Yükleniyor

KPSS Tarih Testleri Çöz

KPSS Tarih Genel Tekrar Test III


Testin En İyisi

ziyaretçi Başarı Oranı: %75 Doğru: 9 Yanlış: 3 Boş: 0
I. Devlet yönetiminde tüm hanedan üyelerinin söz sahibi olması

Il. Güçlü bir merkezi yönetimin olmaması

III. Hükümdarın her önerisinin mecliste kabul edilmemesi

Yukarıdakilerden hangileri İslamiyet öncesi Türk devletlerinde hükümdarın kurultay tarafından denetlendiğinin ve yetkilerinin sınırsız olmadığının açık göstergesidir?


 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) Yalnız III
 • D) I ve II
 • E) II ve III
 • I. Hat

  Il. Mimari

  III. Fresk

  Yukarıda verilen sanat dallarından hangilerinin Uygurlar ile birlikte gelişme gösterdiği söylenebilir?


 • A) Yalnız II
 • B) Yalnız III
 • C) I ve II
 • D) I ve III
 • E) II ve III
 • I. Kuruldukları bölgede Türk nüfusunun yoğun olmaması

  Il. Hindistan'a çok sayıda sefer düzenlemeleri

  III. Büyük Selçuklu Devleti ile yaptıkları Dandanakan Savaşı

  Yukarıdakilerden hangileri Gaznelilerin yıkılışında etkili olmamıştır?


 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) I ve II
 • D) I ve III
 • E) II ve III
 • I. İslam dünyasında mezhep birliğinin sağlanması

  Il. İbn-i Sina'nın "Kanun" adlı eserinin Latince'ye çevrilmesi

  III. Barut ve pusulanın Müslümanlar ve Türkler yoluyla Avrupa'ya gitmesi

  Yukarıda verilen gelişmelerden hangileri Batı uygarlığının Türk - İslam uygarlığından etkilendiğinin göstergesidir?


 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız III
 • C) I ve II
 • D) II ve III
 • E) I, II ve III
 • Tanzimat Fermanı'nda yer alan,

  I. mahkemelerin herkese açık yapılması,

  II. Ferman hükümlerine padişahın da uyması,

  III. kimseye yargılanmadan ceza verilmemesi

  maddelerinden hangileri kanun üstünlüğünün benimsendiğinin göstergesidir?


 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) Yalnız III
 • D) I ve II
 • E) I, II ve III
 • I. Cebelü

  Il. Sipahi

  III. Levent

  Yukarıdakilerden hangileri Osmanlı Devleti1nin kara kuvvetleri ile ilgili değildir?


 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) Yalnız III
 • D) I ve II
 • E) II ve III
 • Aşağıdakilerden hangisi vakıf arazisinin özelliklerindendir?


 • A) Geliri ile yetiştirilen askerlere cebelü denmiştir.
 • B) Devlet bu topraklardan % 5 oranında vergi almıştır.
 • C) Gelirleri hayır kurumlarına ve bilimsel kuruluşlara ayrılmıştır.
 • D) Mülkiyeti kişilere aittir.
 • E) Devredilip, miras bırakılabilen topraklardır.
 • İstanbul'un Osmanlı Devleti'nin eline geçmesiyle birlikte, Avrupalıların doğu ile olan ticaret yollarının bir kısmı kapanmıştır.

  Bu durum aşağıdakilerden hangisinin başlamasında etkili olmuştur?


 • A) Fransız lhtilali'nin
 • B) Coğrafi Keşifler'in
 • C) Sanayi lnkılabı'nın
 • D) Reform Hareketlerinin
 • E) Azınlık isyanlarının
 • I. Meşrutiyet'in ikinci kez ilanını gerçekleştirmek

  II. 31 MartAyaklanması'nı önlemek

  III. 2. Abdülhamit'i tahttan indirmek

  Yukarıdakilerden hangileri Selanik'ten yola çıkan Harekat Ordusu'nun lstanbul'a gelmesindeki nedenlerdendir?


 • A) Yalnız II
 • B) Yalnız III
 • C) I ve II
 • D) II ve III
 • E) I, II ve III
 • I. Osmanlı Devleti'nin Kuzey Afrika'da kaybettiği toprakları geri almak istemesi

  II. Rusya'nın Balkanlara hakim olarak Karadeniz'e inmek istemesi

  III. Avrupa Devletleri'nin gelişen sanayilerine hammadde kaynakları bulma istekleri

  Yukarıdakilerden hangileri 1. Dünya Savaşı'nın özel sebepleri arasında gösterilebilir?


 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) I ve II
 • D) II ve III
 • E) I, II ve II
 • XIX. yüzyılda yürürlüğe girmeyen Ayastefanos Antlaşması'nın yerine imzalanan Berlin Antlaşması'na göre,

  - Girit ve Ermenilerin oturduğu bölgelerde ıslahat yapılacak, Sırbistan, Karadağ ve Romanya'ya bağımsızlık verilecekti.

  Bu bilgiye dayanarak,

  I. Osmanlı sınırları dışında yaşayan azınlıkların hakları korunmuştur.

  Il. Ayastefanos Antlaşması Balkan uluslarının ayaklanması ile uygulanamamıştır.

  III. Osmanlı Devleti azınlıklar üzerindeki kontrolünü kaybetmiştir.

  yargılarından hangilerine ulaşılabilir?


 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız III
 • C) I ve III
 • D) II ve III
 • E) I, II ve III
 • I. Balıkesir ve çevresinde çıkarılmıştır.

  Il. Milli Mücadele'nin kazanılmasını geciktirmiştir.

  III. Çerkez Ethem tarafından bastırılmıştır.

  Yukarıdakilerden hangileri Anzavur Ayaklanması'nın özelliklerindendir?


 • A) Yalnız II
 • B) Yalnız III
 • C) I ve II
 • D) I ve III
 • E) I, II ve III