Yükleniyor

KPSS Tarih Testleri

KPSS Tarih Kurtuluş Savaşı Test


Testin En İyisi

ziyaretçi Başarı Oranı: %100 Doğru: 20 Yanlış: 0 Boş: 0
Aşağıdakilerden hangisi, Mustafa Kemal'in ve Anadolu hareketinin, İstanbul Hükümeti tarafından kabul edildiğinin göstergesi değildir?


 • A) Mustafa Kemal'in 9. Ordu Müfettişliğine atanması
 • B) Amasya Görüşmeleri'nin yapılması
 • C) Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin tanınması
 • D) Mebuslar Meclisi'nin toplanması
 • E) Damat Ferit'in görevden alınması
 • Birinci TBMM'nin;

  I. Olağanüstü yetkilere sahip bir meclis kimliğiyle toplanması

  Il. Kararları oy çokluğu esasına göre alması

  III. Ulusal egemenlik ilkesini esas alan bir işleyişi benimsemesi

  özelliklerinden hangileri demokratik niteliğinin göstergesidir?


 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) Yalnız III
 • D) II ve III
 • E) I, II ve III
 • Aşağıdakilerden hangisi, mal ile Türk milleti arasında karşılıklı gelişen güven duygusundan doğan bir sonuç değildir?


 • A) Cumhuriyetin kurulması
 • B) Kurtuluş Savaşı'nın kazanılması
 • C) Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kurulması
 • D) Kadınlara siyasal haklar tanınması
 • E) Kurtuluş Savaşı döneminde mahalli derneklerin kurulması
 • Anadolu hareketine katılmakta tereddüt edenlerin kesin karar vererek, Anadolu hareketine katılmaları aşağıdakilerden hangisinden sonra hızlanmıştır?


 • A) Amasya Genelgesi
 • B) Amasya Görüşmeleri
 • C) Erzurum Kongresi
 • D) Sivas Kongresi
 • E) Balıkesir Kongresi
 • Aşağıdakilerden hangisi "Türkiye Devleti yalnız TBMM tarafından temsil olunur." ilkesi doğrultusundaki gelişmelerden biri değildir?


 • A) Ankara Antlaşması'nın TBMM tarafından onaylanması
 • B) Osmanlı Hükümeti varken TBMM'nin yeni bir hükümet kurması
 • C) Osmanlı Hükümetinin Lozan'a çağrılması üzerine TBMM'nin saltanatı kaldırması
 • D) TBMM'nin Dış işleri Bakanı Bekir Sami Bey başkanlığında bir heyeti Moskova'ya göndermesi
 • E) Londra Konferansı'na Osmanlı Hükümeti ile TBMM Hükümetinin birlikte katılması
 • TBMM'nin açılmasından sonra kurulan hükümete Meclis Hükümeti denmesinin nedenlerinden biri aşağıdakilerden hangisidir?


 • A) Egemenlik kayıtsız şartsız ulusundur ilkesinin benimsenmesi
 • B) Bakanların her birinin meclis içinden tek tek seçilmesi
 • C) Mecliste gruplaşmaların olması
 • D) Milletvekili sayısının az olması
 • E) Mecliste hükümet kurma güçlüğünün doğması
 • I. İnönü Savaşı'nın kazanılmasıyla İtilaf Devletleri TBMM gerçeğini kabul etmişler ve Londra'da bir konferans düzenlenerek Sevr Antlaşması'nı gözden geçirmeye karar vermişlerdir. Fakat bunu doğrudan TBMM'ye değil İstanbul Hükümetine bildirmişlerdir.

  İtilaf Devletleri, bu hareketleri ile aşağıdakilerden hangisini göstermek istemişlerdir?


 • A) Anadolu'dan ayrılmak istediklerini
 • B) İstanbul Hükümetini resmen tanıdıklarını
 • C) Milli Mücadeleyi kabul ettiklerini
 • D) TBMM'yi tanımak istemediklerini
 • E) İstanbul Hükümetiyle dost kalmak istediklerini
 • Aşağıdaki olayların hangisi, Mustafa Kemal'e ulusal mücadeleyi padişah adına da yürüttüğünü söyleme olanağı vermiştir?


 • A) İstanbul Hükümetinin Mustafa Kemal'i öldürtmek istemesi
 • B) Mustafa Kemal'in görevinden ayrılması
 • C) İstanbul'un İtilaf devletlerince işgal edilmesi
 • D) Bazı devlet adamlarının İstanbul' dan ayrılarak Anadolu'ya geçmesi
 • E) Mustafa Kemal'in Amasya'da İstanbul Hükümeti temsilcisiyle görüşmesi
 • Türkiye'de, Kurtuluş Savaşı'nın hazırlık döneminde mahalli kongreler yapılarak TBMM kurulmuştur.

  Bu gelişmeler, aşağıdakilerden hangisi için bir hazırlık sayılamaz?


 • A) Yeni bir devlet kurma
 • B) Ulusal egemenliği hakim kılma
 • C) Demokratikleşme sürecini başlatma
 • D) Ulusal bağımsızlığı kazanma
 • E) Yerel yönetimlere ağırlık verme
 • Mustafa Kemal'in Havza'dan 28 Mayıs 1919'da yayınladığı "İşgallere karşı sessiz durulmamasını, protesto mitingleri düzenlemesini, protesto telgrafları çekilmesini" isteyen Havza Genelgesi'nin sağladığı en önemli sonuç, aşağıdakilerden hangisidir?


 • A) Yararlı derneklerin kurulması
 • B) Amasya Genelgesi'ne uyulması
 • C) Milli bilincin uyanmasını hızlandırması
 • D) Alaşehir Kongresi'nin düzenlenmesi
 • E) TBMM'nin açılması
 • I. Osmanlı Devleti, müttefikleriyle bütün ilişkilerini kesecektir.

  Il. Sınırların korunması ve iç güvenliğin sağlanması dışındaki, Osmanlı ordusu terhis edilecektir.

  III. İtilaf devletleri, güvenliklerini tehdit edici durumlarda stratejik noktaları işgal edecektir.

  IV. Hükümet haberleşmesi dışındaki telsiz ve telefonlar İtilaf devletlerince denetlenecektir.

  Mondros Ateşkes Antlaşması'nda yer alan yukarıdaki maddelerden hangileri, Osmanlı Devleti'nin, uluslararası kamuoyu ile olan bağlantısını kesmeye yöneliktir?


 • A) III ve IV
 • B) I, II ve III
 • C) II, III ve V
 • D) I ve IV
 • E) I, II ve IV
 • Aşağıdakilerden hangisi Lozan Antlaşması'nın sonuçlarından biridir?


 • A) Boğazl ar üzerinde tam egemenliğin sağlanması
 • B) Ekonominin her alanında tam bağımsızlığın sağlanması
 • C) İstanbul'daki Rum Patrikhanesi'nin kaldırılması
 • D) Komşu ülkelerle olan tüm sınırlarının çözümlenmesi
 • E) Musul'un, İngiliz mandası altındaki lrak'a bırakılması
 • Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti ile birlikte TBMM Hükümetinin Londra Konferansı'na çağrılmasında etkili olmuştur?


 • A) I. İnönü Muharebesi
 • B) II. İnönü Muharebesi
 • C) Sakarya Meydan Muharebesi
 • D) Başkomutanlık Meydan Muharebesi
 • E) Doğu illerinin düşmandan temizlenmesi
 • Aşağıdakilerden hangisi TBMM Hükümeti'nin Kurtuluş Savaşı'nda savaştığı devletlerden biridir?


 • A) İngiltere
 • B) Almanya
 • C) Bulgaristan
 • D) Avusturya
 • E) Rusya
 • Mustafa Kemal'in İtilaf devletlerinin donanma güçleriyle İstanbul'a geldikleri gün söylediği "Geldikleri gibi giderler" sözü geleceğe ilişkin aşağıdakilerden hangisinin belirtisidir?


 • A) Müdafaa-i Hukuk Cemiyetlerinin kurulacağına
 • B) Padişah ve halifenin artık tanınmayacağına
 • C) Milli Mücadeleyi başlatma kararının
 • D) Sivas Kongresi'nin toplanmasına
 • E) Yeni bir hükümet kurulacağının
 • Aşağıdaki sorunlardan hangisi, Lozan Barış Antlaşması'nda bir çözüme kavuşturulamamıştır?


 • A) Azınlık hakları
 • B) Harp tazminatı
 • C) Kapitülasyonlar
 • D) Türkiye - Irak sınırı
 • E) Ermeni yurdu
 • Mustafa Kemal'in "Siz orada yalnız düşmanı değil, milletin makus talihini de yendiniz." sözüyle aşağıdaki hangi savaşın başarısı kutlanmıştır?


 • A) Doğu Taarruzu
 • B) I. İnönü
 • C) II. İnönü
 • D) Sakarya
 • E) Büyük Taarruz
 • İstanbul Hükümeti'nin Sivas Kongresi'ni dağıtmaya yönelik girişimlerde bulunması üzerine Temsil Heyeti bir karar alarak, hem olaya tepkisini dile getirdi, hem de İstanbul Hükümeti'ne bağlı olmadığını gösterdi.

  Temsil Heyeti'nin söz konusu girişiminin;

  I. Bütün yurdu temsil ettiği kararını alması

  Il. Osmanlı yönetimi ile tüm ilişkileri kesmesi

  III. Hıynet-i Vataniye Kanunu'nu çıkarması

  yukarıdakilerden hangisi olduğu söylenebilir?


 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) Yalnız III
 • D) I ve II
 • E) II ve III
 • "Çağımızda ulusal iradeye uyulması zorunludur. Bu nedenle meclisin toplantıya çağırılması gerekir. Bu yolla, ulus ve ülkenin kaderi üzerinde alınacak kararların meclis denetimine sunulması şarttır."

  Sivas Kongresi'nde alınan bu karar, aşağıdakilerden hangisinin gerçekleştirilmesi için atılmış olan önemli bir adımdır?


 • A) Medeniyetçilik
 • B) Devletçilik
 • C) Laiklik
 • D) Demokrasi
 • E) Kanun önünde eşitlik
 • Kurtuluş Savaşı'nın amacı, gerekçesi ve yöntemi ilk kez hangi yolla açıklanmıştır?


 • A) Misakımilli belgesiyle
 • B) Amasya Genelgesi'yle
 • C) Sivas Kongresi kararlarıyla
 • D) Erzurum Kongresi kararlarıyla
 • E) İlk TBMM kararlarıyla