Yükleniyor

KPSS Tarih Testleri Çöz

KPSS Tarih Genel Tekrar Test II


Testin En İyisi

ziyaretçi Başarı Oranı: %75 Doğru: 9 Yanlış: 3 Boş: 0
I. Karabalasagun Yazıtları

II. Türeyiş Destanı

III. Orhun Abideler

Yukarıdakilerden hangileri Uygurların yazılı kaynakları arasında gösterilebilir?


 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) Yalnız III
 • D) I ve II
 • E) I, II ve III
 • I. Dokumacılık

  Il. Silah yapımı

  III. Mimari

  Yukarıdakilerden hangileri göçebe yaşam tarzına ters düşmektedir?


 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) Yalnız III
 • D) I ve II
 • E) I, II ve III
 • Anadolu Selçuklu Devleti Dönemi'nde; liman şehirleri fethedilmiş, kervansaray yapımına önem verilmiş ve ticaret yollarının güvenliği sağlanmıştır.

  Bu bilgiye göre Anadolu Selçuklu Devleti öncelikli olarak aşağıdakilerden hangisini amaçlamıştır?


 • A) Anadolu siyasi birliğini sağlamayı
 • B) Bizans'ın etkinliğini kırmayı
 • C) İslam dünyasındaki nüfuzunu artırmayı
 • D) Devletin ekonomik refah düzeyini yükseltmeyi
 • E) Düşünce hayatını geliştirmeyi
 • I. Hükümdarlarının "Han" unvanını kullanması

  Il. Kutadgu Bilig'in Uygur harfleri ile yazılması

  III. Savaşlardan elde edilen ganimetlerin beşte birinin devlet hazinesine aktarılması

  Yukarıdakilerden hangileri Karahanlıların Türk gelenek ve göreneklerini koruduklarına kanıt olarak gösterilemez?


 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) Yalnız III
 • D) I ve II
 • E) II ve III
 • Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nde seyfiye grubu içinde yer almamaktadır?


 • A) Beylerbeyi
 • B) Sancak beyi
 • C) Vezirler
 • D) Şeyh'ül İslam
 • E) Sadrazam
 • XIX. yüzyılda yaşanan,

  I. kültürel alanda ıslahatlar yapılması,

  Il. padişahın mutlak egemenliğinin kısıtlanması,

  III. ithalat vergilerinin düşürülmesi

  gelişmelerinden hangilerinin Osmanlı Devleti'ni doğrudan ekonomik olarak zarara uğrattığı söylenebilir?


 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız III
 • C) I ve II
 • D) I ve III
 • E) II ve III
 • 1841 Londra Boğazlar Sözleşmesi'nde "Boğazlar Osmanlı Devleti'nin yönetiminde kalacak ve bütün devletlerin ticaret gemilerine açık olacak" maddesi yer almıştır.

  Buna göre,

  I. Boğazların jeopolitik öneminin azaldığı,

  Il. Boğazların uluslararası bir sorun haline geldiği,

  III. Osmanlı Devleti'nin siyasi otoritesinin arttığı

  değerlendirmelerinden hangilerine ulaşılabilir?


 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) I ve II
 • D) II ve III
 • E) I, II ve III
 • İttihat ve Terakki Partisi yanlıları I. Balkan Savaşı sonrasında yapılan Londra Görüşmeleri devam ederken, Osmanlı Bakanlar Kurulu'nu basarak devlet yönetimini ele geçirmişlerdir.

  Buna göre,

  I. Osmanlı Devleti'nde siyasi karışıklıklar yaşanmıştır.

  II. Balkanlardaki T ürk egemenliği sona ermiştir.

  III. Osmanlı devlet rejiminde değişiklik yaşanmıştır.

  yargılarından hangilerine ulaşılabilir?


 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) Yalnız III
 • D) I ve II
 • E) II ve III
 • Mısır Meselesi karşısında zor durumda kalan Osmanlı Devleti, bu konuda lngiltere'nin desteğini alabilmek için imzaladığı Balta Limanı Antlaşması ile lngiliz tüccarlarına uyguladığı gümrük vergisini düşürmüştür.

  Bu bilgiye dayanarak,

  I. lngiltere'ye, Fransa'ya tanınan ekonomik ayrıcalıklar kadar ayrıcalık tanınmıştır.

  Il. Osmanlı Devleti Mısır Sorunu'nu tek başına çözebilecek durumda değildir.

  III. İngiliz ürünlerinin Osmanlı pazarındaki payında artışlar yaşanmıştır.

  yargılarından hangilerine ulaşılabilir?


 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız III
 • C) I ve II
 • D) II ve III
 • E) I, II ve III
 • Mustafa Kemal "Ben yaşayabilmek için mutlaka müstakil bir milletin evladı kalmalıyım.

  Bu sebeple milli istiklal bence bir hayat meselesidir." diyerek;

  I. Çağdaşlaşma,

  II. Ulusal bağımsızlık,

  III. Ulusal Egemenlik

  ilkelerinden hangilerinin önemini vurgulamıştır?


 • A) Yalnız II
 • B) Yalnız III
 • C) I ve II
 • D) I ve III
 • E) II ve III
 • I. Boğazlar

  Il. Azınlık hakları

  III. Kapitülasyonlar

  Yukarıdakilerden hangileri Sevr Antlaşması'nda görüşülen konular arasında yer alır?


 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) I ve II
 • D) II ve III
 • E) I, II ve III
 • Aşağıdaki durumlardan hangisi Türk halkının Milli Mücadele hareketine olan desteğinin artmasında etkili olmuştur?


 • A) XV. Kolordu Komutanlığı'nın Erzurum'da bulunması
 • B) Kuva-i Milliye Birlikleri'nin suçluları kendi kanunlarına göre cezalandırmaları
 • C) İstanbul Hükümeti'nin Temsil Heyeti ile Amasya'da görüşmesi
 • D) Damat Ferit Hükümeti'nin Anadolu hareketini padişah ve halife karşıtı ilan etmesi
 • E) Sovyet Rusya ile ittifak yapılması

 • Etiketler: kpss tarih online test, 2022 kpss tarih test çöz, kpss çıkmış soruları çöz, kpss tarih deneme
  KPSS Tarih Genel Tekrar Test II sorularını online çözebilirsiniz.