Yükleniyor

KPSS Tarih Testleri Çöz

Milli Mücadele Muharebeler Dönemi Test


Testin En İyisi

ziyaretçi Başarı Oranı: %95.83 Doğru: 23 Yanlış: 1 Boş: 0
Kurtuluş Savaşı'nın ilk yıllarında TBMM, düşmanla mücadele edebilmek için öncelikle aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmiştir?


 • A) Güçler birliği ilkesinin benimsenmesini
 • B) Kongrelerin toplanmasını sağlanmasını
 • C) Başkomutanlık Kanunu'nun çıkarılmasını
 • D) Hıyanet-i Vataniye Kanunu'nun çıkarılmasını
 • E) Düzenli ordunun kurulmasını
 • TBMM'nin uluslararası alandaki ilk siyasi başarısı aşağıdakilerden hangisi olduğu söylenebilir?


 • A) Lozan Barış Antlaşması
 • B) Gümrü Antlaşması
 • C) Londra Konferansı
 • D) Moskova Antlaşması
 • E) Mudanya Ateşkes Antlaşması
 • I. Kuva-i Milliye Birlikleri'nin düşmanı durduramaması

  Il. Damat Ferit Hükümeti'nin görevden çekilmesi

  III. Ülkenin birçok yerinde ayaklanmaların çıkması

  Yukarıdakilerden hangileri düzenli ordunun kurulmasında doğrudan etkili olmuştur?


 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) Yalnız III
 • D) I ve II
 • E) I, II ve III
 • Aşağıdakilerden hangisi Londra Konferansı'nın Kurtuluş Savaşı'ndaki önemini ortaya koymaktadır?


 • A) Sevr Antlaşması'nın ortadan kaldırılması
 • B) Osmanlı Devleti'nin İtilaf Devletleri'nce yok sayılması
 • C) TBMM'nin uluslararası alanda varlığının tanınması
 • D) Yunan ilerleyişine son verilmesi
 • E) Kurtuluş Savaşı'nı sona erdirmesi
 • I. Gümrü Antlaşması

  Iil. Moskova Antlaşması

  III. İstanbul Antlaşması

  Bugünkü sınırlarımızın belirlenmesinde etkili olan yukarıdaki antlaşmaların hangilerini TBMM Hükümeti'nin imzaladığı söylenebilir?


 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) Yalnız III
 • D) I ve II
 • E) I, II ve III
 • Sakarya Savaşı'ndan sonra imzalanan Kars Antlaşması ile Batum'un Gürcistan'da kalması kesinleşmiş ve Ardahan'ın tamamı Türkiye'ye bırakılmıştır. Alınan karar günümüze kadar gelen süreçte bir daha değişikliğe uğramamıştır.

  Bu bilgiye göre,

  I. Doğu sınırımız kesinleşmiştir.

  Il. Misak-ı Milli'den taviz verilmemiştir.

  III. Türk-Sovyet ilişkileri gerginleşmiştir.

  yargılarından hangilerine ulaşılabilir?


 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) I ve II
 • D) I ve III
 • E) I, II ve III
 • Mustafa Kemal, "Ulus, tarihin ancak devletlerin yıkılma ve çökme kargaşaları içinde bulunduğu zamanlarda gördüğü çok önemli ve zor günler yaşıyordu. Böyle günlerde yazgısını eline almak cesaretini gösteremeyen ulusların geleceği karanlık ve korkuludur." demiştir.

  Mustafa Kemal, Kurtuluş Savaşı'nda söylediği bu sözlerle,

  I. halifenin siyasal gücünü artırmak,

  Il. ulus iradesini ön plana çıkarmak,

  III. itilaf Devletleri'nin askeri ve ekonomik desteğini sağlamak

  amaçlarından hangilerini ön plana çıkarmaya çalışmıştır?


 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) Yalnız III
 • D) I ve II
 • E) I, II ve III
 • - Birinci lnönü Savaşı

  - Sakarya Savaşı

  - Başkomutanlık Meydan Savaşı

  Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki savaşların sonuçları arasında gösterilemez?


 • A) Londra Konferansı'nın toplanması
 • B) İngilizlerle esir değişiminin yapılması
 • C) Mudanya Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması
 • D) İstiklal Marşı'nın kabul edilmesi
 • E) Türk ordusunun Sakarya Nehri'nin doğusuna çekilmesi
 • I. Meclis'in Kayseri'ye taşınmasının gündeme gelmesi

  II. Afyon, Kütahya ve Eskişehir'in elimizden çıkması

  III. Türk halkında moral bozukluğunun yaşanması

  Yukarıdakilerden hangileri Kütahya - Eskişehir Muharebelerinin sonuçları arasında gösterilebilir?


 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) Yalnız III
 • D) I ve II
 • E) I, II ve III
 • Fransa ile 20 Ekim 1921 tarihinde imzalanan Ankara Antlaşması'nın aşağıdaki maddelerinden hangisi Misakımilli'ye aykırıdır?


 • A) Fransa ile savaş durumu sona erecek.
 • B) Hatay' da özerk bir yönetim kurulacak.
 • C) Fransa güney topraklarımızı boşaltacak.
 • D) Fransa TBMM'yi tanıyacak.
 • E) Karşılıklı esir değişimi yapılacak.
 • TBMM'ya ait aşağıdaki kanunlardan hangisi Kurtuluş Savaşı'nın devam ettiği yıllarda çıkartılmıştır?


 • A) Teşvik-i Sanayi Kanunu
 • B) Varlık Vergisi Kanunu
 • C) Kabotaj Kanunu
 • D) Başkomutanlık Kanunu
 • E) Takrir-i Sükun Kanunu
 • Mudanya Ateşkes Antlaşması ile,

  I. Edirne,

  Il. lstanbul,

  III. Kars

  şehirlerinden hangileri savaş yapılmadan TBMM'ye bırakılmıştır?


 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) I ve II
 • D) II ve III
 • E) I, II ve III
 • Dünya Savaşı sonrasında Wilson ilkeleri'ne uymayan Fransa, Adana ve çevresini işgal etmiştir.

  Aşağıdakilerden hangisi Fransızların bu amaç doğrultusunda uyguladığı politikalardan biri değildir?


 • A) TBMM'ye bağlı düzenli orduları bölgeden uzaklaştırmak
 • B) Türk jandarmasını Fransız subaylarının emrine verdirmek
 • C) Türk eşrafın mallarına el koydurmak
 • D) Ermenilerden bir "İntikam Tugayı" oluşturmak
 • E) Bölgedeki haberleşme ve ulaşım araçlarına el koydurmak
 • Mustafa Kemal, Meclis'teki Kuvayımilliye yanlılarını,

  I. Gediz Taarruzu,

  Il. I. İnönü Savaşı,

  III. Gümrü Antlaşması

  olaylarından hangilerini dayanak göstererek düzenli ordunun kurulmasına ikna etmiştir?


 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) Yalnız III
 • D) I ve III
 • E) I, II ve III
 • Kurtuluş Savaşı'nda aşağıdaki ordulardan hangisiyle herhangi bir silahlı mücadeleye girilmemiştir?


 • A) Ermeni Ordusu
 • B) Fransız Ordusu
 • C) Yunan Ordusu
 • D) İtalyan Ordusu
 • E) Halifelik Ordusu
 • I. lnönü Savaşı sonrasında Sovyet Rusya ile imzalanan Moskova Antlaşması'nın aşağıdaki özelliklerinden hangisi Türkiye'nin doğu sınırının güvence altına alındığına kanıttır?


 • A) Bir tarafın tanımadığı bir antlaşmayı diğer tarafta tanımayacak.
 • B) Devletler birbirlerinin içişlerine karışmayacak.
 • C) Gümrü Antlaşması'yla belirlenen sınır, Sovyet Rusya tarafından tanınacak.
 • D) Çarlık Rusya ile Osmanlı arasındaki antlaşmalar geçersiz sayılacak
 • E) Batum, Gürcistan'a verilecek.
 • Milli Mücadele Dönemi'nde,

  - TBMM'nin ilk kez uluslararası alanda tanındığı, itilaf Devletleri'nin görüş ayrılığına düştüğü,

  - Osmanlı ve TBMM Hükümeti'nin birlik mesajı verdiği

  gelişme aşağıdakilerden hangisidir?


 • A) I. İnönü Savaşı
 • B) Gümrü Antlaşması
 • C) Paris Konferansı
 • D) Londra Konferansı
 • E) Mudanya Ateşkes Antlaşması
 • Aşağıdakilerden hangisi Türkler için "Ya istiklal, Ya ölüm" savaşı olan Sakarya Meydan Muharebesi sonrasında antlaşma imzalanan devletlerden biri değildir?


 • A) Ermenistan
 • B) Gürcistan
 • C) İngiltere
 • D) Fransa
 • E) Yunanistan
 • Aşağıdakilerden hangisi Kurtuluş Savaşı sırasında TBMM tarafından kurulan düzenli ordunun otoritesini ve gücünü artıran gelişmelerden değildir?


 • A) Çerkez Ethem Ayaklanması'nın bastırılması
 • B) Ülkedeki tüm silahların Batı Cephesi için toplanması
 • C) Ali Fuat Paşa'nın Batı Cephesi Komutanlığı'na atanması
 • D) Doğu Cephesi'nin kapanmasıyla buradaki birliklerin Batı'ya kaydırılması
 • E) Mustafa Kemal'in Başkomutan olması
 • Osmanlı Devleti'nde alınan "Avarız Vergisi" ile "Milli Mücadele" sırasında yayımlanan Tekalif-i Milli Emirleri'nin en önemli ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?


 • A) İnkılaplara ortam hazırlanması
 • B) Eğitim giderlerini karşılaması
 • C) Ticareti geliştirmeyi amaçlaması
 • D) Ordunun ihtiyaçlarını karşılaması
 • E) Vakıf kurumlarının ihtiyaçlarını karşılaması
 • Sakarya Meydan Muharebesi sonrasında itilaf Devletleri'nin barış önerisinde bulunmalarında,

  I. kalıcı ve uzun ömürlü bir ateşkes sağlamak,

  Il. Sevr Antlaşması'nı yumuşatarak TBMM'ye onaylatmak,

  III. Wilson llkeleri'ni uygulamaya geçirmek

  durumlarından hangilerinin amaçlandığı söylenemez?


 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) Yalnız III
 • D) I ve III
 • E) II ve III
 • II. İnönü Savaşı'ndan sonra İngiltere Savunma Bakanı Winston Churchill, İngiltere'nin herhangi bir askeri serüvene girişmeyeceğini söylemesi üzerine Yunan Hükümeti genel seferberlik ilan etmiştir.

  Buna göre, aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılamaz?


 • A) İngiltere'nin, Yunanlılara güveni azalmıştır.
 • B) Yunanlılar, TBMM'yi ciddiye almaya başlamışlardır .
 • C) TBMM, Yunanlılara karşı başarılar elde etmiştir.
 • D) İngiltere emperyalist faaliyetlerinden vazgeçmiştir .
 • E) İngiltere, Mondros'un uygulanmayacağını anlamaya başlamıştır .
 • Sakarya Meydan Muharebesi,

  I. Mustafa Kemal tarafından yönetilmesi,

  Il. savunma savaşı olması,

  III. Batı Cephesi'nde Yunanlılara karşı yapılması

  özelliklerinden hangileriyle kendinden önceki muharebelerden ayrılır?


 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) Yalnız III
 • D) I ve II
 • E) II ve III
 • Kütahya - Eskişehir Savaşları sonrasında Mustafa Kemal'e Meclis tarafından Başkomutanlık yetkisinin verilmesinde,

  I. hızlı ve etkili kararlar alabilme,

  Il. devrimleri gerçekleştirme,

  III. Tekalif-i Milliye Emirleri'ni yayınlatma

  amaçlarından hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?


 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) Yalnız III
 • D) I ve III
 • E) I, II ve III