Yükleniyor

KPSS Tarih Testleri Çöz

KPSS Tarih Atatürk İnkılapları Test


Testin En İyisi

ziyaretçi Başarı Oranı: %90 Doğru: 18 Yanlış: 2 Boş: 0
Aşağıdakilerden hangisi Türk inkılaplarının amaçları arasında gösterilemez?


 • A) Türk devletinin varlığını ebediyen devam ettirmek
 • B) Muasır medeniyetler seviyesine ulaşmak
 • C) Sadece devlet kurumlarını değiştirmek ve geliştirmek
 • D) Ulusal bütünlüğü gerçekleştirmek
 • E) Millet egemenliğini yerleştirmek
 • Aşağıdakilerden hangisi Türk inkılabını gerektiren nedenler arasında gösterilemez?


 • A) Osmanlı Devleti'nden kalan kurumlarda bozukluklar olması
 • B) lslahat hareketlerinin başarıya ulaşmaması
 • C) Çağdaş milletler seviyesine ulaşılmak istenmesi
 • D) Osmanlı halkının milli kültürden uzaklaşması
 • E) Emperyalist devletlerin hızla yayılması
 • - İş yeri sahiplerine kredi sağlamak amacıyla 1924 yılında kurulmuştur.

  - Cumhuriyet tarihinin ilk özel bankasıdır.

  - Bankacılık, sigortacılık ve kooperatifçilik alanlarında faliyet göstermiştir.

  Bu özellikleri verilen kurum, aşağıdakilerden hangisidir?


 • A) Ziraat Bankası
 • B) Merkez Bankası
 • C) Sümerbank
 • D) İş Bankası
 • E) Emlak ve Eytam Bankası
 • Misak-ı iktisadi kararlarının ileride yapılacak İnkılaplardan hangisine temel olduğu savunulamaz?


 • A) Kapitülasyonların kaldırılması
 • B) İş Bankasının kurulması
 • C) Teşvik-i Sanayi Kanunu'nun çıkarılması
 • D) Aşar vergisinin kaldırılması
 • E) Ziraat Bankasının kurulması
 • Aşağıdakilerden hangisi Atatürk Döneminde eğitim ve kültür alanında yapılan inkılaplar arasında gösterilemez?


 • A) Üniversite reformunun yapılması
 • B) Etnografya Müzesinin açılması
 • C) Millet Mekteplerinin açılması
 • D) Halkevlerinin açılması
 • E) Köy Enstitülerinin açılması
 • Atatürk'ün "Yetişecek çocuklarımıza ve gençlerimize, görecekleri tahsilin hududu ne olursa olsun, evvel Türkiye'nin istikbaline düşman olan bütün unsurlarla mücadele etmek lüzumu öğretilmelidir." sözüyle aşağıdaki inkılaplardan en fazla hangisine vurgu yaptığı söylenebilir?


 • A) Medreselerin kapatılması
 • B) Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun çıkarılması
 • C) Türk Dil Kurumunun kurulması
 • D) Türk Tarih Kurumunun kurulması
 • E) Millet Mekteplerinin açılması
 • Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Döneminde hukuk alanında yapılan inkılaplar arasında gösterilemez?


 • A) Teşkilat-ı Esasiye'nin kabulü
 • B) Ceza Kanunu'nun kabulü
 • C) Borçlar Kanunu'nun kabulü
 • D) Medeni Kanun'un kabulü
 • E) Takrir-i Sükun Kanunu
 • Medeni Kanun'la birlikte,

  I. kadın - erkek eşitliğinin sağlanması,

  Il. hukukun laikleşmesi,

  III. hukuksal birliğin sağlanması

  gelişmelerinden hangileri ile ilgili önemli bir adımın atıldığı savunulabilir?


 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) I ve III
 • D) II ve III
 • E) I, II ve III
 • Aşağıdaki konulardan hangisi Medeni Kanun'un içeriğinde yer almaz?


 • A) Kişi hak ve özgürlükleri
 • B) Kadınlara verilen haklar
 • C) Evlenme boşanma esasları
 • D) Kadınların siyasi hayata katılım esasları
 • E) Patrikhanenin ve konsoloslukların hukuki yetkileri
 • Aşağıdaki inkılaplardan hangisinin toplumsal hayatı düzenlemeye yönelik olduğu savunulamaz?


 • A) Kılık kıyafet değişikliği
 • B) Tekke ve zaviyelerin kaldırılması
 • C) Soyadı Kanunu
 • D) Miladi takvimin kabulü
 • E) Toprak Reformu Kanunu
 • I. Muhalefet partilerinin kurulması

  II. Teşvik-i Sanayi Kanunu'nun çıkarılması

  III. Toprak reformunun yapılması

  Yukarıdaki inkılaplardan hangileri 1929 Dünya Ekonomik Bunalımı'nın etkilerini ortadan kaldırmayı amaçlamıştır?


 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) Yalnız III
 • D) I ve II
 • E) I, II ve III
 • - Temel amacı yeni Türk harflerini halka öğretmektir.

  - Başöğretmeni Atatürk kabul edilmiştir.

  - Okuryazar oranını artırmayı hedeflemiştir.

  Özellikleri verilen kurum aşağıdakilerden hangisidir?


 • A) Millet Mektepleri
 • B) Halkevleri
 • C) Köy Enstitüleri
 • D) Mahalle Mektepleri
 • E) Mülkiye Mektepleri
 • I. Halifeliğin kaldırılması

  Il. Kabotaj Kanunu'nun kabulü

  III. Soyadı Kanunu'nun kabulü

  Bu inkılapların ilgili olduğu alanlarla eşleştirilmesi aşağıdakilerden hangisidir?


 • A) Siyasi - Sosyal - Ticari
 • B) Sosyal - Siyasi - Ticari
 • C) Siyasi - Ticari - Sosyal
 • D) Ticari - Sosyal - Siyasi
 • E) Ticari - Siyasi - Sosyal
 • 1933'te Darülfünun Kanunu ile düzenlemeler yapılan yüksek öğrenim kurumu aşağıdakilerden hangisidir?


 • A) Ankara Üniversitesi
 • B) Yüksek Ziraat Enstitüsü
 • C) Mülkiye Mektebi
 • D) İstanbul Üniversitesi
 • E) Gazi Üniversitesi
 • I. Tekke ve zaviyelerin kapatılması

  II. Medeni Kanun'un kabulü

  III. Millet Mekteplerinin açılması

  Yukarıda verilen yenilikler sırasıyla hangi alanlarda yapılan inkılap çalışmalarıdır?


 • A) Eğitim - Hukuk - Toplumsal
 • B) Hukuk - Eğitim - Toplumsal
 • C) Hukuk - Toplumsal - Eğitim
 • D) Toplumsal - Hukuk - Eğitim
 • E) Eğitim - Toplumsal - Hukuk
 • Medeni Kanun'un kabulü ile aşağıdakilerden hangisinin amaçlandığı söylenemez?


 • A) Hukuk birliğini sağlamak
 • B) Kadın haklarını genişletmek
 • C) Laik hukuk sistemi getirmek
 • D) Azınlıklara tanınan hakları kısıtlamak
 • E) Nikah, boşanma gibi konuları devlet denetimine almak
 • I. Erkan-ı Harbiye Vekaletinin kaldırılması

  Il. Kadınlara seçme ve seçilme haklarının verilmesi

  III. Şeyhülislamlık makamının kaldırılması

  Yukarıdakilerden hangileri ulusal egemenlik alanında gelişmeler yaşandığının kanıtıdır?


 • A) Yalnız III
 • B) I ve II
 • C) I ve III
 • D) II ve III
 • E) I, II ve III
 • I. Hükümet bunalımı 

  II. Meclis Hükümeti Sistemi

  III. Devlet başkanlığı sorunu

  Yukarıdakilerden hangileri cumhuriyetin ilanını hızlandıran etkenler arasında gösterilebilir?


 • A) Yalnız III
 • B) I ve II
 • C) I ve III
 • D) II ve III
 • E) I, II ve III
 • Osmanlı Devleti'nden kalan Yabancı Okullar Sorunu, aşağıdakilerden hangisiyle yeniden gündeme gelmiştir?


 • A) Harf inkılabı
 • B) Maarif Nezareti Kanunu
 • C) Darülfünun Kanunu
 • D) Millet Mektepleri Kanunu
 • E) Maarif Teşkilatı Kanunu
 • Aşağıdaki sosyal kurumlardan hangisi Cumhuriyet Döneminde kurulmamıştır?


 • A) Numune hastaneleri
 • B) Hıfzıssıhha Enstitüsü
 • C) Kızılay
 • D) Yeşilay
 • E) Çocuk Esirgeme Kurumu