lugateyn
 • D) Divanu Lugati't-Türk
 • E) Atabetü'I Hakayık
 • Büyük Selçuklular tarih sahnesine çıktıkları sırada aşağıdaki devletlerden hangisinin siyasi varlığını devam ettirdiği söylenemez?


 • A) Karahanlılar
 • B) Gazneliler
 • C) Abbasiler
 • D) Bizans imparatorluğu
 • E) Tolunoğulları
 • Karesioğulları Beyliği toprakları 1345'te Osmanlı topraklarına katılmıştır.

  Aşağıdakilerden hangisi bu tarihten sonra Osmanlı hizmetine giren Karesi beylerinden biri değildir?


 • A) Hacı ilbeyi
 • B) Evrenos Bey
 • C) Dursun Fakih
 • D) Ece Halil
 • E) Gazi Fazıl Bey
 • • Yıldırım Bayezit'e halife tarafından "Sultanıiklimirum" unvanı verilmiştir.

  • Bulgaristan Osmanlı topraklarına katılmıştır.

  • Macarların bölgedeki üstünlüğüne son verilmiştir.

  Sonuçları verilen savaş aşağıdakilerden hangisidir?


 • A) Niğbolu Savaşı
 • B) I. Kosova Savaşı
 • C) II. Kosova Savaşı
 • D) Varna Savaşı
 • E) Sırpsındığı Savaşı
 • Uluğ Bey ve Kadızade-i Rumi'den dersler alan, bir süre Akkoyunlu hükümdarı uzun Hasan'ın hizmetinde bulunan, daha sonra İstanbul'a gelerek Aysofya Medresesi Müdürlüğü görevinde bulunan, "Muhammediye" adlı eserini Fatih Sultan Mehmet'e sunan, ünlü matematik bilgini aşağıdakilerden hangisidir?


 • A) Altunizade
 • B) Takıyüddin Mehmet
 • C) Molla Lütfi
 • D) Sinan Paşa
 • E) Ali Kuşçu
 • Aşağıdakilerden hangisi Yeniçeri Ocağındaki mesleki birimler arasında gösterilemez?


 • A) Tophane
 • B) Feshane
 • C) Mehterhane
 • D) Humbarahane
 • E) Kılıçhane
 • Kanuni Sultan Süleyman Dönemi'nin ünlü sadrazamı Pargalı İbrahim aşağıdakilerden hangisinde yetişmiştir?


 • A) Sahn-ı Seman Medresesi
 • B) Hendeshane
 • C) Mekteb-i Harbiye
 • D) Enderun
 • E) Selimiye Medresesi
 • Aşağıdakilerden hangisi İtalya'da başlayan Rönesans hareketlerinin temsilcilerinden biri değildir?


 • A) Dante
 • B) Michelangelo
 • C) Luther
 • D) Leonardo Da Vinci
 • E) Rafaello
 • II. Mustafa'nın başkenti başka bir şehre taşıyacağı haberlerinin yayılması ve Şeyhülislam Feyzullah Efendi'nin devlet işlerinde etkili olması nedeniyle çıkan ve II. Mustafa'nın tahttan indirilip III. Ahmet'in tahta çıkarılması ile sonuçlanan olay aşağıdakilerden hangisidir?


 • A) Patrona Halil isyanı
 • B) Kabakçı Mustafa isyanı
 • C) Çınar Vakası
 • D) Kuleli Olayı
 • E) Edirne Vakası
 • II. Mahmut'a Yeniçeri Ocağının kaldırılmasında,

  I. halk,

  II. ulema,

  III. Sekban-ı Cedit Ocağı

  unsurlarından hangilerinin destek verdiği söylenebilir?


 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) Yalnız III
 • D) I ve II
 • E) I, II ve III
 • 1878'de imzalanan Berlin Antlaşması ile bağımsızlığını kazanan topluluklardan biri aşağıdakilerden hangisidir?


 • A) Karadağlılar
 • B) Arnavutlar
 • C) Rumlar
 • D) Bulgarlar
 • E) Lehler
 • 1856'da ilan edilen lslahat Fermanı aşağıdaki antlaşmalardan hangisinde zikredilmiştir?


 • A) Hünkar iskelesi
 • B) Balta Limanı
 • C) Paris
 • D) Ayastefanos
 • E) Bükreş
 • Mustafa Kemal'in Yıldırım Ordularına bağlı 7. Ordu komutanı olarak görev yaptığı cephe aşağıdakilerden hangisidir?


 • A) Suriye - Filistin
 • B) Çanakkale
 • C) Kafkas
 • D) Kanal
 • E) Hicaz - Yemen
 • II. Balkan Savaşı sırasında Balkan ülkelerinin kendi aralarındaki çatışmalardan yararlanarak Midye - Enez Hattı'nı geçen Osmanlı birliklerinin komutanı ve ittihat Terakki Partisinin önde gelen ismi aşağıdakilerden hangisidir?


 • A) Cemal Paşa
 • B) Enver Paşa
 • C) ismet Paşa
 • D) Refet Paşa
 • E) Ali Fuat Paşa
 • İzmir'in işgalinden sonra Batı Cephesi'nde Yunanlara karşı Avyalık'ta Kuvayımllliyeciler mücadele başlatmışlardır. Yunanların ilerlemeyi sürdüimeleri üzerine Soma, Nazilli, Aydın ve Bergama'da çatışmalar olmuş, Ödemiş'te Yunanlar yenilgiye uğratılmıştır.

  Bu çatışmalar Kurtuluş Savaşı tarihinde aşağıdaki isimlerden hangisiyle anılmıştır?


 • A) Subaylar Savaşı
 • B) Taarruzi Keşif
 • C) Melhame-i Kübra
 • D) ilk Kurşun Savaşı
 • E) Aydınlar Savaşı
 • Sivas'ta toplanması kararlaştırılan kongreyi engellemek amacıyla Osmanlı Hükümeti tarafından görevlendirilen Elazığ valisi aşağıdakilerden hangisidir?


 • A) Yahya Galip
 • B) Ali Suavi
 • C) Muhittin Paşa
 • D) Reşit Paşa
 • E) Ali Galip
 • Temsil Heyeti adına Mustafa Kemal Paşa ile İstanbul Hükümeti adına Salih Paşa arasında yapılan görüşmeler sonunda kabul edilen protokollerin aşağıdaki maddelerinden hangisinin İstanbul Hükümeti tarafından da kabul edildiği söylenebilir?


 • A) Malta'ya sürülenlerin İstanbul'a getirilerek yargılanmaları
 • B) Azınlıklara sosyal dengeyi ve siyasi egemenliği bozacak ayrıcalıkların verilmemesi
 • C) Osmanlı Mebuslar Meclisinin toplanması
 • D) Ordunun siyasetle uğraşmaması
 • E) Zararlı cemiyetlerin faaliyetlerine son verilmesi
 • I. Çerkez Ethem

  II. Ali Fuat Cebesoy

  III. Mustafa Fehmi Kubilay

  Anadolu hareketine ve I. TBMM'ye karşı çıkarılan ayaklanmaların bastırılmasında yukarıdakilerden hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?


 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) Yalnız III
 • D) I ve II
 • E) I, II ve III
 • Kurtuluş Savaşı'nm Samim Karagöz tarafından destansı bir dille anlatıldığı belgesel niteliğindeki roman aşağıdakilerden hangisidir?


 • A) Doludizgin
 • B) Vurun Kahpeye
 • C) Yorgun Savaşçı
 • D) Yaban
 • E) Ateşten Gömlek
 • Serbest Cumhuriyet Fırkasının aşağıdakilerden hangisini desteklediği savunulabilir?


 • A) Türk Dil Kurumunun kurulması
 • B) Halkevlerinin açılması
 • C) Soyadı Kanunu'nun çıkarılması
 • D) I. Beş Yıllık Sanayi Planı'nın uygulanması
 • E) Teşvik-i Sanayi Kanunu'nun kabul edilmesi
 • 1926'da kabul edilen Medeni Kanun'un Mecelle'den,

  I. miras paylaşımı,

  II. mahkeme şahitliği,

  III. nikah konularından hangilerinde farklılık gösterdiği söylenebilir?


 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) Yalnız III
 • D) I ve II
 • E) I, II ve III
 • Aşağıdakilerden hangisi Atatürk Orman Çiftliğinin kuruluş amaçları arasında yer almaz?


 • A) Uygulamayı ön plana çıkararak üretimi artırmak
 • B) Yeni bitkiler yetiştirip tarımsal üretimi zenginleştirmek
 • C) Halkın tatil zamanlarında dinlenecekleri bir alan oluşturmak
 • D) Memleket Sandıklarına kaynak oluşturmak
 • E) Ziraat Mektebindeki öğrencilerin burada uygulamalı eğitim almalarını sağlamak
 • Türklüğün vicdanı bir,

  Dini bir, vatanı bir; Fakat hepsi ayrılır,

  Olmazsa lisanı bir.

  Ziya Gökalp'e ait bu dizeler doğrudan aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisiyle ilgilidir?


 • A) Laiklik
 • B) Milliyetçilik
 • C) Cumhuriyetçilik
 • D) Halkçılık
 • E) inkılapçılık
 • Aşağıdaki devlet adamlarından hangisi Atatürk Dönemi'nde Türkiye'yi ziyaret etmemiştir?


 • A) ABD Başkanı Eisenhower
 • B) Afgan Kralı Emanullah Han
 • C) Fransız Başbakanı Heriot
 • D) Yugoslavya Kralı Alexandre
 • E) İngiliz Kralı VllI. Edward
 • 1951'de kurulan Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğunun temeli aşağıdakilerden hangisine dayanır?


 • A) Balfour Deklarasyonu
 • B)
 • C)
 • D) Marshall Planı
 • E) Dayton Antlaşması
 • Aşağıdakilerden hangisi Demokrat Parti Dönemi'nde dış politikada yaşanan gelişmelerden biri değildir?


 • A) Balkan Paktı'nın kurulması
 • B) Bağdat Paktı'nın kurulması
 • C) NATO'ya üye olunması
 • D) Kore'ye asker gönderilmesi
 • E) Kıbrıs Barış Harekatı'nın gerçekleştirilmesi

 • Etiketler: 2022 kpss ortaöğretim tarih deneme, kpss tarih deneme pdf, ortaöğretim tarih deneme test pdf
  KPSS Ortaöğretim Deneme Sınavı I sorularını online çözebilirsiniz.