Yükleniyor

KPSS Tarih Testleri

KPSS Tarih Osmanlı Devleti'nde Kültür ve Medeniyet Test

KPSS Tarih Osmanlı Devleti'nde Kültür ve Medeniyet Test


Testin En İyisi

ziyaretçi Başarı Oranı: %92.85 Doğru: 13 Yanlış: 1 Boş: 0
Osmanlı Devleti'nde II. Meşrutiyet'in ilanı sonrasında anayasada yapılan değişikliklerle padişahın meclisi kapatma yetkisi kısıtlanmıştır.

Bu durum aşağıdakilerden hangisinde verilen ilkenin önemsendiğini gösterir?

 • A) Laiklik
 • B) Bağımsızlık
 • C) Milliyetçilik
 • D) Demokrasi
 • E) Eşitlik
 • Osmanlı Devleti'nde, adalet işlerine bakan kadıların tayin oldukları bölgelerdeki görev süreleri en fazla üç yıl olabilmektedir.

  Bu uygulamayla aşağıdakilerden hangisinin amaçlandığı söylenebilir?

 • A) Yönetimle yargıyı ayırmak
 • B) Kadıların halkla kaynaşarak etki altında kalmasını engellemek
 • C) Kadıların terfi işlerini düzenlemek
 • D) Devletin otoritesini güçlü tutmak
 • E) Bağımsız devlet anlayışını korumak
 • Osmanlı Devleti'nde ürünlerin fiyatlarının esnaf teşkilatları tarafından belirlenmesi uygulamasıyla;
  I. haksız rekabeti engellemek,
  II. tüketiciyi korumak,
  III. üretimi artırmak
  amaçlarından hangilerine ulaşılmak istendiği söylenebilir?

 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) I ve II
 • D) I ve III
 • E) II ve III
 • Osmanlı Devleti'nde görülen aşağıdaki gelişmelerden hangisinin sınırların genişlemesi ile ilgili olduğu savunulamaz?

 • A) Hazinenin gelir ve giderlerinin artması
 • B) Merkezi otoritenin denetim gereksiniminin artması
 • C) Sancağa çıkma sisteminin kaldırılması
 • D) Yeni yönetim birimlerinin kurulması
 • E) Üç kıta üzerinde egemenlik kurulması
 • - Olağanüstü dönemlerde alınan avarız vergileri 17. yüzyıldan itibaren sürekli hale getirilmiştir.
  - 17. yüzyıldan itibaren tımar topraklarının açık artırma usulüyle mültezimlere satılması yaygınlaştırılmıştır.

  Osmanlı Devleti'ndeki bu gelişmelerin aşağıdakilerden hangisine neden olduğu söylenebilir?

 • A) Devletin saygınlığının artmasına
 • B) Üretimde sürekliliğin sağlanmasına
 • C) Ticari gelirlerin artmasına
 • D) Sosyo-ekonomik düzenin bozulmasına
 • E) Üretimde kalitenin yükselmesine
 • Osmanlı Devleti'nde toplumun bazı ihtiyaçlarının karşılanması vakıflara bırakılmıştır. Vakıflar; sosyal, ekonomik, eğitim, sağlık, sanat, mimari, ulaşım, bayındırlık ve din alanlarında önemli görevleri yerine getirmiştir.

  Bu bilgilere göre, vakıflar tarafından yürütülen hizmetler arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?

 • A) Medreselerin yaygınlaştırılması
 • B) Yoksulların her türlü ihtiyaçlarının karşılanması
 • C) Ulaşım hizmetlerinin yaygınlaştırılması
 • D) Hastanelerin açılması
 • E) Tımarlı sipahilerin ihtiyaçlarının karşılanması
 • Osmanlı Devleti'nde şehzadeler sancaklara idareci olarak gönderilirdi. I. Ahmet döneminde "ekber ve erşed" sisteminin kabul edilmesiyle şehzadelerin sancağa çıkması uygulamasına son verilmiştir.

  Bu durumun;
  I. tecrübesiz şehzadelerin padişah olması,
  II. padişahın yetkilerinin sınırlandırılması,
  III. sadrazamların yönetimdeki etkinliklerinin azalması

  gelişmelerinden hangilerine ortam hazırladığı savunulabilir?

 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) Yalnız III
 • D) l ve ll
 • E) II ve III
 • Osmanlı Devleti'nin uyguladığı dirlik sisteminin sağladığı bazı yararlar şunlardır:

  I. üretimin denetim altına alınması ve üretimde sürekliliğin sağlanması,
  II. eyaletlerde savaşa hazır askeri birlikler kurulması,
  III. vergilerin düzenli bir şekilde toplanması.

  Bunlardan hangilerinin devlet otoritesinin artmasında etkili olduğu söylenebilir?

 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) I ve II
 • D) II ve III
 • E) I, II ve III
 • Osmanlı Devleti'nin azınlıklara okul açma izni vermesinin;

  I. zamanla ortaya çıkan ulusçu akımların kolayca yayılması,
  II. medrese eğitiminin önemini kaybetmesi,
  III. Osmanlı Devleti'nde laik eğitim anlayışının önem kazanması

  gelişmelerinden hangilerine neden olduğu savunulabilir?

 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) Yalnız III
 • D) II ve III
 • E) I, II ve III
 • Osmanlı Devleti'nde görülen aşağıdaki gelişmelerden hangisi devletin saygınlığını yitirdiğine kanıt olarak gösterilebilir?

 • A) Yeniçerilerin devlet yönetimine karışması
 • B) Ülkenin eyaletlere ayrılarak yönetilmesi
 • C) Gayrimüslimlerden haraç vergisinin alınması
 • D) Yabancı okulların açılmasına izin verilmesi
 • E) Sadrazamların divan toplantılarına başkanlık yapması
 • Osmanlı Devleti'nde yönetimde daha cok devşirme kökenli kişilerin tercih edilmesi aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?

 • A) Çok uluslu toplum yapısına sahip olunması
 • B) Yönetimde güçlü ailelerin etkinliğine son verilmek istenmesi
 • C) Türklerin askeri alanda görevler alması
 • D) Devlet yönetiminde azınlıklardan yararlanılmak istenmesi
 • E) Hoşgörülü bir yönetim anlayışına sahip olunması
 • Divan-ı Hümayun'un görevleri arasında, mahkemelerde veya eyalet divanlarında karara bağlanmış bir davanın taraflarından birinin Divan'a başvurması ile bu davanın yeniden görüşülmesi de yer alırdı.

  Bu duruma bakılarak;
  I. Divan-ı Hümayun yüksek mahkeme görevini üstlenmiştir.
  II. Yönetimle yargı işleri birlikte yürütülmektedir.
  III. Hukuk alanında hiyerarşik sistem vardır.

  yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız III
 • C) l ve ll
 • D) II ve III
 • E) I, II ve III
 • Kanun-ı Esasi, Prusya ve Belçika anayasaları incelenerek bir komisyon tarafından hazırlanan ilk Osmanlı anayasasıdır. Bu anayasa, padişahın yetkilerine dokunmamakla birlikte, halkın seçimle belirlediği temsilcilerin yer aldığı bir meclise yer vermesinden dolayı Meşrutiyet Dönemi'ni başlatmıştır.

  Bu bilgilere bakılarak Osmanlı Devleti ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

 • A) İçişlerine karışılması engellenmiştir.
 • B) Yönetim şekli değişmiştir.
 • C) Padişahın yetkileri sınırlanmıştır.
 • D) Yönetimdeki ikilikler sona erdirilmiştir.
 • E) Hukuk birliği sağlanmıştır.
 • Osmanlı Devleti'nde XVI. yüzyıl sonlarından XVlll . yüzyıl sonlarına kadar uzun ve yorucu savaşlar, nüfus artışı, ekonomik buhranlar, işsizlik, eşkiya hareketleri ve Celali isyanları yaşanmış, bu durum ülke içinde büyük ölçüde nüfus dalgalanmasına yoI açmıştır.

  Bu durumun sonuçları arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?

 • A) Tarım gelirlerinin azalması
 • B) Sosyal yapının bozulması
 • C) Merkezi otoritenin zayıflaması
 • D) Etnik ve kültürel yapının değişmesi
 • E) Sınıf farklılıklarının oluşması


 • KPSS Tarih Osmanlı Devleti'nde Kültür ve Medeniyet Test

  KPSS Tarih Osmanlı Devleti'nde Kültür ve Medeniyet Test
  KPSS Tarih Osmanlı Devleti'nde Kültür ve Medeniyet Test
  KPSS Tarih Osmanlı Devleti'nde Kültür ve Medeniyet Test
  Etiketler: osmanlı kültür ve medeniyeti test soruları ve cevapları, kpss osmanlı kültür ve medeniyeti online test, osmanlı kültür medeniyet test pdf
  KPSS Tarih Osmanlı Devleti'nde Kültür ve Medeniyet Test sorularını online çözebilirsiniz.
  KPSS Tarih Osmanlı Devleti'nde Kültür ve Medeniyet Test