Yükleniyor

KPSS Tarih Testleri Çöz

KPSS Tarih Deneme Sınavı


Testin En İyisi

ziyaretçi Başarı Oranı: %92.59 Doğru: 25 Yanlış: 2 Boş: 0
I. Tarkan

II. Subaşı

III. Baksı

Yukarıdakilerden hangileri lslamiyet öncesi Türklerde ordu komutanına verilen isimlerdendir?


 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) Yalnız III
 • D) I ve II
 • E) I, II ve III
 • Aşağıdakilerden hangisi Uygurların yerleşik yaşama geçtikten sonra uğraştıkları alanlardan biri değildir?


 • A) Freske sanatı
 • B) Tarımsal faaliyetler
 • C) Şehirleşme
 • D) Sur ve tapınak mimarisi
 • E) Dokumacılık
 • Aşağıdaki görevlilerden hangisi Selçuklularda ikta topraklarının dağıtımından sorumludur?


 • A) Pervaneci
 • B) Müstevfı
 • C) Müşrif
 • D) Sipahi
 • E) Emir-i Ariz
 • Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nde maaş ve bahşiş alan merkez ordusu içerisinde yer atmaz?


 • A) Cebeciler
 • B) Lağımcılar
 • C) Yeniçeriler
 • D) Akıncılar
 • E) Topçular
 • I. Yurtluk

  II. Sancak

  III. Ocaklık

  Yukarıdakilerden hangileri Klasik Dönem Osmanlı taşra teşkilatında yer atan yönetim birimlerinden biridir?


 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) Yalnız III
 • D) I ve II
 • E) I, II ve III
 • XVll. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde

  I. hukuk,

  II. askerlik,

  III. maliye

  alanlarının hangilerinde yeni bir düzenlemeye gidildiği savunulabilir?


 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) Yalnız III
 • D) II ve III
 • E) I, II ve III
 • Reform hareketleri, Osmanlı ülkesinde yaşayan gayri müslimler üzerinde etkili olmamıştır.

  Bu yargıyı Osmanlılarda uygulanan,

  I. dini hoşgörü,

  II. inanç özgürlüğü,

  III. gayrimüslimlerin Divanıhümayunda temsil edilmemesi

  durumlarından hangilerinin desteklediği savunulabilir?


 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) Yalnız III
 • D) I ve II
 • E) I, II ve III
 • I. Aşar

  II. Haraç

  III. Cizye

  Yukarıdaki vergilerden hangileri Tanzimat Döneminde kaldırılmıştır?


 • A) Yalnız II
 • B) Yalnız III
 • C) I ve II
 • D) I ve III
 • E) II ve III
 • Türk tarihinde yaşanan 31 Mart Ayaklanması'nın,

  I. meşruti yönetim,

  II. monarşik egemenlik,

  III. teokratik anlayış

  olgularından hangilerine bir tepki niteliği taşıdığı savunulabilir?


 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) Yalnız III
 • D) I ve II
 • E) I, II ve III
 • Osmanlı Devleti I. Balkan Savaşı'nda aşağıdaki devletlerden hangisiyle silahlı bir mücadeleye girmemiştir?


 • A) Bulgaristan
 • B) Romanya
 • C) Karadağ
 • D) Sırbistan
 • E) Yunanistan
 • Aşağıdaki cemiyetlerden hangisi Çukurova ve çevresindeki işgallere tepki olarak kurulmuştur?


 • A) İzmir Redd-i ilhak
 • B) Kilikyalılar
 • C) Trabzon Muhafaza-i Hukuk
 • D) Sulh ve Selamet-i Osmaniye
 • E) Teali-i İslam
 • I. Amasya Görüşmeleri'nin yapılması

  II. Erzurum Kongresi'nin toplanması

  III. Misakımilli kararlarının alınması

  Yukarıdaki gelişmelerin kronolojik sırası aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?


 • A) I, II, III
 • B) I, III, II
 • C) II, I, III
 • D) III, I, II
 • E) III, II, I
 • Aşağıdaki isyanlardan hangisi düzenli ordu birliklerine katılmak istemeyen Kuvayımilliye şefleri tarafından çıkarılmıştır?


 • A) Milli Aşireti
 • B) Koçkiri
 • C) Anzavur
 • D) Demirci Mehmet Efe
 • E) Bozkır
 • I. Doğu Trakya

  II. İstanbul

  IIII. Batı Trakya

  Yukarıdakilerden hangileri Mudanya Ateşkes Antlaşması'yla savaş yapılmadan TBMM yönetimine bırakılmıştır?


 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) Yalnız III
 • D) I ve II
 • E) I, II ve III
 • Mustafa Kemal Lozan Konferansı'na giden Türk heyetinden,

  I. kapitülasyonlar,

  II. patrikhane,

  III. Musul'un geleceği

  konularının hangilerinden kesinlikle taviz verilmemesini istemiştir?


 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) Yalnız III
 • D) I ve II
 • E) I, II ve III
 • Aşağıdakilerden hangisi 1921 Anayasası'nda yapılan 1923 değişikliklerinden biri değildir?


 • A) Cumhurbaşkanlığı makamının oluşturulması
 • B) Hükümeti oluşturma biçiminin değiştirilmesi
 • C) Tek dereceli seçim sistemine geçilmesi
 • D) "Devletin dini İslam'dır." maddesinin anayasaya eklenmesi
 • E) Devletin yönetim şeklinin belirlenmesi
 • Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal'in "Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler ve müriUer memleketi olamaz." sözü doğrultusunda gerçekleştirilmiştir?


 • A) Harf inkılabı
 • B) Tekke ve zaviyelerin kapatılması
 • C) Millet Mekteplerinin açılması
 • D) Kabotaj Kanunu'nun çıkarılması
 • E) Türk Dil Kurumunun kurulması
 • I. Halk Fırkası

  II. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası

  III. Serbest Cumhuriyet Fırkası

  Yukarıdakilerden hangileri Atatürk Döneminde kurulan muhalefet partileri arasında yer alır?


 • A) Yalnız II
 • B) Yalnız III
 • C) I ve III
 • D) II ve III
 • E) I, II ve III
 • "Ne mutlu Türküm diyene."

  Atatürk bu sözüyle aşağıdaki ilkelerden hangisinin önemini vurgulamıştır?


 • A) Laiklik
 • B) Devletçilik
 • C) Halkçılık
 • D) Cumhuriyetçilik
 • E) Milliyetçilik
 • I. Yabancı okullar

  II. Hatay'ın geleceği

  III. Demir yolları

  Yukarıdakilerden hangileri Atatürk Döneminde Fransa ile sorun olmuştur?


 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) Yalnız III
 • D) I ve II
 • E) I, II ve III
 • Atatürkçü düşünce sistemini durağan olmaktan çıkaran ve sürekli gelişmeyi ve ilerlemeyi amaçlayan ilke aşağıdakilerden hangisidir?


 • A) Cumhuriyetçilik
 • B) Halkçılık
 • C) inkılapçılık
 • D) Devletçilik
 • E) Laiklik
 • Kişisel egemenliğin reddedilerek, ulus egemenliğinin kurulması, inkılapçılığın hangi özelliğiyle doğrudan ilgilidir?


 • A) İnsan ve insanlık sevgisi
 • B) Milli birlik ve beraberlik
 • C) Milli egemenlik
 • D) Yurtta sulh, cihanda sulh
 • E) Akılcılık ve bilimsellik
 • Türkiye'nin Milletler Cemiyeti üyeliğinin gecikmesinde,

  I. Musul Sorunu'nun yaşanması,

  II. Hatay Sorunu'nun yaşanması,

  III. Balkan Antantı'na üye olunması

  gelişmelerinden hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?


 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) Yalnız III
 • D) I ve II
 • E) II ve III
 • Türkiye Cumhuriyeti'nin Lozan Antlaşması sonrasında karşılaştığı ilk sorun aşağıdakilerden hangisidir?


 • A) Yabancı Okullar Sorunu
 • B) Musul Sorunu
 • C) Boğazlar Sorunu
 • D) Nüfus Mübadelesi Sorunu
 • E) Hatay Sorunu
 • Almanya'nın Polonya'ya, İtalya'nın Habeşistan'a saldırması ile Türkiye,

  I. Briand - Kellog Paktı'na üyelik,

  II. Balkan Antantı'na üyelik

  III. Sadabad Paktı'na üyelik

  politikalarından hangilerini uygulamıştır?


 • A) Yalnız III
 • B) I ve II
 • C) I ve III
 • D) II ve III
 • E) I, II ve III
 • I. Misakımiili'ye bağlılık

  II. Ulusal bağımsızlığı korumak

  III. Devletlerin eşitliği ilkesini sağlamak

  Yukarıdakilerden hangileri Türk dış politikasının temel ilkeleri arasındadır?


 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) Yalnız III
 • D) I ve II
 • E) I, II ve III
 • Türkiye aşağıdakilerden hangisinin çatısı altında Kore Savaşı'na asker göndermiştir?


 • A) Briand - Kellog Paktı
 • B) Sadabad Paktı
 • C) NATO
 • D) Locarno Antlaşması
 • E) Birleşmiş Milletler

 • Etiketler: 2022 kpss tarih deneme, kpss tarih deneme test, tarih soru çöz, online kpss tarih deneme
  KPSS Tarih Deneme Sınavı sorularını online çözebilirsiniz.