Yükleniyor

KPSS Tarih Testleri Çöz

KPSS Ortaöğretim Tarih Deneme Sınavı


Testin En İyisi

ziyaretçi Başarı Oranı: %74.07 Doğru: 20 Yanlış: 7 Boş: 0
Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesi Türk devletlerinde siyasi yaşamla ilgili bir terim değildir?


 • A) Toygun
 • B) Kurultay
 • C) Kurgan
 • D) Kut
 • E) Hakan
 • Matematik, tıp, fizik, astronomi ve feslefe alanında çalışmaları yapan, "El-Kanun Fi't Top" adlı eseri Latinceye çevirilen ve Avrupa'da "Avicenna" olarak tanınan bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?


 • A) İbni Sina
 • B) Farabi
 • C) Biruni
 • D) Harezmi
 • E) İbni Rüşt
 • Osmanlı İmparatorluğu'nda özellikle Yükselme Döneminde devlet adamlarını, komutanları ve sanatkarları yetiştiren kurum aşağıdakilerden hangisidir?


 • A) İstihkam okulu
 • B) Haremihümayun
 • C) Enderun
 • D) Acemioğlanlar ocağı
 • E) Divanıhümayun
 • Anadolu Selçuklu Hükümdarı II. Kılıçarslan ülkeyi oğulları arasında paylaştırılmıştır.

  Bu durumun,

  I merkezi otoritenin zayıflaması,

  II. taht kavgalarının yaşanması,

  III. beyliklerin bağımsız olması

  sonuçlarından hangilerine neden olduğu savunabilir?


 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) I ve II
 • D) II ve III
 • E) I, II ve III
 • Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Dönemi yeniliklerinden biri değildir?


 • A) Bank-ı Dersaadetin kurulması
 • B) İlk kağıt paranın basılma
 • C) Gayrimüslimlere devlet memuru olma hakkının verilmesi
 • D) İlk anayasaının kabul edilmesi
 • E) Mahkemelerde açıklık ilkesinin kabul edilmesi
 • Aşağıdakilerden hangisi Balkan Savaşları'nın sonuçları arasında değerlendirilemez?


 • A) Batı Trakya Türkleri sorununun ortaya çıkması
 • B) Osmanlıcılık düşüncesinin gerçekleşemeyeceğinin anlaşılması
 • C) Balkanlardan Anadolu'ya yoğun bir Türk göçünün başlaması
 • D) Balkanlarda uygulanan Panslavizm Politikası'nın engellenmesi
 • E) Bugünkü Bulgaristan Türkiye sınırının çizilmesi
 • I. Alaşehir Kongresi

  II. Sivas Kongresi

  III. Erzurum Kongresi

  Kurtuluş Savaşı Örgütlenme döneminde gerçekleşen yukarıdaki gelişmelerin hangilerinde manda ve himaye fikri görüşülmüştür?


 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) Yalnız III
 • D) II ve III
 • E) I, II ve III
 • I. Doğu Cephesi'ndeki birliklerin Batı Cephesi'ne kaydırılması

  II. Türk ordusunun Sakarya Nehri'nin doğusuna çekilmesi

  III. Tekillif-i Milliye Emirleri'nin yayımlanması

  Yukarıdaki gelişmelerden hangileri Kütahya Eskişehir Muharebelerl'nin sonuçları arasında gösterilebilir?


 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) Yalnız III
 • D) II ve III
 • E) I, II ve III
 • Mudanya Ateşkes Antlaşması'nın aşağıdaki maddelerinden hangisi, itilaf Devletleri'nin Osmanlı Devleti'ni hukuken yok saydıklarının en açık göstergesidir?


 • A) İstanbul Hükümetinin Lozan'a davet edilmesi
 • B) İstanbul ve Boğazların yönetiminin TBMM'ye bırakılması
 • C) Yunanistan'ın savaş tazminatı olarak Karaağaç bölgesini TBMM'ye bırakması
 • D) Doğu Trakya'nın askersiz bölge ilan edilmesi
 • E) Barış antlaşması imzalanana kadar Boğazların itilaf Devletleri denetiminde olması
 • I. Hakimiyeti-milliye

  II. Ümit dergisi

  III. Peyamı sabah

  iV. ikdam

  Yukarıda verilen basın - yayın organlarından hangileri Kurtuluş Savaşı sırasında ulusal mücadele karşıtı haber yapmıştır?


 • A) I ve II
 • B) I ve III
 • C) II ve III
 • D) II ve IV
 • E) I, II ve IV
 • Sovyeter Birliği, Lozan Konferansı'na aşağıdaki konulardan hangisi görüşülürken katılmıştır?


 • A) Dış borçlar
 • B) Savaş tazminatı
 • C) Boğazlar
 • D) Kapitülasyonlar
 • E) Musul Meselesi
 • I. Şeriye ve Evkaf Vekaletinin kapatılması

  Il. Anayasadan 'Devletin dini lslam'dır." hükmünün çıkarılması

  III. Teşvik-i Sanayi Kanunu'nun kabulü

  Yukarıda verilen gelişmelerden hangileri laikleşmenin aşamalarından biri olarak değerlendirilemez?


 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) Yalnız III
 • D) II ve III
 • E) I, II ve III
 • Aşağıdakilerden hangisi Atatürk Döneminde çok partili hayata geçişin bir süre ertelenmesinin nedenlerinden biri değildir?


 • A) Tek elden yönetimin üstünlükleri
 • B) Şeyh Salt İsyanı'nın yaşanması
 • C) Menemen Olayı'nın yaşanması
 • D) Halkın siyasi olgunluğa ulaşmaması
 • E) Rejim karşıtlarının faaliyetleri
 • Takrir-i Sükun Kanunu aşağıdaki hangi gelişme üzerine çıkarılmıştır?


 • A) Menemen Olayı
 • B) Çerkez Ethem isyanı
 • C) İzmir Suikastı
 • D) Ermeni Sorunu
 • E) Şeyh Sait isyanı
 • Aşağıdakilerden hangisi Sadabad Paktı'nın kurucu devletlerinden biri değildir?


 • A) Türkiye
 • B) Irak
 • C) Suriye
 • D) İran
 • E) Afganistan
 • Aşağıdakilerden hangisi halkçılık ilkesi doğrultusunda yapılmış bir inkılap değildir?


 • A) Aşar vergisinin kaldırılması
 • B) Soyadı Kanunu'nun çıkarılması
 • C) Medeni Kanun'un kabul edilmesi
 • D) Kabine Sistemi'ne geçilmesi
 • E) Kılık - Kıyafet Kanunu'nun kabul edilmesi
 • Mübadele Sorunu

  Musul Sorunu

  Yabancı Okullar Sorunu

  Türkiye Cumhuriyeti'nin yukarıdaki sorunları barışçı yollarla çözümlenmesi öncelikle aşağıdaki hangi gelişmeye neden olmuştur?


 • A) Milletler Cemiyetine üye olunmasına
 • B) Sadabad Paktı'nın yapılmasına
 • C) Balkan Antantı'nın yapılmasına
 • D) Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin yapılmasına
 • E) NATO'ya üye olunmasına
 • Aşağıdakilerden hangisinin uluslararası ticari ilişkilerde kolaylık sağladığı söylenemez?


 • A) Okka yerine kilo sisteminin kullanılması
 • B) Alaturka saat yerine alafranga saat sisteminin geçerli olması
 • C) Türk Parasını Koruma Kanunu'nun çıkarılması
 • D) Hafla talilinin pazara alınması
 • E) Beynelminel rakamların kullanılması
 • Aşağıdakilerden hangisi laiklik ilkesi ile ilgili değildir?


 • A) Genel olarak din ve devlet işlerini birbirinden ayırır.
 • B) Herkesin ayrı dine inanmasını sağlar.
 • C) Aklı ön planda tutar.
 • D) Düşünce ve vicdan özgürlüğünü güvence altına alır.
 • E) Türk milletini geri bırakan kurumları ortadan kaldırmayı öngörür.
 • Soyadı Kanunu

  Medeni Kanun

  Bu inkılaprdan aşağıdaki hangi ilke ile doğrudan ilişki vardır?


 • A) Cumhuriyetçilik
 • B) Halkçılık
 • C) Milliyetçilik
 • D) Ulusal bağımsızlık
 • E) Devletçilik
 • Anadolu'da kurulan ilk denizci Türk beyliği aşağıdakilerden hangisidir?


 • A) Karesioğulları
 • B) Aydınoğulları
 • C) Çaka Beyliği
 • D) Candaroğulları
 • E) Saruhanoğulları
 • Aşağıdakilerden hangisi Anadolu Selçuklu Devleti ve Beylikler Dönemine ait sivil mimarinin örneklerinden biri değildir?


 • A) Gevher Nesibe Darüşşifası
 • B) Danişment Gazi Kümbeti
 • C) Keykubadiye Sarayı
 • D) Malabadi Köprüsü
 • E) Alara Han
 • Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nde olağanüstü durumlarda halktan alınan örfi vergidir?


 • A) Avarız
 • B) Haraç
 • C) Öşür
 • D) Ağnam
 • E) Bac
 • Tanzimat Fermanı ile aşağıdakilerden hangisi sağlanmamıştır?


 • A) Padişah yetkilerinin sınırlandırılması
 • B) Kanun üstünlüğünün benimsenmesi
 • C) Halka devlet yönetiminde temsil hakkı verilmesi
 • D) Askerliğin vatan görevi haline getirilmesi
 • E) Vergilerin gelir düzeylerine göre belirlenmesi
 • Aşağıdaki gelişmelerden hangisinin yaşanması üzerine itilaf Devletleri lstanbul'u resmen işgal etmiştir?


 • A) Sivas Kongresi'nin toplanması
 • B) Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkması
 • C) Sultan Ahmet Mitingi'nin düzenlenmesi
 • D) TBMM'nin açılması
 • E) Misakımilli kararlarının onaylanması
 • Milli Mücadele Döneminde TBMM açılıncaya kadar ülkenin kaderinde etkin rol oynayan kurul aşağıdakilerden
  hangisidir?


 • A) Saltanat ŞOrası
 • B) Heyet-i Temsiliye
 • C) icra Vekilleri Heyeti
 • D) Meclis-i Mebusan
 • E) Kuvayımilliye
 • Erzurum Kongresi'nde,

  I. İşgal amacı olmayan devletlerden yardım kabul edilmesi,

  II. vekillerin derhal TBMM'ye katılması,

  III. vatanın bir bütün olduğu

  durumlarından hangileriyle ilgili karar alınmamıştır?


 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) Yalnız III
 • D) I ve II
 • E) I ve III

 • Etiketler: kpss ortaöğretim tarih denem, ortaöğretim tarih deneme çöz, online tarih deneme test
  KPSS Ortaöğretim Tarih Deneme Sınavı sorularını online çözebilirsiniz.